Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено

Затверджено

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "СОЮЗ"

(нова редакція)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства

"Комерційний банк "СОЮЗ"

(протокол №2 від 14 квітня 2011р.)

м. Київ

2011 рік

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» (надалі - Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ» (надалі - Банк).
1.2. Банк є юридичною особою приватного права за законодавством України. Банк створений відповідно до установчого договору про створення Банку від 12.09.2006р. та на підставі рішення Установчих зборів засновників Банку (Протокол від 25 грудня 2006 року).

Банк зареєстрований 21 листопада 2007 року, про що державним реєстратором Печерської районної у місті Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 070 102 0000 030863.

Банк зареєстрований Національним банком України 26 листопада 2007 року, реєстраційний номер у Державному реєстрі банків 318.

Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ» є правонаступником всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «СОЮЗ».
1.3. Організаційно-правова форма Банку – публічне акціонерне товариство.
1.4. Найменування Банку:

повне офіційне найменування:

українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «СОЮЗ»;

російською мовою – Публичное акционерное общество «Коммерческий банк «СОЮЗ»;

англійською мовою – «COMMERCIAL BANK «UNION» PUBLIC COMPANY.

скорочене офіційне найменування:

українською мовою – АТ «КБ «СОЮЗ»;

російською мовою – АО «КБ «СОЮЗ»;

англійською мовою – «СВ «UNION» PC.
1.5. Повне та скорочене найменування Банку є рівнозначними. Найменування Банку вноситься до державного реєстру, відповідно до вимог чинного законодавства України.
1.6. Місцезнаходження (адреса) Банку: Україна, 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4.
1.7. У своїй діяльності Банк керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом», нормативно-правовими актами Національного банку України, іншими нормативними актами України та цим Статутом.
1.8. Банк набуває статусу юридичної особи та Банку відповідно до положень законодавства України.
1.9. Банк створено на невизначений строк, якщо акціонери Банку (надалі - Акціонери) не погодяться про інше у письмовій формі, або якщо його діяльність не буде припинено відповідно до вимог розділу 18 цього Статуту.
1.10. Банк має печатки, штампи та бланки зі своїм повним офіційним найменуванням та фірмовим знаком (емблемою), а також інші печатки та штампи. Кількість додаткових печаток, штампів, а також зразки (ескізи) додаткових печаток штампів та бланків затверджуються Спостережною радою Банку.

Фірмовий знак (емблема) Банку являє собою:


Банк має свій прапор із зображенням фірмового знаку (емблеми) Банку. Опис прапору Банку визначається положенням, яке затверджується Правлінням Банку.
1.11. Банк має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності, а також обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Банком відповідно до законодавства України та цього Статуту.

Банк має право здійснювати будь-які дії в межах прав, наданих чинним законодавством, зокрема вчиняти правочини за власним розсудом з юридичними особами та громадянами як в Україні, так і за її межами.
1.12. Банк набуває цивільних прав та обов'язків (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до законів України та цього Статуту. Порядок створення органів Банку встановлюється Законами України та цим Статутом.
1.13. Банк може від свого імені набувати прав та обов'язків, бути позивачем та відповідачем у судових органах, бути, відповідно до законодавства України, учасником (засновником) інших юридичних осіб, банківських об'єднань, набувати інших прав та нести обов'язки відповідно до вимог законодавства України.
1.14. Банк самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває в його власності.
1.15. Банк має право у встановленому законодавством України порядку, відкривати свої філії, представництва, відділення на території України. На підставі дозволу Національного банку України та в порядку, визначеному чинним законодавством, Банк має право створювати дочірні банки, філії чи представництва на території інших держав.
1.16. У своїй діяльності Банк виконує вимоги нормативно-правових актів Національного банку України, користується єдиними правилами бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації і комп'ютеризації згідно із законодавством України, подає Національному банку України звітність та інформацію у встановлених законодавством обсягах і формах.
1.17. Банк несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, відповідно до законів України. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, якщо інше не передбачено законами України або договором.

Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку України, а Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями Банку, якщо інше не передбачено законами України або договором.

Банк не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

Банк не відповідає за невиконання або несвоєчасне виконання зобов'язань у разі оголошення мораторію на задоволення вимог кредиторів, зупинення операцій по рахунках, арешту власних коштів Банку на його рахунках уповноваженими органами державної влади.
1.18. Офіційною мовою Банку є українська. Робочими мовами Банку є українська, російська та англійська мови. У разі необхідності Банком можуть застосовуватися інші мови в якості робочих мов для забезпечення поточної діяльності Банку.
1.19. Банк входить до складу єдиної банківської системи України.
1.20. Банк здійснює свою діяльність на території всієї України.
1.21. Банк зобов'язаний мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства та інша інформація.

РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ.
2.1. Банк функціонує як універсальний. Банк самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацією за видами операцій.
2.2. Метою діяльності Банку є залучення, накопичення та використання коштів для всебічного сприяння розвитку та зміцненню промислового, фінансового секторів, та інших секторів української економіки, підтримки розвитку ринку цінних паперів в Україні, соціальної сфери, а також одержання прибутку, шляхом здійснення повного спектру банківських операцій.
2.3. У своїй діяльності Банк керується власними комерційними інтересами та інтересами Акціонерів. Банк здійснює банківські операції, відповідно до вимог банківського законодавства України.
2.4. Зовнішньоекономічна діяльність Банку здійснюється відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих та нормативно-правових актів України.
2.5. Банк не вправі здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.

РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПЕРАЦІЇ БАНКУ
3.1. Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими Національним банком України ліцензією та дозволом.
3.2. Банк здійснює банківські операції на підставі банківської ліцензії. Якщо для проведення окремих видів банківської діяльності вимагається отримання дозволів Національного банку України; ліцензій, дозволів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна або інших державних органів, Банк має право здійснювати такі види діяльності після отримання вказаних ліцензій, дозволів.
3.3. Банк має право розпочати здійснювати операції лише за умови дотримання вимог чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України, якими визначаються умови для здійснення відповідних операцій.
3.4. На підставі банківської ліцензії здійснюються такі банківські операції:

 • приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;

 • відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;

 • розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.

Крім перелічених вище банківських операцій Банк має право за наявності банківської ліцензії здійснювати без отримання письмового дозволу Національного банку України такі операції та угоди:

 • операції за грошовими вимогами, надання гарантій, порук за грошовими зобов'язаннями;

 • фінансування під відступлення права грошової вимоги (факторинг) та пов'язане з цим ведення обліку грошових вимог клієнтів до боржників, пред'явлення до сплати грошових вимог від імені клієнтів або від свого імені, а також інші операції, спрямовані на одержання коштів від боржника;

 • лізинг;

 • послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;

 • випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;

 • випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;

 • надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.


3.5. За наявності банківської ліцензії та за умови отримання письмового дозволу Національного банку України Банк має право здійснювати також такі операції:

 • операції з валютними цінностями:

 • неторговельні операції з валютними цінностями;

 • операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

 • операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

 • ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

 • ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

 • відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

 • залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

 • торгівля іноземною валютою на валютному ринку України (за винятком валютно-обмінних операцій);

 • торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

 • операції з банківськими металами на валютному ринку України;

 • операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках;

 • інші операції з валютними цінностями на валютному ринку України;

 • емісію власних цінних паперів;

 • організацію купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів;

 • здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

 • здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб;

 • здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;

 • перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів;

 • операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

 • з інструментами грошового ринку;

 • з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

 • фінансовими ф'ючерсами та опціонами;

 • довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами;

 • депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.


3.6. Банк має право здійснювати інші угоди згідно із законодавством України.
3.7. Банк самостійно встановлює процентні ставки та розмір комісійної винагороди за своїми операціями.
3.8. Для здійснення своєї діяльності Банк має кореспондентські рахунки у Головному управлінні Національного банку України по місту Києву і Київській області, інших банках України та за її межами, а також відкриває банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.
3.9. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України.

РОЗДІЛ 4. ПРАВА БАНКУ
4.1. Відповідно до мети та предмету діяльності Банку, визначених цим Статутом, Банк має право:

 • укладати правочини та здійснювати юридичні дії, не заборонені для банків законодавством України;

 • самостійно обирати потенційних контрагентів з метою укладення правочинів;

 • рекламувати свою діяльність;

 • організовувати та брати участь у семінарах, симпозіумах, конференціях, нарадах, тощо, пов'язаних з інтересами Банку у будь-яких сферах суспільних відносин як в Україні, так і за її межами;

 • здійснювати власними силами охорону належних йому приміщень, майна та цінностей,

 • забезпечувати пропускний та внутрішньобанківський режим;

 • мати інші права у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.


4.2. Здійснюючи свої права, Банк не має права порушувати прав та законних інтересів будь-яких інших суб'єктів правовідносин та враховувати будь-які обмеження та заборони, встановлені чинним законодавством України, зокрема щодо недобросовісної конкуренції, монополізації ринку банківських послуг, обмеженні конкуренції на ринку банківських послуг, тощо.

РОЗДІЛ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ ФОНД БАНКУ
5.1. Статутний капітал Банку створюється за рахунок внесків Акціонерів та становить 336 000 000,00 (Триста тридцять шість мільйонів) гривень.

Статутний капітал Банку формується відповідно до вимог законодавства України, зокрема Закону України «Про банки і банківську діяльність» та Статуту Банку.

Статутний капітал Банку визначає мінімальний розмір майна Банку, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір капіталу Банку повинен відповідати вимогам законодавства, включаючи нормативно-правові акти Національного банку України.

Статутний капітал Банку не повинен формуватися за рахунок коштів, джерела походження яких не підтвердженні, бюджетних коштів, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, банківських металів, а також коштів, одержаних в кредит та під заставу. Банк має отримати від Акціонерів документи та відомості, потрібні для з'ясування джерел походження коштів, що спрямовуються на формування Статутного капіталу.

Формування Статутного капіталу Банку здійснюється шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених чинними законодавством. Грошові внески для формування та збільшення Статутного капіталу Банку резиденти України здійснюють у гривнях, а нерезиденти – в іноземній вільно конвертованій валюті або у гривні.
5.2. Статутний капітал Банку збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості відповідно до чинного законодавства, у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Збільшення Статутного капіталу Банку за рахунок додаткових внесків здійснюється виключно шляхом збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості та їх розміщення.

Переважне право Акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Банком, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

Збільшення Статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Банк не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу Банку є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

Банк має право збільшувати Статутний капітал після того, як усі Акціонери повністю виконали свої зобов'язання щодо оплати акцій і попередньо оголошений капітал повністю оплачено.

Збільшення Статутного капіталу Банку у разі наявності викуплених Банком акцій не допускається.

Збільшення Статутного капіталу Банку для покриття збитків не допускається.
5.3. Статутний капітал Банку зменшується відповідно до вимог чинного законодавства, в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Банку, Голова Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Банку не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Банку не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення, може звернутися до Банку з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Банку: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Банком та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Банку з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Банку вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Зменшення Банку Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Банку.
5.4. Банк в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

5.5. Банк має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

Банк має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Банку.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Банку вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
5.6. Для покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язань в Банку створюється Резервний фонд.

Відрахування до Резервного фонду від прибутку звітного року здійснюється після затвердження Загальними зборами акціонерів Банку річного бухгалтерського звіту та прийняття рішення щодо розподілу прибутку.

Розмір відрахувань до Резервного фонду має бути не менше 5 відсотків від прибутку Банку до досягнення ними 25 відсотків регулятивного капіталу Банку.

У разі, коли діяльність Банку може створювати загрозу інтересам вкладників та інших кредиторів банку, Національний банк України має право вимагати від Банку збільшення розміру резервів щорічних відрахувань до них.

Банк зобов'язаний формувати інші фонди та резерви на покриття збитків від активів відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено затверджено голова Межівської районної Начальник Центру...
Межівською районною державною адміністрацією щодо забезпечення спрощеного доступу до адміністративних послуг

Затверджено
Дане Положення розроблене у відповідності до Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах,яке затверджено...

План роботи районного методичного кабінету на 2012-2013 навчальний...
...

Затверджено план іспитів та перелік питань до складання іспиту на...
Примірний перелік питань для іспиту громадян України, які бажають пройти стажування в державних нотаріальних конторах або в нотаріусів,...

Зразок заповненої заяви про призначення усіх видів допомоги затверджено...
Затверджено наказ Міністерства праці та соціальної політики України 22. 07. 2003 №205

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

Затверджено

ЗатвердженоБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт