Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Публічного акціонерного товариства

Публічного акціонерного товариства

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК СІЧ»

(нова редакція)


Затверджено рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (протокол № 5 від 16.04.2015 року)

Україна м. Київ


РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (надалі — Банк).

1.2. Банк є юридичною особою приватного права за законодавством України.

1.2.1. Банк створений відповідно до Засновницького договору ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» від 03.09.2010 р. та на підставі рішення Установчих зборів засновників Банку (Протокол № 1 від 15 березня 2011 року), державна реєстрація проведена 19 травня 2011 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 068 102 0000 027 927, ідентифікаційний код юридичної особи 37716841, зареєстрований Національним банком України 24 травня 2011 року за №337.

1.2.2. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (Протокол № 1 від 03 квітня 2012 року) затверджено нову редакцію Статуту Банку, зареєстровану Національним банком України 11 травня 2012 року, державна реєстрація змін проведена 23 травня 2012 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 068 105 0001 027 927.

1.2.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (Протокол № 2 від 22 квітня 2013 року) затверджено нову редакцію Статуту Банку, зареєстровану Національним банком України 24 травня 2013 року, державна реєстрація змін проведена 04 червня 2013 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 1 068 105 0008 027 927.

1.3. Організаційно-правова форма Банку – Публічне акціонерне товариство.

1.4. Найменування Банку:

повне офіційне найменування:

українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК СІЧ»;

російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СИЧ»;

англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «BANK SICH».

скорочене офіційне найменування:

українською мовою – ПАТ «БАНК СІЧ»;

російською мовою – ПАО «БАНК СИЧ»;

англійською мовою – PJSC «BANK SICH».

1.5. Повне та скорочене найменування Банку є рівнозначними. Найменування Банку вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, відповідно до вимог чинного законодавства України.

1.6. Місцезнаходження (адреса) Банку: Україна, 01033, м. Київ, вул. Володимирська, б. 63.

1.7. У своїй діяльності Банк керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України «Про банки і банківську діяльність», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» (надалі – законодавство України), іншими актами законодавства України, нормативно - правовими актами Національного банку України, а також положеннями цього Статуту.

1.8. Банк набуває статусу юридичної особи та банку, відповідно до положень законодавства України.

1.9. Банк створено на невизначений строк, якщо Акціонери не погодяться про інше у письмовій формі, або якщо його діяльність не буде припинено у відповідності до вимог розділу 19 цього Статуту.

1.10. Банк має печатки, штампи та бланки зі своїм повним офіційним найменуванням та фірмовим знаком (емблемою).

Банк має свій прапор із зображенням фірмового знаку (емблеми) Банку. Опис прапору Банку визначається положенням, яке затверджується Правлінням Банку.

1.11. Банк має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету його діяльності, а також обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Банком відповідно до законодавства України та цього Статуту.

1.12. Банк набуває цивільних прав та обов'язків (цивільна дієздатність) і здійснює їх через свої органи, що діють відповідно до законів України та цього Статуту. Порядок створення органів Банку встановлюється законами України та цим Статутом.

1.13. Банк може від свого імені набувати прав та обов'язків, бути позивачем та відповідачем у судових органах, бути, відповідно до законодавства України, учасником (засновником) інших юридичних осіб, набувати інших прав та нести обов'язки відповідно до вимог законодавства України.

1.14. Банк має у власності відокремлене майно. Банк несе відповідальність за раціональне використання та збереження власних та залучених коштів, цінностей та майна.

1.15. Банк самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності.

1.16. Банк має право у встановленому законодавством України порядку відкривати свої філії, представництва та інші відокремленні підрозділи на території України та філії і представництва за її межами, створювати дочірні банки на території інших держав.

1.17. У своїй діяльності Банк організовує бухгалтерський облік відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої на підставі правил, встановлених Національним банком України відповідно до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, подає Національному банку України фінансову і статистичну звітність щодо роботи Банку, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості, а також інформацію про афілійованих осіб Банку та забезпечує подання дочірнім банком, філією Банку, створеними на території інших держав, звітів та інформації до Банку, Національному банку України відповідно до вимог Національного банку України.

1.18. Банк несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, відповідно до законів України. Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Банку, якщо інше не передбачено законами України або договором. Банк не відповідає за зобов'язаннями Національного банку України, а Національний банк України не відповідає за зобов'язаннями Банку, якщо інше не передбачено законами України або договором. Банк не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Банку і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Банку, також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.19. Офіційною мовою Банку є українська. Робочими мовами Банку є українська, російська та англійська мови. У разі необхідності Банком можуть застосовуватися інші мови в якості робочих мов для забезпечення поточної діяльності Банку.

1.20. Банк входить до складу єдиної банківської системи України.

1.21. Банк здійснює свою діяльність на території всієї України.

1.22. Банк має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню у відповідності до чинного законодавства України, а також інша інформація, що відповідає законодавству України.
РОЗДІЛ 2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ.

2.1. За напрямами функціонування Банк є універсальним.

2.2. Метою діяльності Банку є залучення, накопичення та використання коштів для всебічного сприяння розвитку та зміцненню промислового, фінансового секторів, та інших секторів української економіки, підтримки розвитку ринку цінних паперів в Україні, соціальної сфери, а також одержання прибутку шляхом здійснення повного спектру банківських операцій.

2.3. У своїй діяльності Банк керується власними комерційними інтересами та інтересами Акціонерів. Банк здійснює банківські операції відповідно до вимог банківського законодавства України.

2.4. Банк має право придбавати акції та брати участь власним майном в утворенні юридичних осіб в Україні та за кордоном в порядку, передбаченому законодавством України.

2.5. Банк має право здійснювати реалізацію заставленого майна, на яке звернено стягнення, у разі невиконання зобов'язань, що забезпечені цим майном в порядку, визначеному чинним законодавством України.

2.6. Банк вправі здійснювати прямі інвестиції та операції з цінними паперами відповідно до законодавства України про цінні папери, інвестиційну діяльність та згідно з нормативно-правовими актами Національного банку України.

2.7. Зовнішньоекономічна діяльність Банку здійснюється відповідно до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих та нормативно-правових актів України.

2.8. Банк не вправі здійснювати діяльність у сфері матеріального виробництва, торгівлі (за винятком реалізації пам'ятних, ювілейних і інвестиційних монет) та страхування, крім виконання функцій страхового посередника.
РОЗДІЛ 3. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОПЕРАЦІЇ БАНКУ.

3.1. Предметом діяльності Банку є надання банківських, фінансових, інших послуг та здійснення діяльності згідно з отриманими відповідними ліцензіями, якщо необхідність їх отримання встановлена чинним законодавством України.

3.2. Банк здійснює банківську діяльність виключно після отримання банківської ліцензії. Якщо Банку для надання окремих послуг та здійснення діяльності вимагається отримання ліцензій, дозволів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Фонду державного майна України або інших державних органів, Банк має право надавати послуги та здійснювати такі види діяльності лише після отримання відповідних ліцензій, дозволів.

3.3. Банк має право розпочати здійснювати операції лише за умови дотримання вимог чинних законодавчих актів України та нормативно-правових актів Національного банку України, якими визначаються умови для здійснення відповідних операцій.

3.4. На підставі банківської ліцензії Банк має право здійснювати банківську діяльність шляхом надання банківських послуг:

1) залучення у вклади (депозити) коштів та банківських металів від необмеженого кола юридичних і фізичних осіб;

2) відкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахунків клієнтів, у тому числі у банківських металах;

3) розміщення залучених у вклади (депозити), у тому числі на поточні рахунки, коштів та банківських металів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик, а також на:

- здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені;

- надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, які передбачають їх виконання у грошовій формі;

- придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);

- лізинг.

Банк має право:

- здійснювати випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування, кліринг, інші форми забезпечення розрахунків;

- здійснювати довірче управління фінансовими активами;

- надавати інші фінансові послуги, визначені чинним законодавством України.

3.5. Банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) фінансові послуги, у тому числі шляхом укладання з юридичними особами (комерційними агентами) агентських договорів. Перелік фінансових послуг, що банк має право надавати своїм клієнтам (крім банків) шляхом укладання агентських договорів, встановлюється Національним банком України.

3.6. За наявності генеральної ліцензії Національного банку України Банк має право здійснювати також такі валютні операції:

- неторговельні операції з валютними цінностями;

- операції з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін, прийняття на інкасо), що здійснюються в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків;

- операції з готівковою іноземною валютою (купівля, продаж, обмін), що здійснюються в пунктах обміну іноземної валюти, які працюють на підставі укладених банками агентських договорів з юридичними особами-резидентами;

- ведення рахунків клієнтів (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті та клієнтів-нерезидентів у грошовій одиниці України;

- ведення кореспондентських рахунків банків (резидентів і нерезидентів) в іноземній валюті;

- ведення кореспондентських рахунків банків (нерезидентів) у грошовій одиниці України;

- відкриття кореспондентських рахунків в уповноважених банках України в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- відкриття кореспондентських рахунків у банках (нерезидентах) в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

- залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

- залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

- торгівля іноземною валютою на валютному ринку України [за винятком операцій з готівковою іноземною валютою та чеками (купівля, продаж, обмін), що здійснюється в касах і пунктах обміну іноземної валюти банків і агентів];

- торгівля іноземною валютою на міжнародних ринках;

- залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України;

- залучення та розміщення банківських металів на міжнародних ринках;

- торгівля банківськими металами на валютному ринку України;

- торгівля банківськими металами на міжнародних ринках;

- інші валютні операції на валютному ринку України, які належать до фінансових послуг;

- інші валютні операції на міжнародних ринках, які належать до фінансових послуг.

3.7. Наведений перелік операцій не є вичерпним, і не позбавляє Банк права здійснювати будь-які інші види діяльності, які прямо не заборонені законодавством України.

3.8. Банк, крім надання фінансових послуг, має право здійснювати також діяльність щодо:

1) інвестицій;

2) випуску власних цінних паперів;

3) випуску, розповсюдження та проведення лотерей;

4) зберігання цінностей або надання в майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфа;

5) інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;

6) ведення реєстрів власників іменних цінних паперів (крім власних акцій);

7) надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських та інших фінансових послуг.

3.9. Банк, на ринку цінних паперів, після отримання відповідної ліцензії Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснювати також такі види діяльності:

- брокерська діяльність;

- дилерська діяльність;

- андеррайтинг;

- діяльність з управління цінними паперами;

- діяльність із ведення реєстру власників іменних цінних паперів;

- діяльність з управління іпотечним покриттям.

3.10. Банк самостійно встановлює процентні ставки та розмір комісійної винагороди за своїми операціями.

3.11. Для здійснення своєї діяльності Банк має кореспондентський(і) рахунок(и) у Головному управлінні Національного банку України по місту Києву і Київській області, інших банках України та за її межами, а також відкриває банківські рахунки для фізичних та юридичних осіб у гривнях та іноземній валюті.

3.12. Банківські розрахунки проводяться у готівковій та безготівковій формах згідно з правилами, встановленими нормативно-правовими актами Національного банку України.
РОЗДІЛ 4. ПРАВА БАНКУ.

4.1. Відповідно до мети та предмету діяльності Банку, визначених цим Статутом, Банк має право:

  • укладати угоди, та здійснювати юридичні дії, не заборонені для банків законодавством України;

  • самостійно вибирати потенційних контрагентів з метою укладання угод; рекламувати свою діяльність;

  • організовувати та брати участь у семінарах, симпозіумах, конференціях, нарадах, тощо, пов'язаних з інтересами Банку у будь-яких сферах суспільних відносин як в Україні, так і за її межами;

  • здійснювати власними силами охорону належних йому приміщень, майна та цінностей,

  • забезпечувати пропускний та внутрішньобанківський режим;

  • самостійно визначати порядок найму і звільнення працівників, форми і системи оплати праці;

  • мати інші права у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.2. Здійснюючи свої права, Банк не має права порушувати прав та законних інтересів будь-яких інших суб'єктів правовідносин та враховувати будь-які обмеження та заборони, встановлені чинним законодавством України, щодо недобросовісної конкуренції, монополізації ринку банківських послуг, обмеженні конкуренції на ринку банківських послуг, тощо.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “
Публічного акціонерного товариства “енергопостачальної компанії “херсонобленерго”

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – нкцпфр), внутрішніх документів та...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Національного банку України та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – нкцпфр), внутрішніх документів та...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт