Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства

Сторінка1/2
  1   2
ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

ПАТ «Електровимірювач»
Протокол № 1

від 29 січня 2016 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про загальні збори
ПУБЛІІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЕЛЕКТРОВИМІРЮВАЧ»

Житомир

2016

1. Загальні положення
1.1. Положення про загальні збори товариства (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПАТ «Електровимірювач» (далі - товариство).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Електровимірювач» (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів.
2. Правовий статус загальних зборів
2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

2.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

2.4. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

2.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення, заборонено.

2.7. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

2.8. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.
3. Річні та позачергові загальні збори
3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори.

3.2. Товариство щороку скликає річні загальні збори, які проводяться не пізніше строку, визначеного діючим законодавством.

3.3. Річні загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного Товариства, окрім проведення загальних зборів за ініціативою акціонерів або наглядової ради Товариства.

3.4. Наглядова рада Товариства приймає рішення про дату проведення загальних зборів.

3.5.До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;

- розподілу прибутку і збитків Товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

3.6. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вносяться питання щодо:

1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

3.7. Усі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими. позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

− з власної ініціативи;

− на вимоги правління – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

− на вимогу ревізійної комісії

− на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

− в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.8. Річні та позачергові загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
3. Компетенція загальних зборів

4.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення акцій;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження річного звіту Товариства;

11) розподіл прибутку і збитків Товариства;

12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених законодавством;

13) прийняття рішення про форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;

18) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків ревізійної комісії;

20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;

25) обрання комісії з припинення Товариства;

26) обрання голови правління Товариства;

4.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

4.3. До виключної компетенції загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

4.4. Рішення, прийняті на загальних зборах акціонерів, є обов'язковими для всіх акціонерів. На загальних зборах акціонери можуть прийняти рішення про передачу частини повноважень загальних зборів до компетенції наглядової ради чи правління Товариства, окрім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.
5.Скликання річних загальних зборів

5.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:

1) прийняття рішення про їх скликання;

2) повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів;

3) доповнення порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному.

5.2. Скликання загальних зборів відбувається на підставі відповідного рішення наглядової ради.

5.3.Рішення наглядової ради про скликання загальних зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) порядок реєстрації акціонерів;

4) перелік документів, пов'язаних з порядком денним;

5) текст повідомлення акціонерів;

6) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають бути персонально повідомлені про проведення загальних зборів;

7) затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;

8) інформацію про формування робочих органів загальних зборів.

5.3.1. Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення загальних зборів з кожного питання.

5.3.2. Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

5.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – цими акціонерами. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

5.5. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний направляється акціонерам персонально листом на адресу їх місця проживання або вручається особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

5.6. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

5.7. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних зборів.

5.8. В повідомленні про проведення загальних зборів мають міститися такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

5.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

5.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у

зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

5.11. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

5.12. Пропозиція акціонера щодо порядку денного загальних зборів повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи) або найменування (для юридичної особи) акціонера, що вносить пропозицію;

2) відомості про кількість, тип та/або класу належних йому акцій;

3) зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У разі висування кандидата - фізичної особи до органів Товариства пропозиція акціонера повинна містити інформацію про:

1) назву органу, до якого висувається кандидат;

2) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;

3) зазначення кількості, типу та/або класу акцій Товариства, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства;

4) освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);

5) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 3-х років;

6) відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями Товариства про наглядову раду, ревізійну комісію, правління;

7) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

8) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;

9) згоду кандидата на обрання до складу органів Товариства.

5.12.1. Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера про висування кандидата до органів Товариства, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

5.12.2. Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, із зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

5.13. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5.14. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов’язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення до питання порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства”. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

5.14.1. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

5.15. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного може бути прийняте тільки у разі:

− недотримання акціонерами строку, встановленого для подання пропозицій;

− неповноти даних у пропозиції, передбачених чинним законодавством;

− якщо акціонери на дату внесення пропозиції не володіють у сукупності або більше простих акцій.

5.15.1. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного надсилається наглядовою радою акціонеру протягом 3-х (трьох) робочих днів з моменту його прийняття.

5.16. Не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно повідомити про зміни у порядку денному акціонерів, фондову біржу (біржі), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також розмістити цю інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

5.17. Наглядова рада (акціонери, які скликають позачергові загальні збори) не пізніше як за 10 днів до проведення загальних зборів повинні надіслати рекомендованим листом або вручити за особистим підписом кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування по виборам до органів Товариства, повідомлення, яке має містити інформацію про:

− орган Товариства, до якого висувається особа;

− дані щодо осіб, які внесли пропозицію про висунення його кандидатури і якою кількістю голосів володіють акціонери, які висунули його кандидатуру.

5.17.1. Кандидат, якого висунули для обрання до органів Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.

5.18. Від дати повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів і до дати їх проведення акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

5.19. Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Рішенням Наглядової ради пат «дмк» Головою загальних зборів призначено
Річні загальні збори акціонерів (далі «Збори») Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (надалі –...

Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Страхова...
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України,...

Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю „Прогрес”
Майдан Незалежності, 2, ідентифікаційний код юридичної особи 00000000 (надалі – Товариство) діє на підставі Статуту Товариства та...

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 27квітня 2017 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 06 квітня 2018 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт