Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

На брокерське обслуговування

На брокерське обслуговування

Сторінка1/2
  1   2
ДОГОВІР

НА БРОКЕРСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

(стандартизована форма Б-1)

м. Київ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ» (надалі - Торговець), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, серії АД № 034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений, в особі Директора Скрипки Тетяни Сергіївни, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та особа, що приєдналась до зазначеного Договору шляхом підписання Заяви-приєднання (надалі – Клієнт), з іншої сторони, разом названі Сторонами, уклали цей договір на брокерське обслуговування (надалі – Договір) про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв’язку із чим:

1.1.1. він складається Торговцем і опубліковується шляхом розміщення на веб-сайті, за адресою http://investmentmanager.com.ua та укладається лише шляхом приєднання до Договору в цілому особою, що виявила намір укласти договір на брокерське обслуговування;

1.1.2. особа, що виявила намір укласти Договір, не може запропонувати свої умови Договору;

1.1.3. у випадку незгоди зі змістом та формою Договору чи окремих його положень особа, яка виявляє намір укласти Договір, вправі відмовитися від укладення Договору.

  1. Для цілей Договору терміни, вказані у даній статті, вживаються у значеннях, що викладені нижче:

   1. Винагорода Торговця – грошові кошти, що сплачуються Клієнтом Торговцю в порядку, передбаченому Договором, за послуги, надані Клієнту в межах Договору.

   2. Витрати Торговця – необхідні для виконання професійної діяльності фактичні витрати, понесені Торговцем з ціллю виконання Договору, в процесі виконання Замовлень Клієнта, включаючи, збори та платежі, що знімаються організаторами торгівлі цінними паперами, депозитарними установами, депозитаріями, банківськими установами тощо.

   3. Гарантійне забезпечення – грошові кошти, перераховані Клієнтом у формі Гарантійного платежу та кошти, отримані Торговцем від продажу цінних паперів, раніше куплених для Клієнта.

   4. Гарантійний платіж - грошові кошти, які Клієнт за власним бажанням перераховує Торговцю або кошти, що списуються банком на підставі платіжної вимоги Торговця, згідно з цим Договором з метою забезпечення виконання Замовлень Торговцем та сплати винагороди Торговця за виконання Замовлень Клієнта.

   5. Договори на виконання – договори купівлі-продажу (міни, РЕПО) цінних паперів, які Торговець укладає від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта з третіми особами на виконання Договору та Замовлень Клієнта.

   6. Замовлення – розпорядження Клієнта Торговцю на встановлених Клієнтом умовах надати послугу певного виду (купівля, продаж, міна, РЕПО-купівля, РЕПО-продаж) з визначеними ЦП на підставі договору на брокерське обслуговування.

   7. Звіт Торговця – Звіт про виконання Замовлення – дані у письмовій формі, що підтверджують виконання або невиконання Замовлення Клієнта та відображають умови здійснених в інтересах Клієнта юридично значимих дій (укладення договорів тощо). Звіт Торговця надається Клієнту на його вимогу в порядку, передбаченому Договором.

   8. Емітент юридична особа – резидент України, яка здійснила емісію (випуск) ЦП згідно діючого законодавства України.

   9. Керуючий рахунком у ЦП (далі – Керуючий рахунком) - статус, що у Депозитарній установі набуває Торговець, якому Клієнтом надані повноваження щодо управління рахунком Клієнта у ЦП. Повноваження Керуючого рахунком визначаються Договором.

   10. Поточний рахунок - рахунок, що відкривається банком Клієнту на договірній основі для зберігання коштів і здійснення розрахунково-касових операцій за допомогою платіжних інструментів відповідно до умов договору та вимог законодавства України.

   11. Рахунок у Депозитарній установі рахунок у ЦП, що належить Клієнту для обліку ЦП, відкритий у Депозитарній установі.

   12. ЦП – цінні папери – акції, інвестиційні сертифікати, облігації та інші види цінних паперів, що є предметом Замовлень.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Торговець зобов’язується протягом строку дії Договору за винагороду виконувати Замовлення Клієнта шляхом укладення Договорів на виконання від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта на умовах, зазначених у Замовленнях.

  2. Клієнт призначає Торговця Керуючим рахунком у Депозитарній установі ТОВ «АЙ ПІ СЕК’ЮРІТІЗ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36301402, що має Ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності депозитарної установи серія АЕ № 286640 від 10.10.2013, строк дії: з 12.10.2013 необмежений) з усіма повноваженнями у відповідності до чинного законодавства, зокрема: відкривати/закривати рахунки в ЦП у Депозитарній установі, підписувати і подавати анкети, заяви, розпорядження на зарахування та/або списання ЦП, отримувати виписки з рахунків, виконувати всі інші дії, пов’язані з виконанням Замовлень Клієнта.

  3. Клієнт доручає Торговцю здійснювати наступні юридичні дії в інтересах Клієнта: представляти інтереси Клієнта в рамках Договору і переданих Торговцю Замовлень; від свого імені, за рахунок та в інтересах Клієнта укладати Договори на виконання на біржовому та позабіржовому ринку, визначати умови розрахунків за укладеними Договорами на виконання Замовлень Клієнта, отримувати на виконання Договору (Замовлень до нього) грошові кошти від Клієнта, здійснювати грошові розрахунки за Договорами на виконання, здійснювати всі необхідні дії від імені Клієнта, направлені на перереєстрацію прав власності на ЦП згідно з Договорами на виконання, а саме: підписувати та подавати Депозитарній установі розпорядження та інші необхідні документи для зарахування та/або списання ЦП.

  4. Клієнт надає право Торговцю здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з його поточного рахунку, зазначеного в Замовленні, для виконання розрахунків за Договорами на виконання та сплати Винагороди, шляхом подання платіжних вимог до установи банку, що здійснює обслуговування поточного рахунку Клієнта.

  5. Торговець виступає податковим агентом Клієнта відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України за договорами купівлі-продажу ЦП, які будуть укладені Торговцем на виконання цього Договору.

 1. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Торговець зобов’язується укладати Договори на виконання від свого імені, в інтересах та за рахунок Клієнта виключно на підставі Замовлень Клієнта (надалі – Замовлення), складених у відповідності до Договору. Торговець виконує Замовлення, керуючись умовами Договору та нормами чинного законодавства України.

3.2. Замовлення можуть бути наступних видів:

 • ринкове замовлення на купівлю – замовлення купити ЦП за найкращою (мінімальною) ціною;

 • ринкове замовлення на продаж – замовлення продати ЦП за найкращою (максимальною) ціною;

 • лімітне замовлення на купівлю – замовлення купити ЦП за ціною, що не перевищує обумовлену Клієнтом;

 • лімітне замовлення на продаж – замовлення продати ЦП за ціною за ціною, що не нижче, ніж обумовлена Клієнтом;

 • стоп-замовлення на купівлю – замовлення купити ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого Клієнтом значення;

 • стоп-замовлення на продаж – замовлення продати ЦП в той момент, коли ціна досягне обумовленого клієнтом значення;

 • РЕПО-замовлення  на купівлю – замовлення купити ЦП із зобов’язанням зворотного їх продажу через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною;

 • РЕПО-замовлення  на продаж – замовлення продати ЦП із зобов’язанням зворотної їх купівлі через визначений строк за заздалегідь обумовленою ціною.

3.3. Замовлення кожного виду складається Клієнтом у письмовій формі відповідно до зразка, який є Додатком №1 до Договору, підписується Клієнтом або його уповноваженою особою та повинно містити наступну інформацію: номер разового замовлення відповідно до встановленого торговцем порядку нумерації разових замовлень; дату надання разового замовлення; номер та дату укладання договору на брокерське обслуговування; вид послуги (купівля, продаж, міна); реквізити ідентифікації ЦП, які зазначаються відповідно до чинного законодавства; кількість ЦП; ціна одного ЦП або однозначні умови її визначення відповідно до виду разового замовлення; строк дії Замовлення; реквізити ідентифікації Клієнта та його особистий підпис або підпис уповноваженої особи.

3.4. Замовлення Клієнта вважається чинним (діючим) з моменту його отримання Торговцем протягом строків, вказаних у Замовленні. Відкрите замовлення в межах даного Договору не використовується.

3.5. Перед виконанням Замовлення Торговець здійснює перевірку правильності його оформлення та запропонованих в ньому особливих умов виконання (у разі їх наявності).

3.6. Торговець укладає відповідний(-ні) Договір (-ри) на виконання лише у разі наявності пропозиції від третіх осіб на продаж цінних паперів Клієнту на умовах, вказаних у Замовленні Клієнта. Укладенням цього Договору Клієнт підтверджує та гарантує наявність в достатній кількості пропозицій від третіх осіб щодо продажу йому цінних паперів зазначених у Замовленні. Клієнт в повній мірі розуміє та усвідомлює, що в разі відсутності зазначених пропозицій Торговець не зможе виконати надане Клієнтом Замовлення.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Торговець зобов’язаний:

4.1.1. укладати відповідний(-ні) Договір (-ри) на виконання, на умовах зазначених у Замовленні Клієнта (лише у разі наявності пропозиції від третіх осіб на продаж цінних паперів Клієнту);

4.1.2. точно слідувати вказівкам, що містяться в Замовленні та не може відступати від них, за виключенням випадків коли їх порушення або недотримання було здійснено в інтересах Клієнта та сприяло найкращому виконанню його Замовлення;

4.1.3. протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту повного виконання Замовлення, та/або закінчення строку дії Замовлення, та/або дострокового припинення Договору, та/або закінчення строку дії Договору надати Клієнту Звіт Торговця з обов’язковим зазначенням основних параметрів Договору (-ів) на виконання, розміру винагороди Торговця та іншої інформації, що стосується особливостей укладання та/або виконання укладених Договорів на виконання (Додаток № 2 до Договору). Звіт Торговця має бути наданий Клієнту особисто за місцезнаходженням Торговця;

4.1.5. забезпечити належний облік грошових коштів та ЦП Клієнта;

4.1.6. виконувати функції податкового агента Клієнта відповідно до підпункту 170.2.9 пункту 170.2 статті 170 розділу IV Податкового кодексу України за договорами купівлі-продажу ЦП, які будуть укладені Торговцем на виконання цього Договору;

4.1.7. надати Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»;

4.1.8. надати Клієнту інформацію про фактори ризиків, що пов’язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку України;

4.1.9. надавати відповіді на письмові запити Клієнта відповідно до Договору;

4.1.10. здійснювати перереєстрацію прав власності на ЦП від імені Клієнта, виступаючи Керуючим рахунком у ЦП Клієнта, шляхом підписання та подання Депозитарній установі розпоряджень на зарахування та/або списання ЦП;

4.2. Торговець має право:

4.2.1. без додаткової довіреності здійснювати купівлю-продаж ЦП у строк, обсязі і на умовах, передбачених Замовленнями, для чого укладати з третіми особами Договори на виконання, а також здійснювати дії щодо перереєстрації права власності Клієнта на ЦП;

4.2.2. з метою виконання Договору отримувати від Клієнта додаткову інформацію, яка не відображена в Замовленні;

4.2.3. вчасно та у повному обсязі отримувати від Клієнта Гарантійний платіж;

4.2.4.нарахувати та утримувати Винагороду відповідно до статті 5 Договору;

4.2.5.здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з поточного рахунку Клієнта, вказаного у Замовленні Клієнта, шляхом направлення платіжної вимоги до обслуговуючого Клієнта банку (у разі укладання Клієнтом з банком договору на договірне списання відповідно до статті 5 Договору);

4.2.6. надавати державним органам на їх запити інформацію у випадках, якщо таке надання є обов’язковим згідно з чинним законодавством;

4.2.7. вчасно отримувати від Клієнта всю необхідну інформацію та копії необхідних документів для виконання ним функцій податкового агента Клієнта.

4.3. Клієнт зобов’язаний:

4.3.1. надавати підписане Замовлення Торговцю, в якому сформулювати доручення в обсязі, необхідному для його виконання Торговцем, а також надавати будь-які документи відповідно до чинного законодавства та внутрішніх правил Торговця, необхідні Торговцю для дотримання формальних процедур, дотримання яких вимагається чинним законодавством, організатором торгівлі;

4.3.2. своєчасно сплачувати Торговцю Гарантійний платіж для виконання Торговцем Замовлення;

4.3.3. виконувати належним чином всі обов’язки, що можуть бути покладені на нього відповідно до Договорів на виконання з третіми особами, які укладаються Торговцем на виконання Замовлень Клієнта;

4.3.4. своєчасно сповіщати Торговця про зміну даних, вказаних у Договорі;

4.3.5. мати поточний рахунок в українській гривні та повідомити реквізити рахунку Торговцю, а у випадку зміни реквізитів рахунку, повідомити Торговця;

4.3.6. усвідомлювати можливість несення ризику збитків, викликаних ненаданням або несвоєчасним наданням документів по Договору в належній формі та належного змісту;

4.3.7. ознайомитись із декларацією про фактори ризиків, що пов’язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку (Додаток 3 до Договору), що є невід’ємною частиною Договору;

4.3.8. надати всі документи, необхідні для здійснення Торговцем заходів фінансового моніторингу, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативними актами, які необхідні і достатні для здійснення ідентифікації Клієнта, як учасника фінансової операції;

4.3.9. надати Торговцю всі необхідні документи для виконанням ним функцій податкового агента, а саме: договори купівлі-продажу ЦП; платіжні документи, що підтверджують оплату ЦП; документи, що підтверджують факт переходу прав власності на ЦП; платіжні документи, що підтверджують додаткові витрати, пов’язані з придбанням ЦП і т.д.

4.3.10. після повного виконання Замовлення, та/або закінчення строку дії Замовлення, та/або дострокового припинення Договору, та/або закінчення строку дії Договору з’явитися за місцезнаходженням Торговця для отримання Звіту Торговця.

4.4. Клієнт має право:

4.4.1. надавати Торговцю Замовлення згідно з порядком, встановленим у Договорі;

4.4.2. подавати Торговцю запити та отримувати від Торговця відповіді на запити щодо: корпоративних дій Емітентів; порядку обслуговування Клієнта Торговцем; надання іншої інформації, відомої Торговцю у зв’язку зі здійсненням його професійної діяльності, якщо надання вказаної інформації не порушує прав та законних інтересів Торговця та третіх осіб.

4.4.3. вимагати від Торговця надання всіх необхідних документів, що підтверджують виконання Торговцем Замовлення Клієнта, а саме: договорів купівлі-продажу, що укладені Торговцем на виконання Замовлень Клієнта, документів, що підтверджують перехід прав власності на ЦП за договорами купівлі-продажу та ін..

 1. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Протягом 10 (десяти) робочих днів з дати надання Торговцю Замовлення Клієнт зобов’язується:

 1. перерахувати на поточний рахунок Торговця Гарантійний платіж в розмірі достатньому для виконання Торговцем Замовлення Клієнта та сплати винагороди Торговця за виконання такого Замовлення, або

 2. укласти з установою банку, в якій відкритий поточний рахунок Клієнта, договір на договірне списання коштів, відповідно до якого надати Торговцю право, на підставі цього Договору, здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з рахунку Клієнта зазначеного в Замовленні шляхом направлення банку платіжної вимоги;

  1. У разі, якщо Торговцем укладено Договір на виконання Замовлення Клієнта, а суми Гарантійного забезпечення не достатньо для оплати придбаних за цим договором ЦП та/або оплати Винагороди Торговцю, Торговець має право направити платіжну вимогу до установи банку, що обслуговує поточний рахунок Клієнта, вказаний у Замовленні Клієнта, щоб здійснити договірне списання Гарантійного платежу з такого рахунку, для поповнення Гарантійного забезпечення Клієнта. В такому випадку сума Гарантійного платежу визначається Торговцем самостійно, виходячи з вартості придбаних ЦП відповідно до укладених Договорів на виконання та розміру Винагороди, що має бути нарахована Торговцю.

  2. Оплата придбаних ЦП за Договорами на виконання здійснюється Торговцем за рахунок Гарантійного забезпечення.

  3. У разі продажу ЦП Клієнта, кошти, що отримуються Торговцем від продажу зазначених ЦП, залишаються на рахунку Торговця в якості Гарантійного забезпечення для подальшого виконання Замовлення та сплати Винагороди Торговцю. Порядок повернення Гарантійного забезпечення встановлюється пунктом 10.10 статті 10 Договору.

  4. Витрати Клієнта, що пов’язані з перереєстрацією права власності на ЦП, покладаються на Торговця.

  5. Сума Винагороди Торговця складає 7% від загальної вартості придбаних ЦП відповідно до укладених протягом місяця Договорів на виконання Замовлення Клієнта.

  6. Винагорода Торговця нараховується щомісячно за результатами укладених договорів на виконання у звітному місяці, в перший робочий день місяця наступного за звітнім, у розмірі, передбаченому п. 5.6. Договору. Торговець утримує Винагороду з Гарантійного забезпечення Клієнта.

  7. Всі розрахунки за Договором здійснюються в українській гривні.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. За не виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства України.

  2. Всі спори та суперечки, що випливають з Договору або в зв’язку з ним, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.

 1. ГАРАНТІЇ

  1. Клієнт підтверджує і гарантує, що при укладенні та виконанні цього Договору він діє за повною згодою другого з подружжя або особи, з якою Клієнт проживає однією сім’єю.

  2. У разі, якщо Клієнт є неповнолітньою особою, він підтверджує і гарантує, що при укладанні та виконанні цього Договору він діє за повною згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

  3. Представники Сторін, які підписали Договір, підтверджують і гарантують, що вони мають всі необхідні повноваження укладати Договір.

 1. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

8.1. Будь-яка інформація, включаючи умови Договору, передана однією із Сторін іншій в період дії Договору, розголошення якої може завдати збитків будь-якій із Сторін, вважається конфіденційною і не може бути передана третім особам без згоди на те другої Сторони, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України.

9. ФОРС-МАЖОР

9.1. Сторони звільняються від відповідальності у випадку невиконання чи неналежного виконання ними будь-якого зобов’язання за цим Договором, якщо вказане невиконання чи неналежне виконання було зумовлено виникненням та/або дією обставин непоборної сили (форс-мажорних обставин), які кожна із Сторін не могла ні передбачити, ні відвернути розумними заходами.

10. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ

10.1. Договір набуває чинності з дня отримання Торговцем підписаної Клієнтом Заяви-приєднання та діє протягом 5 (п’яти) років. У разі відсутності письмового повідомлення однієї зі Сторін про припинення Договору за 30 календарних днів до закінчення строку дії Договору, строк дії Договору вважається продовженим на той же строк.

10.2. Торговець має право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору, шляхом розміщення (оприлюднення) змін до Договору (в тому числі шляхом викладення Договору в новій редакції) на офіційному веб-сайті Торговця за адресою: http://investmentmanager.com.ua/ не менше, як за 10 календарних днів до моменту вступу змін в силу. Зміни до Договору вступають в силу через 10 календарних днів з моменту їх розміщення (оприлюднення), якщо інший строк вступу змін в силу не визначений додатково при їх оприлюдненні. Усі зміни, що вносяться до Договору у зв'язку із змінами законодавства, вступають у силу одночасно із змінами до відповідних нормативних актів.

10.3. Моментом ознайомлення Клієнта з оприлюдненими змінами до Договору вважається момент, з якого зміни стали доступними для Клієнта. Якщо по закінченню 10 (десяти) денного терміну з моменту розміщення (оприлюднення) змін на офіційному веб-сайті Торговця за адресою: http://investmentmanager.com.ua/ Торговець не отримав від Клієнта письмове повідомлення про дострокове розірвання Договору, вважається, що Клієнт згоден із внесеними змінами. Сторони визнають юридичну значимість зазначеного способу волевиявлення.

10.4. Торговець не несе відповідальності, якщо інформація про зміну Договору, оприлюднена в порядку та в строки, установлені цим Договором, не була отримана та/або вивчена та/або правильно зрозуміла Клієнтом.

10.5. Усі зміни до Договору, з моменту їх вступу в дію, однаково поширюються на всіх Клієнтів, що приєдналися до даного Договору, в тому числі і на тих, що приєдналися до Договору раніше за дату вступу у дію змін до Договору.

10.6. Дія Договору достроково припиняється:

 1. за взаємною згодою сторін;

 2. за рішенням суду, що набрало чинності;

 3. якщо Клієнт не надав Торговцю Замовлення протягом 45 днів з моменту укладання цього Договору або з моменту виконання попереднього Замовлення та/або закінчення дії попереднього Замовлення;

 4. якщо Торговець отримав від Клієнта письмове повідомлення про дострокове розірвання Договору в порядку визначеному пунктом 10.3. Договору;

 5. з інших підстав, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

10.7. У разі відсутності протягом 90 (дев’яноста) календарних днів поспіль відповідно до пункту 3.7. Договору пропозицій від третіх осіб на продаж цінних паперів Клієнту на умовах, вказаних у Замовленні Клієнта, Торговець зобов’язаний закрити рахунок у ЦП, відкритий Торговцем для Клієнта у Депозитарній установі. В такому випадку після закриття рахунку у ЦП Договір вважається розірваним Клієнтом в односторонньому порядку.

10.8. Договір також може бути розірвано:

 1. Торговцем в односторонньому порядку шляхом розміщення (оприлюднення) змін до Договору на офіційному веб-сайті Торговця за адресою: http://investmentmanager.com.ua/ не менше, як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору;

 2. Клієнтом в односторонньому порядку шляхом направлення Торговцю письмового повідомлення не менше, як за 30 календарних днів до дати розірвання Договору.

10.9. У випадку дострокового припинення Договору, Торговець зобов’язаний закрити рахунок у ЦП, відкритий Торговцем для Клієнта у Депозитарній установі до моменту припинення Договору та надати Клієнту Звіт в порядку передбаченому пунктом 4.1.3. Договору.

10.10. У випадку закінчення строку дії Договору та/або дострокового припинення (розірвання) Договору на підставі підпунктів а), b) пункту 10.6 та підпункту а) пункту 10.8. статті 10 Договору Торговець зобов’язаний протягом 30 робочих днів повернути Гарантійне забезпечення Клієнту на його поточний рахунок, зазначений у Замовленні.

У випадку дострокового припинення (розірвання) Договору на підставі підпунктів c), d) пункту 10.6, пункту 10.7. та підпункту b) пункту 10.8. статті 10 Договору Гарантійне забезпечення Клієнту не повертається та залишається у власності Торговця.

11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Договір укладено українською мовою. Місцем укладання Договору є місцезнаходження Торговця. Всі зазначені в Договорі додатки є невід’ємними частинами цього Договору. В разі різночитання умов Договору і додатків, застосовуються умови додатків.

11.2. Цей Договір є договором приєднання відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. Прийняття умов цього Договору є повним і беззастережним і означає згоду Клієнта - фізичної особи зі всіма умовами Договору без виключення і доповнення. А також свідчить про те, що Клієнт - фізична особа розуміє значення своїх дій, всі умови Договору йому зрозумілі, Клієнт не знаходиться під впливом помилки, обману, насильства, загрози, і тому подібне.

11.3. Торговцем було надано Клієнту інформацію, зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

11.4. Сторони зобов’язані дотримуватись вимог законодавства України у сфері захисту персональних даних. Укладаючи даний Договір, Клієнт дає згоду на обробку персональних даних, добровільно наданих Торговцю у ході виконання цього Договору, та підтверджує, що його повідомлено про включення цих персональних даних до бази персональних даних, права суб’єктів персональних даних, визначені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та осіб, яким передаються персональні дані. Клієнт дає згоду на поширення персональних даних, наданих ним у ході виконання Договору, що включені до бази персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України та не вимагають здійснення повідомлення про передачу (поширення) цих персональних даних, що включені до бази персональних даних, якщо така передача (поширення) відбувається виключно з метою дотримання вимог чинного законодавства України.

11.5. Уповноваженими особами по Договору щодо обміну інформацією, які несуть повну відповідальність за достовірність та правильність обміну інформацією по Договору є особи, які підписали Договір.
Додатки до Договору:

 • Додаток 1 – форма Замовлення;

 • Додаток 2 – форма Звіту Торговця;

 • Додаток 3 – Декларація про фактори ризиків, що пов’язані зі здійсненням операцій на фондовому ринку

РЕКВІЗИТИ ТОРГОВЦЯ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ»

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 37848482;

01004, м. Київ, бульв. Тараса Шевченка, буд. 11, кім. 204;

п/р № 26500020063977 у ПАТ «БАНК ВОСТОК»,

МФО 307123;

тел. (044) 288-04-05
Директор ___________________

Скрипка Т.С.
Додаток № 1

до Договору на брокерське обслуговування
ЗАМОВЛЕННЯ № _____________

м. Київ _______________ р.

Фізична особа ____________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________, документ (паспорт, посвідка на тимчасове проживання в Україні) серія ____, номер _______, виданий _______________________ _______________ р., що мешкає за адресою: _________________ (далі – Клієнт) у порядку виконання Договору на брокерське обслуговування № _______ від ___________ р. (надалі – Договір) надає ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ» (ліцензія Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, серії АД № 034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений) (надалі - Торговець), це Замовлення про наведене нижче:

1

Вид Замовлення
2

Вид послуги (купівля, продаж, міна, РЕПО)
3

Вид, тип та форма випуску ЦП
4

Форма існування ЦП
5

Скорочене найменування Емітента
6

Номінальна вартість ЦП, грн.
7

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП
8

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента
9

Кількість ЦП, одиниць
10

Ціна купівлі одного ЦП, грн.
11

Ціна продажу одного ЦП, грн.
12

Загальна вартість купівлі ЦП, грн.
13

Загальна вартість продажу ЦП, грн.
14

Строк дії Замовлення
Гарантійний платіж для виконання Замовлення буде перераховано Клієнтом на поточний рахунок Торговця № _______________ у ___________ МФО _________. У разі якщо наявної суми Гарантійного забезпечення буде недостатньо для виконання даного Замовлення, Торговець відповідно до п. 5.2. Договору має право здійснювати договірне списання Гарантійного платежу з поточного рахунку Клієнта № _______________ у __________ МФО ________ для поповнення Гарантійного забезпечення.

Реквізити поточного рахунку Клієнта для повернення Торговцем Гарантійного забезпечення: № _______________ у ______________, МФО________.

Клієнт надає Замовлення Торговцю маючи на меті отримання прибутку від купівлі-продажу та/або володіння цінними паперами, що будуть придбані на виконання Замовлення.

Це Замовлення набуває чинності з моменту прийняття Торговцем та діє протягом строку дії Замовлення або до повного виконання Замовлення.

Це Замовлення складене та підписане Клієнтом у 3 (трьох) примірниках, один для Клієнта, другий для Торговця, третій для Депозитарної установи. Всі примірники Замовлення мають однакову юридичну силу.Дата

Підпис

Прізвище, ініціали
Додаток № 2

до Договору про брокерське обслуговування

ЗВІТ ТОРГОВЦЯ № _____

про виконання Замовлення № ___________ від _________________ року

м. Київ _______________ р.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЕРУЮЧИЙ» (надалі - Торговець), юридична особа, яка належним чином зареєстрована та діє згідно із законодавством України, платник податку на прибуток на загальних підставах, що має ліцензію Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, а саме брокерської діяльності, серії АД № 034382 від 24.05.2012 р., строк дії: з 09.12.2011 р. необмежений, в особі Директора Скрипки Тетяни Сергіївни, що діє на підставі Статуту, надає Клієнту Фізична особа ____________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків _____________, документ (паспорт, посвідка на тимчасове проживання в Україні) серія ____, номер _______, виданий _______________________ _______________ р., що мешкає за адресою: _________________ (далі – Клієнт) у порядку виконання Договору на брокерське обслуговування № _______ від ___________ р., цей Звіт Торговця (надалі – Звіт) про виконання Замовлення № ___ від ___ _______ ______ року до Договору про брокерське обслуговування № ___________ від __________ (надалі – Договір) про наведене нижче:

1. Всі терміни, що використовуються в цьому Звіті та додатково не роз’яснені в ньому, мають значення, що визначене в Договорі.

2. На виконання умов Замовлення № ______ від _________ р. в інтересах Клієнта Торговцем на біржовому (позабіржовому) ринку було укладено Договори на виконання (надалі - Договір) щодо наступних ЦП:

1

Вид, тип та форма випуску ЦП
2

Форма існування ЦП
3

Скорочене найменування Емітента
4

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Емітента
5

Міжнародний ідентифікаційний номер ЦП
6

Номінальна вартість одного ЦП, грн.

Інформація про укладені та виконані Договори:

Договір (№, дата)

Вид договору (купівля, продаж, міна, РЕПО-купівля, РЕПО-продаж)

Кількість ЦП, одиниць

Ціна купівлі одного ЦП, грн.

Загальна вартість купівлі ЦП, грн.

Ціна продажу одного ЦП, грн.

Загальна вартість продажу ЦП, грн.

Дата виконання Договору
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

На брокерське обслуговування
Цей Договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного Кодексу України в зв’язку із чим

Договір на брокерське обслуговування операцій з цінними паперами
«Брокер», який є платником податку на прибуток на загальних підставах, разом в подальшому поіменовані «Сторони», уклали цей Договір...

Договір на брокерське обслуговування
Брокер юридична особа, що створена за законодавством України, Ліцензія Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку на здійснення...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...

Програма фахових вступних випробувань 015. 16 (Сфера обслуговування)...
Фахове вступне випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста передбачає перевірку здатності вступника...

2 Забезпечити агента довідковими, рекламними, та іншими матеріалами,...
Договір про туристично-екскурсійне обслуговування між замовником та тов «етноленд» Сторінка

Зразок заповнення журналу обліку вогнегасників на об’єкті
Посада, прізвище та підпис особи, яка проводила огляд та (або) направляла вогнегасник на технічне обслуговування чи приймала вогнегасник...

Порядок експлуатації та технічного обслуговування систем постачання...
Експлуатація та технічне обслуговування систем постачання зрідженого вуглеводневого газу

Суб’єкта господарювання в галузі торгівлі та побутового обслуговування вимогам законодавства
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: центру надання адміністративних послуг

Технічні вимоги предмет
Предмет: Ремонтування та технічне обслуговування машин загальної призначеності технічне обслуговування І ремонт кондиціонерів, кліматичних...

Закону України «Про банки І банківську діяльність»
Зауважимо, що касове обслуговування контрагентів завжди здійснюється паралельно з розрахунковим. Інакше кажучи, розрахунково-касове...

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування охолоджувальних установок (Послуги з ремонту І технічного обслуговування систем вентиляції...

Ул. Академика Крымского, 4-А, Киев, Украина, 03142
Предметом даного Договору є комплексне обслуговування якісного та безперебійного виробництва копій або відбитків (надалі комплексне...

Затверджено
Послуги з ремонту І технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних І контрольних приладів (Послуги з технічного обслуговування...

Методичні рекомендації з обслуговування спеціальних категорій пасажирів...
ПС, впродовж польоту, в разі евакуації та під час наземного обслуговування. Якщо протягом польоту пасажир потребує спеціального догляду,...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт