Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут
„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Власником підприємства

Рішення №____

від „___” __________ 2009 року
СТАТУТ
ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА


_________________”

м. Київ – 2009р.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та ліквідації ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА „_________________” (далі по тексту – Підприємство).

Статут Підприємства розроблено у відповідності з Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншими законодавчими актами України.

1.2. Єдиним власником Підприємства (далі – „Власник”) є:

Громадянин України_______________________, який проживає за адресою:________________________________, паспорт серії _____ №_________, виданий ___________________________________, ідентифікаційний номер____________;

1.3. Повне найменування Підприємства українською мовою:

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “_______________”


Скорочене найменування українською мовою: ПП “______________”.

1.4. Повне найменування Підприємства російською мовою:

ЧАСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “_______________”

Скорочене найменування російською мовою: ЧП “_______________”

1.5. Місцезнаходження Підприємства:___________________________.
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА
2.1. Підприємство має права юридичної особи за законодавством України, заснованої на приватній власності фізичної особи (приватне підприємство). Підприємство може від свого імені укладати договори та інші правочини, вступати в зобовязання, набувати майнових і особистих немайнових прав та виконувати обов’язки, пов’язані з його діяльністю, самостійно виступати в суді, господарському, адміністративному та третейському суді з усіма правами, що надані чинним законодавством.

2.2. Підприємство створено Власником, що формує статутний фонд.

2.3. Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

2.4. Підприємство може мати самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банківських установах, круглу печатку, кутовий та інші штампи і бланки з найменуванням підприємства, а також комерційне найменування підприємства, товарний знак та виробничу марку продукції власного виробництва, фірмовий знак (логотип) та інші реквізити, які за необхідності реєструються у встановленому законом порядку.

2.5. Підприємство є багатопрофільним і здійснює свою діяльність у сфері надання послуг, торгівлі та в інших сферах господарської діяльності.

2.6. Підприємство здійснює свою діяльність на принципах самоокупності і самофінансування.

2.7. Підприємство самостійно розробляє плани своєї господарської діяльності.

2.8. Підприємство має право створювати виробничі структурні підрозділи (виробництва, цехи, відділення, дільниці, бригади, лабораторії тощо), а також функціональні структурні підрозділи апарату управління (управління, відділи, бюро, служби, департаменти тощо). Персональний склад підрозділів визначається Директором. Функції, права та обовязки структурних підрозділів Підприємства визначаються положеннями про них, які затверджуються Директором.

2.9. Підприємство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, бути засновником і учасником господарських товариств, інших юридичних осіб, вступати в об’єднання підприємств, створювати спільні підприємства з іноземними суб’єктами господарської діяльності, брати участь в діяльності міжнародних організацій згідно з чинним законодавством України.

2.10. Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються Директором Підприємства. Керівники філій і представництв діють на підставі доручення, виданого Директором Підприємства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Підприємства.

2.11. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями Власника. Власник не відповідають за зобов’язаннями Підприємства. Підприємство відповідає за своїми зобов’язаннями всім належним йому майном. Підприємство не відповідає за зобов’язаннями держави, держава не відповідає за зобов’язаннями Підприємства.

2.12. Підприємство має право:

2.12.1. Продавати, іншим чином відчужувати на платній основі, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в користування або передавати безоплатно у власність, в постійне або в тимчасове користування чи іншим чином відчужувати або передавати належне йому рухоме чи нерухоме майно, майнові права, об’єкти інтелектуальної власності, кошти та будь-які інші обєкти, які відповідно до законодавства можуть належати Підприємству, а також списувати їх з балансу, використовувати на благодійницькі цілі, якщо інше не передбачено законодавчими актами України.

2.12.2. Надавати позики, у тому числі безвідсоткові, цільові, укладати інші договори про платну чи безвідплатну передачу грошових коштів Підприємства іншим юридичним та/або фізичним особам.

2.13. Підприємство виробляє та реалізує продукцію, виконує роботи і надає послуги будь-яким юридичним та фізичним особам, державі, іноземним державам чи їх органам за договірними та у випадках, передбачених законодавством України, – за фіксованими оптовими чи роздрібними цінами. В розрахунках із зарубіжними партнерами застосовуються контрактні ціни.

2.14. Підприємство використовує працю фізичних осіб, укладаючи з ними трудові договори (контракти) та правочини цивільно-правового характеру, а також створюючи тимчасові творчі, виробничі та інші колективи.

2.15. Підприємство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.
3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою створення Підприємства є здійснення господарської та іншої діяльності для отримання прибутку і використання його в інтересах Власника та трудового колективу, досягнення позитивного соціального ефекту.

3.2. Предмет діяльності Підприємства:

- оптова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

- посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту;

- інші види оптової торгівлі;

- роздрібна торгівля продовольчими товарами (в т.ч. власного приготування) у кіосках, магазинах, інших спеціалізованих пунктах продажу;

- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;

- роздрібна торгівля напоями;

- торгівля, що здійснюється за допомогою поштових відправлень та Інтернету;

- перевезення пасажирів, вантажів, багажу автомобільним транспортом, експедиторська діяльність;

- відкриття власних та спільних комерційних магазинів, ресторанів, кафе, барів з вітчизняними та закордонними партнерами;

- заготівля, виробництво, переробка та реалізація продовольчих товарів;

- виробництво і переробка сільськогосподарської продукції та інших продовольчих товарів;

- заготівля сировини для виробництва хлібо-булочних виробів;

- організація лісового господарства, заготівля та збут грибів і ягід;

- заготівля, переробка та реалізація морепродуктів;

- посередницька діяльність;

- здійснення експортно-імпортних операцій;

- надання послуг з оренди нерухомого майна, офісних приміщень;

- організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарок, концертів (в тому числі комерційних);

- виробництво та реалізація високоякісних та екологічно чистих продуктів харчування;

- оптова та роздрібна торгівля сировиною, продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання;

- оптова та роздрібна торгівля продовольчими і непродовольчими товарами;

- поліграфічна реклама;

- надання послуг по виготовленню рекламної продукції;

- рекламна діяльність;

- збір, переробка, купівля-продаж відходів та брухту чорних та кольорових металів;

- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт об’єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;

- виробництво та реалізація будівельних матеріалів;

- деревообробне виробництво та реалізація його продукції;

- надання різноманітних побутових послуг, зокрема, шляхом створення перукарень, банно-пральних закладів;

- виготовлення, купівля та реалізація парфумів, піномиючих та дезінфікуючих засобів, лаків та фарб;

- створення мережі оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;

- виробництво, оптова та роздрібна торгівля лікеро-горілчаними виробами;

- виробництво, купівля та реалізація тютюну та тютюнових виробів;

- створення, оренда та експлуатація закладів громадського харчування, у т.ч. ресторанів, барів, кафе, піцерій;

- створення власних галерей, виставкових залів, салонів-магазинів по реалізації товарів мистецтва;

- організація спортивних та культурно-масових заходів;

- видавничо-поліграфічна діяльність;

- здійснення художніх, поліграфічних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції, у тому числі й випуск власних періодичних видань.

- програмне забезпечення;

- сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;

- взаємодія зі світовими комп’ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;

- розробка програмно-технічного забезпечення та пов’язане з цим обслуговуванням;

- виконання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистриб’юторських послуг виробничого та невиробничого характеру, вчинення правочинів по експорту-імпорту;

- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, в т.ч. і валютних (у разі одержання відповідної ліцензії);

- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;

- організація лісорозробок та переробки деревини, виготовлення, купівля та реалізація пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;

- виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів та медичного обладнання;

- виробництво сільськогосподарської продукції, ії закупівля та реалізація (з продуктів тваринництва, рослинництва, рибництва, бджільництва тощо);

- технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;

- вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;

- заготівля і переробка нестандартної продукції;

- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;

- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовки кадрів (стажування);

- надання послуг по охороні державної, колективної та приватної власності, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;

- організація готельної справи та надання відповідних сервісних послуг;

- виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю;

- інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

3.3. До початку зайняття видами діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають ліцензуванню, Підприємство зобов’язане отримати спеціальний дозвіл (ліцензію) у встановленому законом порядку.
4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
4.1. Зовнішньоекономічна діяльність є складовою частиною статутної діяльності Підприємства і здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування в порядку, встановленому законодавством України. Підприємство відповідає самостійно за своїми зобов’язаннями, які виникають із зовнішньоекономічної діяльності.

4.2. Підприємство займається зовнішньоекономічною діяльністю з метою насичення споживчого ринку товарами народного споживання, продукцією промислового призначення та послугами, підвищення експортного потенціалу України, а також залучення іноземних інвестицій для реалізації пріоритетних економічних програм.

4.3. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Підприємства і використовується ним самостійно.
5. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА
5.1. Майно Підприємства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Підприємства. Майно Підприємства належить йому на праві власності. Зміна правового режиму майна Підприємства здійснюється за рішенням Власника у спосіб, передбачений законодавством України.

5.2. Джерелами формування майна Підприємства є:

- грошові та матеріальні внески Власника;

- продукція, вироблена Підприємством в результаті господарської діяльності;

- доходи, одержані від реалізації послуг, продукції, інших видів господарської діяльності;

- доходи від цінних паперів;

- кредити банків та інших кредиторів;

- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;

- майно, придбане в інших субєктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;

- інші джерела, не заборонені законодавством України.

5.3. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна Підприємства несе Підприємство, крім випадків, передбачених законодавством України та договорами за участю Підприємства.

5.4. Для забезпечення діяльності Підприємства Власником створюється та формується статутний фонд в розмірі 200 000,00 (двісті тисяч) грн. Статутний фонд формується виключно грошовими коштами.

5.5. ___________________________________________ володіє 100% статутного фонду, що складає 200 000,00 грн.

5.6. Власник має право передати належні йому корпоративні права на Підприємство іншим особам після повного формування статутного фонду Підприємства.

У разі передачі корпоративнх прав повністю або частково до іншої особи, така особа водночас набуває усіх прав Власника або співвласника (учасника) відповідно.

5.7. Для вступу до складу співвласників (учасників) Підприємства зацікавлена особа повинна подати письмову заяву на ім’я Директора Підприємства. Особа вважається прийнятою з моменту прийняття про це рішення Власником за результатами розгляду поданої заяви про вступ.

5.8. Зміни статутного фонду Підприємства здійснюються за рішенням Власника. Збільшення статутного фонду може бути здійснено за рахунок:

- прибутку від господарської діяльності Підприємства;

  • додаткових внесків Власника;

  • інших не заборонених законодавством джерел.

5.9. За рішенням Власника можуть бути створені резервний, амортизаційний та будь-які інші фонди, не заборонені законодавством. Їх перелік, призначення, розміри, порядок формування та режими використання затверджуються Власником.

5.10. Володіння і користування природними ресурсами Підприємство здійснює у встановленому законодавством порядку за плату, а у випадках, передбачених законом, - на пільгових умовах.

5.11. Підприємство випускає, реалізовує та придбає цінні папери відповідно до законодавства України.
6. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
6.1. Вищим органом управління Підприємства є Власник, якому належить право прийняття остаточного рішення з усіх питань діяльності Підприємства. Власник здійснює управління підприємством безпосередньо або через призначеного ним Директора. Власник одночасно може бути Директором Підприємства.

6.2. До виключної компетенції Власника належить:

а) визначення основних напрямків діяльності Підприємства, затвердження його планів та звітів про їх використання;

б) прийняття рішень про внесення змін до Статуту, про реорганізацію та ліквідацію Підприємства;

в) призначення та відкликання Директора Підприємства і членів ревізійної комісії;

г) прийняття рішення про включення до складу нових учасників (співвласників);

д) затвердження результатів діяльності Підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутків та відшкодування збитків;

е) прийняття рішення про створення дочірніх підприємств;

є) прийняття рішення про припинення діяльності Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

6.3. Виконавчим одноособовим органом управління Підприємства є Директор, який призначається на посаду та звільняється з посади за рішенням Власника Підприємства.

6.4. Директор здійснює поточне управління діяльністю Підприємства, самостійно вирішує всі питання діяльності Підприємства, за винятком тих, які віднесені до виключної компетенції Власника.

6.5. Директор без довіреності вчиняє юридичні та фактичні дії від імені Підприємства, укладає договори, видає довіреності, приймає на роботу і звільняє з роботи найманих працівників, встановлює посадові оклади, затверджує положення про структурні підрозділи, розподіляє обов’язки між працівниками Підприємства та визначає обсяги і межі їх відповідальності, відкриває в банках поточний, валютний та інші рахунки, видає накази, розпорядження і дає вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Підприємства, має право першого підпису фінансових документів, представляє інтереси Підприємства, виступає від імені Підприємства в державних, судових органах, перед будь-якими іншими юридичними чи фізичними особами, іноземними державами.

Директор підзвітний Власнику Підприємства і організовує виконання його рішень. Директор призначає своїх заступників, головного бухгалтера, інших керівників та спеціалістів.

6.6. Для перевірки діяльності Директора рішенням Власника може бути створена Ревізійна комісія, яка доповідає Власнику про результати перевірок, складає висновки по річних звітах. Чисельність та персональний склад Ревізійної комісії визначаються Власником.

6.7. Ревізійна комісія проводить ревізію фінансово-господарської діяльності Підприємства та зобов’язана повідомити Власника, якщо виникла загроза істотним інтересам Підприємства чи у разі виявлення зловживання посадових осіб Підприємства. Ревізійна комісія не повинна порушувати нормальний режим роботи Підприємства, ревізійна комісія має право аналізувати діяльність дочірніх підприємств, заснованих Підприємством, проводити ревізії фінансово-господарської діяльності, вносити пропозиції Власнику.
7. ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ
7.1. Перевірки фінансової діяльності Підприємства здійснюються державними органами відповідно до їх компетенції та аудиторськими організаціями.

Перевірки не повинні порушувати нормального режиму роботи Підприємства.

7.2. Підприємство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність і подає її в установленому обсязі органам державної статистики.

7.3. Бухгалтерський облік Підприємства здійснюється за встановленими нормами та правилами.

7.4. Відповідальним за стан обліку і своєчасне подання звітності є Директор Підприємства або, за рішенням Власника, інша посадова особа.
8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ І ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВА
8.1. Прибуток є основним узагальнюючим показником фінансових результатів господарської діяльності Підприємства.

8.2. Прибуток Підприємства формується за рахунок доходів від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, виплати відсотків по кредитах банків та по облігаціях, а також сплати передбачених законодавством податків і платежів до бюджету, в тому числі до місцевих бюджетів, фондів у відповідності з чинним законодавством України.

8.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Підприємства і використовується відповідно до рішень Власника.

8.4. Збитки, які можуть виникнути в процесі діяльності Підприємства, відшкодовуються за рахунок коштів, що має Підприємство, а за відсутності або нестачі цих коштів – за рахунок реалізації майна або, за рішенням Власника, – шляхом внесення додаткових внесків. Порядок відшкодування збитків визначається Власником і чинним законодавством України.
9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І ОПЛАТА ПРАЦІ
9.1. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, встановлює чисельність працівників і штатний розпис.

9.2. Трудові відносини на Підприємстві та повноваження трудового колективу, включаючи питання прийняття на роботу та звільнення, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій, регулюються колективним договором, трудовими договорами (контрактами), чинним трудовим законодавством та іншими законодавчими актами України.

9.3. Підприємство використовує працю громадян згідно штатного розкладу або шляхом укладення трудових угод (контрактів). Членами трудового колективу можуть бути іноземні громадяни. Для виконання окремих робіт (надання послуг) Підприємство може залучати громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних, наукових, вищих та інших закладів, укладаючи з ними цивільно-правові угоди (підряду, доручення та інші) з оплатою праці на договірних засадах.

9.4. Підприємство самостійно встановлює форми, системи і розміри оплати праці та системи преміювання працівників Підприємства за результатами їх праці і забезпечує розмір оплати праці найманих працівників не нижче розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України.

9.5. Розмір виплат за результатами праці окремим працівникам не обмежується. Загальний розмір виплат за результатами праці та преміювання працівників Підприємства встановлюється в межах фонду оплати праці.

9.6. Підприємство створює умови для підвищення професійного рівня і кваліфікації найманих працівників.

9.7. Повноваження трудового колективу реалізуються Загальними зборами (конференцією) або іншим представницьким органом трудового колективу, порядок формування та діяльності якого визначається законодавством України.

9.8. Взаємовідносини між посадовими особами Підприємства та найманими працівниками встановлюються згідно з чинним законодавством України про працю.

9.9. Трудові доходи кожного працівника Підприємства максимальними розмірами не обмежуються.
10. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
10.1. Наймані працівники Підприємства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Підприємства.

10.2. Обсяг інформації, яка не підлягає розголошенню, порядок її збереження та передачі визначається Директором Підприємства за погодженням з Власником.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Підприємства здійснюється за рішенням Власника.

11.3. При реорганізації Підприємства вся сукупність прав та обов’язків Підприємства переходить до його правонаступників.

11.4. Підприємство ліквідується:

- за рішенням Власника;

- на підставі рішення суду або господарського суду за поданням органів, що контролюють діяльність Підприємства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства;

- на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому законодавством про банкрутство.

11.5. Ліквідація Підприємства проводиться призначеною Власником ліквідаційною комісією, а у випадках банкрутства та припинення діяльності Підприємства за рішенням суду чи господарського суду – ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

11.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Підприємства. Ліквідаційна комісія публікує інформацію про ліквідацію Підприємства в одному з офіційних (загальнодержавному, місцевому) органів преси із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно підприємства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Підприємства третім особам, а також його учасникам, складає ліквідаційний баланс і подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комісію.

11.7. Наявні у Підприємства грошові кошти, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників, що працюють на умовах найму, та виконання зобов’язань перед бюджетом, банками, кредиторами, використовуються на розсуд Власника.

Порядок роботи ліквідаційної комісії регламентується відповідним законодавством України.

11.8. Ліквідація вважається завершеною, а Підприємство таким, що припинило свою діяльність з моменту здійснення всіх заходів щодо ліквідації його як суб’єкта підприємницької діяльності та внесення запису про ліквідацію до державного реєстру.

11.9. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані нею Власнику, а також третім особам згідно з чинним законодавством України.

ПІДПИС ВЛАСНИКА:

_____________________________________ ________________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»

Нака з
Затвердити Примірний статут загальноосвітнього навчального закладу, погоджений з Міністерством праці та соціальної політикиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт