Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «фінбанк» д ат а, час І місце проведення загальних зборів

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства «фінбанк» д ат а, час І місце проведення загальних зборів

Витяг з протоколу № 51

загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК»

Дата, час і місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка, 4А (номер кімнати 265). Початок зборів о 16:00.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 04 квітня 2013 року, відповідно до рішення Наглядової ради (Протокол № 26/02/13-НР від 26.02.2013 року)

Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Станом на 04 квітня 2013 року 104 особи є акціонерами ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК» (далі – ПАТ «ФІНБАНК», або Банк). Сукупно вони володіють 33675000 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна та 87500 штуками привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна.

Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання): На зборах зареєструвались та беруть участь 7 акціонерів (їх представників), що володіють 29099667 голосами, відповідно 86,18931 % від загального зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу Банку. Сукупно вони володіють 29097842 штуками простих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна та 1825 штуками привілейованих іменних акцій номінальною вартістю 4,00 грн. кожна. Привілейовані іменні акції Банку, на рівні з простими, є голосуючими акціями.

Кворум загальних зборів: Відповідно до ст. 41 Закону України „Про акціонерні товариства” загальні збори акціонерів Банку мають кворум.

Головуючий та секретар загальних зборів: Згідно рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 04/03/13-НР від 04 березня 2013 року) Головою загальних зборів призначено Іванову Наталію Володимирівну; Секретарем загальних зборів призначено Поправку Дмитра Юрійовича.
Порядок денний загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

 2. Затвердження Звіту Правління Банку про результати фінансово-господарської діяльності за 2012 фінансовий рік.

 3. Затвердження Звіту та висновків Ревізійної комісії про фінансово-господарську діяльність Банку за 2012 рік.

 4. Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердження фінансової звітності Банку за 2012 рік.

 5. Розподіл прибутку за 2012 рік.

 6. Про строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) за 2012 рік.

 7. Про звільнення Голови та членів Наглядової ради.

 8. Про визначення кількісного складу Наглядової ради.

 9. Про призначення Голови та членів Наглядової ради.

 10. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

 11. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

 12. Про приватне розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій.

 13. Про затвердження переліку інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, щодо яких прийнято рішення про приватне розміщення.

 14. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження  щодо: прийняття рішення про дострокове закінчення приватного розміщення акцій (у разі якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково та повністю оплачено); затвердження результатів приватного розміщення акцій; прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; повернення внесків, унесених в оплату за акції, у разі незатвердження у встановлені законодавством строки результатів приватного розміщення акцій органом Банку, уповноваженим приймати таке рішення, або у разі невнесення (незатвердження) у встановлені законодавством строки змін до статуту, пов'язаних із збільшенням статутного капіталу Банку з урахуванням результатів розміщення акцій, або у разі прийняття рішення про відмову від розміщення акцій; письмового повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних Банком акцій, про можливість реалізації такого права та опублікування повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

 15. Про визначення  уповноважених осіб Банку, яким надаються повноваження щодо: отримувати від акціонерів письмові підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийняте рішення про розміщення (у разі якщо це передбачено умовами приватного розміщення акцій); проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, стосовно яких прийнято рішення про розміщення; проводити дії щодо забезпечення приватного розміщення акцій; проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу Банком належних їм акцій.

Порядок голосування на загальних зборах: Бюлетенями.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ

Обрання членів лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів.

СЛУХАЛИ:

Голову зборів Іванову Наталію Володимирівну, яка запропонувала наступний проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Науменко С.Л. - голова лічильної комісії; Грітенко С.Д.; Кашевич Д.В.– члени лічильної комісії. Встановити наступний регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК»: 5 хвилин для доповідачів з питань порядку денного, 3 хвилини для обговорення питань/відповідей. Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких був затверджений Наглядовою радою. Під час кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; оголошення підсумків голосування – 5 хвилин. Підсумки голосування та складання протоколу про підсумки голосування з першого питання доручити реєстраційній комісії.».

ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% від зареєстрованих для участі у зборах;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ: Обрати лічильну комісію у складі: Науменко С.Л. - голова лічильної комісії; Грітенко С.Д.; Кашевич Д.В.– члени лічильної комісії. Встановити наступний регламент загальних зборів акціонерів ПАТ «ФІНБАНК»: 5 хвилин для доповідачів з питань порядку денного, 3 хвилини для обговорення питань/відповідей. Голосування з питань порядку денного здійснювати за принципом одна акція – один голос, з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких був затверджений Наглядовою радою. Під час кумулятивного голосування акціонер має право віддати всі голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами; оголошення підсумків голосування – 5 хвилин. Підсумки голосування та складання протоколу про підсумки голосування з першого питання доручити реєстраційній комісії.
……………………
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ

Затвердження Звіту та висновків зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердження фінансової звітності Банку за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Грехову Олену Володимирівну з інформацією про висновок незалежного аудитора - Аудиторської фірми "Інтер-Аудит". За  результатами аудиторського висновку щодо річної фінансової звітності ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік аудиторами висловлено думку і зазначено, що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНБАНК» станом на кінець дня 31 грудня 2012 року, його фінансові результати, рух власного капіталу, рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.

У звіті аудитора зазначена додаткова інформація про аудиторську думку стосовно: відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов’язань Банку за строками погашення, якості управління активами та пасивами Банку, достатності резервів та капіталу Банку, аналізу якості активів Банку, а також операцій з інсайдерами/пов’язаними особами відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку, адекватності системи управління ризиками Банку, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю.

Банк протягом 2012 року здійснював процедури для забезпечення належного контролю та відображення операцій відповідно до вимог нормативно-правових актів Національного банку України. Проте, на думку аудитора, якість кредитного портфелю не можна вважати задовільною, враховуючи  наявність в ньому станом на кінець дня 31.12.2012 року значної частки кредитних операцій, що класифіковані за IV та V категоріями якості (15,28% кредитного портфеля), що вказує на необхідність здійснення Банком відповідних заходів.

Враховуючи рекомендації  аудиторів, прийнято рішення  щодо  наступних  заходів, спрямованих на покращення якості кредитного портфеля та скорочення обсягу заборгованості за кредитними операціями, класифікованих  за IV та V категоріями:

 1. зміна графіку сплати відсотків для позичальників за користування кредитними коштами;

 2. висунення позичальникам з боку Банку більш жорстких вимог щодо вчасного погашення дебіторської заборгованості, простроченої заборгованості за нарахованими відсотками;

 3. посилення контроля за обсягом та динамікою НКА, регулярне обговорення на засіданнях Кредитного комітету.

Слід зазначити, що Банком вжито заходи щодо покращення якості кредитного портфелю і станом на 01.04.2013 року кредитні операції, що класифіковані за IV та V категоріями якості, складають 11,70% кредитного портфеля Банку.

Запропонувала для голосування наступний проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього аудитора  за 2012 рік.».

ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% від зареєстрованих для участі у зборах;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

Затвердити Звіт та висновки зовнішнього аудитора щодо фінансової звітності за 2012 рік. Затвердити фінансову звітність ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік. Затвердити заходи за результатами розгляду аудиторського звіту зовнішнього аудитора за 2012 рік.
ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ

Розподіл прибутку за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Грехову Олену Володимирівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Банку за 2012 рік був сформований балансовий збиток у сумі 6772898,02 грн. Запропонувала для голосування наступний проект рішення: «У зв’язку зі сформованим балансовим збитком за результатами діяльності Банку за 2012 рік у сумі 6772898,02 грн., за рахунок прибутку минулих років сформувати Фонд для покриття збитків у сумі 359831,95 грн. та частково перекрити збиток 2012 року.».

ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% до зареєстрованих для участі у зборах;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

ПО ПЯТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

У зв’язку зі сформованим балансовим збитком за результатами діяльності Банку за 2012 рік у сумі 6772898,02 грн., за рахунок прибутку минулих років сформувати Фонд для покриття збитків у сумі 359831,95 грн. та частково перекрити збиток 2012 року.
ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ

Про строк та порядок виплати частки прибутку (дивідендів) за 2012 рік.

СЛУХАЛИ: Головного бухгалтера Грехову Олену Володимирівну, яка повідомила, що за результатами діяльності Банку за 2012 рік був сформований балансовий збиток. Запропонувала для голосування наступний проект рішення: «У зв’язку з відсутністю прибутку у діяльності банку за 2012 рік дивіденди за результатами роботи ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік не виплачувати.».

ГОЛОСУВАННЯ:

«за» – 29 099 667 голосів, що складає 100% від зареєстрованих для участі у зборах;

«проти» – 0 голосів;

«утримались» – 0 голосів.

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ВИРІШИЛИ:

У зв’язку з відсутністю прибутку у діяльності банку за 2012 рік дивіденди за результатами роботи ПАТ «ФІНБАНК» за 2012 рік не виплачувати.
Підписи:

Голова зборів _____(підпис)________________ Н.В. Іванова
Секретар зборів ____(підпис)________________ Д.Ю. Поправка


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого...
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната...

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Публічного акціонерного товариства
...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Протокол №22 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт