Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

Договір міжнародної купівлі-продажу товарів

ДОГОВІР
МІЖНАРОДНОЇ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ ТОВАРІВм. ______________

"___" ____________ 200_ р.


________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством ________________________________

(вказати державу)

(надалі іменується "Продавець"), в особі ___________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з однієї сторони,
та

______________________________________________________________________,

(вказати найменування сторони)

що є юридичною особою за законодавством України (надалі іменується "Покупець"), в особі ____________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона")

уклали цей Договір міжнародної купівлі-продажу товарів (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов'язується передати у власність Покупцеві, а Покупець зобов'язується прийняти у власність від Продавця та оплатити на умовах CIP _________ (згідно з Правилами ІНКОТЕРМС в редакції 2000 р.) товари (надалі іменуються "товари") відповідно до специфікацій (надалі іменуються "специфікації"), які є додатками до цього Договору.

1.2. Кожна із Сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним чи правозастосовчим актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим чинним законодавством відповідної держави, способом в своєму праві укладати цей Договір та виконувати усі умови, визначені у ньому.

1.3. Продавець та Покупець відповідно підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов для Продавця і Покупця не суперечить нормам чинного законодавства України, а для Продавця також – нормам законодавства країни місця знаходження останнього, у відповідності до яких здійснюється господарська або інша діяльність Сторін.

1.4. Сторони підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечить цілям діяльності Сторін, положенням їх установчих документів чи інших локальних актів Сторін.

1.5. Страхування товарів здійснюється Продавцем в порядку, строки та на умовах, передбачених додатком N ____ до цього Договору.

1.6. Місцем передання товарів Продавцем відповідному перевізнику є: ___________________________________________.

1.7. Місцем отримання товарів Покупцем від перевізника є: ___________________________________________.

1.8. Строки вчинення передбачених пп. 1.6 та 1.7 цього Договору дій передбачені у відповідних специфікаціях.

1.9. Вид транспорту, що застосовується для перевезення товарів від Продавця Покупцеві: _______________________.

1.10. Сторонами погоджено наступний порядок митного оформлення товарів, розподіл взаємних обов'язків щодо забезпечення такого оформлення: _________________________________________.

1.11. Про виконання передбаченої п. 1.6 дії Продавець має повідомити Покупця в строк ____________ шляхом_______________.

1.12. Перелік товаросупровідних документів, порядок та строки їх передання однією Стороною іншій визначені в додатку N ___ до цього Договору.
2. ЦІНА ТОВАРІВ ТА ЗАГАЛЬНА СУМА ДОГОВОРУ

2.1. Ціни на товари визначаються у доларах США (USD) із урахуванням умов CIP __________.

2.2. Загальна сума Договору встановлюється відповідно до специфікацій і становить ______________ (____________________) доларів США.

3. СТРОКИ І ДАТА ПОСТАВКИ


3.1. Товари повинні передаватися Покупцеві у строки, вказані у специфікаціях. Датою відвантаження вважається дата проставлення штемпеля у ___________________ накладній. Датою поставки товару є дата прибуття товару на адресу Покупця. Товари поставляються завчасно погодженими партіями.
4. ЯКІСТЬ ТОВАРІВ

4.1. Якість товарів повинна відповідати вимогам, зазначеним у специфікаціях, та узгодженим Покупцем і Продавцем стандартам і технічним умовам та підтверджуватися сертифікатами якості, виданими компетентними органами і заводом-виробником.
5. УПАКУВАННЯ ТА МАРКУВАННЯ

5.1. Упакування, в якому відвантажуються товари, повинно забезпечувати, за умови належної поведінки, цілісність товарів при транспортуванні. На кожну упаковку з товарами Продавцем наноситься маркування, яке містить наступні відомості: найменування Продавця, номер Договору, номер упаковки, вага брутто та нетто, номер серії та інші реквізити, завчасно повідомлені Покупцем Продавцеві.
6. УМОВИ ОПЛАТИ

6.1. Платежі за товари, мають бути здійснені у доларах США з безвідкличного документарного акредитива, відкритого за дорученням Покупця на користь Продавця банком - кореспондентом Уповноваженого банку і авізованого через Уповноважений банк.

6.1.1. Уповноваженим банком є ___________________________________.

6.2. Якщо акредитив буде відкритий банком, який не є кореспондентом Уповноваженого банку, Покупець зобов'язується забезпечити підтвердження акредитива банком-кореспондентом Уповноваженого банку.

6.3. Акредитив, що відкривається відповідно до цього Договору, підпорядковується Уніфікованим правилам і звичаям для документарних акредитивів у редакції 1993 року, опублікованим Міжнародною торговельною палатою за N 500.

6.4. Акредитив має бути відкритий протягом/не пізніше ___ днів від дати повідомлення Продавцем про те, що товар підготовлено до відвантаження, строком дії до ________, на загальну суму Договору.

6.5. Якщо з вини Покупця або його банку відкриття акредитива буде затримано, Продавець має право відмовити у відвантаженні товару або розірвати цей Договір шляхом ___________ в строк ______________.

6.6. Платежі за акредитивом будуть здійснюватися в Уповноваженому банку проти подання Продавцем таких документів:

_________________________________;

_________________________________;

_________________________________;

_________________________________;

_________________________________.

6.7. Документи повинні бути подані Продавцем до Уповноваженого банку не пізніше/протягом _______ днів від дати відвантаження товару.

6.8. Усі витрати, пов'язані з відкриттям, авізуванням, підтвердженням, продовженням строку, зміною умов та виконанням акредитиву, сплачує Покупець.

6.9. Якщо умови відкритого акредитива не відповідатимуть умовам цього Договору, Покупець за свій рахунок за дорученням Продавця має забезпечити внесення необхідних змін до умов акредитива в строк ________________.

7. ПЕРЕДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ТОВАРІВ


7.1. Порядок, строки та умови приймання та передання товарів за цим Договором передбачені в додатку N ____ до цього Договору.
8. ПРЕТЕНЗІЇ

8.1. Претензії можуть бути заявлені щодо якості - у разі невідповідності якості товарів передбаченим цим Договором вимогам, щодо кількості - у випадку невідповідності кількості товарів транспортним документам за вагою та кількістю місць.

8.2. Покупець має право заявити Продавцеві претензію протягом 60 днів від _______________, яку Продавець розглядає протягом 30 днів та дає відповідь по шляхом __________ в строк _____________. Документом, який підтверджує невідповідність якості товару передбаченим цим Договором вимогам або кількості товару документам про відвантаження, Сторони визнають акт, складений за участю _______________________ торгово-промислової палати.
9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

9.1. У випадку порушення Договору Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.

9.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

9.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

9.1.3. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.
10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. _____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________.
11. АРБІТРАЖ

11.1. Усі спори, що пов'язані із цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між представниками Сторін. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в Міжнародному комерційному Арбітражі при Торговельно-промисловій палаті України. Мова арбітражу - українська. При цьому матеріальним правом для вирішення спорів за цим Договором є матеріальне право України.
12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе, що таке порушення сталося внаслідок дії форс-мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку.

12.1.1. Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються випадок, непереборна сила, а також усі інші обставини, які визначені у пп. 12.1.5 цього Договору як підстава для звільнення від відповідальності за порушення Договору.

12.1.2. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

12.1.3. Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов'язані із ними причинним зв'язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цієї ситуації заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

12.1.4. Не вважаються випадком недодержання своїх обов'язків контрагентом тієї Сторони, що порушила цей Договір, відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання цього Договору, відсутність у Сторони, що порушила Договір, необхідних коштів.

12.1.5. Окрім випадку та непереборної сили, підставою для звільнення Сторони від визначеної цим Договором та (або) чинним законодавством України відповідальності за повне чи часткове порушення Договору є будь-яка із наступних обставин надзвичайного характеру: _____________________________, за умови, що вона виникла без умислу Сторони, що порушила цей Договір.

12.2. Настання непереборної сили має бути засвідчено компетентним органом, що визначений чинним законодавством України.

12.3. Настання випадку та обставин, які визначені у п.п. 12.1.5 цього Договору, засвідчується Стороною, що на них посилається, шляхом __________________________________________.

12.4. Сторона, що має намір послатися на форс-мажорні обставини, зобов'язана невідкладно із урахуванням можливостей технічних засобів миттєвого зв'язку та характеру існуючих перешкод повідомити іншу Сторону про наявність форс-мажорних обставин та їх вплив на виконання цього Договору.

12.5. Якщо форс-мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно є неможливим.
12.6. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками, за які жодна із Сторін не відповідає, виконання цього Договору є остаточно неможливим, то цей Договір вважається припиненим з моменту виникнення зазначених обставин та/або їх наслідків, за яких є неможливим виконання цього Договору, однак Сторони не звільняються від обов'язку, визначеного у п. 12.4 цього Договору.

12.7. Якщо у зв'язку із форс-мажорними обставинами та (або) їх наслідками виконання цього Договору є тимчасово неможливим і така ситуація, за якої є неможливим виконання, наявна протягом _________, то цей Договір може бути розірваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шляхом направлення за допомогою поштового зв'язку письмової заяви про це іншій Стороні.

12.8. Наслідки припинення цього Договору, в тому числі його одностороннього розірвання, на підставі пунктів 12.6 та 12.7 цього Договору визначаються у відповідності до чинного законодавства України.

12.9. Своєю домовленістю Сторони можуть відступити від положень пунктів 12.6 та 12.7 цього Договору та визначити у додатковій угоді до цього Договору свої наступні дії щодо зміни умов цього Договору.
13. ДІЯ ДОГОВОРУ

13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

13.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

13.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

13.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що пов'язані із визначенням прав та обов'язків Сторін за цим Договором, дійсністю, виконанням та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, відступленням права вимоги та переведенням боргу у зв'язку із цим Договором, регулюються цим Договором та матеріальним правом, що є чинним в Україні, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Усі інші правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, але не визначені у п. 14.1 цього Договору, регулюються у відповідності до п. 14.1 цього Договору, якщо інше прямо не передбачене імперативними правовими нормами, які застосовуються до цього Договору.

14.3. Сторони виключають застосування до цього Договору Конвенції Організації Об'єднаних Націй про договори міжнародної купівлі-продажу товарів від 11 квітня 1980 року у повному обсязі.

14.4. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14.5. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

14.6. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

14.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

14.8. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

14.9. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.

14.10. Цей Договір має переклад англійською мовою у двох примірниках – по одному для кожної із Сторін. У разі розбіжностей між українським та англійським текстами цього Договору, перевага відається україномовному варіантові.

Місцезнаходження і реквізити сторін

ПРОДАВЕЦЬ


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

ПідписиЗа пРОДАВЦЯ

Керівник _____________/_________/
м. п.

ПОКУПЕЦЬ


______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

сторінЗа Покупця

Керівник _____________/_________/м. п.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір купівлі-продажу товарів (зразок) післяоплата

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне

Договір № /. Купівлі-продажу майнових прав на квартиру
Цей Договір купівлі-продажу майнових прав на квартиру (далі – "Договір") укладено (далі – "Дата укладення") на виконання Форвардного...

Зразок договору купівлі-продажу автомобіля, який знаходиться в особистій...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Публічний договір (оферта) купівлі-продажу товару
«яблуком» (надалі по тексту – «Продавець») з однієї Сторони та фізичною особою (надалі – «Покупець») з іншої Сторони (разом іменуються...

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Договір купівлі-продажу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська-Будівельна-Компанія»
«Сторони», уклали цей Договір купівлі продажу майнових прав (надалі Договір) про наступне

фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір). Продавець
Покупець – фізична особа, згідно з Договором купівлі-продажу Товару (далі Договір)

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Державне підприємство «Держреєстри України»
Сторони", а кожен окремо – "Сторона", уклали цей договір купівлі-продажу товару (надалі іменується "Договір") про нижченаведене

Договір купівлі – продажу транспортного засобу

Договір купівлі-продажу земельної ділянки

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір купівлі-продажу (постачання) теплової енергії

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Договір-доручення на купівлю-продаж товару
Повірений бере на себе зобов'язання укласти від імені та за рахунок Довірителя Договір купівлі-продажу товару з третьою особою, надалі...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт