Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал» – юридичної особи резидента

Опитувальний лист

клієнта Депозитарної установи ТОВ «АЙ БІ КЕПІТАЛ» – юридичної особи - резидента
1. Реєстраційні дані (згідно установчих документів)

Повне найменування
Код за ЄДРПОУ
Дата та номер запису в ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації
Місцезнаходження

2. Відомості про виконавчий орган


Склад органу управління (вказати посади)Прізвище, ім`я, по батькові осіб, що входять до складу органу управління

3. Відомості про осіб, які діють від імені клієнта та мають право распоряджатися рахунками та/або майном (представники клієнта) 1

Посада


Прізвище, ім’я,

по батькові

Серія та номер паспорта (або іншого документа, який посвідчує особу), дата видачі, орган, що видав

Громадянство

Дата народження (дд.мм.рррр)

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання (для резидента) або місце перебування чи місце тимчасового перебування в Україні (для нерезидента)
4. Реквізити банку, в якому відкрито рахунок:

Назва банку

МФО

Номер рахунку
5. Відомості про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)3 юридичної особи

(у разі відсутності, вказати «відсутні»)


Прізвище, ім’я,

по батькові (за наявності)

Дата народження (дд.мм.рррр)

Країна постійного місця проживання
Відомості про наявну структуру власності юридичної особи додаються.

У разі відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера) в юридичній особі на схематичному зображенні необхідно зазначити кількість учасників у юридичній особі з приміткою про те, що жоден з влаників не є кінцевим бенефіціарним власником (контролерм) в юридичній особі (з урахуванням факту контролю через спільне володіння).
6. Інформація про належність осіб, зазначених у пунктах 2,3,5 до національних або іноземних публічних діячів; діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях, або пов’язаних з ними осіб4

так


___________________________________________________________________________________________

харктер відношення до таких осіб та дані про діяча (П.І.Б.), громадянство, публічні функції особи,

ні

Особи, зазначені у пунктах 2,3,5 цього листа не належать до публічних діячів


7. Мета та характер ділових відносин з Депозитарною установою ТОВ «АЙ БІ КЕПІТАЛ» (відмітити правильне):

7.1. Характер відносин клієнта з Депозитарною установою (вказати перелік послуг, що Ви маєте бажання отримувати)отримання послуг, передбачених договором про обслуговування рахунку в цінних паперах;____________________________________________________________________________________________(інші)


7.2. Мета встановлення ділових відносин з Депозитарною установою.:зберігання цінних паперів, виконання операцій зарахування, переказу, списання цінних паперів;виплата дивідендів (доходів) через депозитарій;отримання інформаційних довідок, виписок;___________________________________________________________________________________________(інше)

8. Юридична особа є такою, що зобов’язана оприлюднювати річну фінансову звітність та надає інформацію на веб-сторінці, де розміщена остання річна фінансова звітність встановленого зразка (відмітити правильне):

так


____________________________________

(вказати адресу веб-сторінки)

ні

але вважаю інформацію про фінансовий стан відкритою та надаю останню річну фінансову звітність встановленого зразка


9. Фінансовий стан юридичної особи (відмітити правильне):

 - немає (с дня державної реєстрації пройшло менше 3-х місяців);

 - прибутковий, розмір отриманого прибутку за результатами останньої фінансової звітності __________ тис. грн.

 - збитковий, розмір отриманого збитку за результатами останньої фінансової звітності __________ тис. грн.

10. Інформація щодо змісту діяльності клієнта (зазначаються основні види діяльності клієнта згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)
11. Інша додаткова інформація (відмітити правильне):

Юридична особа перебуває в процесі припинення (шляхом ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення) або/та відкрито провадження у справі про банкрутство

 Так

 Ні

Юридична особа надає послуги з обміну валют та/або переказу грошових коштів (заповнюється лише клієнтами - небанківськими установами)

 Так

 Ні

Юридична особа є суб’єктом господарювання, що проводить лотереї, азартні ігри, у тому числі казино, електронне (віртуальне) казино

 Так

 Ні

Юридична особа є неприбутковою5 або благодійною організацією

якщо ТАК, будь ласка, зазначте джерела походження коштів _____________________

 Так

 Ні

пов’язана з виробництвом або реалізацією зброї

 Так

 Ні


Наведені у цьому опитувальнику дані є достовірними.

Надаю згоду на обробку персональних даних фізичних осіб, вказаних у Опитувальному листі, згідно вимог Закону України «Про захист персональних даних».

___________________________ _________________ ___________________

Посада керівника Юридичної особи підпис, печатка ПІБ
Дата «___» ______________ 2017 року
Цей опитувальник надається Депозитарній установі ТОВ «АЙ БІ КЕПІТАЛ» на виконання ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Клієнту зрозуміло, що згідно ст.9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» Депозитарна установа ТОВ «АЙ БІ КЕПІТАЛ» має право відмовити в проведенні подальших фінансових операцій у разі ненадання клієнтом, з яким встановлені ділові відносини, необхідної інформації для ідентифікації та вивчення фінансової діяльності.

У разі зміни інформації, наведеної в цьому опитувальнику, або закінчення строку дії документів, на підставі яких він заповнювався, Клієнт зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дня настання вказаних подій надати наново заповнений опитувальний лист (у разі, якщо строк надання послуг юридичній особі не сплив), а також надавати заповнений опитувальний лист за першою вимогою.
Для заповнення клієнтом (представником клієнта) у присутності працівника Депозитарної установи.підпис клієнта (представника клієнта)

місце проживання чи місце тимчасового перебування в Україні клієнта (представника клієнта)

підпис працівника Депозитарної установи

дата проведення верифікації


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для заповнення персоналом Депозитарної установи

Визначення рівня ризику клієнта

  • низький;

  • середній;

  • високий.«_____»____________р.

Підпис

Перегляд рівня ризику клієнта

  • низький;

  • середній;

  • високий.«_____»____________р.

Підпис1 Представник клієнта - особа, яка на законних підставах має право вчиняти певні дії від імені клієнта.

2 Структура власності - документально підтверджена система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу встановити всіх наявних кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), у тому числі відносини контролю між ними щодо цієї юридичної особи, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)
3 Кінцевий бенефіціарних власник (контролер) - фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління, або яка має можливість здійснювати вплив шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в юридичній особі у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі.

При цьому кінцевим бенефіціарних власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.
4 Національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні, а саме:

Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України;

перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх перші заступники і заступники;

народні депутати України;

Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України;

голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів;

члени Вищої ради юстиції;

Генеральний прокурор України та його заступники;

Голова Служби безпеки України та його заступники;

Голова Антимонопольного комітету України та його заступники;

Голова та члени Рахункової палати;

члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України;

надзвичайні і повноважні посли;

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України;

державні службовці, посади яких віднесені до першої категорії посад;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, віднесених Кабінетом Міністрів України до таких, що мають стратегічне значення;

керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів.
Іноземні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники;

депутати парламенту;

голови та члени правлінь центральних банків;

члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів, рішення яких не підлягають оскарженню, крім оскарження за виняткових обставин;

надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та керівники центральних органів військового управління;

керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення;

керівники керівних органів політичних партій, представлених у парламенті.
Діячі, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях - посадові особи міжнародних організацій, що обіймають або обіймали протягом останніх трьох років керівні посади в таких організаціях (директори, голови правлінь або їх заступники) або виконують будь-які інші керівні функції на найвищому рівні, в тому числі в міжнародних міждержавних організаціях, члени міжнародних парламентських асамблей, судді та керівні посадові особи міжнародних судів.
Пов’язаними особами є особи, з якими члени сім’ї національних, іноземних публічних діячів та діячів, що виконують політичні функції в міжнародних організаціях мають ділові або особисті зв’язки, а також юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є такі діячі чи їх члени сім’ї або особи, з якими такі діячі мають ділові або особисті зв’язки
5 Неприбуткові організації - юридичні особи (крім державних органів, органів державного управління та установ державної і комунальної власності), що не є фінансовими установами, створені для провадження наукової, освітньої, культурної, оздоровчої, екологічної, релігійної, благодійної, соціальної, політичної та іншої діяльності з метою задоволення потреб та інтересів громадян у межах, визначених законодавством України, без мети отримання прибутку.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Опитувальний лист клієнта Депозитарної установи тов «ай бі кепітал»...
Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності) осіб, що входять до складу органу управління

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Опитувальний лист клієнта тов «Фондова компанія «Трансферт»  юридичної особи-резидента
Закону України від 14. 10. 2014 року №1702-vii "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним...

Перелік документів, потрібних для відкриття поточного рахунку в пат...
Підписана керівником юридичної особи або іншою уповноваженою на це особою та засвідчена печаткою юридичної особи-резидента

Анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи резидента

П. Опитувальник клієнта – представництва юридичної особи / відокремленого...
З метою виконання вимог діючого законодавства щодо ідентифікації клієнта, просимо Вас зазначити нижченаведену інформацію

Про депозитарну діяльність депозитарної установи тов «фк «юнівес»
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Внутр І ш н є положенн я про депозитарну діяльність депозитарної...
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа

Перелік документів для відкриття поточного рахунку для юридичної особи – резидента
Заява підписується керівником чи уповноваженою особою юридичної особи та засвідчується відбитком печатки (за наявності)

До Програми проведення ідентифікації клієнтів ат „нк банк” Анкета...
Дякуємо за Ваш вибір ат “нк банк” своїм фінансовим партнером. З метою покращення якості банківських продуктів, які б максимально...

Анкета опитувальник клієнта юридичної особи резидента
Закону України “Про банки І банківську діяльність”, ст. 5, 6 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)...

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи товариства...
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи товариство...
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема відділу Депозитарної установи

Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ат кб «тк кредит»
Основні функції Депозитарної установи. Перелік депозитарних операцій та додаткових послуг, які надає Депозитарна установа 9База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт