Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування I. Загальні положення

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування I. Загальні положення

СХВАЛЕНО
Рішення Ради УАІБ

від 20 листопада 2014 року


Методичні рекомендації щодо порядку визначення

вартості чистих активів інститутів спільного інвестування
I. Загальні положення
1. Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування підготовлені з метою надання методологічної допомоги компаніям з управління активами при проведенні оцінки активів інститутів спільного інвестування відповідно до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням НКЦПФР №1336 від 30.07.2013 року (далі – Положення ).
2. Положення встановлює вимоги щодо порядку та термінів (станом на) визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (далі – ІСІ).

Положення не передбачає засвідчення Довідки про розрахунок вартості чистих активів інституту спільного інвестування зберігачем (депозитарною установою).
3. Активи ІСІ первісно відображаються у бухгалтерському обліку за первісною вартістю або собівартістю. У разі наявності біржового курсу цінного папера на дату оцінки, якщо вона збігається з датою зарахування цінного папера до складу активів ІСІ, проводиться оцінка за ринковою вартістю.
4. При оцінці активів ІСІ пріоритетною є ринкова вартість цінних паперів українських емітентів, які внесені до біржового списку. Ринкова вартість визначається за даними біржового курсу організатора торгівлі, розрахованого та оприлюдненого відповідно до вимог законодавства на дату оцінки.

5. У разі відсутності ринкової вартості на дату оцінки активи повинні оцінюватися за іншою оцінною вартістю, визначеною Положенням.
6. Для проведення оцінки активів використовується приведене нижче загальне рівняння, яке дозволяє при відомих параметрах фінансового активу знайти доходність (відсоткову ставку, ставку дисконтування – залежить від поставленої задачі), вартість активу, розміри грошового потоку у будь-який момент часу.
Загальне рівняння для роботи з грошовими потоками у випадку складних відсотків (для довгострокових фінансових активів):
, (1.1)
де:

P – вартість активу на початку часового проміжку;

r – річна доходність (відсоткова ставка);

di – час у днях від моменту останнього грошового надходження до моменту і-го надходження коштів;

Сі – розмір і-го грошового надходження;

Cm – розмір останнього грошового надходження;

Т – час у днях від початкового моменту до моменту останнього грошового надходження;

m – кількість грошових надходжень.
Зауваження: надалі будемо вважати, що разом з номіналом виплачується також останній купонний платіж (для відсоткових (процентних) боргових цінних паперів).
Похідними від цього рівняння є формули:

  • Доходність до погашення; Доходність до продажу (викупу);

  • Теперішня вартість з урахуванням дохідності до погашення (або продажу (викупу));

  • Формули, що стосуються дебіторської заборгованості.


Зауваження: У випадку, коли фінансовий актив зі складними відсотками (довгостроковий) не задовольняє умови випадків, для яких використовуються вищезазначені похідні формули (ці випадки описані нижче), необхідно користуватись загальним рівнянням.

II. Оцінка боргових цінних паперів
1. Визначення доходності до погашення або до продажу (викупу)

1.1. При оцінці боргових цінних паперів, які знаходяться в активах ІСІ, за собівартістю (балансовою вартістю) з урахуванням дохідності до погашення (або до викупу) необхідно знати показники, що використовуються для характеристики цінного папера.

1.2. Доходність до погашення довгострокових процентних боргових цінних паперів (векселів, облігацій):

Точне значення доходності до погашення можна знайти з наступного рівняння:

, (1.2.1)

де:

Р – ціна придбання цінного паперу;

r – шукана доходність;

N – номінал;

C – купонний платіж;

m – кількість купонних платежів, які відбудуться (якщо виплати раз на рік, то доходність середньорічна, якщо раз на півроку – середня за півроку, і т.д.)
У випадку, коли m>3, формул для розв’язку рівняння не існує (відомий факт з вищої алгебри). В такому разі варто використовувати чисельні методи розв’язання (наприклад MS Excel, функція ВСД).

Якщо немає такої можливості, то варто користуватись формулою наближеного значення доходності до погашення:
, (1.2.2)

де:

Р – ціна придбання цінного паперу;

r – шукана доходність;

N – номінал;

C – купонний платіж;

m – кількість купонних платежів, які відбудуться.
Приклад обчислення доходності до погашення:

Номінал: 1000 гр. од.

Купонна ставка (купон): 9,45%

Періодичність вплати купона: два рази на рік.

Дата погашення: 22.04.2015

Дата придбання: 22.10.2012

Ціна придбання: 900 гр. од.

Нехай виплати також відбуваються у кінці періоду. Тобто ми отримаємо купонні виплати 5 разів.

Отже, N = 1000, Р = 900, m = 22.04.2015 - 22.10.2012 = 2,5 роки = 5, С = N*9,45% = 1000*0,0945 = 94,5.

Як бачимо m>3. Тому точне значення доходності ми знайти не можемо. Скористаємось формулою для наближеного значення:


1.3. Доходність до погашення довгострокових безпроцентних боргових цінних паперів (векселів, облігацій):

, (1.3)
де:

Р – ціна придбання цінного паперу;

r – шукана доходність;

N – номінал;

m – кількість періодів (для середньорічної доходності – кількість років, для середньоквартальної – кількість кварталів, і т.д.)
Приклад обчислення доходності до погашення:

Номінал: 1 000 гр. од.

Дата погашення: 22.04.2015

Дата придбання: 22.04.2013

Ціна придбання: 900 гр. од.

Отже, N = 1000, Р = 900, m = 22.04.2015 - 22.04.2013 = 2 роки = 2 (порахуємо середньорічну доходність).1.4. Доходність до продажу (викупу) довгострокових процентних боргових цінних паперів (векселів, облігацій).

Точне значення доходності до продажу можна знайти з такого рівняння:
, (1.4.1)

де:

Рbuy – ціна придбання цінного паперу,

r – шукана доходність,

Psell – ціна продажу,

C – купонний платіж,

m – кількість купонних платежів, які ми отримаємо,

n – кількість років до моменту продажу,

T – періодичність виплати купона у роках,

- ціла частина числа (ціла частина 1,5 : [1,5] = 1; ціла частина 0,33: [0,33] = 0),

t1 – час у роках до першої купонної виплати.

У випадку, коли m > 3 або дорівнює 0, рівняння, найвірогідніше, неможливо буде вирішити точно (відомий факт з вищої алгебри). У такому випадку варто користуватись чисельними методами розв’язання (наприклад MS Excel).

Якщо немає такої можливості, то варто користуватись формулою наближеного значення доходності до продажу:
, (1.4.2)
де:

Рbuy – ціна придбання цінного паперу,

r – шукана доходність,

Psell – ціна продажу,

C – купонний платіж,

m – кількість купонних платежів, які ми отримаємо,

n – кількість років до моменту продажу,

T – періодичність виплати купона у роках,

- ціла частина числа (ціла частина 1,5 : [1,5] = 1; ціла частина 0,33: [0,33] = 0).
Приклад обчислення доходності до моменту продажу:

Номінал: 1 000 гр. од.

Ціна продажу: 990 гр. од.

Купонна ставка: 9,45%

Періодичність вплати купона: два рази на рік.

Дата погашення: 22.04.2015

Дата продажу: 22.09.2014

Дата придбання: 22.12.2012

Ціна придбання: 900 гр. од.

Дата першої купонної виплати: 22.04.2013

Нехай виплати також відбуваються на початку періоду не включаючи сьогоднішній день (22.10.2012). Тобто ми отримаємо купонні виплати 3 рази.

Отже, Рbuy = 900, Psell = 990, t1 = 22.04.2013 – 22.12.2012 = 4 місяці = 0,33 роки = 0,33, nt1 = 22.09.2014 - 22.12.2012 – 0,33= 1,73 років – 0,33 = 1,4, С = N*9,45% = 1000*0,0945 = 94,5, T = 0,5 років = 0,5, = [2,8] = 2.

Рівняння набуде наступного вигляду:Вирішити його точно – нетривіальна задача, тому скористаємось формулою наближеного значення:1.5. Доходність до продажу (викупу) довгострокових безпроцентних боргових цінних паперів (векселів, облігацій):

, (1.5)
де:

Рbuy – ціна придбання цінного паперу;

r – шукана доходність;

Psell – ціна продажу;

n – кількість періодів до продажу (для середньорічної доходності – кількість років, для середньоквартальної – кількість кварталів, і т.д.)
Приклад обчислення доходності до продажу:

Номінал: 1 000 гр.од.

Ціна продажу: 990 гр. од.

Дата погашення: 22.04.2015

Дата продажу: 22.09.2014

Дата придбання: 22.04.2013

Ціна придбання: 900 гр. од.

Отже, Рbuy = 900, Psell = 990, n = 22.09.2014 - 22.04.2013 = 1,4 роки = 1,4 (порахуємо середньорічну доходність).1.6. Доходність короткострокових безпроцентних/дисконтних боргових цінних паперів (векселів, облігацій):
а) Якщо інвестор придбав вексель/облігацію і буде володіти до погашення – доходність до погашення:

r = ((N / P придб. – 1) × 360 / n, (1.6.1)
де:

P придб. – ціна придбання;

N – ціна погашення (номінал);

n – кількість днів до погашення.
Приклад обчислення доходності до погашення:

Нехай ми придбали 01.01.2015 вексель з датою погашення – 11.04.2015. Номінал векселя – 100 гр.од. Ціна придбання – 90 гр.од.

Отже, Рпидб. = 90, N = 100, n = 100.

Тоді річна доходність до погашення дорівнює: .
б) Якщо вексель/облігацію буде викуплено до терміну погашення – доходність до продажу (викупу):

r =((P вик./ P придб. – 1) × 360 / n, (1.6.2)
де:

P придб. – ціна придбання векселя/облігації;

P вик. – ціна продажу (викупу) векселя/облігації;

n – кількість днів володіння інвестором векселем/облігацією.
Приклад обчислення доходності до погашення:

Нехай ми придбали 01.01.2015 вексель і плануємо його продати 01.04.2015 за 100 гр.од. Ціна придбання – 90 гр.од.

Отже, Рпидб. = 90, N = 100, n = 90.

Тоді річна доходність до продажу дорівнює: .

2. Визначення теперішньої вартості з урахуванням доходності до погашення або до продажу (викупу)
2.1. Теперішня вартість довгострокових процентних боргових цінних паперів з урахуванням доходності до погашення (або до продажу (викупу)).
а) Процентні боргові цінні папери з фіксованою відсотковою ставкою:

, (2.1.1)
де:

Ct — купонний платіж у момент часу t;

r — ставка доходу до погашення (або викупу);

N — номінал;

n – кількість купонних виплат до погашення.
Приклад обчислення теперішньої вартості:

Номінал: 1 000 гр. од.

Купонна ставка: 9,45%

Періодичність вплати купона: два рази на рік.

Дата погашення: 22.04.2015

Сьогоднішня дата: 22.10.2012

Ставка доходу до погашення: 5%

Нехай виплати відбуваються у кінці періоду. Тобто ми отримаємо купонні виплати 5 разів.
Отже, N = 1000; Ct = N*9,45% = 1000*0,0945 = 94,5; r = 5% = 0,05; n = 5;
Тоді теперішня вартість дорівнює:
Якщо з моменту останніх купонних виплат минуло t1 днів, до наступних виплат залишилося t днів, а купонний період – T днів (встановлюється умовами випуску та розміщення облігації), то теперішня вартість такої облігації може бути обчислена за формулою:

(2.1.2)
або
, (2.1.3)
де:

C — купонний платіж у відповідному купонному періоді;

r — ставка доходу до погашення;

N — номінал;

n – кількість купонних виплат до погашення.
Приклад обчислення теперішньої вартості:

Номінал: 1 000 гр. од.

Купонна ставка: 9,45%,

Періодичність вплати купона: два рази на рік.

Дата погашення: 22.04.2015

Сьогоднішня дата: 20.08.2013

Ставка доходу до погашення: 5%

Нехай виплати відбуваються у кінці періоду. Тобто ми отримаємо купонні виплати ще 4 рази. Нехай наступна купонна виплата відбудеться 19.10.2013.
Отже, t = 60; N = 1000; r = 5% = 0,05; n = 4; Купонні платежі: Cі = N*9,45% = 1000*0,0945 = 94,5.
Тоді теперішня вартість дорівнює:

б) Безпроцентні боргові цінні папери:
(2.1.4)

Приклад обчислення теперішньої вартості:

Номінал: 1 000 гр. од.

Дата погашення: 22.04.2015

Сьогоднішня дата: 22.10.2013

Ставка доходу до погашення (річна): 5%
Отже, N = 1000; r = 5% = 0,05; n = 22.04.2015 – 22.10.2013 = 1,5 роки.

Тоді теперішня вартість дорівнює: .
2.2. Теперішня вартість короткострокових безпроцентних боргових цінних паперів з урахуванням доходності до погашення (або до продажу (викупу)):
, (2.2)
де:

N – номінал векселя/облігації (або ціна продажу (викупу));

r – річна ставка доходу до погашення (або продажу (викупу));

n – кількість днів до погашення (або продажу викупу).
Приклад обчислення теперішньої вартості:

Нехай сьогодні 01.01.2015. Ми маємо вексель з датою погашення – 11.04.2015. Номінал векселя – 100 гр.од. Річна ставка доходу до погашення – 40%.
Отже, N = 100, n = 100, r = 40% = 0,4.

Тоді теперішня вартість векселя:

III. Оцінка дебіторської заборгованості
3.1. У відповідності до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України №237 від 08.10.1999 року:

Дебіторська заборгованість - сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Сумнівний борг - поточна дебіторська заборгованість, щодо якої існує невпевненість її погашення боржником.

Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – сума поточної дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
3.2. Згідно з Положенням, довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, оцінюється за її теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування (процентної ставки), визначеної договором.

Теперішня вартість з урахуванням ставки дисконтування - процентної ставки, визначеної договором, може бути визначена за допомогою наступної формули:
, (3.2)
де:

Ct – розмір відсотків, що нараховуються згідно договору у відповідному періоді (у грошовому виразі);

k – відсоткова ставка за договором у відповідному періоді;

n – кількість відсоткових виплат до повернення боргу (вважаємо, що разом з боргом також виплачуються і відсотки);

N – сума боргу, що повертається.
Приклад обчислення теперішньої вартості:

Нехай зараз 01.01.2015. За договором нам мають виплатити 1000 грошових одиниць 01.01.2020. Також за договором нам виплачуються по 100 грошових одиниць у кінці кожного року. Відсоткова ставка – 10%.
Отже, n = 5; = 100, = 100, = 100, = 100, = 100; = 10% = 0,1; N = 1000.
Теперішня вартість дорівнює:
3.3. Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку проценти не нараховуються, оцінюється за її теперішньою вартістю з урахуванням ставки дисконтування (процентної ставки), встановленої на рівні облікової ставки НБУ.

Теперішня вартість з урахуванням ставки дисконтування – процентної ставки, встановленої на рівні облікової ставки НБУ, може бути визначена за допомогою наступної формули:

, (3.3)
де:

N – сума боргу, що повертається;

Sоблікова ставка НБУ;

n — кількість років до погашення.
Приклад обчислення теперішньої вартості:

Нехай сьогодні 01.01.2015. Нам мають повернути 100 гр.од. 01.07.2020. Ставка НБУ – 10%.
Отже, N = 100; s = 10% = 0,1; n = 01.07.2020 – 01.01.2015 = 5,5 років.
Тоді теперішня вартість дорівнює:

Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.
3.4. Поточна дебіторська заборгованість оцінюється за чистою реалізаційною вартістю.

Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву сумнівних боргів.

Величина резерву сумнівних боргів визначаєтьсяи із застосуванням абсолютної суми сумнівної заборгованості.

За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено
Завдання, що покладені на Відділ обслуговування активів інститутів спільного інвестування 12

Рішення Національної комісії
У тексті Ліцензійних умов слова «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» замінено словами...

Методичні рекомендації щодо порядку проведення культурно-мистецьких...
Методичні рекомендації) визначається процедура формування та документального оформлення проведення культурно-мистецьких заходів,...

Методичні рекомендації з визначення витрат І втрат води в технологічних...
Ці Методичні рекомендації призначені для визначення витрат І втрат води в технологічних процесах виробництва та транспортування теплової...

Методичні рекомендації щодо застосування дсту 4163-2003
Загальні положення

Методичні рекомендації до виконання та захисту дипломних робіт для студентів
Методичні рекомендації містять загальні вимоги до структури та змісту дипломних робіт, рекомендації щодо організації й здійснення...

Закон УкраЇни Про внесення змін до Закону України «Про інститути...
О інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди) (Відомості Верховної Ради України, Відомості Верховної...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Загальні положення
Кабінету Міністрів України від 26. 07. 1999 №1357 (далі пкеен) та Методики визначення обсягу та вартості електричної енергії, необлікованої...

Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектору I. Загальні положення
Ці Методичні рекомендації застосовуються суб'єктами державного сектору при визначенні облікової політики І складанні відповідного...

Методичні підходи до розрахунку чистих активів підприємства кремень О. І
Анотація. У статті досліджено сутнісну характеристику поняття «чисті активи» та їх особливості як складової власного капіталу підприємства,...

Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів...
Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року n 1202, зареєстрованого в Міністерстві...

Методичні рекомендації по створенню громадських пасовищ Загальні положення
Ці рекомендації визначають механізм створення гомадських пасовиш за рахунок сільськогосподарських земель державної власності

Методичні рекомендації щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань...
Нь з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу (далі  Методичні рекомендації)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт