Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів

Сторінка1/4
  1   2   3   4

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є внутрішнім документом Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод” (надалі по тексту – Товариство).
1.2. Це Положення визначає повноваження Загальних зборів Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод” (надалі по тексту - Загальні збори), порядок їх підготовки, скликання, проведення, а також ухвалення рішень Загальними зборами.
1.3. Положення затверджено Загальними зборами. Загальні збори мають право вносити зміни та доповнення до Положення, в тому числі шляхом затвердження його нової редакції.
1.4. Якщо в процесі підготовки, скликання і проведення Загальних зборів виникнуть відносини, не врегульовані цим Положенням, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в це Положення повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.
1.5. У випадку, якщо окремі норми цього Положення входять в суперечність з вимогами чинного законодавства України, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Положення в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства України.
1.6. З дати затвердження цього Положення його норми мають зобов`язальну силу для органів, акціонерів та посадових осіб Товариства, інших осіб, які вступають у взаємовідносини з Товариством, його посадовими і уповноваженими особами в процесі підготовки, скликання, проведення і ухвалення рішень Загальними зборами.
Розділ 2. Правовий статус та компетенція Загальних зборів.

2.1. Загальні збори є вищим органом Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”

2.2. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства.

2.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства;

- розподіл прибутку і збитків Товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Правління.

Такі Загальні збори є Річними загальними зборам і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (надалі по тексту – Річні загальні збори).
2.4. Усі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі по тексту – Позачергові загальні збори). Річні загальні збори та Позачергові загальні збори мають тотожній юридичний статус і відрізняються лише порядком і процедурою їх скликання та змістом порядку денного.
2.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) обрання та припинення повноважень Голови Правління;

4) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;

5) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

6) прийняття рішення про випуск та розміщення акцій;

7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і збитків Товариства;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

20) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

24) обрання комісії з припинення Товариства.
До виключної компетенції Загальних зборів статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.
2.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
2.8. До компетенції Загальних зборів, додатково до питань, що віднесені до виключної їх компетенції, належить:

1) прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Вартість активів визначається за даними останньої квартальної фінансової звітності Товариства;

2) затвердження умов договору із депозитарною установою або депозитарієм Товариства, якщо їм передаються повноваження лічильної комісії за договором;

3) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством.

Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується до нього, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту Товариства, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.
2.9. Загальні збори можуть передати свої повноваження, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядовій раді або Правлінню Товариства.
2.10. Акціонери Товариства зобов'язані виконувати рішення Загальних зборів.
Розділ 3. Робочі органи Загальних зборів.
3.1. Робочими органами Загальних зборів є:

 • Голова зборів (далі по тексту іменується також - Голова Загальних зборів);

 • Реєстраційна комісія;

 • Лічильна комісія;

 • Секретар Загальних зборів.


3.2. Голова Загальних зборів.

3.2.1. Голова Правління, повноваження якого дійсні на дату відкриття Загальних зборів, головує на Загальних зборах та виконує функції Голови Загальних зборів, якщо Наглядова рада в випадках, передбачених цим Положенням, не уповноважило іншу особу головувати на Загальних зборах та виконувати функції Голови Загальних зборів.

3.2.2. Голова Загальних зборів:

 • головує на Загальних зборах;

 • відкриває і закриває Загальні збори;

 • оголошує порядок денний Загальних зборів;

 • оголошує черговість виступів і докладів з питань порядку денного;

 • надає слово доповідачам, співдоповідачам, виступаючим, іншим особам;

 • повідомляє про закінчення обговорення питань порядку денного, початок та закінчення голосування і підрахунку голосів;

 • забезпечує дотримання встановленого цим Положенням порядку проведення Загальних зборів;

 • підписує протокол Загальних зборів.

3.2.3. Наглядова рада своїм рішенням може уповноважити іншу особу головувати на Загальних зборах та виконувати функції Голови Загальних зборів виключно у таких випадках:

 • наявності письмової відмови Голови Правління головувати на Загальних зборів та виконувати функції Голови Загальних зборів;

 • в разі неможливості виконання обов'язків Голови Правління за станом здоров'я, при наявності відповідного медичного документа;

 • в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким Голову Правління засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління;

 • в разі смерті, визнання Голови Правління недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.


3.3. Реєстраційна комісія.

3.3.1. Реєстраційна комісія призначається Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів.

3.3.2. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації акціонерів та їх представників на Загальні збори.

3.3.3. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію Товариства. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або депозитарію.

3.3.4. Реєстраційна комісія проводить перевірку повноважень та реєстрацію акціонерів (їх представників) на Загальні збори, визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах, виконує інші функції, передбачені Статутом Товариства та цим Положенням.

3.3.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії
3.4. Лічильна комісія.

3.4.1. Лічильна комісія обирається Загальними зборами. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту обрання складу Лічильної комісії Загальними зборами. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються з моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Лічильної комісії і обрання нового складу Лічильної комісії.

3.4.2. Кількісний склад Лічильної комісії визначається Загальними зборами перед обранням її персонального складу.

В Товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу інших органів Товариства.

3.4.3. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію Товариства. Рішення про укладання такого договору приймається Правлінням, а його умови затверджуються Загальними зборами.

3.4.4. У випадку, якщо термін повноважень Лічильної комісії закінчився або Лічильна комісія не була обрана, а також у разі явки для виконання своїх обов'язків менше половини членів Лічильної комісії, функції Лічильної комісії здійснює Реєстраційна комісія, призначена Наглядовою радою. В такому випадку, повноваження Реєстраційної комісії по здійсненню функцій Лічильної комісії підлягають підтвердженню Загальними зборами.

3.4.5. Лічильна комісія здійснює такі функції:

 • роз'яснення щодо питань, що виникають у зв'язку з реалізацією акціонерами (їх представниками) права голосу на Загальних зборах;

 • роз'яснення щодо порядку голосування з питань, що виносяться на голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах;

 • забезпечення встановленого порядку голосування і прав акціонерів на участь в голосуванні;

 • підрахунок голосів і підведення підсумків голосування;

 • складання протоколу про підсумки голосування;

 • доведення підсумків голосування до відома акціонерів;

 • передача в архів бюлетенів для голосування;

 • інші функції, передбачені законодавством України, Статутом Товариства цим Положенням, а також у випадку, якщо депозитарна установа або депозитарій здійснює функції Лічильної комісії, - відповідним договором, що укладений із депозитарною установою або депозитарієм.

3.4.6. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Лічильна комісія правомочна виконувати свої функції, якщо явка членів Лічильної комісії для виконання своїх обов'язків складає не менше половини членів Лічильної комісії. Протокол підсумків голосування на Загальних зборів має юридичну силу, якщо його підписали не менше половини від кількісного складу членів Лічильної комісії.

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи або депозитарію.
3.5. Секретар Загальних зборів.

3.5.1. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою при вирішенні питань про скликання та підготовку до проведення Загальних зборів.

3.5.2. Секретар Загальних зборів здійснює такі функції:

 • прийом заяв від осіб, які беруть участь в Загальних зборах про надання права виступити в дебатах з питань порядку денного Загальних зборів, а також прийом запитань до виступаючих на Загальних зборах;

 • передача Голові Загальних зборів заяв і запитань, що поступили від осіб, які беруть участь в Загальних зборах;

 • фіксація ходу проведення Загальних зборів (основні положення виступів і докладів);

 • підготовка протоколу Загальних зборів;

 • інші функції, передбачені цим Положенням і Статутом Товариства.


Розділ 4. Представництво акціонерів на Загальних зборах
4.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.
4.2. У довіреності акціонера - фізичної особи повинні бути зазначені:

 • дані довірителя: прізвище, ім'я, по батькові акціонера, його паспортні дані, адреса місця проживання;

 • назва емітента та його код за ЄДРПОУ, кількість і вид акцій, за якими передаються права;

 • дані повіреного: прізвище, ім'я, по батькові, його паспортні дані, адреса місця проживання.


4.3. У довіреності акціонера - юридичної особи повинні бути зазначені:

 • найменування та реквізити юридичної особи, в тому числі банківські;

 • назва емітента та його код за ЄДРПОУ, кількість і вид акцій, за якими передаються права;

 • прізвище, ім'я, по батькові та паспортні дані особи, яка призначається представником.


4.4. Довіреність від імені юридичної особи підписується керівником юридичної особи та засвідчується печаткою юридичної особи.
4.5. Довіреність від імені фізичної особи підписуються акціонером і посвідчується депозитарієм, депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
4.6. У довіреності повинно бути визначено, які саме права акціонер передає своєму представнику.
4.7. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
4.8. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
4.9. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це письмово Правління Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це письмово Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонера про відкликання чи заміну свого представника на Загальних зборах має бути оформлено в письмовому вигляді та подано в Правління Товариства на ім`я Голови Правління особисто акціонером або поштовим відправленням з описом вкладення за такою адресою: 62504 Україна, Харківська область, місто Вовчанськ, вул. Пушкіна, 2.

Відкликання чи заміна представника акціонера на Загальних зборах здійснюється виключно у один з таких способів:

 • особиста реєстрація акціонера для участі в Загальних зборах;

 • видачі нової довіреності з більш пізнішою датою, ніж довіреність, видана представнику, який замінюється;

 • надання письмового документу про скасування довіреності, виданої представнику, який відкликається, що містить обов’язкові реквізити та оформленого у відповідності до вимог пунктів 4.2.-4.5. цього Положення.4.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
4.11. Всі інші питання оформлення, заміни та скасування представництва акціонерів, які не врегульовані цим Положенням, регулюються Положенням про порядок оформлення та реєстрації довіреностей акціонерів Товариства.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів Банку
К» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства»,...

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Проект рішення по питанню №1 порядку денного Загальних зборів ат «Закарпатліс»
Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі : Костюченко Володимир Вікторович, Резніченко Василь Андрійович

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Методичні рекомендації з ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів
З метою забезпечення єдиного методологічного підходу до процесу ліквідації кредитної спілки за рішенням загальних зборів її членів...

Проходження державної служби. Правовий статус державного службовця
Сформувати у слухачів конкретне уявлення про планування та розвиток професійної кар’єри

Протокол №30 річних Загальних зборів
Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович привітав учасників річних Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі...

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого...
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната...

Закон україни
Цей Закон визначає правовий статус Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. №545 положення
Це Положення визначає порядок утворення та припинення, основні засади діяльності, а також правовий статус інклюзивно-ресурсного центру...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт