Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12. 12. 2013 року №1356 визнати таким, що втратило чинність

Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12. 12. 2013 року №1356 визнати таким, що втратило чинність


УКРАЇНА

НОВОКАХОВСЬКА МІСЬКА РАДА

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
60 сесія 6 скликання

Р І Ш Е Н Н Явід 03.04.2014 №1538
Про зміну назви та затвердження в новій редакції

Статуту дошкільного навчального закладу

ясел-садка №11 Новокаховської міської ради
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року №305 та рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.09.2013р. №332 «Про привласнення поштових адрес об’єктам нерухомості», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:


  1. Змінити повне найменування дошкільного навчального закладу ясел-садка №11 Новокаховської міської ради на дошкільний навчальний заклад ясла-садок №11 комбінованого типу Новокаховської міської ради.

  2. Затвердити Статут дошкільного навчального закладу ясел-садка №11 комбінованого типу Новокаховської міської ради в новій редакції (додається).

  3. Доручити завідувачу Шляховській С.В. здійснити державну реєстрацію Статуту в новій редакції.

  4. Рішення 52 сесії 6 скликання Новокаховської міської ради від 12.12.2013 року №1356 визнати таким, що втратило чинність.

  5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Сироватку В.М. та постійну комісію з питань гуманітарної політики та гласності (Севрюков Г.І.)


Міський голова В.І.Коваленко

Додаток

до рішення 60 сесії

міської ради 6 скликання

від 03.04.2014 року №1538
Статут

дошкільного навчального закладу ясел-садка №11

комбінованого типу Новокаховської міської ради
1. Загальні положення.

1.1. Дошкільний навчальний заклад ясла-садок № 11комбінованого типу Новокаховської міської ради (далі – Дошкільний заклад) введено в дію актом державної приймальної комісії від 30 грудня 1976 року № 484/25.

1.2. Юридична адреса Дошкільного закладу: 74900, Херсонська область, місто Нова Каховка, вулиця Миколи Букіна, 18, телефон 7-12-73.

1.3. Засновник Дошкільного закладу – Новокаховська міська рада.

Засновник або уповноважений ним орган здійснює фінансування дошкільного закладу, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні матеріали, організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування дітей.

1.4. Дошкільний заклад в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положеннями про дошкільний навчальний заклад України (далі-Положення), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003р. №305, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

1.5. Дошкільний заклад є юридичною особою, має печатку і штамп встановленого зразка, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства міста Нова Каховка.

1.6. Головною метою Дошкільного закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

1.7. Діяльність Дошкільного закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості, розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; створення комфортних умов для природного розвитку дітей, моральних якостей, вміння відрізняти добро від зла, на розвиток культури мовлення і навички спілкування шляхом використання нетрадиційного наочного матеріалу, розвиваючих посібників, ігрових технологій на формування громадської свідомості шляхом удосконалення роботи з сім’єю; здійснення завдань гуманістичного виховання, ціннісного ставлення до світу природи, предметів, людей, власного «Я».

1.8. Дошкільний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах компетенції, передбаченої чинним законодавством, Положенням та даним Статутом.

1.9. Дошкільний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- реалізацію головних завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту»;

- забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня і обсягу;

- дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази.

1.10. Взаємовідносини між дошкільним закладом з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

2. Комплектування Закладу.

2.1. Заклад розрахований на 184 місця.

2.2. Групи комплектуються за віковими ознаками.

2.3. У дошкільному закладі функціонують групи: загального розвитку, спеціальні логопедичні.

2.4. Дошкільний заклад має групи з денним режимом перебування дітей.

2.5. Наповнюваність груп дітьми становить: ясла – 15 дітей, загального розвитку – 20 дітей, спеціальні логопедичні – 12 дітей.

2.6. Для зарахування дитини у Дошкільний заклад необхідно пред’явити:

- заяву від батьків або осіб, які їх замінюють;

- медичну довідку про стан здоров’я дитини;

- медичну довідку про епідеміологічне оточення;

- медичну довідку про щеплення (форма № 63);

- свідоцтво про народження;

- документ для встановлення батьківської плати.

2.7. За дитиною зберігається місце у Дошкільному закладі у разі її хвороби, карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють, а також у літній період (75 днів).

2.8. Відрахування дітей з Дошкільного закладу може здійснюватись:

- за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють;

- на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її подальшого перебування в Дошкільному закладі;

- у разі несплати без поважних причин батьками, або особами, які їх замінюють, плати за харчування дитини протягом 2-х місяців.

2.9. Термін письмового повідомлення батьків, або осіб, які їх замінюють, про відрахування дитини складає 10 днів.
3. Режим роботи Закладу.

3.1. Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем протягом 10,5 годин.

Вихідні дні: субота, неділя, святкові дні.

3.2. Щоденний графік роботи Дошкільного закладу: 7.00 – 17.30.

3.3. Щоденний графік роботи груп Дошкільного закладу:

логопедичні: 7.00 – 17.00;

групи загального розвитку: 7.00 – 17.30;

4. Організація навчально-виховного процесу в Закладі.

4.1. Навчальний рік у Дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.

4.2. Навчальний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

4.3. План роботи навчального закладу схвалюється педагогічною радою закладу, затверджується керівником Дошкільного закладу і погоджується з відділом освіти Новокаховської міської ради.

План роботи закладу на оздоровчий період погоджується з Новокаховською санітарно-епідеміологічною станцією.

4.4. У Дошкільному закладі визначена російська мова навчання і виховання дітей.

4.5. Навчально-виховний процес у Дошкільному закладі здійснюється за програмою «Дитина», затвердженою Міністерством освіти і науки України у 2003 році.

4.5. Дошкільний заклад організовує освітній процес за такими пріоритетними напрямами:

- морально-патріотичний;

- художньо-естетичний;

- еколого-валеологічний;

- фізкультурно-оздоровчий;

- театрально-музичний;

- гуманістичний.

5. Організація харчування дітей у дошкільному Закладі.

5.1. Порядок забезпечення продуктами харчування забезпечує підприємство або організація в порядку тендерного відбору.

Умови постачання відповідають санітарно-гігієнічним правилам і нормам.

5.2. У Дошкільному закладі встановлено 3-х разове харчування.

5.3. Контроль за організацією та якістю харчування, вітамінізацією страв, закладкою продуктів харчування, кулінарною обробкою, виходом страв, смоковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів покладається на старшу медичну сестру та керівника Дошкільного закладу.

6. Медичне обслуговування дітей у Закладі.

6.1. Медичне обслуговування дітей Дошкільного закладу здійснюється дільничним педіатром Новокаховської дитячої поліклініки.

6.2. Медичний персонал здійснює лікувально-профілактичні заходи, в тому числі проведення обов’язкових медичних оглядів, контроль за станом здоров’я, фізичним розвитком дитини, організацією фізичного виховання, загартуванням, дотриманням санітарно-гігієнічних норм та правил, режимом та якістю харчування.

6.3. Дошкільний заклад надає приміщення і забезпечує належні умови для роботи медичного персоналу та проведення лікувально-профілактичних заходів.

7. Учасники навчально-виховного процесу.

7.1. Учасниками навчально-виховного процесу у Дошкільному закладі є: діти дошкільного віку та першокласники, керівник, заступник керівника, педагогічні працівники, медичні працівники, помічники вихователів та помічники вихователів ясельних груп, батьки, або особи,які їх замінюють, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти.

7.2. За успіхи у роботі встановлюються такі форми матеріального та морального заохочення: нагородження грамотами та дипломами, подяка(письмова, усна), щорічні премії відділу освіти Новокаховської міської ради.

7.3. Права дитини у сфері дошкільної освіти:

- безпечні та нешкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

- захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров’ю, моральному та духовному розвитку;

- захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров’ю дитини, а також фізичного та психічного насильства, приниження її гідності;

- здоровий спосіб життя.

7.4. Права батьків або осіб,які їх замінюють:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування закладу;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

- відмовлятися від запропонованих додаткових освітніх послуг;

- захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді;

Батьки або особи, які їх замінюють:

- своєчасно вносити плату за харчування дитини в дошкільному закладі у встановленому порядку згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2001р. № 667 «Про затвердження порядку встановлення плати для батьків за перебування дитини в державних комунальних та інтернат них навчальних закладах»;

- своєчасно повідомляти дошкільний заклад про можливість відсутності або хвороби дитини;

- слідкувати за станом здоров’я дитини;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.5. На посаду педагогічного працівника дошкільного закладу приймається особа, яка має відповідну педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

7.6. Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, правилами внутрішнього трудового розпорядку.

7.7. Педагогічні працівники мають право:

- на вільний вибір педагогічно доцільних форм, методів і засобів роботи з дітьми;

- брати участь у роботі органів самоврядування закладу;

- на підвищення кваліфікації, участь у методичних об’єднаннях, нарадах тощо;

- проводити в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

- вносити пропозиції щодо поліпшення роботи закладу;

- на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно до законодавства;

- об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

- на захист професійної честі та власної гідності;

- інші права, що не суперечать законодавству України.

7.8. Педагогічні працівники забов΄язані:

- виконувати Статут, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;

- забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров’ю, а також від фізичного та психологічного насильства;

- брати участь у роботі педагогічної ради та інших заходах, пов’язаних з підвищенням професійного рівня, педагогічної майстерності, загальнополітичної культури;

- виконувати накази та розпорядження керівництва;

- інші обов’язки, що не суперечать законодавству України.

7.9. Педагогічні та інші працівники приймаються на роботу до Дошкільного закладу завідуючим.

7.10. Працівники Дошкільного закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне і психічне здоров’я дитини згідно із законодавством.

7.11. Працівники Дошкільного закладу у відповідності до статті 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» проходять періодичні безоплатні медичні огляди в Новокаховській міській поліклініці «1, Новокаховському венеричному диспансері, Новокаховській санітарно-епідеміологічній станції за періодичністю, визначеною чинним законодавством.

7.12. Педагогічні працівники Дошкільного закладу підлягають атестації, яка здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

7.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, правила внутрішнього розпорядку дошкільного закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації, не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

8. Управління Закладом.

8.1. Управління Дошкільним закладом здійснюється його засновником (власником) відділом освіти Новокаховської міської ради.

8.2. Безпосереднє керівництво роботою Дошкільного закладу здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади відділом освіти Новокаховської міської ради з дотриманням чинного законодавства.

Керівник Дошкільного закладу:

- відповідає за реалізацію завдань дошкільної освіти, визначених Законом України «Про дошкільну освіту», та забезпечення рівня дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту і обсягу;

- здійснює керівництво і контроль за діяльністю Дошкільного закладу;

- діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших органах, установах і організаціях, укладає угоди з юридичними та фізичними особами;

- розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Дошкільного закладу;

- відповідає за дотримання фінансової дисципліни та збереження матеріально-технічної бази Дошкільного закладу;

- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження, контролює їх виконання;

- затверджує штатних розклад за погодженням із засновником Дошкільного закладу;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування дітей;

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції працівників за погодженням з профспілковим комітетом;

- забезпечує дотримання санітарно-гігієнічних, протипожежних норм і правил, техніки безпеки, вимог безпечної життєдіяльності дітей і працівників;

- контролює відповідність застосованих форм, методів і засобів розвитку, виховання і навчання дітей їх віковим, психофізичним особливостям, здібностям і потребам;

- підтримує ініціативу щодо вдосконалення освітньої роботи, заохочує творчі пошуки, дослідно-експериментальну роботу педагогів;

- організовує різні форми співпраці з батьками або особами, які їх замінюють;

- щороку звітує про навчально-виховну, методичну, економічну і фінансово-господарську діяльність Дошкільного закладу на загальних зборах (конференціях) колективу та батькам, або особам, які їх замінюють.

8.3. Постійно діючий колегіальний орган у Дошкільному закладі – педагогічна рада.

До складу педагогічної ради входять: керівник і його заступники, педагогічні працівники, медичні працівник, інші спеціалісти, голова батьківського комітету. Запрошеними з правом дорадчого голосу можуть бути представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють.

Головою педагогічної ради є завідувач Дошкільним закладом.

Педагогічна рада Дошкільного закладу:

- розглядає питання навчально-виховного процесу в дошкільному закладі та приймає відповідні рішення;

- організує роботу щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки, передового педагогічного досвіду;

- приймає рішення з інших питань професійної діяльності педагогічних працівників.

Робота педагогічної ради планується довільно відповідно до потреб Дошкільного закладу.

Кількість засідань педагогічної ради становить чотири на рік.

8.4. Органом громадського самоврядування закладу є загальні збори колективу Дошкільного закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік.

Кількість учасників загальних зборів від працівників Дошкільного закладу – сорок, батьків – десять.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- приймають Статут, зміни і доповнення;

- обирають раду Дошкільного закладу, її членів і голову, встановлюють терміни її повноважень;

- заслуховують звіт керівника Дошкільного закладу, голови ради Дошкільного закладу з питань статутної діяльності закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності Дошкільного закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку Дошкільного закладу.8.5. У період між загальними зборами діє рада Дошкільного закладу.

Кількість засідань ради визначається за потребою.

Засідання ради Дошкільного закладу є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Дошкільного закладу, батьки, засновники, спонсори та інші).

Рада Дошкільного закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення й використання бюджету Дошкільного закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.

8.6. У Дошкільному закладі може діяти піклувальна рада – орган самоврядування, який формується з представників органів виконавчої влади, підприємств, установ, навчальних закладів, організацій, окремих громадян з метою залучення громадськості до вирішення проблем освіти, забезпечення сприятливих умов ефективної роботи Дошкільного закладу.

Піклувальна рада ( у складі 10 осіб) створюється за рішенням загальних зборів або ради Дошкільного закладу. Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах дошкільного закладу і працюють на громадських засадах. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше ніж чотири рази на рік.

Основними завданнями піклувальної ради є:

- співпраця з органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов утримання дітей у Дошкільному закладі;

- сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної, лікувально-оздоровчої бази Дошкільного закладу;

- сприяння залученню додаткових джерел фінансування дошкільного закладу;

- сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- організація дозвілля та оздоровлення дітей, працівників Дошкільного закладу;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами дітей та дошкільним закладом;

- сприяння соціально-правового захисту учасників навчально-виховного процесу.
9. Майно Закладу.

9.1. Відповідно до рішення виконавчого комітету Новокаховської міської ради від 23.12.2008р. № 458 Дошкільному закладу передано в оперативне управління земельну ділянку, будівлі, споруди, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, спортивні та ігрові майданчики.

10. Фінансово-господарська діяльність Закладу.

10.1. Джерелами фінансування Дошкільного закладу є кошти:

- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування;

- кошти батьків або осіб, що їх замінюють;

- добровільні і цільові внески фізичних або юридичних осіб;

- спонсорські внески.

10.2. Дошкільний заклад за погодженням із засновником має право:

- придбавати, орендувати необхідне йому обладнання та інше майно;

- отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;

- здавати в аренду приміщення, споруди, обладнання юридичним та фізичним особам для провадження освітньої діяльності згідно із законодавством.

10.3. Статистична звітність (форм №85к) про діяльність Дошкільного закладу здійснюється відповідно до законодавства.

10.4. Порядок ведення діловодства і бухгалтерського обліку в Дошкільному закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та рішеннями Новокаховської міської ради, якій підпорядковується Дошкільний заклад.

За рішенням відділу освіти Новокаховської міської ради бухгалтерський облік в Закладі здійснюється через централізовану бухгалтерію відділу освіти Новокаховської міської ради.

11. Контроль за діяльністю Закладу.

11.1 Основною формою контролю за діяльністю Дошкільного закладу є державна атестація, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.2. Контроль за дотриманням Дошкільним закладом державних вимог щодо змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти здійснюється відділом освіти Новокаховської міської ради.

11.3. Зміст, форми та періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом, встановлюється відділом освіти Новокаховської міської ради.

12. Реорганізація або ліквідація дошкільного закладу

12.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію дошкільного закладу приймає засновник. Реорганізація дошкільного закладу відбувається шляхом злиття, приєдання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадку ліквідації за рішенням господарського суду, ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління дошкільним закладом.

12.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно дошкільного закладу, виявляє його дебіторів і кредиторів, розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновникам.

12.3. У випадку реорганізації права та обов’язки закладу освіти переходять до правонаступних відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

12.4. Ліквідація або реорганізація закладу здійснюється згідно з чинним зконодавством.

12.5. При реорганізації закладу дітям, які знаходилися в ньому, повинна бути забезпечена можливість перебування в іншому дошкільному закладі.

12.6. При реорганізації чи ліквідації дошкільного закладу працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

Секретар міської ради О.В.Лук’яненко

поділитися в соціальних мережахСхожі:

5. Рішення ХХХІІІ сесії Кам'янка-Бузької міської ради VI скликання...
Днз відповідно до обсягів видатків, передбачених на їх утримання у 2014 році, керуючись ст. 14 Закону України «Про дошкільну освіту»,...

Розпорядження міського голови 1
Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, рішення сесії Новокаховської міської ради від 18 червня 2013 року №1117 „Про затвердження...

Порядок денний пленарного засідання 17 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 24 грудня 2015 року №44 Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Порядок денний пленарного засідання 21 чергової сесії Зеленодольської...
...

Порядок денний пленарного засідання 26 сесії Зеленодольської міської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання 26 чергової сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 20. 12. 16 року №347 «Про міський бюджет на 2017 рік»

Порядок денний пленарного засідання чергової 13 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до складу постійних комісій Зеленодольської міської ради VII скликання

Рішення набирає чинності від 1 січня 2017 року та підлягає оприлюдненню...
Про внесення змін до рішення сімдесят п’ятої сесії Нетішинської міської ради VІ скликання від 07 липня 2015 року №75/1852 «Про місцеві...

До рішення 10 сесії Мукачівської міської ради 7- го скликання
Власникам (користувачам) вивісок привести свої вивіски у відповідність до вимог цього рішення в місячний термін

Порядок денний та регламент засідання 35-ї сесії VІI скликання Новодністровської міської ради
Про внесення змін та доповнень до Регламенту Новодністровської міської ради VIІ скликання

Протокол двадцять шостої сесії Знам`янської міської ради сьомого...
Вела протокол: Шведченко Ірина Вікторівна – оператор комп’ютерного набору відділу забезпечення діяльності міської ради

Рішення №1 Про затвердження міської Програми «Інформатизація та комп’ютеризація...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 33-ої сесії VІІ скликання 22 червня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 34-ої сесії VІІ скликання 27 липня 2017 рокуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт