Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Agreement with the member of the supervisory board of public joint-stock company "euroins ukraine insurance company"

Agreement with the member of the supervisory board of public joint-stock company "euroins ukraine insurance company"

Сторінка1/4
  1   2   3   4

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ / DRAFT AGREEMENT

ДОГОВІР З ЧЛЕНОМ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНС УКРАЇНА"

AGREEMENT WITH THE MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD OF PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "EUROINS UKRAINE INSURANCE COMPANY"

Цей Договір з Членом Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНС УКРАЇНА" (надалі – "Договір") укладено ___ _________ 2016 року в місті Київ між:

This Agreement with the Member of the Supervisory Board of PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "EUROINS UKRAINE INSURANCE COMPANY" (hereinafter - the "Agreement") is entered into on ___ _________ 2016 in city of Kyiv by and between:

[ПІБ], громадянином ______, паспорт серії __ № ______, виданий ________________, зареєстрованим за адресою ________________, ідентифікаційний номер ________________, (надалі – "Член Наглядової ради")

[name], citizen of ______, passport number series __ ______, issued by ________________, having his address at: ________________, tax ID: ________________, (hereinafter - the "Member of the Supervisory Board")

та

and

ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЄВРОІНС УКРАЇНА", юридичною особою створеною за законодавством України, ідентифікаційний код 22868348, з місцезнаходженням за адресою: Українa, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 102, в особі Голови Правління Товариства Волкова Олександра Васильовича та члена Правління – заступника Голови Правління Гриб Ольги Петрівни, що діють на підставі Статуту та Протоколу Загальних зборів акціонерів № ___ від ___ _________ 2016 року (надалі – "Товариство").

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "EUROINS UKRAINE INSURANCE COMPANY", a legal entity incorporated under the laws of the Ukraine, identification code 22868348, with its registered office at: 102 Velyka Vasylkivska Street, Kyiv, Ukraine, represented by the Chairman of the Board of Directors Volkov Oleksandr Vasylovych and Deputy Chairman of the Board of Directors Hryb Olha Petrivna, acting on the basis of the Articles of Association and the Minutes of the General Shareholders Meeting No. ___ of ___ _______ 2016 (hereinafter - the "Company").

Член Наглядової ради і Товариство надалі разом іменуються як "Сторони" і кожен окремо – "Сторона".

The Member of the Supervisory Board and the Company are hereinafter collectively referred to as the "Parties", and each individually as the "Party".

ОСКІЛЬКИ Член Наглядової ради був обраний на посаду відповідно до Протоколу Загальних зборів акціонерів № ___ від ___ _________ 2016 року, Сторони уклали цей Договір про таке:


WHEREAS, the Member of the Supervisory Board was elected to this position according to the Minutes of the General shareholders meeting No. ___ dated ___ _______ 2016, the Parties hereto have entered into this Agreement as follows:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.SUBJECT MATTER OF THE AGREEMENT


2.1.Цей Договір регулює правовідносини між Товариством та Членом Наглядової ради при здійсненні останнім своїх повноважень.

2.2.This Agreement governs legal relations between the Company and the Member of the Supervisory Board during performance of authorities by the latter.


2.3.Відповідно до цього Договору Член Наглядової ради здійснює діяльність з виконання обов'язків члена Наглядової ради Товариства, визначених Законом України "Про акціонерні товариства", Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та внутрішніми положеннями Товариства.

2.4.According to this Agreement the Member of the Supervisory Board should perform authorities of the Member of the Supervisory Board set out by the Law of Ukraine "On Joint-Stock Companies", the Company’s Articles of Association, Regulation on the Company’s Supervisory Board and internal regulations.


2.5.При здійсненні своїх повноважень Член Наглядової ради діє в межах компетенції Наглядової ради Товариства, передбаченої законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також іншими внутрішніми положеннями Товариства.

2.6.During performing of his/her authorities, the Member of the Supervisory Board should act within the scope of authorities of the Supervisory Board of the Company according to Ukrainian law, the Company’s Articles of Association, the Company’s internal Regulation on the Supervisory Board and other Company’s internal regulations.


2.7.Сторони погодили, що цей Договір є цивільно-правовим договором та регулюється положеннями цивільного законодавства.

Цей Договір не є трудовим договором в розумінні Кодексу законів про працю України.

2.8.Parties hereby agreed that this Agreement is a civil agreement and it is governed by the civil law.

This Agreement is not a labor contract within the meaning of the Labor Code of Ukraine.


3.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE MEMBER OF THE SUPERVISORY BOARD


4.1.Член Наглядової ради має право:

4.2.The Member of the Supervisory Board is entitled to:


4.2.1.запитувати від посадових осіб та працівників Товариства будь-яку інформацію (документи та матеріали), що є необхідною для виконання обов’язків Члена Наглядової ради.

4.2.2.request any information (documents and materials) from the officers and employees of the Company that are necessary to exercise the authorities of the Member of the Supervisory Board.


4.2.3.скликати засідання Наглядової ради в будь-який час та вносити пропозиції до їх порядку денного з дотриманням порядку, визначеного Статутом Товариства.

4.2.4.convene a meeting of the Supervisory Board at any time and make proposals to the agenda in compliance with the procedure defined by the Articles of Association of the Company.


4.2.5.отримувати від Товариства винагороду в порядку, передбаченому Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, цим Договором, іншими внутрішніми документами Товариства.

4.2.6.receive a remuneration from the Company, as prescribed in the Company's Articles of Association, Regulation on the Supervisory Board, this Agreement, and other internal regulations of the Company.


4.2.7.користуватись іншими правами члена Наглядової ради Товариства, передбаченими законодавством України, Статутом товариства, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми документами Товариства.

4.2.8.enjoy the other rights of members of the Supervisory Board, according to the Ukrainian law, the Company's Articles of Association, the Regulation on the Supervisory Board, other internal documents of the Company.


4.3.Член Наглядової ради зобов'язаний:

4.4.The Member of the Supervisory Board is obliged:


4.4.1.брати участь у засіданнях Наглядової ради.

4.4.2.to participate in the meetings of the Supervisory Board.


4.4.3.особисто виконувати свої обов’язки, покладені на нього Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, цим Договором, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.

4.4.4.to perform personally all the obligations assigned to him/her by the Company's Articles of Association, Regulation on the Supervisory Board, this Agreement, decisions of the Supervisory Board and the General Shareholders Meeting.


4.4.5.не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, що стала йому відома в процесі виконання своїх обов’язків, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її в своїх інтересах або інтересах третіх осіб.

4.4.6.not to disclose confidential and insider information which he/she has discovered during performing his/her obligations, to persons who do not have access to such information, and not to use it for own benefit or for the benefit of third parties.


4.4.7.не вчиняти дії, які можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів членів Наглядової ради та інтересів Товариства.

4.4.8.not to perform any actions that may lead to the conflict of interests between the members of the Supervisory Board and the Company.


4.4.9.своєчасно та в повному обсязі виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

4.4.10.to perform promptly and in full all the decisions of the General Shareholders Meeting and the Supervisory Board.


4.4.11.аналізувати стан справ в Товаристві з питань, що віднесені до компетенції Наглядової ради та надавати результати такого аналізу на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів.

4.4.12.to analyze the state of affairs of the Company on the matters within the competence of the Supervisory Board and to provide the results of this analysis to the Supervisory Board and General Shareholders Meeting.


4.4.13.невідкладно повідомляти Голову Наглядової ради про будь-яку особисту заінтересованість у правочинах чи проектах, пов’язаних з Товариством, у письмовому вигляді.

4.4.14.to immediately notify the Chairman of the Supervisory Board of any personal interest in the transactions or projects related to the Company in writing.


4.4.15.дотримуватись встановлених у Товаристві правил та процедур щодо укладення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

4.4.16.to comply with the Company’s rules and procedures for performing transactions where he/she is an interested party.


4.4.17.не отримувати від фізичних або юридичних осіб дарунків, послуг або будь- яких переваг, що складають або можуть розглядатися як винагорода за рішення або дії, прийняті або здійснені Членом Наглядової ради як посадовою особою Товариства.

4.4.18.not to receive from entities and individuals any gifts, services or any benefits that are or may be considered as a compensation for decisions taken or actions made by the Member of the Supervisory Board as an officer of the Company.


4.4.19.виконувати правила та процедури, передбачені внутрішніми документами Товариства та пов’язані з режимом безпеки та роботи з конфіденційною інформацією Товариства.

4.4.20.to follow the rules and procedures that defined by internal documents of the Company and related to business security and confidential information of the Company.


4.5.Під час виконання своїх обов’язків Член Наглядової ради повинен діяти в інтересах Товариства та його акціонерів, добросовісно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень.

4.6.During performing of his/her obligations, the Member of the Supervisory Board shall act on behalf of the Company and its shareholders, with good faith and without exceeding his/her powers.


4.7.Член Наглядової ради повинен керуватись законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів.

4.8.The Member of the Supervisory Board shall act in compliance with Ukrainian law, the Articles of Association of the Company, Regulation on the Company’s Supervisory Board and other internal documents of the Company, decisions of the General Meeting of Shareholders.


5.ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

6.RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY


6.1.Товариство має право:

6.2.The Company is entitled to:


6.2.1.вимагати від Члена Наглядової ради належного та повного виконання обов’язків, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми положеннями, цим Договором та рішеннями Загальних зборів акціонерів.

6.2.2.require proper and full performance of obligations of the Member of the Supervisory Board in accordance with Ukrainian law, the Articles of Association of the Company, Regulation on the Company’s Supervisory Board, other internal regulations, this Agreement and decisions of the General Meeting of Shareholders.


6.2.3.у випадку виявлення порушення Членом Наглядової ради вимог законодавства України, Статуту Товариства, Положення про наглядову раду Товариства, інших внутрішніх положень, цього Договору, рішень Загальних зборів акціонерів, повідомити про цей факт Голову Наглядової ради та вимагати припинення таких порушень.

6.2.4.in case of detection of violations of Ukrainian legal requirements, the Articles of Association of the Company, Regulation on the Company’s Supervisory Board, other internal regulations, decisions of the Company’s General Shareholders Meeting by the Member of the Supervisory Board, to report this to the Chairman of the Supervisory Board.


6.3.Товариство зобов'язане:

6.4.The Company is obliged to:


6.4.1.своєчасно та у повному обсязі виплачувати Члену Наглядової ради винагороду, передбачену цим Договором.

6.4.2.pay remuneration to the Member of the Supervisory Board under this Agreement timely and in full.


6.4.3.забезпечити Члену Наглядової ради умови, необхідні для належного виконання своїх обов’язків.

6.4.4.provide conditions required for proper performance of obligations to the Member of the Supervisory Board.


6.4.5.надавати Члену Наглядової ради інформацію про діяльність Товариства, що є необхідною для виконання обов’язків Члена Наглядової ради.

6.4.6.provide the Member of the Supervisory Board with information about the Company necessary to exercise the authorities of the Member of the Supervisory Board.

  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

Public joint stock company "ukrgasvydobuvannia"

To: Public Joint Stock Company “Kreditprombank”, 38, Boulevard Druzhby...
Публічне акціонерне товариство «Кредитпромбанк» 38, бульвар Дружби народів, 01014 м. Київ, Україна

Public Joint Stock Company «Ukrgasvydobuvannya»
«Ukrgasvydobuvannya», represented by commercial director Sergey Fedorenko, acting on the basis of the Power of Attorney №2-406d dated...

New Year and Christmas in Ukraine
Мірошниченко О. А. New Year and Christmas in Ukraine. Урок з англійської мови. 3 клас

Сполучених Штатах Америки Embassy of Ukraine to the usa 3350 m street nw, Washington dc 20007

Україна/Ukraine Загальний ветеринарний документ на ввезення/Common...

Україна/Ukraine Загальний документ на ввезення/Common entry document (ced)
Споживання людиною/ Human consumption Подальша обробка/ further processing Корм/Feedingstuff

Формування економічного потенціалу південного регіону України монографія...
Т. Кіщак, В. В. Лагодієнко, С. П. Шевчук, В. М. Дьоміна, Л. В. Назарова, А. В. Слюсаренко, А. В. Огієнко

«Клінічна фармація» Ukraine Додаток до диплома
...

Заявка – договір №1 / 2014
Дирекція ExpoLift Ukraine (надалі Організатор), в особі керівника виставки Фрик Г. Я., який діє на підставі Довіреності, з другого...

Непереможний
Обабіч смуги перешкод обер-лейтенант в німецькому однострої. На голові кубанка з овальною кокардою жовтого кольору на блакитному...

Forest management standard for ukraine сжс квaліфор стандарт ведення...
Дана перевірочний список представляє собою стандарт сжс квaліфор для сертифікації лісів у відповідності з Принципами та Критеріями...

Конкурсі “Солодкий тріумф’ 2013”
Солодкий тріумф’ 2013”, який буде проведений 17 вересня 2013 року в виставковому центрі тов “акко інтернешнл” у числі заходів 19-ої...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт