Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Типовий

Типовий

Зразок 1

типового договору оренди землі
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

№ 220 від 3 березня 2004 р.

ТИПОВИЙ

договір оренди землі

(Місце укладання, число, місяць рік – прописом)

Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку, та орендар (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з другого, уклали цей

договір про нижченаведене:

1 Предмет договору

Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку (цільове призначення), яка знаходиться (місцезнаходження).

2 Об’єкт оренди

2.1 В оренду передається земельна ділянка загальною площею (гектарів), у тому числі (площа та якісні характеристики земель окремих категорій за їх складом та видами угідь – рілля, сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо).

2.2 На земельній ділянці знаходяться об’єкти нерухомого майна (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів), а також інші об’єкти інфраструктури (перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об’єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям тощо).

2.3 Земельна ділянка передається в оренду разом з (перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів).

2.4 Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить (сума цифрами та прописом) гривень.

2.5 Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що

можуть перешкоджати її ефективному використанню ___________________________________________________________________________________________________________________________________

2.6 Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини _____________________________________________________________________________________________________________

3 Строк дії договору

3.1 Договір укладено на ____________ років. Після закінчення строку договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за _____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

4 Орендна плата

4.1 Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі (розмір орендної плати: грошової – у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного податку; натуральної – перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки; відробіткової – види, обсяги, строки і місце надання послуг; види. обсяги, строки і місце виконання робіт) .

4.2 Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності

здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації (непотрібне закреслити).

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

4.3 Орендна плата вноситься у такі строки ________________________.

4.4 Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

4.5 Розмір орендної плати переглядається (періодичність) у разі:

зміни умов господарювання, передбачених договором;

зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що підтверджено документами;

в інших випадках, передбачених законом.

4.6 У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі (відсотків) несплаченої суми за кожний день прострочення.

5 Умови використання земельної ділянки

5.1 Земельна ділянка передається в оренду для (мета використання).

5.2 Цільове призначення земельної ділянки ____________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.3 Умови збереження стану об’єкта оренди _________________________________________________

6 Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

6.1 Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення (непотрібне закреслити).

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря) (непотрібне закреслити).

6.2 Інші умови передачі земельної ділянки в оренду _____________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3 Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у (строк) після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.

7 Умови повернення земельної ділянки

7.1 Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами. Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодування збитків, спір розв’язується у судовому порядку.

7.2 Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати на поліпшення орендованої земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

7.3 Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендарем за письмовою згодою з орендодавцем землі, підлягають (не підлягають) (непотрібне закреслити) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стану земельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

7.4 Орендар має право на відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цим договором.

Збитками вважаються:

фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а також витрати, які орендар здійснив або повинен здійснити для відновлення свого порушеного права;

доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

7.5 Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

8 Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

8.1 На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) (непотрібне закреслити) та інші права третіх осіб (підстави встановлення обмежень (обтяжень).

8.2 Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

9 Інші права та обов’язки сторін*

9.1 Права орендодавця: __________________________________________________________________

9.2 Обов’язки орендодавця: _______________________________________________________________

Визначаються відповідно до Закону України «Про оренду землі».

9.3 Права орендаря: _____________________________________________________________________

9.4 Обов’язки орендаря: __________________________________________________________________

10 Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

10.1 Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе

орендар (орендодавець) (непотрібне закреслити).

11 Страхування об’єкта оренди

11.1 Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) (непотрібне закреслити) страхуванню на весь період дії цього договору.

11.2 Страхування об’єкта оренди здійснює орендар (орендодавець) (непотрібне закреслити).

11.3 Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

12 Зміна умов договору і припинення його дії

12.1 Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

12.2 Дія договору припиняється у разі:

закінчення строку, на який його було укладено;

придбання орендарем земельної ділянки у власність;

викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;

ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

12.3 Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

взаємною згодою сторін;

рішенням суду на вимогу однієї із сторін унаслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

12.4 Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку

допускається (не допускається) (непотрібне закреслити).

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є _________________________________

12.5 Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) (непотрібне закреслити) підставою для зміни умов або розірвання договору.

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) (непотрібне закреслити) до спадкоємців або інших осіб, які використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

13 Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

13.1 За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

13.2 Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

14 Прикінцеві положення

14.1 Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки).

Невід’ємними частинами договору є:

план або схема земельної ділянки;

кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;

акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);

акт приймання-передачі об’єкта оренди;

проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом;

(інші документи, що додаються до договору)

Реквізити сторін

Орендодавець

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер (фізичної особи)

Ідентифікаційний код (юридичної особи)Орендар

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, паспортні дані (серія, номер, ким і коли виданий), найменування юридичної особи, що діє на підставі установчого документа (назва, ким і коли затверджений), відомості про державну реєстрацію та банківські реквізити)

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження юридичної особи

(індекс, область, район, місто, село, вулиця, номер будинку та квартири)

Ідентифікаційний номер (фізичної особи)

Ідентифікаційний код (юридичної особи)Підписи сторін

Орендодавець

________________________

(підпис)

М. П. (за наявності печатки)Орендар

________________________

(підпис)

М. П. (за наявності печатки)


Договір зареєстровано в (назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки), про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від «___» ____________ ___ р. за № _______

(ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)

___________

(підпис)

М. П. 

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Урок №2 Тема: Апаратне та програмне забезпечення комп’ютера. Типовий...
Повторити апаратне та програмне забезпечення комп’ютера, типовий набір пристроїв пк, пристрої введення І виведення, периферійні пристрої,...

Типовий порядок
Усі інші дії з електронними документами виконуються в органі виконавчої влади згідно з вимогами до дій з документами на папері, передбаченими...

Вдосконалення обліку матеріальних цінностей в аграрних підприємствах
Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку; типовий порядок визначення норм запасів товарно-матеріальних...

Текст запиту (типовий) для направлення до Адміністрації Президента
У документі обов'язково необхідно зазначити адресу проживання, проставити дату та підпис, зазначити адресу або абонентську скриньку...

Наек типовий аварійний план аес україни Стор. Пн-а 03. 192-15 д одаток...
Картка дій кдз-01 радіаційний захист персоналу в умовах підвищеного планованого опромінення 142

Типовий навчальний план І програми з професійно-технічного навчання...
Дс пто 4211 «Касир (на підприємстві, в установі, організації)» І є обов’язкові для виконання всіма мнвк І загальноосвітніми навчальними...

Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого або...
Фонду державного майна України від 9 серпня 2007 року n 1329, від 5 березня 2013 року n 276, від 27 серпня 2018 року n 1113

Типовий договір про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг
Споживач) постачальником універсальних послуг (далі – Постачальник) та укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641,...

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики...
Кодекс газорозподільних систем та Типовий договір розподілу природного газу, затверджений постановою Національної комісії, що здійснює...

Типовий договір обов'язкового страхування відповідальності експлуатанта...
Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2002 р. N 1535 (далі Порядок І правила), приймає на страхування відповідальність страхувальника...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт