Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1ДОГОВІР

ПРО НАДАННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ №17-06-27-1м. Київ

27 Червень 2017 р.Товариство з обмеженою відповідальністю «ІН КОНСАЛТИНГ» в особі директора Струць Наталії Василівни, яка діє на підставі Статуту (надалі по тексту – Виконавець), з однієї сторони та ___________________________________________ в особі _________________________________, що діє на підставі ______________________________________ (надалі по тексту – Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту – Договір) про таке.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов'язується надати йому, у відповідності до умов даного Договору консультаційні послуги (роботи), а Замовник зобов'язується прийняти послуги (роботи) та оплатити їх.


  1. ЗМІСТ ТА ТЕРМІН НАДАННЯ ПОСЛУГ (РОБІТ)

2.1 Виконавець надає Замовнику передбачені предметом договору послуги (роботи) відповідно до даного переліку в наступні строки:

2.1.1. Експертна консультація щодо визначення марки металу 7 днів.

2.1.1. Експертна консультація щодо визначення хімічного складу металу 7 днів.

2.1.1. Експертна консультація щодо визначення полімеру 7 днів.

2.1.1. Експертна консультація щодо випробування дизельного палива на … 14 днів.

2.1.1. Експертна консультація щодо товарознавчої експертизи зразків 14 днів.

2.1.1. Експертна консультація щодо гемологічної експертизи зразків 14 днів
3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1 Виконавець зобов’язується надати послуги (роботи) відповідно до переліку, визначеному у п. 2.1. даного Договору

3.2 Виконавець зобов’язується забезпечувати якість наданих послуг (робіт) згідно із вимогами, яким такі послуги (роботи) звичайно повинні відповідати.

3.3 Виконавець зобов’язується при неможливості в передбачений цим Договором строк надати консультаційні послуги (роботи), негайно повідомити про це Замовника.

3.4 Замовник зобов'язується надавати Виконавцю з моменту підписання даного Договору необхідні зразки, документи та інформацію для якісного консультування.

3.5 Замовник зобов’язується своєчасно і в повному обсязі здійснити оплату за надані послуги (роботи).

3.6 Замовник зобов’язується після надання послуг (робіт) прийняти їх результати незалежно від їх висновків (позитивні, негативні, невизначені) шляхом підписання акту здачі-приймання наданих послуг (робіт) протягом 5 календарних днів з дня отримання акту.
4. СУММА ДОГОВОРУ ТА ОПЛАТА ПОСЛУГ (РОБІТ)

4.1 Замовник виплачує Виконавцю винагороду за надані послуги (роботи), визначені у п. 2.1 даного Договору у розмірі 1704,00 грн. (Одна тисяча сімсот чотири грн. 00 коп.), у тому числі ПДВ – 284,00 грн.
5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1 Терміни оплати розбиваються на етапи відповідно до переліку послуг (робіт), визначеному у п. 2.1 даного Договору, за кожну послугу (роботу) окремо та здійснюється в наступному порядку:

- завдаток у розмірі 100% від загальної суми винагороди за послугу (роботу), шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця або готівкою в касу.

5.2 Виконавець приступає до надання консультаційних послуг (робіт) після надходження коштів на його розрахунковий рахунок, отримання відповідних зразків та документів від Замовника.
6. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ (РОБІТ)

6.1 Прийняття наданих консультаційних послуг (робіт) здійснюється шляхом підписання обома Сторонами акту здачі-приймання наданих послуг (робіт) або протоколу досліджень або експертного висновку в залежності від особливостей консультації.

6.2 У випадку, якщо Замовник не підписує акт здачі-приймання наданих послуг (робіт), він повинен протягом 5 календарних днів із моменту його отримання надати Виконавцю вмотивовану відмову.

6.3 У випадку не підписання Замовником акту здачі-приймання наданих послуг (робіт) без вмотивованої відмови протягом 5 календарних днів, акт вважається підписаним, а послуги (роботи) – вважаються наданими повністю та відповідної якості.
7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1 Договір вступає в силу з моменту підписання обома сторонами і діє до повного виконання своїх договірних зобов’язань у тому числі до моменту виконання норм бухгалтерського та податкового обліку згідно з чинним законодавством України.
8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов'язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання.

8.2 Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання.

8.3 У випадку порушення Замовником термінів оплати більш ніж на 5 (п'ять) робочих днів, Замовник зобов'язаний виплатити Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від неоплаченої суми за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язань. виконання зобов'язань. Даний пункт не застосовується до Замовника у випадку застосування форми оплати – 100% передоплата.

8.4 У випадку порушення Виконавцем термінів надання послуг (робіт) більш ніж на 5 (п’ять) робочих днів, Виконавець зобов'язаний виплатити Замовнику неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від вартості невчасно наданих послуг (робіт) за кожний календарний день прострочення виконання зобов'язань.

8.5 У разі ненадання послуг (робіт) повністю або частково з вини Виконавця, Виконавець зобов’язаний повернути Замовнику попередню оплату протягом 5 (п’яти) банківських днів з дня пред’явлення відповідної вимоги Замовником. У разі порушення строку повернення попередньої оплати, Виконавець сплачує на користь Замовника пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми заборгованості за кожний день прострочення.

8.6 Оплата неустойки чи пені не звільняє Сторони від виконання зобов'язань за цим Договором.

8.7 У випадку, якщо письмовий звіт згідно проведеного аналізу, наданий Виконавцем виявився невірним, Замовник надає обґрунтований лист-претензію, Виконавець зобов’язаний надати протягом 14 робочих днів вмотивований лист-відповідь або зобов’язаний провести повторні консультації та протягом 14 робочих днів надати повторний письмовий звіт згідно проведеного аналізу. У разі аналогічних висновків за повторним звітом Замовник сплачує Виконавцю додаткову вартість наданих послуг (робіт) у розмірі зазначеному у п.4.1 даного договору.

8.8 Виконавець звільняється від відповідальності за порушення термінів надання послуг (робіт) за даним Договором у разі виявлення неповної та/або недостовірної та/або хибної інформації про об’єкт, методи дослідження, вимоги до оформлення результатів дослідження, що вказані Замовником. У такому разі, Виконавець має право відмовитись від надання послуг (робіт) або продовжити їх надання але у термін не більше 90 робочих днів з моменту виявлення даного факту.

8.9 Згідно із Законом України №1621-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України» Сторони узгодили наступний порядок обігу документів та відповідальність Сторін у зв’язку із реєстрацією податкових накладних у Єдиному державному реєстрі податкових накладних (надалі - «ЄДРПН»):

8.9.1 Виконавець зобов’язується зареєструвати податкову накладну по кожній оплаченій Замовником послузі згідно виставленого рахунка-фактури, а Замовник - розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної на кожну повернуту або уточнену оплату в ЄДРПН та надати відповідний документ іншій Стороні в електронній формі не пізніше останнього дня строку, що визначений Податковим кодексом України для такої реєстрації в ЄДРПН.

8.9.2 Сторони користуються довільними сервісами надання звітності рекомендованими податковими органами України.

8.9.3 У випадку реєстрації податкової накладної/коригування до податкової накладної з порушенням вимог діючого законодавства винна Сторона зобов’язується зареєструвати в ЄДРПН нову податкову накладну/нове корегування до податкової накладної в установлений діючим законодавством термін.

8.9.4 Замовник несе відповідальність за несвоєчасну реєстрацію або реєстрацію розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкових накладних в ЄДРПН з порушенням норм діючого законодавства та зобов'язується компенсувати Виконавцю суму збитку, нанесеного в результаті невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по реєстрації податкових накладних. Сумою збитку Виконавця у такому випадку сторони визнають розмір суми податку на додану вартість, що нараховується відповідно до діючого законодавства на вартість послуг та відносно якого не проведена реєстрація розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної в ЄДРПН.

8.10 У випадку порушення однією зі Сторін вимог п.8.9 даного Договору Сторона з вини якої спричинено порушення зобов'язана виплатити іншій Стороні суму неустойку (штраф) у розмірі подвійної облікової ставки Національного Банку України від вартості послуг (робіт) зазначених у п.4.1 даного договору за кожний календарний день дії порушення.

8.11 У випадку порушення Замовником п.8.9 даного Договору терміном більше 30 (тридцяти) календарних днів Виконавець має право відкликати або визнати недійсним письмовий звіт (висновок, протокол) без повернення оплати наданих послуг (робіт).

8.12 Виконавець несе відповідальність за збереження переданих йому Замовником зразків (об’єктів) за актом прийому-передачі з моменту вказаному у п. 5.2 до моменту передачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг (робіт) плюс 5 календарних днів.

8.13 Виконавець звільняється від відповідальності за збереження відповідним чином переданих йому Замовником зразків (об’єктів), якщо відбулося руйнування або знищення зразків (об’єктів) у процесі дослідження без прямого умислу Виконавця, а також, якщо надання послуг (робіт) прямо передбачало руйнування або знищення зразків (об’єктів).

8.14 Виконавець несе відповідальність за збереження та утилізацію контрольних проб (зразків), якщо такі утворились у ході надання послуг (робіт), протягом 14 календарних днів з моменту передачі Замовнику акту здачі-приймання наданих послуг (робіт).

8.15 Замовник несе відповідальність за утилізацію залишків, надлишків, фрагментів та ін., які утворились в наслідок руйнування або знищення зразків (об’єктів) та не були використані для дослідження або відібрані у якості контрольних проб. Такі залишки передаються Замовнику разом або після передачі акту здачі-приймання наданих послуг (робіт).

8.16 Замовник та/або його відповідальні особи попереджені про кримінальну відповідальність, якщо виявиться, що надані зразки (об’єкти) відносяться до наркотичних засобів або прекурсорів, психотропних речовин або їх аналогів, до зброї, бойових припасів або вибухових речовин, до отруйних чи сильнодіючих речовин або лікарських засобів, до радіоактивних матеріалів, не перебувають у розшуку та не отримані злочинним шляхом. У разі виявлення таких фактів Виконавець зобов’язаний негайно сповістити компетентні правоохоронні органи.

8.17 Замовник підтверджує, що ознайомлений та усвідомлює сутність, особливості та специфіку застосованих методів і методики досліджень. Роз’яснення загальновідомих, загальнонаукових сутностей, особливостей та специфіки застосованих методів і методики досліджень може проводитись Виконавцем окремо на платній основі.

9. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

9.1 Сторони зобов’язуються не розголошувати отриману при виконанні умов даного Договору інформацію, розголошення якої може призвести до збитків і/або негативно вплинути на ділову репутацію однієї з Сторін.

9.2 Використання виключно у наукових та статистичних цілях деперсоналізованої інформації отриманої при виконанні умов даного Договору та зразків, проб чи їх частин, не може вважатись розголошенням конфіденційної інформації.
10. ФОРС-МАЖОР

10.1 Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин надзвичайного характеру, що виникли після підписання Договору, а саме: погодних та природних катаклізмів (землетруси, повені, пожежі, замерзання моря, протоків, портів і т.п., закриття колій, протоків, каналів, перевалів), політичних катаклізмів, війни, військових дій, блокади, ембарго, інших міжнародних санкцій, валютних скорочень, інших дій держав, які створюють перепони для виконання Сторонами своїх зобов’язань, громадянських хвилювань та ін., які виникли та діють поза контролем Сторін.

10.2 Сторона, для якої внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по даному Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це іншу Сторону.

10.3 Достатнім підтвердженням виникнення та дії форс-мажорних обставин є довідка, що надається Торговельно-Промисловою Палатою України.

10.4 У випадку дії форс-мажорних обставин всі виплати підлягають поверненню, штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну обсягу послуг (робіт) або строків виконання.

10.5 Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме - коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань, та у випадку технічної несправності або виходу з ладу приладів та обладнання. Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи з усунення цих обставин. Якщо дію цих обставин Виконавець усунути не може, Сторони розглядають питання про доцільність продовження відносин по даному Договору.

10.6 В усіх інших випадках Сторони переглядають умови даного Договору за взаємною домовленістю.
11. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ

11.1 Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни та доповнення у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

11.2 Зміни та доповнення у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору.

11.3 Зміни та доповнення до цього Договору є його невід’ємними частинами.

11.4 Зміни та доповнення до цього Договору мають бути укладені в двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному кожній із сторін.
12. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1 У випадку виникнення суперечностей між Замовником та Виконавцем, що пов`язані з виконанням Договору, Сторони вживають усіх необхідних заходів для вирішення їх шляхом переговорів. Всі суперечності підлягають вирішенню, відповідно до чинного законодавства України щодо правил розгляду господарських спорів.
13. ІНШІ УМОВИ

13.1 Даний договір складено у двох автентичних примірниках українською мовою, що мають однакову юридичну силу по одному для кожної Сторони.

13.2 Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.

13.3 Виконавець набуває право використовувати результати надання послуг (робіт) за цим договором, товарні знаки Замовника в портфоліо і на сайті винятково в інформаційних цілям за умови, якщо таке використання не порушує п.9.1 договору та якщо таке використання не призводить до збитків і/або не може негативно вплинути на ділову репутацію Замовника.

13.4 Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням умов Договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

13.5 Сторони домовилися, що в процесі виконання умов цього Договору будуть здійснювати постійний зв'язок за допомогою обміну кореспонденцією, яка може направлятися у письмовій формі, шляхом обміну документами за допомогою поштового зв'язку, факсимільного зв'язку або електронної пошти, що дозволяє достовірно встановити, що документ виходить від Сторони за Договором. Датою передачі відповідного повідомлення вважається день відправлення поштового повідомлення, факсимільного повідомлення або повідомлення електронної пошти.

13.6 Відповідальність за отримання повідомлень лежить на приймаючій Стороні. Сторона, яка надіслала повідомлення, не несе відповідальності за затримку доставки повідомлення, якщо така затримка стала результатом несправності систем зв'язку, дії/бездіяльності провайдерів чи інших форс-мажорних обставин.

13.7. Особи, що підписали цей Договір, надають свою згоду на обробку їх персональних даних в обсязі та з метою, передбаченими цим Договором та чинним законодавством, відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Такі особи підтверджують, що будь-яка обробка їх персональних даних, у т.ч. передача таких даних третім особам, не потребує отримання окремої згоди та здійснення письмового повідомлення про таку обробку.
14. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

14.1 При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не виплачують, не пропонують виплатити і не дозволяють виплату будь-яких грошових коштів або цінностей, прямо або опосередковано, будь-яким особам, для впливу на дії чи рішення цих осіб з метою отримати які-небудь неправомірні переваги чи інші неправомірні цілі.

14.2 При виконанні своїх зобов’язань за цим Договором, Сторони, їх афілійовані особи, працівники або посередники не здійснюють дії, що кваліфікуються застосованими для цілей цього Договору законодавством, як дача/отримання хабара, комерційний підкуп, а також дії, що порушують вимоги діючого законодавства та міжнародних актів про протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

14.3 Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу послуг (робіт) та іншими, не перерахованими у цьому пункті способами, що ставлять працівника в певну залежність і спрямовані на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

14.4 Кожна із Сторін відмовляється від використання коштів, отриманих за даним Договором, на хабарництво та фінансування терористичної діяльності.
15. РЕКВІЗИТИ СТОРІНВИКОНАВЕЦЬ
ЗАМОВНИК

ТОВ «ІН КОНСАЛТИНГ»
Юридична адреса: 04212 Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд.21, корп.8, оф.4

Поштова адреса: 04212 Україна, м. Київ, вул. Маршала Тимошенко, буд.21, корп.8, оф.4

Код за ЄДРПОУ: 38092370

р/р 26009052622173, МФО 320649,

у ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"

ІПН: 380923726561

Свідоцтво ПДВ: 200189816

Тел.: 04453646 66, 0672316316

Директор _________________ / Н.В. Струць /
М.П.

________________
Юридична адреса: __________________________

__________________________________________

Поштова адреса: __________________________

__________________________________________

Код за ЄДРПОУ ____________

р/р _______________ , МФО ________ , __________________________________________

ІПН: ________________

Свідоцтво ПДВ: _____________________

Тел.: ______________________________________
________________ ______________ / __________ /
М.П.


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Про надання консультаційних послуг
Фоп мостова Євгенія Віталіївна, яка діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію, надалі «Виконавець», з другої сторони, при...

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг
Замовник: доручає, а виконавець зобов’язується надавати йому, у відповідності до умов Даного Договору, спеціальну інформацію (кваліфіковані...

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір про надання інформаційно-консультаційних послуг з вивчення...
Фізична особа – підприємець Бажутіна Інна Володимирівна, яка діє на підставі виписки з єдр №20740000000024297, єдрпоу 3011304887,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт