Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про виконання робіт

Договір про виконання робіт

Договір

про виконання робіт

м. Київ «___» _________ 2012 р.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ далі як «ВИЕОНАВЕЦЬ» з однієї сторони та

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________далі як «ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне:
1. Предмет Договору та характер роботи, що виконується ВИКОНАВЦЕМ
1.1. ЗАМОВНИК доручає, а ВИКОНАВЦЬ бере на себе зобов’язання на свій ризик та у відповідності до умов цього Договору власними силами виконати ремонт жилого приміщення за адресою: ____________________________________(надалі – «Об’єкт»), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та оплатити ВИКОНАВЦЮ виконаний обсяг робіт (далі «Роботи»).

1.2. Результатом виконаних робіт за цим Договором є будівельно-оздоблювальні роботи, згідно рахунок-фактурі (Додаток №1) та здача його ЗАМОВНИКУ в терміни, обумовлені Договором.

1.3. Роботи виконуються з матеріалів ЗАМОВНИКА по узгодженню з ЗАМОВНИКОМ.

1.4. ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний суворо виконувати всі обґрунтовані та правомірні вказівки ЗАМОВНИКА з приводу виконання Робіт.


2. Вартість робіт та порядок розрахунків
2.1. Загальна вартість Робіт за цим Договором складається з витрат ЗАМОВНИКА та вартості Робіт, що виконуються ВИКОНАВЦЕМ за цим Договором, визначеної в рахунок-фактурі (Додаток №1) та Протоколом узгодження Договірної ціни (Додаток №2), та складає ____________________________________________________________________

2.2 Оплата здійснюється Замовником , поетапно , згідно з актом виконаних робіт, протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту подання акту

2.8. У разі внесення ЗАМОВНИКОМ суттєвих змін до запланованих обсягів Робіт передбачених кошторисом, що призводять до збільшення загальної вартості Робіт більш як на один відсоток, оформляється додаткова угода з переліком таких Робіт, їх вартості та нового терміну виконання.


3. Термін виконання Робіт та порядок здавання та приймання Робіт.


  1. Термін виконання Робіт:

 • початком Робіт є дата надходження платежу на поточний рахунок ВИКОНАВЦЯ в розмірі________________________

 • закінчення Робіт – через _____________________________ після початку робіт.

  1. Здавання, приймання виконаних Робіт та визначення їх остаточної вартості здійснюється Сторонами за Актом виконаних робіт протягом п’яти робочих днів з моменту письмового повідомлення ВИКОНАВЦЯ ЗАМОВНИКА про готовність Об’єкту до приймання.

  2. Роботи вважаються виконаними після підписання Сторонами Акту виконаних робіт.

  3. ЗАМОВНИК має право безперешкодної перевірки перебігу та якості Робіт, що виконуються ВИКОНАВЦЕМ.

  4. Після підписання Акту виконаних робіт ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язаний у триденний термін передати ЗАМОВНИКУ всю виконавчу документацію.


4. Обов’язки ЗАМОВНИКА


  1. ЗАМОВНИК забезпечує ВИКОНАВЦЮ можливість вільного доступу на Об’єкт, де проводяться Роботи цілодобово як в робочі, так і у вихідні та святкові дні.

  2. ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти та своєчасно оплатити фактично виконані обсяги Робіт за цим Договором, якщо після огляду ЗАМОВНИКОМ проведених робіт не буде заявлено про допущені у роботі недоліки або відступи від умов цього Договору.
 1. Обов’язки ПІДРЯДНИКА
  1. Забезпечити Об’єкт будівельними матеріалами, обладнанням та технічними ресурсами.

  2. Забезпечити виконання вимог охорони праці та техніки безпеки під час виконання робіт на Об’єкті.

  3. ВИКОНАВЕЦЬ відповідає за належну якість використаних в роботі матеріалів та устаткування.

 1. Відповідальність Сторін.
  1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Договору.

  2. У випадку несвоєчасного початку виконання Робіт з вини, або їх виконання з порушенням термінів, передбачених Договором, ВИКОНАВЦЕЦЬ на першу письмову вимогу ЗАМОВНИКА зобов’язаний сплатити ЗАМОВНИКУ неустойку у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у момент порушення зобов’язання, яка нараховується на суму, зазначену в п.2.1 Договору за кожний день прострочення.

  3. У випадку виявлення ЗАМОВНИКОМ недоліків у виконаній роботі, він протягом трьох робочих днів письмово повідомляє про це ВИКОНАВЦЮ, а той зобов’язується усунути їх в п’ятиденний термін власними силами та за власний рахунок. При цьому загальний термін виконання робіт залишається незмінним.

  4. При виявленні істотних недоліків з вини ВИКОНАВЦЯ , що призводять до неможливості виконання ВИКОНАВЦМ зобов’язань за цим Договором, ЗАМОВНИК має право розірвати цей Договір без оплати проведених Робіт з пред’явленням вимог ВИКОНАВЦЮ про відшкодування заподіяних збитків.

  5. У випадку відмови ЗАМОВНИКА від продовження робіт не з вини ВИКОНАВЦЯ, ЗАМОВНИК відшкодовує ВИКОНАВЦЮ вартість виконаних Робіт.

  6. ЗАМОВНИК не несе відповідальність за наслідки порушення ВИКОНАВЦЯ правил охорони праці і техніки безпеки.

  7. При несвоєчасній оплаті прийнятих робіт, ЗАМОВНИК сплачує ВИКОНАВЦЮ пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла у момент порушення зобов’язання, яка нараховується на суму заборгованості за кожний день прострочення платежу.
 1. Обставини непереборної сили (форс-мажор).
  1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань за Договором, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили, у тому числі, але не тільки: пожежа, повінь, землетрус, військові дії, страйки, а також державні та урядові розпорядження і т.п., за умови, що дані обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору. У цьому випадку термін виконання Договору буде продовжений на час дії цих обставин, але не більше трьох календарних місяців.

  2. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання за цим Договором, повинна не пізніше семи днів повідомити у письмовій формі іншу Сторону про виникнення таких обставин. У цьому випадку Сторони домовляються про альтернативні шляхи виконання Договору, що оформляються додатковою угодою. Факти, які викладені в повідомленні, повинні бути підтверджені офіційними документами уповноваженими державними органами.

 1. Порядок розгляду спорів
  1. Всі спори і суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, розв’язуються відповідно до чинного законодавства України.
 1. Гарантійні терміни
  1. Після закінчення Робіт ВИКОНАВЦЕЦЬ несе гарантійні зобов’язання перед ЗАМОВНИКОМ згідно нормативних документів Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та чинного законодавства але не менше одного року.

 1. Термін дії цього Договору
  1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання його Сторонами та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

  2. Дію Договору може бути подовжено за згодою Сторін, про що укладається Додаткова угода.

 1. Зміна умов цього Договору
  1. Умови цього Договору мають однакову юридичну силу для Сторін і можуть бути змінені за взаємною згодою з обов’язковим складанням письмового документа у вигляді Додаткової угоди.

  2. Жодна із Сторін не має права передавати свої права чи обов’язки за цим Договором третій стороні без письмової згоди іншої Сторони.
 1. Інші умови


12.1. Всі додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною, оформлюються в письмовій формі та повинні бути підписані повноважними представниками Сторін.

12.2. При вирішення питань, які не врегульовані цим Договором, Сторони керуються вимогами чинного законодавства України.

  1. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  2. Усі виправлення за текстом цього Договору мають юридичну силу лише при взаємному їх посвідченні представниками Сторін у кожному окремому випадку.

  3. Сторони зобов’язуються при виконанні цього Договору не зводити співробітництво лише до дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, підтримувати ділові контакти та вживати всіх необхідних заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх комерційних зв’язків.

  4. Сторони є платниками податку на прибуток на загальних підставах.
 1. Додатки до цього Договору.
  1. Додатки, що додаються до цього Договору, є його невід’ємною частиною:

1. Додаток №1 – Договірна ціна, кошторис;

2

Замовник:
П.І.Б.______________________________

Паспорт_____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

адреса:_____________________________

___________________________________

Ідентифікаційний

код __________________

______________________

Виконавець:
П.І.Б.______________________________

Паспорт_____________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

адреса:_____________________________

___________________________________

Ідентифікаційний

код __________________

______________________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт з реконструкції будівлі
Замовник І виконавець далі по тексту разом Сторони, або окремо Сторона, уклали цей Договір про наступне

Договір про виконання робіт з технічної інвентаризації об’єкту нерухомого майна

Договір підряду на виконання будівельно-монтажних робіт

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Проведення робіт з ремонту (надалі «Договір»), про наступне
Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір на проведення робіт з ремонту (надалі...

Договір про рекламу товарів (робіт, послуг)
Договір про рекламу товарів (робіт, послуг) (надалі іменується "Договір") про таке

1. технічний регламент на отримання дозволу на виконання будівельних робіт
Розроблений відповідно до ст. 29 Закону України "Про планування І забудову територій" та Положення про порядок надання дозволу на...

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання підготовчих робіт
Загальні засади отримання права на виконання підготовчих робіт визначені статтею 35 Закону України «Про регулювання містобудівної...

Роз’яснення щодо порядку отримання права на виконання будівельних робіт на підставі повідомлення
Загальні засади отримання права на виконання будівельних робіт визначені статтею 34 Закону України «Про регулювання містобудівної...

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну...

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт / про зміну...

Примірне положення про видачу наряду-допуску на виконання робіт з підвищеною небезпекою
Це Положення встановлює порядок проведення робіт, що виконуються за нарядом-допуском. До робіт, які виконуються за нарядом-допуском,...

Коментар: проектні послуги різновид підрядних послуг, відповідно...
Глави 61 Цивільного кодексу України. За договором підряду на проведення проектних та пошукових робіт підрядник зобов'язується розробити...

Методичні вказівки до виконання магістерських робіт
Методичні вказівки до виконання магістерських робіт студентами спеціальності "Міжнародний бізнес". Уклад проф. В. А. Вергун, доц....

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт галузь знань 0303 Журналістика та інформація
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2012. – 45 с

Методичні рекомендації щодо виконання І захисту курсових робіт
Методичні вказівки до виконання І захисту курсових робіт обговорені І схвалені на засіданні Вченої ради КиМУ, протокол №1 від 29...

Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт із дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт із дисципліни «Діловодство» для студентів заочної форми навчання зі спеціальності...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт