Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів

Сторінка1/4
  1   2   3   4


Відділ освіти

Нікопольської райдержадміністрації

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

рішенням комітету з конкурсних торгів

протокол № 10 від 11 лютого 2016р.

ГОЛОВА КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

Лимар О.А. ______________________

М.П.


ВІДКРИТІ ТОРГИ


на закупівлю товарів

Газ природний, скраплений або в газоподібному стані
(газ природний )
код 06.20.1 (09123000-7)
ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

м. Нікополь – 2016
I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів (далі ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10.04.2014 року № 1197-VII у редакції зі змінами від 15.09.2015 року № 679-VIII (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій ДКТ, вживаються в значеннях, визначених Законом.

2. Інформація про замовника торгів

 

повне найменування

Відділ освіти Нікопольської райдержадміністрації

місцезнаходження

вул..Дідика, буд. 23, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53211.

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками

Голова комітету з конкрсних торгів, економіст відділу освіти Лимар Олена Андріївна, тел.: (05662) 5-11-31, тел./факс: (05662) 5-16-53. е-майл: rajono1@ukr.net

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

код 06.20.1 (09123000-7)

вид предмета закупівлі

газ природний

місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Загальноосвітні школи Нікопольського району, Дніпропетровської області
447,9 т.м.куб.

строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

Протягом 2016 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах. Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом. Замовник не може встановлювати дискримінаційні вимоги до учасників.

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів (далі ПКТ) є гривня.


7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими) повинні  бути складені пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову.

Визначальним є текст, викладений українською мовою.

У випадках, передбачених частиною 4 статті 10 Закону, документи замовника щодо процедури закупівлі, передбачені Законом, викладаються українською та англійською мовами. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

II. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Фізична/юридична особа має право не пізніше ніж за 10 днів (за 5 днів – у разі скороченої процедури) до закінчення строку подання ПКТ звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати роз'яснення на звернення протягом трьох днів з дня його отримання та оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статтті 10 Закону.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами звернень внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім робочих днів з дня оприлюднення таких змін на веб-порталі Уповноваженого органу, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ.

Зазначена інформація оприлюднюється Замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок прове-дення зборів з ме-тою роз'яснення запитів щодо до-кументації кон-курсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких звернень щодо ДКТ замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо звернень і оприлюднити його на веб-порталі Уповноваженого органу відповідно до статтті 10 Закону.

III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1.Оформлення пропозиції конкурсних торгів 


ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та в запечатаному конверті. Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ. Усі сторінки ПКТ учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, в тому числі і ті сторінки документів, що не містять інформації.

Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученям або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, пов’язаних із процедурою закупівлі та договору на закупівлю

ПКТ запечатується у одному конверті на якому повинно бути зазначено:

- повне найменування і місцезнаходження замовника

Відділ освіти Нікопольської райдержадміністрації;

вул..Дідика, буд. 23, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53211.

 

- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів -код 06.20.1 (09123000-7) газ природний, скраплений або в газоподібному стані (природний газ);

- повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: «Не відкривати до 10 год. 00 хв. 21 березня 2016 року».

Примітки:

- усі сторінки ПКТ повинні бути пронумеровані та прошиті. Першою сторінкою ПКТ є реєстр поданих документів;

- усі документи (за винятком сторінок оригіналів, виданих іншими установами), повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, в тому числі і ті сторінки документів, що не містять інформації;

- документи, що не передбачені чинним законодавством України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасниками в складі ПКТ (у разі відсутності документів учасник повинен надати замість нього лист-пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти);

- учасник-нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

ПКТ, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- реєстру документів (за формою, встановленою Додатком № 4 цієї ДКТ);

- конкусної форми "ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ" (за формою, встановленою Додатком №1 цієї ДКТ);

- виписки з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття ПКТ, з наданням для підтвердження особи, копії всіх заповнених сторінок паспорта України або копії всіх заповнених сторінок іншого документу, передбаченого статтею 13 Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" від 20.11.2012 №5492-VI, зі змінами;

- документально підтвердженої інформації про їх відповідність кваліфікаційним критеріям (згідно додатку 2 до цієї ДКТ);

- документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі статті 17 Закону (згідно додатку 2 до цієї ДКТ);

- інформації, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій ДКТ (Додаток №3) та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована;

- документальне підтвердження іншим вимогам Замовника (згідно Додатку 2 цієї ДКТ).

- інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівл;

Відсутність або не відповідність документів до вимог, передбачених в цій ДКТ, є підставою для відхилення ПКТ відповідно до статті 29 Закону, як такої, що не відповідає умовам ДКТ.

3. Забезпечення ПКТ

Забезпечення ПКТ не вимагається

4. Умови повер-

нення чи неповен-нення забезпечення ПКТ

Забезпечення ПКТ не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

ПКТ вважаються дійсними протягом 90 днів з дати розкриття ПКТ. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення ПКТ;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ та наданого забезпечення ПКТ.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначені кваліфікаційних критеріїв у ДКТ замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону в Додатку 2.

Інформація про спосіб документального підтвердження відповідності Учасників встановленим кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, вимогам встановленим статтею 17 Закону викладена в Додатку 2 цієї ДКТ.

Інформація про відсутність підстав, визначених у частині першій і другій цієї статті, надається в довільній формі. Спосіб документального підтвердження згідно із законодавством відсутності підстав, передбачених пунктами 1¹, 2, 4, 5, 7 частини першої та пунктом 1 частини другої статті 17, визначається замовником для надання таких документів лише переможцем процедури закупівлі.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі ПКТ документи, які підтверджують відповідність ПКТ учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником у Додатку 6 до цієї ДКТ.

8. Інформація про субпідрядника
9. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Закупівля за лотами не передбачена.

10. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ПКТ. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, якщо вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропози-цій конкурсних торгів: 

спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

 

 
Особисто, поштою

місце подання пропозицій конкурсних торгів

вул..Дідика, буд. 23, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53211, приймальня

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

21.03.2016р. до 09:00.

ПКТ, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

місце розкриття ПКТ:


вул..Дідика, буд. 23, м. Нікополь, Дніпропетровська область, 53211, кабінет головного бухгалтера 21.03.2016р. о 10:00


дата та час

розкриття пропозицій конкурсних торгів:
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

«затверджено» рішенням комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України "Про здійснення державних закупівель" (далі – Закон)....

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 01 03. 2012
Розділ III. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

Затверджено рішенням комітету з конкурсних торгів
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів від 21. 11. 2011 року
Розділ II. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дкт) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон). Терміни, які використовуються...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Природний газ”) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 10. 04. 2014 №1197- VII (далі...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Заміна покриття спортивного майданчика ) розроблена на виконання вимог Закону України “Про здійснення державних закупівель” від 10....

Голова комітету з конкурсних торгів
Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону. Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних...

Засідання комітету з конкурсних торгів
Члени комітету з конкурсних торгів – Римашевський А. В., Галайда Л. О., Андрієць О. Ю., Любезнова І. М., Бутовська І. В., Петрученко...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Положення про порядок придбання ват «Тернопільоленерго» товарів, робіт та послуг, затвердженого наказом ват «Тернопільобленерго»...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Положення про порядок придбання ват «Тернопільоленерго» товарів, робіт та послуг, затвердженого наказом ват «Тернопільобленерго»...

Рішенням Комітету з конкурсних торгів
Державне підприємство Державний інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Послуги щодо тимчасового розміщування, інші (55. 90. 19-00. 00 оздоровлення дітей) планові обсяги 82 путівки

Засідання комітету з конкурсних торгів Зміївського професійного енергетичного...
Виступила: секретар комітету з конкурсних торгів Гацько В. В., яка надала присутнім проект річного плану закупівель товарів, робіт,...

Рішенням комітету з конкурсних торгів
Дк 016: 2010 29. 10. 3: Автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей (Шкільний автобус – 3 одиниці)База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт