Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оренди квартири у приватної особи

Договір оренди квартири у приватної особи


ДОГОВІР
оренди квартири у приватної особи


м. Київ

____” ____________ 200___р.


Сторони:
Орендодавець ___________________________________________________________________________

(повна назва юридичної чи ПІБ фізичної особи)

в особі ___________________, діючого на підставі___________________________, з однієї сторони, та

(посада та ПІБ) (статуту, довіреності, положення)

Орендар ________________________________________________________________________________

в особі ___________________, діючого на підставі _________________ з другої сторони,

уклали цей Договір про наступне:


 1. Предмет договору.
  1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом – "об’єкт оренди"):

   1. Адреса: _________________________________________________________________________.

   2. Корисна площа: ______________________________________________________________ кв.м.

   3. Поверх: _________________________________________________________________________.

   4. Кількість кімнат: __________________________________________________________________.

   5. Наявність телефону: тел.№ _________________________________________________________.

   6. Орендодавець також передає в оренду майно‚ що знаходиться у квартирі: _________________.

   7. Об'єкт оренди має такі недоліки на момент передачі , що можуть перешкоджати його ефективному використанню:________________________________________________________.

   8. Квартира належить Орендодавцю на праві власності згідно _____________________________.

   9. На Об’єкт оренди встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх осіб ______________(підстави встановлення обмежень (обтяжень).

   10. Передача в оренду Об’єкта оренди не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на Об’єкт оренди.
 1. Мета та умови використання об'єкту оренди.
  1. Об’єкт оренди передається в оренду для для проживання співробітників останнього.
 1. Термін оренди.
  1. Термін оренди складає ___________ років з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується.

  2. Термін оренди може бути скорочений лише за згодою сторін.

  3. Після закінчення строку Договору орендар має переважне право поновлення його на новий строк. У цьому разі, якщо жодна сторона в термін _______ до закінчення Даного Договору письмово не повідомить про намір його розірвати‚ Даний Договір автоматично пролонгується на термін _________.

  4. Орендар має право відмовитися від Даного Договору‚ попередивши Орендодавця в термін __________ . При цьому сплачена наперед орендна плата Орендареві не повертається.
 1. Орендна плата.
  1. Розмір орендної плати за весь об’єкт‚ що орендується‚ у цілому складає _______грн. за місяць (квартал, рік).

  2. Орендна плата сплачується Орендарем щомісячно (поквартально) готівкою через касу Орендаря (або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок (особовий рахунок в установі Ощадбанку) Орендодавця) не пізніше ________ числа кожного місяця (квартала).

  3. Орендар зобов’язаний протягом ____днів з моменту прийняття об’єкта‚ що орендується‚ перерахувати орендну плату за _____ місяця (квартал ) авансом.

  4. Обчислення розміру орендної плати здійснюється з урахуванням (без урахування) індексів інфляції.

  5. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами не частіще ніж один раз протягом року або за згодою сторін у разі:зміни умов господарювання, передбачених договором;

   1. підвищення цін, тарифів, у тому числі внаслідок інфляції.

   2. погіршення стану Об'єкту оренди не з вини Орендаря, що підтверджено документами.

  6. Орендна плата за згодою сторін може вноситися в натуральній або змішаній формі товарами‚ продуктами, послугами.

  7. Орендар має право вносити орендну плату наперед за будь-який термін у розмірі‚ що визначається на момент оплати. У цьому випадку порядок перегляду орендної плати за п.4.5 Даного Договору не застосовується на оплачений термин.

  8. Комунальні послуги оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

  9. Усі витрати за користування телефонами оплачуються Орендарем самостійно згідно з рахунками телефонної станції.
 1. Порядок передачі об’єкта в оренду.
  1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом _____________ з моменту укладення Даного Договору. Протягом цого терміну Орендодавець зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її для передачі Орендареві.

  2. Передача квартири в оренду оформлюється актом здачі-приймання.

  3. У момент підписання акту приймання Орендодавець передає Орендареві ключі від квартири та від кімнат.

  4. Об’єкт‚ що орендується‚ вважається переданим в оренду з моменту підписання акту здачі-приймання.
 1. Права та обов’язки сторін.
  1. Обов'язки Орендаря:

   1. Використовувати майно‚ що орендується‚ за його цільовим призначенням у відповідності до п.2 Даного.

   2. Своєчасно здійснювати орендні платежі.

   3. Здійснювати за власний рахунок профілактичне обслуговування та поточний ремонт майна‚ що орендується.

   4. Дотримуватися протипожежних правил.

   5. Не здійснювати перебудову та перепланування квартири‚ що орендується.

   6. Дотримуватися правил проживання в будинку‚ в якому знаходиться квартира.

  2. Права Орендаря:

   1. Обладнати та оформити квартиру на власний розсуд.

   2. Міняти замки вхідних дверей та кімнат‚ укріплювати вхідні двері; установлювати сигналізацію та інші системи охорони квартири.

   3. Здавати квартиру в суборенду за згодою Орендодавця (за винятком передачі квартири в користування своїм співробітникам).

   4. Самостійно визначати порядок‚ умови та терміни проживання в квартирі конкретних осіб із числа своїх співробітників.

  3. Права Орендодавця:

   1. Орендодавець має право 1 (один) раз на квартал здійснювати перевірку порядку використання Орендарем майна‚ що орендується‚ у відповідності до умов Даного Договору.
 1. Страхування об’єкта оренди.
  1. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта оренди чи його частини несе Орендар (Орендодавець).

  2. Згідно з цим Договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає) страхуванню на весь період оренди.

  3. Страхування об’єкта оренди здійснює Орендар (Орендодавець).

  4. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.
 1. Порядок повернення квартири Орендодавцю.
  1. Після закінчення терміну оренди Орендар зобов’язаний передати Орендодавцю квартиру та майно‚ що орендується‚ протягом _________ з моменту закінчення терміну оренди за актом передачі.

  2. Протягом терміну за п.9.1 Даного Договору Орендар зобов’язаний виїхати з квартири та підготувати її до передачі Орендодавцю.

  3. Квартира та майно вважаються фактично переданими Орендодавцю з моменту підписання акту здачі-приймання.

  4. У момент підписання акту приймання Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири та кімнат.

  5. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцю у тому ж стані‚ в якому вони були передані в оренду з урахуванням нормального зносу.

  6. Невідокремлювані покращення‚ здійснені в квартирі Орендарем‚ переходять до Орендодавця без відшкодування здійснених витрат.
 1. Відповідальність сторін.
  1. Орендар несе наступну відповідальність за Даним Договором:

   1. У випадку прострочення у прийнятті квартири в оренду пеня в розмірі _______________ грн. за кожен день прострочення.

   2. У випадку прострочення по сплаті орендних платежів пеня в розмірі ______________ від суми боргу за кожен день прострочення.

   3. У випадку нецільового використання квартири штраф у розмірі _________________ від суми фактично сплачених орендних платежів.

   4. За передачу квартири або кімнат у суборенду без згоди Орендодавця штраф у розмірі _____________________ від суми фактично сплачених орендних платежів.

  2. Орендодавець несе наступну відповідальність за Даним Договором:

   1. У випадку прострочення по передачі квартири Орендареві пеня в розмірі ___________ грн. за кожен день прострочення.
 1. Інші умови.
  1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до___ моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором

  2. Умови даного Договору можуть бути змінені лише за взаємною згодою Сторін з обов’язковим складанням письмового документу.

  3. Дострокове розірвання Договору можливе лише за письмовою згодою Сторін, якщо інше не встановлено Договором або законодавством України, за винятком випадків‚ коли одна із сторін систематично порушує умови договору і свої зобов’язання

  4. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленною підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

  5. Орендар має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  6. Орендодавець має статус платника податку на прибуток підприємств на загальних засадах /платника єдиного податку за ставкою 6% (10%).

  7. Даний Договор укладено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із сторін.

  8. Після підписання цього Договору усі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

  9. Додатки до Даного Договору складають його невід’ємну частину.

До Даного Договору додається: ___________________________________________.

Місцезнаходження та реквізити Сторін

Орендодавець

Орендар

Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №________________________

(Св-во платника єдиного податку № _________ _)

ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________
Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________


Назва____________________________________________________
Юридична адреса________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________________

Св-во платника ПДВ №__________________________

(Св-во платника єдиного податку № _________ _)

ІПН ______________________________________
Розрахунковий рахунок _______ в________________

МФО______________
Поштова адреса__________________________________

Телефон________________________________________


________________________

М.П.

________________________


М.П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Договір оренди легкового автомобіля у приватної особи

Договір №01 оренди квартири

2. мета орендного користування
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Договір оренди транспортних засобів
«Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке

Договір оренди земельної ділянки
Орендодавець (уповноважена ним особа) (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи), з одного боку,...

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

Інструкція про порядок заповнення бланків
Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують...

Інструкція про порядок заповнення бланків
Заяву заповнює особа, на яку відкрито особовий рахунок по сплаті житлово-комунальних послуг за місцем реєстрації. Особи, які орендують...

Інструкція про порядок заповнення бланку
Особи, які орендують житло, додають до Заяви договір найму (оренди) житла. При цьому, крім Заяви та Декларації, заборонено вимагати...

Зразок довіреності щодо укладання договорів оренди (найму) квартири...
Цивільного кодексу України на підставі укладеного з представником усного договору доручення, цією довіреністю

Договiр оренди майна у фізичної особи

Договір оренди нежитлового приміщення №01

Договір купівлі-продажу квартири за участю представника

Договір купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
Попової О. Р., що діє на підставі довіреності №7 від 03. 02. 2012, з іншої сторони, надалі при сумісному згадуванні “сторони”, уклали...

Договір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахункуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт