Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги»

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги»

Сторінка1/2
  1   2
АУДИТОРСЬКА ПАЛАТА УКРАЇНИ
РІШЕННЯ
від 28.01.2010 №210/12
м. Київ
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції щодо її складання
Керуючись Законом України “Про аудиторську діяльність” від 22 квітня 1993 року № 3125-XII (в редакції Закону від 14.09.2006 № 140-V) Аудиторська палата України (далі - АПУ) ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити форму звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» (додається).

  2. Затвердити Інструкцію щодо складання звітності за формою №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» (додається).

  3. Визнати таким, що втратило чинність рішення АПУ від 24.12.2009 № 209/8.

  4. Направити форму звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» та Інструкцію щодо її складання до Державного комітету статистики України на погодження.

  5. Секретаріату АПУ після погодження Державним комітетом статистики України форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги» та Інструкції щодо її складання забезпечити оприлюднення цього рішення.

Голова


Аудиторської палати України Нестеренко І.І.

Погоджено

Голова Державного

комітету статистики України

Осауленко О.Г.

10 лютого 2010 р.

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

28 січня 2010 року № 210/12


Звітність

З В І Т


аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги

за __________ рік


Подають:

Терміни подання

Форма № 1 – аудит

Суб`єкти аудиторської діяльності: аудиторські фірми та аудитори, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці

- до Аудиторської палати України через Уповноваженого представнику АПУ у відповідному регіоні


Не пізніше

15 березня року, наступного за звітним

(Річна)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

28 січня 2010 р. № 210/12

за погодженням з Держкомстатом

Респондент:

Найменування/Ім'я суб`єкта аудиторської діяльності: _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Місцезнаходження/Місце проживання (юридична адреса): _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):____________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
телефон (____)_____________________ e-mail ____________________ веб-адреса (за наявності)_______________________


Ідентифікаційний код/номер
Вид економічної діяльності за КВЕД
Номер свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів
І. Основні показники діяльності


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн.

1

2

3

4

Надано послуг

100Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі:

110обов`язковий аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 1)

111ініціативний аудит фінансової звітності (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 1)

112огляд історичної фінансової інформації

113завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації

114З рядків 111-114 виконано співвиконавцями - суб’єктами аудиторської діяльності

119Супутні послуги, всього,

в тому числі:

120завдання з виконання погоджених процедур

121завдання з підготовки фінансової інформації

122Інші професійні послуги, всього,

в тому числі:

130ведення бухгалтерського обліку

131відновлення бухгалтерського обліку

132консультаційні послуги, всього

133З рядка 133 консультування з питань оподаткування

133.1представлення інтересів замовника з питань обліку, аудиту, оподаткування в державних органах, організаціях або в суді

134інші види аудиторських послуг

135Організаційне та методичне забезпечення аудиту, всього,

в тому числі:

1401

2

3

4

проведення професійних тренінгів та розробка методичних матеріалів

141здійснення заходів з контролю якості аудиторських послуг

142з рядків 120, 130, 140 виконано співвиконавцями – суб’єктами господарювання

190
ІІ. Завдання з надання впевненості за організаційно-правовою формою суб’єктів господарювання


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн.

1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі:

200державні підприємства

211комунальні підприємства

212інші види підприємств

213публічні (відкриті) акціонерні товариства

221приватні (закриті) акціонерні товариства

222товариства з обмеженою відповідальністю

223інші види господарських товариств

224об’єднання підприємств (юридичних осіб)

230об’єднання громадян, профспілки, благодійні організації та інші подібні організації

240Інші організаційно – правові форми

250
ІІІ. Завдання з надання впевненості за видами економічної діяльності суб’єктів господарювання


Назва показників

Код рядка

Кількість замовлень (угод), одиниць

Обсяг реалізованих послуг (без ПДВ), тис. грн.

1

2

3

4

Завдання з надання впевненості, всього,

в тому числі:

300сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство та рибництво

310добувна промисловість, переробна промисловість

320виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

330будівництво

340торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку; діяльність готелів та ресторанів

350діяльність транспорту та зв’язку

360фінансова діяльність

370З рядка 370 фінансове посередництво

371З рядка 370 страхування

372З рядка 370 грошове посередництво (банків)

373інші види економічної діяльності

380

ІV. Статутний капітал аудиторської фірми


Назва показників

Код рядка

Частка, %

Сума, тис. грн.

1

2

3

4

Статутний капітал

400

X
Частка аудиторів у статутному капіталі

410
X


V. Кількість працівників


Назва показників

Код рядка

Усього, осіб

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

Кількість працівників (рядки 510+520)

500Облікова кількість працівників, які працюють за основним місцем роботи

510з рядка 510 працівники, що мають сертифікати


аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

511аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

512аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

513з рядків 511-513 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

514з рядка 510 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

515з рядка 515 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

516Кількість працівників, які працюють за сумісництвом

520з рядка 520 працівники, що мають сертифікати


аудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

521аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

522аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 2)

523з рядків 521-523 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

524з рядка 520 працівники, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

525з рядка 525 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

526
VІ. Виконавці цивільно-правових договорів, які не є суб’єктами аудиторської діяльності


Назва показників

Код рядка

Усього, осіб, залучених протягом року

1

2

3

Кількість виконавців цивільно-правових договорів

600
з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що мають сертифікатиаудитора (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 3)

601
аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 3)

602
аудитора та аудитора банків (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 3)

603
з рядків 601-603 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

604
з рядка 600 виконавці цивільно-правових договорів, що не мають сертифіката аудитора та аудитора банків, які зайняті наданням аудиторських послуг

605
з рядка 605 ті, що мають інші сертифікати (при заповненні цього рядка обов’язково заповнення примітки 4)

606

Примітка 1. Види висновків, які надавалися протягом року (пояснення до рядків 111 та 112)


Назва показників


Всього висновків

Кількість безумовно-позитивних висновків

Кількість умовно-позитивних висновків

Кількість негативних висновків

Кількість відмов від висловлення думки

Обов`язковий аудит фінансової звітності
Ініціативний аудит фінансової звітності

Примітка 2. Праця сертифікованих аудиторів у звітному періоді (пояснення до рядків 511-513 та 521-523)


п/п

сертифіката

Дата початку трудових відносин

Дата закінчення трудових відносин

Відпрацьовано за рік годин

аудитора

аудитора банків

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Примітка 3. Перелік № сертифікатів виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 601-603)


п/п

сертифіката

аудитора

аудитора банківПримітка 4. Перелік інших сертифікатів працівників та виконавців цивільно-правових договорів (пояснення до рядків 514, 516, 524, 526, 604, 606)


п/п

Рядок звіту, до якого відноситься примітка

Найменування сертифікату

Серія та номер сертифікату

Дата видачі сертифікату

Керівник аудиторської фірми

(аудитор – підприємець) _____________________ __________________

(підпис) (ПІБ)
Виконавець _______________________ __________________

(підпис) (ПІБ)

«______» _______________ 20___ р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Аудиторської палати України

28 січня 2010 року № 210/12
Інструкція

щодо складання звітності за формою № 1 – аудит (річна)

Звіт аудиторської фірми(аудитора) про надані послуги”
  1   2

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Рішення від 18. 12. 2008 №197/5
Про затвердження форми №1 – аудит „Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані послуги” та Порядку її складання

Ситуаційні завдання другого етапу кваліфікаційного іспиту для одержання...
Ви є відповідальною особою за планування аудиторської перевірки в аудиторській фірмі. Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити...

Звіт незалежних аудиторів з надання впевненості стосовно додаткової...
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності №0036, продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04 листопада...

Методичні рекомендації щодо надання та заповнення статистичної звітності...
Відповідно до пункту 3 наказу Держкомстату України від 10. 01. 2002 за n 49 методологічне керівництво щодо заповнення форми статистичної...

Звітності, надають своїм клієнтам І інші послуги з аудиту. Як
Проте, надання вказаних послуг може створити загрози для незалежності аудиторської фірми, що виконує завдання з

Керівництво ват „Моноліт” прийняло рішення про заміну аудитора для...
Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора (26 березня 2010 року)

Керівництво ват має дуже напружений графік роботи І не має
Керівник аудиторської фірми доручив Вам пояснити асистентам важливість для аудитора отримання знань про бізнес клієнтів

До рішення Аудиторської палати України від 23 грудня 2010 року №224/6
Цей Порядок розроблений відповідно до Господарського кодексу України, Закону України «Про аудиторську діяльність» та інших нормативно-правових...

До рішення обласної ради порядок
Міністерства фінансів України від 13 березня 1998 року №59 „Про затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України...

Рішення від 23. 02. 2012 №246/12 м. Київ Про проект Положення з національної...
України «Про аудиторську діяльність» від 22. 04. 1993 №3125–xii, Статутом Аудиторської палати України, на виконання вимог пункту...

Рішення про включення заявника до Реєстру (Переліку аудиторських...
Реєстр – база даних, що містить інформацію про аудиторські фірми та аудиторів, які займаються аудиторською діяльністю індивідуально...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора
Відповідно до наказу керівника аудиторської фірми щодо розподілу часу та трудових ресурсів для проведення перевірки Ви відповідальні...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для отримання сертифіката аудитора
Відповідно до наказу керівника аудиторської фірми щодо розподілу часу та трудових ресурсів для проведення перевірки Ви відповідальні...

28 висновок незалежного аудитора керівництву Акціонерного банку
Акціонерного банку «тас бізнесбанк» (далі – Банк), що включають баланс станом на кінець дня 31 грудня 2006 року, звіт про фінансові...

Рішення Аудиторської палати України від 04. 04. 2013 р. №266/15
«Щодо особливостей формату та змісту аудиторського висновку (звіту незалежного аудитора) за результатами аудиту річної за 2012 рік...

Інструкція щодо заповнення форми державного
Ця Інструкція розроблена відповідно до Закону України "Про державну статистику" з метою методологічного роз'яснення порядку заповнення...

Інструкція щодо заповнення форми державного статистичного спостереження...
Заповнення показників у формі №6-пв (річна) "Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання" (далі форма...

Рішення від 28. 02. 2013 №265/8 м. Київ Про Методичні рекомендації...
Відповідно до вимог Положення про постійне удосконалення професійних знань аудиторів України, затвердженого рішенням Аудиторської...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт