Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Державна податкова адміністрація україни

Державна податкова адміністрація україни

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

ЛИСТ


від 01.07.2011 р. N 17870/7/15-0817

Про розгляд листа


Починаючи з 1 січня 2011 року з набранням чинності Кодексу на заміну загальнодержавного збору за забруднення навколишнього природного середовища справляється екологічний податок (розділ VIII "Екологічний податок" Кодексу).

Для цілей оподаткування платники податків зобов'язані вести облік доходів, витрат та інших показників, пов'язаних з визначенням об'єктів оподаткування та/або податкових зобов'язань, на підставі первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, ведення яких передбачено законодавством (пункт 44.1 статті 44 Кодексу). Правові засади регулювання, організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначає Закон України від 16 липня 1999 року N 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", із змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 240.1 статті 240 Кодексу платникам екологічного податку є суб'єкти господарювання, юридичні особи, що не провадять господарську (підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, громадські та інші підприємства, установи та організації, постійні представництва нерезидентів, включаючи тих, які виконують агентські (представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території нерезидентів або їх засновників, під час провадження діяльності яких на території України і в межах її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони здійснюється, зокрема розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини (підпункт 240.1 пункту 240.1 статті 240 Кодексу).

При цьому, в умовах пункту 240.5 статті 240 Кодексу не є платниками екологічного податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах суб'єкти господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини, провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів, що розміщуються на власних територіях (об'єктах), та надають послуги у цій сфері.

Відповідно до підпункту 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу об'єктом та базою оподаткування податку є, зокрема, обсяги та види (класи) відходів,що розміщуються у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах протягом звітного кварталу, крім обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини, що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збирання і заготівлі таких відходів.

Статтею 246 Кодексу встановлено ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах.

За податковими зобов'язаннями з екологічного податку, що виникли з 1 січня 2011 року до 31 грудня 2012 року включно ставки податку становлять 50 відсотків від ставок, передбачених, зокрема, статтею 246 Кодексу (пункт 2 підрозділу 5 розділу XX "перехідні положення" Кодексу).

Пунктом 250.1 статті 250 Кодексу встановлено, що базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Відповідно до пункту 250.2 статті 250 кодексу платники податку складають податкові декларації за встановленою формою у порядку, передбаченому статтею 46 Кодексу, які протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, подають до органів державної податкової служби, та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, зокрема за розміщення потягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення спеціально відведених для цього місць чи об'єктів.

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в територіальних органах Державного казначейства, які здійснюють розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом (пункт 250.5 статті 250 Кодексу), а саме Бюджетним кодексом України.

Зауважимо, що Законом України від 2 грудня 2010 року N 2756-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Податкового кодексу України", який набрав чинності з 1 січня 2011 року, внесено зміни до законодавчих актів із питань природоохоронного законодавства та у сфері поводження з відходами в частині впорядкування і регулювання відносин у зв'язку із запровадженням екологічного податку, зокрема, до Закону України від 25 червня 1991 року N 1264-XII "Про охорону навколишнього природного середовища", із змінами і доповненнями, та Закону України від 5 березня 1998 року N 187/98-ВР "Про відходи", із змінами і доповненнями.

Досліджуючи терміни, які наявні в підпункті 240.1.3 пункту 240.1 статті 240 Кодексу, зазначимо, що відповідно до статті 1 Закону України "Про відходи":

- відходи - це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

При практичному застосуванні терміну "розміщення відходів" в умовах розділу VIII "Екологічний податок" Кодексу слід враховувати поняття "розміщення відходів" - це зберігання (тимчасове розміщення до утилізації чи видалення) та захоронення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи об'єктах (місцях розміщення відходів, сховищах, полігонах, комплексах, спорудах, ділянках надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері поводження з відходами" (підпункт 14.1.223 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

У зв'язку з цим, обов'язком платника податку є обчислення, нарахування та сплата до бюджету екологічного податку, а також складання податкової звітності у разі наявності фактичних обсягів розміщення відходів, відповідно зберігання (тимчасового розміщення до утилізації чи видалення) протягом звітного кварталу, крім розміщення обсягів та видів (класів) окремих відходів як вторинної сировини що розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання, які мають ліцензію на збирання і заготівлю окремих видів відходів як вторинної сировини і провадять статутну діяльність із збиранням і заготівлі таких відходів в умовах, визначених підпунктом 242.1.3 пункту 242.1 статті 242 Кодексу.

Тобто, починаючи з 1 січня 2011 року, "Промінвестбанк" є суб'єктом та базою щоквартального оподаткування відходи (в тому числі небезпечні відходи, побутові відходи, інші відходи, які утворилися у процесі діяльності та підлягають утилізації чи видаленню), що тимчасово розміщуються (зберігаються), в т. ч. на кінець звітного періоду (кварталу) на власній території підприємства (до їх передачі на утилізації або розміщення іншому суб'єкту господарювання (комунальному або спеціалізованому підприємству тощо) в місця видалення відходів в т. ч. у разі наявності укладених договорів на видалення та утилізацію відходів з суб'єктом господарювання (комунальним або спеціалізованим підприємством тощо).

Відповідно до пункту 4 Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 листопад 1999 року N 2034, із змінами і доповненнями (далі - Порядок N 2034), первинний облік відходів здійснюється відповідно до типових форм первинної облікової документації (картки, журнали, анкети) з використанням технологічної, нормативно-технічної, планово-економічної, бухгалтерської та іншої документації.

Відомості для первинного обліку відходів, що заносяться до зазначених документів, обумовлюються системою показників, необхідних для заповнення форм державної статистичної звітності та ведення паспорта відходів.

Паспортизація відходів передбачає складення і ведення паспортів відходів, паспортів місць видалення відходів, реєстрованих карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів відповідно до Державного класифікатора ДК 005-96 "Класифікатор відходів" (пункт 9 Порядку N 2034)

Починаючи з 1 січня 2009 року усім суб'єктам господарювання рекомендовано вести первинний облік відходів за формою N 1 ВТ "Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари". Ця форма та Інструкція щодо її заповнення затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 N 342, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за N 824/15515 (далі - Інструкція N 342). Запровадження на підприємстві типової форми N 1-ВТ здійснюється за наказом керівника підприємства чи керівника відповідної служби підприємства (зразок такого наказу наведено в додатку до Інструкції N 342) (абзац другий п. 1.4 Інструкції N 342).

До цієї форми не включаються дані про речовини (продукти, сполуки), що є готовою продукцією, яка підлягає подальшому використанню, напівфабрикати, призначені за технологією виробництва для подальшої переробки з метою одержання готової продукції, а також відходи, що надходять у водні об'єкти зі стічними водами та викидаються в атмосферне повітря (пункт 1.2 Інструкції N 342).

Інформація, наведена в типовій формі N 1-ВТ, може використовуватися для ведення державного обліку і паспортизації відходів, складання адміністративних даних, проведення контролю, експертизи проектів та об'єктів, підготовки технічної документації, реєстраційних карток для реєстрації місць утворення, перероблення та видалення відходів, проведення інвентаризації, затвердження лімітів і отримання дозволів на утворення і розміщення відходів,отримання ліцензій та дозволів на поводження з відходами і упаковкою, оперативного вирішення питань поводження з неякісною та небезпечною продукцією, ідентифікації та паспортизації потенційно транскордонних перевезень відходів тощо (абзац четвертий п. 1.4 Інструкції N 342).

Зауважимо, що трактування положень природоохоронного законодавства та у сфері поводження з відходами не належить до компетенції органів ДПС, а за їх роз'ясненням відповідно до Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" та Закону України "про відходи" платникам екологічного податку слід звертатися безпосередньо до територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, а також до центрального органу виконавчої влади - Міністерства екології та природних ресурсів України.

Водночас, консультації з порушених питань платником податку, розміщено у категорії "300. Екологічний податок" сервісу "Єдина база податкових знань" на WEB-сайті ДПА України (www.sta.gov.ua).

  

Заступник голови комісії з проведення
реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України

С. І. Лекарь


  

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула звернення щодо питань справляння орендної плати за землю І повідомляє

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України розглянула лист Національного банку України щодо деяких питань оподаткування податком на...

Державна податкова адміністрація україни
Державна податкова адміністрація України (далі дпа україни) у зв'язку з численними запитами, що надходять від платників податків...

Державна податкова служба україни
...

Державна податкова служба україни
Державна податкова адміністрація України враховуючи численні звернення стосовно відповідальності фізичної особи підприємця платника...

Державна податкова адміністрація україни
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Державна податкова адміністрація україни лист
Державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі

Лист дпау від 18. 05. 2009 р. №10191/7/16-1517
Державна податкова адміністрація України роз'яснює особливості окремих норм Закону України "Про податок на додану вартість"

Державна податкова адміністрація україни національний університет...
Нвестиційна діяльність нерезидентів в умовах інтеграційних процесів: фіскальний аспект

Державна податкова адміністрація україни
Відповідно до пункту 201. 15 статті 201 розділу V податкового кодексу України та керуючись статтею 8 Закону України „Про державну...

Державна податкова служба україни
Державна податкова служба України надає Методичні рекомендації щодо документальної перевірки платників, які включили до складу податкового...

Державна податкова адміністрація україни
Професійно-технічне навчання може здійснюватися у професійно-технічних навчальних закладах, а також шляхом індивідуального чи курсового...

Державна податкова адміністрація України
Через неможливість отримати податкові роз’яснення про порядок застосування статей 11—14 Закону України «Про податок з доходів фізичних...

Державна податкова адміністрація україни
Ерації для цілей застосування угод про уникнення подвійного оподаткування здійснюється Міжрегіональною інспекцією Федеральної податкової...

Закону України "Про державну податкову службу в Україні"
Жби належать: Державна податкова адміністрація України, державні податкові адміністрації в Автономній Республіці Крим, областях,...

Д ержавна податкова служба України Державна податкова служба у Вінницькій...
Великий податок є пожертвування власності, принесене громадянином для користі І безпеки всього суспільства”

Н. Б. Андрухів-Садовська, канд екон наук
Досліджено сутність податкового контролю, який здійснює Державна податкова адміністрація. Визначено систему податкового контролю,...

Рекомендації щодо нових форм та методів податкового менеджменту в...
Пдв та декларування пільгових режимів оподаткування, скорочення залишків існуючої бюджетної заборгованості з пдв державна податкова...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт