Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Засідання навчально-методичної ради від 21. 04. 2015 р

Засідання навчально-методичної ради від 21. 04. 2015 рЛуцький національний технічний університет

Протокол № 8

засідання навчально-методичної ради

від 21. 04. 2015 р.
Присутні: члени навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається).

Голова: З. В. Герасимчук

Секретар: Л. А. Мельничук

Порядок денний:

1. Про результати роботи відділу аспірантури:

- якісні показники роботи;

- додаткові джерела надходження коштів;

- перспективи щодо розширення переліку спеціальностей.

Доповідач: зав. відділом аспірантури та докторантури М. А. Демидюк

2. Про хід та результати підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу Луцького НТУ

Доповідач: начальник навчального відділу С. В. Масечко

3. Розгляд і рекомендації до друку методичних видань та електронних праць.

Доповідач: інспектор Л. А. Мельничук

Різне:

  1. Розгляд і затвердження проекту Положення про організацію освітнього процесу в Луцькому НТУ.

Доповідач: начальник навчального відділу С. В. Масечко

  1. Затвердження переліку дисциплін вибору навчального закладу

Доповідач: начальник навчального відділу С. В. Масечко

1. СЛУХАЛИ: завідувача відділом аспірантури та докторантури М. А. Демидюка про результати роботи відділу.

В даний час в аспірантурі навчається 90 аспірантів, 5 докторантів за 21-ю спеціальністю.

За 2014 рік якісний показник підготовки аспірантів становить 56, 6 %, в порівнянні з 2013 роком цей показник становив 52 %, в 2012 році – 46, 3 %.

В 2014 році за рахунок додаткових джерел збільшились надходження до спеціального фонду. В цьому ж році, крім надходжень коштів за складання кандидатських іспитів, поступили кошти за платне навчання в аспірантурі. На сьогоднішній день в аспірантурі за кошти фізичних осіб навчається три особи: двоє з відривом від виробництва, одна – без відриву від виробництва.

Стосовно розширення переліку спеціальностей в аспірантурі та докторантурі ситуація наступна: на 2015 рік планувалося відкриття аспірантури зі спеціальності 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів. В березні цього року рішенням колегії МОН було розширено перелік спеціальностей і відкрита вищевказана спеціальність.

УХВАЛИЛИ: звіт про роботу відділу аспірантури і докторантури затвердити, роботу відділу вважати задовільною.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
2. СЛУХАЛИ: начальника навчального відділу С. В. Масечко про хід та результати підвищення кваліфікації у Луцькому НТУ.

Підвищення кваліфікації у Луцькому НТУ здійснюється відповідно до Положення про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників та п’ятирічних планів, що були складені та затверджені на 2014-2018 рр., за такими видами:

1. Довгострокове стажування:

- стажування у споріднених вищих навчальних закладах;

- стажування на провідних підприємствах;

- стажування за кордоном.

2. Короткострокове стажування:

- конференції;

- семінари;

- семінари-практикуми;

- семінари-наради; семінари-тренінги;

- вебінари, круглі столи тощо.

У 2013/2014 н. р. в університеті згідно з затвердженим планом з 460 штатних викладачів підвищили кваліфікацію 60 викладачів, що складає 13 %, з них: у вищих навчальних закладах – 28 чол., на підприємствах – 32 чол.

Доцент кафедри міського будівництва та господарства Н. І. Ільчук проходила стажування у Великобританії в університеті Бірмінгема та отримала сертифікат міжнародного зразка. З керівного складу університету минулого навчального року проходили підвищення кваліфікації В. І. Талах та І. М. Вахович в Університеті менеджменту освіти Національної Академії педагогічних наук України, по завершені якого отримали свідоцтво державного зразка.

Навчання працівників здійснюється на підставі договорів, що укладаються між Луцьким НТУ та вищими навчальними закладами, відповідними науковими, освітньо-науковими установами та організаціями як в Україні, так і за її межами.

Університетом укладено договори про співробітництво з 7-ма провідними вузами України про обмін викладачами для проходження їх стажування та підвищення кваліфікації, з метою вдосконалення їх професійної підготовки шляхом поглиблення і розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у межах спеціальності, а саме: Національний авіаційний університет, Рівненський державний гуманітарний університет, Львівська комерційна академія, СНУ ім. Л. Українки, Національний транспортний університет, Академія рекреаційних технологій і права та Волинський технікум національного університету харчових технологій.

Також за результатами атестаційної комісії від 30 травня 2014 року було атестовано 5 педагогічних працівників за умови проходження ними підвищення кваліфікації (стажування) та оформлення відповідних документів для звітності протягом року.

На даний час із них лише 2 (зав. лабораторіями комп’ютерної інженерії В. Ф. Самарчук та керівник практики О. Л. Худицька ) пройшли стажування.

Результатом різних форм підвищення кваліфікації стало вивчення, узагальнення передового досвіду, впровадження інтерактивних технологій, інших активних форм навчання та наукових досягнень у навчальний процес університету, що покращує якість вищої освіти відповідно до європейських стандартів.
УХВАЛИЛИ: звіт начальника навчального відділу затвердити, роботу вважати задовільною.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.
3. СЛУХАЛИ: інспектора Л. А. Мельничук, яка представила до друку в редакційно-видавничому відділі Луцького НТУ наступні навчально-методичні видання:

- Основи аудиту. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (викл. КПЕК Луцького НТУ В. М. Михалевич);

- Облік і звітність у бюджетних установах. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» денної форми навчання (викл. КПЕК Луцького НТУ А. А. Дацюк);

- Людина і світ. Конспект лекцій для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання (викл. Ковельського ПЕК Луцького НТУ П. С. Коваль);

- Контроль і ревізія. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Бухгалтерський облік» денної і заочної форм навчання (викл. Ковельського ПЕК Луцького НТУ Т. П. Кисилюк);

- Математика. Збірник завдань для підготовки до державної підсумкової атестації за програмою рівня стандарту для усіх спеціальностей денної форми навчання (викл. Ковельського ПЕК Луцького НТУ Л. Г. Лиховид);

- Чисельні методи. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Обслуговування програмних систем і комплексів» денної форми навчання (викл. КПЕК Луцького НТУ Ж. В. Кривош);

- Креслення. Методичні вказівки і завдання до виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» і «Виробництво сільськогосподарських машин» денної форми навчання (викл. КПЕК Луцького НТУ С. М. Наумич);

- Фінансовий облік. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання (викл. КПЕК Луцького НТУ С. Г. Михалевич);

- Технічна експлуатація автомобілів. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання (І. С. Козачук, В. М. Придюк);

- Основи гідравліки. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми навчання (О. В. Захарчук );

- Архітектура комп’ютера. Методичні вказівки до виконання самостійних робіт для студентів ІІІ курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» денної форми навчання (викл. П. Б. Вовк);

- Системне програмування. Методичні вказівки до практичних занять для студентів ІІІ курсу спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж» денної форми навчання (викл. П. Б. Вовк );

- Основи правознавства. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх спеціальностей денної форми навчання (викл. Л. О. Гальчун);

- Основи конструювання виробів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів усіх курсів спеціальності «Моделювання та конструювання промислових виробів» денної форми навчання (викл. В. В. Панасюк );

- Основи філософських знань. Конспект лекцій для студентів І-IV курсів всіх спеціальностей денної форми навчання (викл. А. В. Дубенська);

- Машинобудівне креслення. Навчальний посібник для студентів ВНЗ машинобудівних спеціальностей (С. І. Пустюльга, В. Р. Самостян);

- Психологія праці. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх галузей знань заочної форми навчання (Т. В. Николюк, Н. В. Шкляєва );

- Гроші та кредит. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальностей «Економіка підприємства», «Міжнародна економіка», «Маркетинг», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом і економіка праці» заочної форми навчання ( Н. А. Мостовенко);

- Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» скороченого терміну денної та заочної форм навчання (І. Н. Бурчак, Ю. В. Клак);

- Організація вантажних автомобільних перевезень. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Транспортні технології» денної форми навчання (В. В. Стельмащук, І. С. Мурований);

- Психологія. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для бакалаврів усіх галузей знань заочної форми навчання (Т. В. Николюк, Н. В. Шкляєва);

- Товарознавство смакових товарів. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму «Товарознавство та торговельна діяльність» денної та заочної форм навчання (В. В. Ткачук , О. Ю. Речун );

- Теплохолодотехніка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Машинобудування» денної і заочної форм навчання (С. Є. Голячук );

- Системи управління енерговикористанням. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форм навчання (Н. В. Коменда);

- Створення та обробка бази даних ПЕОМ. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів напряму «Телекомунікації» денної форми навчання (М. В. Хвищун, М. М. Євсюк);

- Перетворюючі пристрої приладів. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (І. В. Марчук);

- Методи і засоби неруйнівного контролю якості продукції. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» денної та заочної форм навчання (А. А. Ткачук);

- Надійність, технічна діагностика та методи випробування приладів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (Т. В. Терлецький, О. Л. Кайдик );

- Промислові та побутові витратоміри. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (Т. В. Терлецький, О. Л. Кайдик );

- Проектування вимірювальних приладів. Методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (В. П. Симонюк);

- Перетворюючі пристрої приладів. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Приладобудування» денної та заочної форм навчання (І. В. Марчук);

- Комп’ютерне проектування машин. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів спеціальності «Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування» денної та заочної форм навчання (О. П. Герасимчук, О. Л. Ткачук);

- Німецька мова. Навчальний посібник до практичних занять для студентів ІІ курсу економічних спеціальностей денної форми навчання (В. Б. Стернічук, В. А. Триндюк);

- Вища математика. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Г. М. Губаль );

- Дискретна математика. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів напряму підготовки «Комп ‘ютерні науки» денної та заочної форм навчання (Ю. Я. Матвіїв, Т. А. Крадінова);

- Комп’ютерне проектування графоформ. Методичні вказівки до лабораторних занять для студентів 4 курсу напряму підготовки «Дизайн» денної та заочної форм навчання (Н. І. Кирильчук);

- Кредитний менеджмент. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів спеціальності «Банківська справа» заочної форми навчання (Н. А. Мостовенко);

- Експортно-імпортні операції ЗЕД. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Товарознавство та експертиза в митній справі» денної та заочної форм навчання (О. В. Пахолюк );

- Методологія наукових досліджень. Методичні вказівки до практичних занять для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (І. М. Вахович, М. І. Купира);

- Методологія наукових досліджень. Конспект лекцій для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (І. М. Вахович, М. І. Купира);

- Пакети прикладних програм фінансиста. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів спеціальності «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання (С. О. Пиріг);

- Крос-платформенне програмування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Професійна освіта» денної та заочної форм навчання (В. В. Кабак );

- Об’єктно-орієнтоване програмування. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Комп’ютерні науки» денної форми навчання (А. А. Ящук, П. В. Саварин);

- Технічна механіка. Конспект лекцій для студентів напряму підготовки «Електротехніка та електротехнології» та «Охорона праці» денної та заочної форм навчання (Я. М. Пастернак, О. А. Мікуліч);

- Інженерна та комп’ютерна графіка. Методичні вказівки до практичних занять для студентів напряму підготовки «Телекомунікації» денної та заочної форм навчання (В. Л. Величко).

Електронні навчально-методичні видання:

- Будівельне матеріалознавство (О.А. Ужегова, І.В. Задорожнікова, О. В. Єрмуракін);

- Міський транспорт (Н. І. Ільчук );

- Основи створення нової техніки (Л. В. Назарчук );

- Англійська мова для студентів І-ІІ курсів технологічного факультету (О. Т. Пархоменко, Г. Я. Маковська);

- Основи менеджменту (Н. М. Галазюк , О. М. Зелінська);

- Нарисна геометрія та основи інженерної графіки (С.І. Пустюльга, В. Р. Самостян );

- Цифрові вимірювальні прилади (Ю. А. Лук’янчук);

- Нормативне забезпечення обліку і аудиту (Р. В. Сидоренко);

- Метрологія, технологічні вимірювання та прилади (В. Ю. Денисюк);

- Прилади та методи вимірювання електричних і неелектричних величин (В. Т. Михалевич);

- Українська мова за професійним спрямуванням (Т.В. Николюк, Н. В. Шкляєва);

- Етика бізнесу (І. В. Сушик, О. Г. Сушик, Я. М. Мартинюк, В. В. Вісин );

- Нормативні документи з проектування та експлуатації СЕП (А. В. Гадай );

- Теорія ймовірностей і математична статистика (Г. М. Губаль);

- Спеціалізований рухомий склад (М. О. Гандзюк ).

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку в редакційно-видавничому відділі Луцького НТУ перераховані вище навчально-методичні видання.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

Різне:

1. СЛУХАЛИ: начальника навчального відділу С.В. Масечко, яка представила проект Положення про організацію освітнього процесу в Луцькому НТУ.

УХВАЛИЛИ: проект Положення про організацію освітнього процесу в Луцькому НТУ прийняти за основу і рекомендувати до затвердження на Вченій раді Луцького НТУ.

ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - одноголосно.

2. СЛУХАЛИ: начальника навчального відділу С.В. Масечко, яка представила переліки дисциплін вибору університету та факультативних дисциплін для забезпечення загальних компетентностей студентів Луцького НТУ.


ВИСТУПИЛИ: перший проректор З. В. Герасимчук, проректор з науково-педагогічної роботи В.І. Талах, завідувачі відповідних кафедр, які внесли свої пропозиції, щодо переліку блоку дисциплін вибору університету та факультативних дисциплін для затвердження на Вченій раді Луцького НТУ:

- «Філософія», «Соціально-політичні студії» (кафедра філософії, політології та права);

- «Історія української державності», «Українська та зарубіжна культура» (кафедра інженерної педагогіки, психології та українознавства);

- «Іноземна мова» (кафедра іноземних мов);

- «Охорона праці та безпека у надзвичайних ситуаціях» (кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності);

- «Фізичне виховання» та факультатив «Підвищення спортивної майстерності» (кафедра фізичного виховання).

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати до затвердження на Вченій раді Луцького НТУ переліки дисциплін вибору університету та факультативних дисциплін.


ПРОГОЛОСУВАЛИ: «За» - Одноголосно.

Заступник голови В. І. Талах

Секретар Л. А. Мельничук

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Засідання навчально-методичної ради від 22. 06. 2016 р
Присутні: 16 членів навчально-методичної ради згідно зі списком (список додається)

Засідання методичної ради
Обговорення плану роботи методичної ради. Розподіл обов’язків між членами методичної ради

Засідання навчально-методичної ради від 22. 03. 2016 р
...

Засідання науково-методичної ради
«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти І науки України від 16 вересня 2015 року №940» та до Порядку визначення результатів...

Засідання методичної ради, методичних об’єднань, атестаційної комісії, педагогічної ради центру
Основні завдання Центру на 2015 рік. Циклограма щомісячної діяльності Центру. Внутрішкільний контроль

Схвалено
Протокол засідання методичної ради Комунального заклади Київської обласної ради Центр творчості дітей та юнацтва Київщини від 26...

Засідання ради школи
Вступ. Аналіз навчально-виховного процесу за 2014/2015 навчальний рік

Програма державного комплексного кваліфікаційного екзамену для випускників...
Рекомендовано до друку рішенням навчально-методичної ради Львівського інституту економіки І туризму протокол №2 від 23 листопада...

Розділ 1 Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014...
Аналіз навчально-методичної та виховної діяльності за 2014 – 2015 н р та завдання на 2015 – 2016 н р

Методичні рекомендації Розробка письмових інструктажів
Дані рекомендації слід використовувати для створення однакових підходів до письмового інструктування на уроках виробничого навчання...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 71 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради від 30 січня 2015 року №930 «Про бюджет Зеленодольської міської ради на...

Порядок денний пленарного засідання чергової 7 4 сесії Зеленодольської...
Про внесення змін до рішення Зеленодольської міської ради ві 30 січня 2015 року №930 Про бюджет Зеленодольської міської ради на 2015...

Проект плану роботи районного методичного кабінету відділу освіти...
Нарада при завідувачі районним методичним кабінетом, засідання науково-методичної ради. Консультації для педагогів знз

П’ятихатської районної ради Дніпропетровської області
Наказ відділу освіти П’ятихатської рда від 19. 06. 2015 №136 «Про підсумки науково-методичної роботи в закладах освіти району в 2014/2015...

Uksatse міністерство інфраструктури україни колективний договір між...
Ср від 16. 06. 2015 №6, від 25. 09. 2015 №11, від 02. 12. 2015 №15, протоколу засідання комісії з розгляду змін та доповнень до колективного...

Далі – пат "львівський жиркомбінат" або "Товариство"
Головує на загальних зборах акціонерів пат "львівський жиркомбінат" пан Чередко Костянтин Євгенович, уповноважений на те рішенням...

Рекомендації за результатами засідання Міжвідомчої координаційно методичної ради
Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року №2456 у частині посилення бюджетної дисципліни, заходів впливу за порушення бюджетного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт