Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 року

Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2013 рокуЗВІТ

про роботу УАІБ за 3 квартал 2013 року
Відповідно до плану роботи УАІБ на 3 квартал 2013 року та Плану роботи УАІБ на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами УАІБ 25 січня 2013 року, у 3 кварталі 2013 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:
1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в НКЦПФР. Подання до НКЦПФР на отримання ліцензії отримали 14 КУА, з них 4 нових КУА.

1.2. У зв’язку з прийняттям НКЦПФР рішення №1281 від 23.07.2013р. «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку(ринку цінних паперів) – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)», зареєстрованого Міністерством юстиції України 12.09.2013р. №1576/24108, рішенням Ради УАІБ від 25.09.2013р. внесено зміни до Положення про порядок прийому компаній до складу членів Української асоціації інвестиційного бізнесу та надання Подання товариствам, які мають намір отримати ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку шляхом викладення його в новій редакції. Зазначений документ знаходиться на розгляді в НКЦПФР.

1.3. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.
2. Моніторинг діяльності КУА.

2.1. Протягом кварталу щоденно проводився збір інформації від фондових бірж та відповідне оновлення сторінки сайту УАІБ зі зведеною інформацією щодо щоденних курсів ЦП по біржах.

2.2. У звітному кварталі проводився постійний моніторинг дотримання членами УАІБ вимог Положення про збір та обробку інформації, та проводилася робота з КУА щодо своєчасного подання регулярної інформації та нерегулярної інформації, передбаченої Положенням. У випадках виявлення порушень внутрішніх документів УАІБ Асоціацією підготовлено та направлено до відповідних КУА листи із запитом щодо обгрунтування вказаних порушень та застереженням щодо недопущення їх у подальшій роботі.

2.3. Протягом 3-го кварталу 2013 року проводився моніторинг та аналіз структури активів публічних, зокрема, відкритих ІСІ. Компаніям, які допустили порушення вимог законодавства щодо структури активів ІСІ, було направлено відповідні листи-запити із попередженням про можливе застосування регулятором санкцій за порушення.

2.4. Протягом кварталу здійснювалися збір, узагальнення та аналітична обробка інформації щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування. Були опрацьовані звітні дані про діяльність КУА, ІСІ та НПФ за 2-й квартал 2013 року та підготовлено аналітичний огляд про результати діяльності та стан розвитку ринку спільного інвестування та управління активами за відповідний період. Ці дані активно використовувалися при підготовці презентацій, роздаткових матеріалів для конференцій, у яких УАІБ планує взяти участь, оприлюднювалися на сайті Асоціації, у засобах масової інформації.
2.5. Протягом кварталу здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті, інтервальні та закриті ІСІ з публічною емісією. За цією інформацією упродовж кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих, інтервальних та закритих публічних ІСІ. Всього за звітний період підготовлено 3 щомісячних аналітичних оглядів та 13 випусків щотижневої статистики ІСІ з публічною емісією (відкритих, інтервальних та закритих фондів).

2.6. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА (у т. ч. КУА НПФ) та ІСІ за 2-й квартал 2013 року за типами та класами фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.7. У 3-му кварталі було удосконалено Методику ренкінгування компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів) за результатами їхньої діяльності, а також Методику підготовки щотижневих та щомісячних аналітичних оглядів відкритих інститутів спільного інвестування, зміни до яких були затверджені рішенням Ради УАІБ.

2.8. Протягом кварталу надавалися статистичні дані та коментарі щодо стану й динаміки розвитку ринку ІСІ, НПФ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації, представників ЗМІ та громадськості.

2.9. Протягом кварталу компаніям – учасникам Асоціації надавалися консультації з питань пруденційного нагляду, управління ризиками в КУА.

2.10. Врегульовано питання щодо введення в дію змін до схем ХМL - файлів квартальної звітності (Наказ НКЦПФР 409), що забезпечило своєчасність надання КУА звітності до Комісії у діючій версії програми.

2.11. Внесено зміни до програмного забезпечення для підготовки звітності КУА у зв’язку з внесенням змін до Системи довідників та класифікаторів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (N 646).

Також зміни внесено і до програмного забезпечення для конвертації файлів DBF формату у формат ХМL у зв’язку з прийняттям НКЦПФР наказу №409 «Щодо складу та опису полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності», який затверджує склад та опис полів (розділів) та схем ХМL - файлів електронної форми фінансової звітності, яка подається учасниками фондового ринку до НКЦПФР.

2.12. У зв’язку з набранням чинності 12.10.2013 року Закону України «Про депозитарну систему України» Асоціація звернулась до НКЦПФР:

  • з проханням надати перелік депозитарних установ, які отримали ліцензії на діяльність зі зберігання активів ІСІ та НПФ для забезпечення своєчасного укладання договорів з депозитарними установами КУА. Актуальний перелік депозитарних установ, які отримали відповідні ліцензії, з вересня 2013 року оновлюється на сайті Асоціації.

  • щодо вжиття НКЦПФР відповідних заходів для запобігання можливих збоїв при запровадженні нових механізмів здійснення розрахунково-клірингової діяльності.


3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА

3.1. З метою відстоювання інтересів членів Асоціації при підготовці нормативно-правових актів представники Дирекції у звітному кварталі брали участь у засіданнях Комітетів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, де розглядалися такі проекти :

  • Положення про припинення провадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності депозитарної установи. Асоціація надала свої зауваження до проекту Положення, зокрема щодо порядку дії депозитарної установи у випадку припинення ним діяльності з обслуговування ІСІ та/або НПФ;

  • Порядок визначення біржового курсу цінного папера, оприлюднений на сайті НКЦПФР. До Комісії був направлений лист з обґрунтуванням зауважень до проекту Порядку, зокрема щодо врахування при визначенні біржового курсу біржових контрактів, за якими передбачено, що строки їх виконання не перевищують трьох робочих днів з моменту укладання таких біржових контрактів.

3.2. Підготовлені та надані НКЦПФР пропозиції до Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку (рішенням НКЦПФР №996).

3.3. Враховуючи зміни, внесені наказом Міністерства фінансів України №627 від 27.06.2013 року «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку» надані пропозиції до проекту Положення про особливості бухгалтерського обліку операцій інститутів спільного інвестування.

3.4. З ініціативи Асоціації у НКЦПФР проведена робоча зустріч з обговорення питання термінів впровадження МСФЗ для КУА та КІФ. За результатами обговорення вирішено підтримати пропозицію Асоціації при розгляді питання Міністерством фінансів України: для КУА перенести термін впровадження МСФЗ з 1 січня 2015 року, а для ІСІ встановити ведення обліку і складання звітності за національними П(С)БО.

3.5. У зв’язку з внесенням змін до Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (Положення 201), які пов’язані з новим Законом України «Про інститути спільного інвестування» №5080, Асоціацією була підготовлена нова редакція Методичних рекомендацій щодо порядку визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування. Нова редакція Методичних рекомендацій була розглянута та обговорена учасниками Секцій УАІБ, а також розглянута та схвалена Радою УАІБ.
4. Розробка перспективного законодавства

4.1. У звітному кварталі активізувалася робота державних органів щодо створення Фонду гарантування інвестицій на фондовому ринку. Асоціація, відстоюючи дотримання в українському законодавстві норм, які вже апробовані та діють на розвинених ринках та зафіксовані в Директивах ЄС, послідовно виступала за імплементацію загальноприйнятих підходів до створення компенсаційних механізмів для інвесторів у цінні папери. Так, у липні 2013 року асоціацією були направлені до НКЦПФР зауваження та пропозиції до проекту Концепції проекту закону України щодо створення компенсаційних механізмів захисту інтересів інвесторів, а згодом – до розробленої Комісією Концепції проекту Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій».

У серпні, після оприлюднення Комісією проекту Закону України «Про Фонд гарантування інвестицій», УАІБ надала зауваження до нього та пропозиції щодо внесення змін до законодавства з метою захисту інвестицій інститутів спільного інвестування.

У зв’язку з реєстрацією 28.08.2013р. у ВРУ проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів та інвестицій фізичних осіб» (реєстраційний № 3132, внесений народним депутатом України Ар‘євим В.І.) на початку вересня до НКЦПФР були направлені зауваження до цього законопроекту. Представники Асоціації увійшли до складу робочої групи з питань доопрацювання ПЗУ №3132, створеної при Комітеті ВРУ з питань фінансів та банківської діяльності та надали пропозиції до проекту щодо кола учасників Фонду, підходів до визначення розмірів внесків тощо. Робота в цьому напрямку триває.

5. Організація роботи секцій.

5.1. Секція управління активами публічних фондів


5.1.1. Учасники секції брали участь у підготовці коментарів для інвесторів за результатами щомісячної діяльності відкритих інститутів спільного інвестування, які оприлюднювалися на сайті Асоціації.

5.1.2. Здійснювався моніторинг проблемних питань діяльності з управління активами публічних фондів та щомісячно оприлюднювалися результати діяльності публічних фондів.
5.2. Секція управління активами приватних (венчурних) фондів

5.2.1. Протягом 3-го кварталу 2013 року здійснювалися постійний моніторинг нових проектів законодавчих та нормативних актів, що стосуються діяльності приватних (венчурних) фондів.

5.2.2. У 3-му кварталі 2013 року учасникам УАІБ - членам Секції направлялася інформація про інвестиційні проекти, що надходила до Асоціації.

5.2.3. Упродовж кварталу підтримувалася публікація бази інвестиційних проектів, наданих КУА до УАІБ на англомовному сайті Асоціації.
5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. У липні 2013 року відбулося засідання секції управління активами та адміністрування пенсійних фондів УАІБ, на якій обговорювалися пропозиції концептуальних змін до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення», спрямованих на стимулювання розвитку системи недержавного пенсійного забезпечення. За результатами обговорення були підготовлені відповідні пропозиції до Міністерства соціальної політики.

5.3.2. За ініціативою учасників секції підготовлені та направлені до Міністерства юстиції України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб листи із запитами стосовно процедур повернення активів НПФ з рахунків банків (в т.ч. банків-зберігачів НПФ), щодо яких розпочата процедура ліквідації.

5.4. Секція „Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит”.

5.4.1. Протягом кварталу проводився моніторинг та експертиза нових проектів нормативно – правових документів, що пов’язані з питаннями обліку та оподаткування КУА, ІСІ, НПФ.

5.4.2. Проведено аналіз проекту Закону України «Про Державне мито», оприлюднений на сайті Міністерства доходів і зборів України 06.09.2013 року. Пропозиції до проекту Закону та зазначення негативних наслідків були надіслані до НКЦПФР, Міністерства доходів та зборів України, КМУ.

5.4.3. У вересні 2013 року УАІБ звернулась до Міністерства доходів і зборів України з питання тлумачення окремих норм Розділу VI Податкового кодексу України, зокрема, щодо подання декларації з особливого податку особами, які не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами.

Відповідь міністерства після її отримання буде розміщена на сайті Асоціації
5.5. Секція «Розвиток стандартів професійної діяльності»

5.5.1. Протягом 3 кварталу Дирекцією разом з учасниками секції розроблено, проведено обговорення та схвалено проекти документів щодо організації Служби внутрішнього аудиту, а саме:

1. Методичні  рекомендації щодо організації та проведення внутрішнього аудиту в компанії з управління активами, які містять рекомендації щодо оформлення результатів перевірки.

2. Зразок Плану робіт служби внутрішнього аудиту.

3. Зразок посадової інструкції Внутрішнього Аудитора.

Зазначені документи були розглянуті та обговорені учасниками Секції та схвалені Радою УАІБ.
6. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

6.1. Протягом кварталу готувалися прес-релізи з коментарями керуючих відкритих інвестиційних фондів лідерів і аутсайдерів.

6.2. Регулярно готувалися інформаційні повідомлення про важливі події та поточну діяльність Асоціації, які оприлюднювалися на сайті УАІБ, розсилалися засобам масової інформації, членам асоціації та відвідувачам сайту.

6.3. Протягом звітного періоду підготовлено та розповсюджено 11 випусків «Новин УАІБ». Загалом впродовж кварталу здійснено 52 цільові інформаційні розсилки членам Асоціації.

6.4. Протягом кварталу тривала співпраця із засобами масової інформації. Надавалася інформація та коментарі для інформагентства УНІАН, газет «Урядовий кур’єр», «Коммерсантъ Украина», «Бизнес», журналу «Фокус», інтернет-видань «Економічна правда», «Banki.ua», телепрограм «Формула захисту» (УТ-1) та телеканалу BUSINESS.

6.5. Підготовлено та надано до редакції інформаційно-аналітичного «Альманаху фінансових послуг – 2012» інформацію для розділу про УАІБ та «Інститути спільного інвестування».

6.6. Розвивалася співпраця Асоціації з партнерськими організаціями. УАІБ надала інформаційну підтримку XVI Міжнародному форуму учасників ринку капіталу, організаторами якого були фондові біржі ПФТС та «Українська біржа». У Форумі взяли участь та виступили Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов та Генеральний директор УАІБ А.Рибальченко. Асоціація виступила інформаційним спонсором ІІ Податкового форуму, організованого Асоціацією правників України спільно з Громадською радою при Міністерстві доходів та зборів України. Генеральний директор УАІБ увійшов до складу Експертної ради Міжнародного конкурсу IR-кейсів Росії та СНД. Представники Асоціації взяли участь у роботі Координаційної ради з питань підвищення фінансової грамотності населення України при НКЦПФР.

6.7. Впродовж кварталу тривала робота з інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайтів УАІБ, здійснювався щоденний моніторинг ЗМІ, який розміщувався у відповідному розділі сайту Асоціації, обмін інформацією між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями. У зв’язку з активізацією ініціатив щодо створення Фонду гарантування інвестицій на сайті створено спеціальний розділ і банер «Фонд гарантування інвестицій чи ілюзія гарантій». На каналі Youtube відкрито відео-розділ УАІБ, розпочато регулярну публікацію на сайті рішень НКЦПФР щодо зупинки\відновлення обігу ЦП АТ.

6.8. Відповідно до угоди між УАІБ та «Київським національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана» проведено роботу з організації проходження практики студентами магістерської програми «Фінансовий ринок» на 2013/2014 навчальний рік у компаніях-членах Асоціації.

7. Міжнародне співробітництво
Протягом 3-го кварталу 2013 р. продовжувалася робота над публікаціями про ринок інвестиційних фондів України з точки зору європейської перспективи, які готувалися спільно представниками УАІБ та Австрійської асоціації компаній, що управляють інвестиційними фондами. Роботи будуть опубліковані в австрійському та українському виданнях, як очікується, у 4-му кварталі 2013 р.
8. Організаційна робота

8.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ.

8.2. Шляхом опитування було проведено 12 засідань Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для отримання в НКЦПФР ліцензії на здійснення професійної діяльності компаніям, у яких закінчився строк дії попередньої ліцензії, питання виключення зі складу членів УАІБ.

8.3. В липні 2013 року Ревізійною комісією УАІБ було проведено перевірку фінансово-господарської діяльності Дирекції УАІБ за 2 квартал 2013 року. За результатами перевірки встановлено, що фінансово-господарська діяльність здійснювалась відповідно до затвердженого бюджету УАІБ, нецільового використання коштів не виявлено.

8.4. Підтримано 5 звернень до УАІБ Ліквідаційних комісій ІСІ про надання дозволу на переведення цінних паперів, обіг яких зупинено, з рахунку ІСІ на рахунок покупця таких цінних паперів у порядку реалізації активів ІСІ при його ліквідації.

8.5. Відповідно до Порядку надання Українською асоціацією інвестиційного бізнесу Висновку щодо можливості (неможливості) припинення компанією з управління активами професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затвердженого рішенням Ради УАІБ та погодженого ДКЦПФР від 20.10.2009р. (зі змінами), 1 компанія – член УАІБ отримала висновок щодо можливості припинення професійної діяльності на фондовому ринку.

Генеральний директор А.Рибальченко
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2015 року
Відповідно до плану роботи уаіб на 2 квартал 2015 року та Плану роботи уаіб на 2015 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25...

Звіт про роботу уаіб у 2013 році
Відповідно до Напрямків розвитку уаіб на 2013-2014 роки та Плану роботи на 2013 рік, затвердженого Загальними Зборами уаіб 25 січня...

Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2010 року
Відповідно до плану роботи уаіб у 2 кварталі 2010 року та Програми розвитку та діяльності уаіб на 2009-2010 роки, затвердженої Загальними...

Звіт про роботу Школи Молодого педагога-стажиста за І семестр 2013/2014 навчального року
«Вінок Сухомлинському», зустріч із творчими педагогами, переможцями фахових конкурсів

Декларація по пдв за березень 2013 року (за 1 квартал 2013 року) подається за оновленою формою!
О наказу Міністерства фінансів України від 25. 11. 2011р. №1492 наказом Мінфіна від 17. 12. 12р. №1342, які чинні з 5 лютого 2013...

Інструкція із складання форм державних статистичних спостережень...
Звіт про роботу автотранспорту" та №51-авто (місячна) "Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом" встановлює...

Звіт міського голови про роботу виконавчих органів за 1 квартал 2016...
Відповідно до рішення міської ради від 19. 02. 2016 року №130 «Про затвердження Положення про звітування Знам’янського міського голови,...

Звіт управління культури І туризму за IІІ квартал 2016 року
Управлінню культури І туризму Ніжинської міської ради підпорядковано 5 структурних підрозділів

Звіт директора Харківської спеціалізованої школи
«Про підготовку до початку 2011/2012 навчального року» упродовж червня цього року у загальноосвітніх навчальних закладах на загальних...

Звітує директор Єфімова Оксана Анатоліївна Напрямки роботи
Звіт про роботу Високобайрацького навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»...

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 34-ої сесії VІІ скликання 27 липня 2017 року

Звіт про роботу Новодністровської міської ради за 2016-і півріччя...
Оприлюднення проектів рішень міської ради, які виносяться на затвердження 36-ої сесії VІІ скликання 31 серпня 2017 року

Рішення від 20 травня 2016 року №117 VII про виконання районного...
Виконані всі затверджені доходні джерела. Районний бюджет по доходам разом із трансфертами по загальному фонду виконаний на 86%....

Запис про роботу за сумісництвом відомості про роботу
...

Звіт про роботу методичних формувань вчителів початкових класів у 2008-2009 н р
Саме тому, з метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу початкової ланки у районі було створено та організовано роботу...

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2013 рік
Зміни в обліковій політиці в майбутньому; стандарти, які були видані, але ще не діють

Звіт директора школи про роботу школи у 2013-2014 навчальному році....
Указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління всіх рівнів з питань освіти І виховання; правил І норм охорони...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт