Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір оренди транспортних засобів

Договір оренди транспортних засобів

ДОГОВІР ОРЕНДИ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ
м. _________________ «___» __________________ 200_ року
Ми, ________________________________________________________________________

(указати найменування сторони)

(далі іменується «Орендодавець») в особі ____________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________,

(указати: статуту, довіреності, положення тощо)

з одного боку, та _________________________________________________________________

(указати найменування сторони)

(далі іменується «Орендар») в особі _________________________________________________

_______________________________________________________________________________,

(указати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі ________________________________________________________________,

(указати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншого боку (у подальшому разом іменуються «Сторони»), уклали цей Договір оренди транспортного засобу (далі іменується «Договір») про таке.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Орендодавець зобов'язується передати Орендареві у платне користування на строк _______________ транспортний засіб (засоби), що зазначено в п. 1.2. Договору.

1.2. Предметом договору, є ____________ автомобіль марки _____________, ____ р. випуску, ________ кольору, двигун № _______________, кузов № ________________, шасі № ______________ (далі – Автомобіль), що перебуває на обліку в ОРЕВ ДАІ УМВС України у ___________ області з ____ р.

1.3. Орендодавець гарантує, що Автомобіль належить йому на праві приватної власності. Підставою виникнення права власності на Автомобіль є _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

1.4. Орендодавець гарантує, що йому, на момент укладання Договору не відомо про права третіх осіб на автомобіль, Автомобіль не перебуває в заставі та не обтяжено правами третіх осіб.

1.5. Технічний стан, ознаки, інші характеристики Автомобілю, комплектність відображені в додатку ___ до Договору.

1.6. Орендодавець зобов'язаний:

– не пізніше _____________________ передати Орендарю Автомобіль у належному технічному стані;

1.7. Орендар зобов'язаний:

 • прийняти автомобіль, перевірити його технічний стан;

 • використовувати Автомобіль тільки у власній господарській діяльності;

 • перераховувати Орендодавцю плату за користування;

 • після закінчення договору повернути Орендодавцю автомобіль у належному технічному стані.

1.10. Передача Автомобіля здійснюється ____________________ у строк ___________________________. При передачі оформлюється акт приймання-передачі автомобіля за підписами представників двох сторін.

2. ПРАВА СТОРІН

2.1 Орендодавець має право:

 • на письмову вимогу та з попередженням за ________днів здійснювати перевірку технічного стану та порядку експлуатації автомобіля;

 • отримувати плату за користування автомобілем.

2.2. Орендар має право:

 • використовувати автомобіль в межах власної господарської діяльності без погодження з Орендодавцем умов такого використання. Виключення складають випадки експлуатації автомобіля в умовах, які не є звичайними для нього або здатні суттєвим чином вплинути на погіршення його технічного стану;

 • на відшкодування Орендодавцем витрат, пов’язаних із капітальним ремонтом Автомобіля, якщо пошкодження транспортного засобу сталося не з його вини. Перелік видів ремонту та обслуговування автомобіля, що не вважаються капітальним ремонтом наведено в додатку ___ до цього Договору;

 • на отримання автомобіля в належному стані від Орендодавця;

 • за письмової згоди Орендодавця передавати автомобіль у суборенду третій особі.


3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов’язки Орендодавця:

 • передати Орендарю автомобіль у належному технічному стані;

 • на вимогу Орендаря та за наявності підтверджуючих документів компенсувати Орендарю витрати, пов’язані з проведенням капітального ремонту Автомобіля якщо пошкодження транспортного засобу сталося не з вини Орендаря;

 • у випадку виявлення технічної несправності, що перешкоджає використанню автомобіля в господарській діяльності більше ______, сприяти в проведенні капітального ремонту, а в разі його неможливості – повернути Орендарю плату за користування за період, протягом якого використання автомобіля було технічно неможливим.

3.2. Обов’язки Орендаря:

 • використовувати автомобіль та підтримувати його в робочому стані, проводити поточний ремонт, заміну змащувальних матеріалів, вузлів та запчастин;

 • піклуватися про належне використання та збереження Автомобіля;

 • сплачувати Орендодавцеві плату за весь період користування автомобілем;

 • після закінчення Договору, повернути автомобіль Орендодавцю в належному технічному стані.
 1. ПЛАТА ЗА ОРЕНДУ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ

4.1. За оренду автомобіля Орендар сплачує Орендодавцю _____________ за кожний _________________ оренди Автомобіля.

4.2. У випадку виявлення технічної неможливості використання автомобіля Орендар складає акт про це за участі представників Орендодавця. Сторони створюють комісію, що визначає причини виникнення несправності та можливість її усунення. За період із виникнення такої несправності і до її усунення, плата за користування ________________ _______________________________________________________________________________.

(указати – нараховується чи не нараховується)

4.3. У разі пред’явлення Орендарем платіжних та розрахункових документів, що підтверджують понесення витрат на капітальний ремонт автомобіля, Орендодавець зобов’язаний у _______________________ термін відшкодувати йому такі витрати шляхом __________________________________________, якщо пошкодження транспортного засобу сталося не з вини Орендаря. Така компенсація може бути здійснена шляхом утримання Орендарем таких сум, із коштів, що належать Орендодавцю як плата за користування автомобілем за відповідний _______________.
5. ПЕРЕДАЧА АВТОМОБІЛЯ

5.1. Передача автомобіля здійснюється не пізніше _____________ з дати підписання Договору.

5.2. При передачі складається акт приймання передачі автомобіля за підписами представників обох сторін.
6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі іменується «порушення Договору»), Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством.

6.2. За прострочення сплати орендної плати Орендар за кожний день прострочення відповідного платежу сплачує Орендодавцю пеню в розмірі ________ % від суми боргу.

6.3. За прострочення передання Орендарю автомобіля за цим Договором Орендодавець сплачує Орендарю неустойку в розмірі ___ .
7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

7.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.
8. ДІЯ ДОГОВОРУ

8.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

8.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 8.1 цього Договору та закінчується _______________________________________.

8.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

8.4. Зміни до цього Договору може бути внесено тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

8.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді.

8.6. Цей Договір може бути розірвано тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
9. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

9.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, утрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

9.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність указаних нею в цьому Договорі реквізитів та зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а в разі неповідомлення несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.

9.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу в разі, якщо вони викладені в письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

9.5. Усі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони в кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

9.6. Цей Договір складено при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Орендодавець


__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

ПІДПИСИЗа Орендодавця

Керівник ______________/_________/

М. П.

Орендар


__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

СТОРІНЗа Орендаря

Керівник _____________/___________/

М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

Як оскаржити постанову по справі про адміністративне правопорушення,...

Україна львівська міська рада
...

Д одаток №5 до рішення Київської міської ради від 28. 02. 2013 №63/9120 Київська міська рада
Відповідно до Закону України „Про оренду землі” прошу укласти договір оренди землі на новий строк (поновити договір оренди земельної...

Закон України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності...
Стаття 124 купАП: порушення учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів, вантажу,...

Договір оренди квартири у приватної особи
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування квартиру (далі за текстом "об’єкт оренди")

Найм (оренда) транспортного засобу Оксана лєщєнко
Цивільного кодексу України „Найм (оренда)”, потім, у субсидіарному порядку, загальними положеннями про оренду (параграф 1 вказаної...

Договір оренди майна з правом викупу
Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне користування наступне майно (далі за текстом "об’єкт оренди")

Тендерна документація на тендер щодо закупівлі послуг з технічного...
Лот №1 Технічне обслуговування, поточний ремонт та роботи з кузовного ремонту легкових транспортних засобів марок, що належать країнам...

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. №1388
Цей Порядок є обов’язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів, виробляють чи експлуатують...

Методика товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних...
Про затвердження Методики товарознавчої експертизи та оцінки дорожніх транспортних засобів

Прикордонно митного контролю, оформлення та пропуску через державний...
України осіб, транспортних засобів, товарів та вантажів у міжнародному пункті пропуску для залізничного сполучення “Мостиська”

Технічні вимоги послуги щодо складання частин І приладдя до моторних...
Послуги щодо складання частин І приладдя до моторних транспортних засобів, н в.І. у.; послуги підрядників щодо складання повних конструктивних...

Шгв №18(Т)307 від 22. 1 2018 р
Запасні частини до вантажних транспортних засобів, фургонів та легкових автомобілів (Запасні частини до вантажних транспортних засобів,...

2. мета орендного користування
Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про таке

Тимчасовий порядок контролю за переміщенням осіб, транспортних засобів...
Донецької та Луганської областей (далі – ато), вздовж лінії зіткнення у межах Донецької та Луганської областей, осіб, транспортних...

Договір №01 оренди квартири

Договір оренди нежитлового приміщення №01База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт