Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект «затверджено»

Проект «затверджено»

Сторінка1/3
  1   2   3


П Р О Е К Т

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Протокол № 41 від 29.09.2016 року

Голова зборів _____________________

Секретар зборів ___________________

П О Л О Ж Е Н Н Я

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЄВРОІНС УКРАЇНА»

Київ - 2016

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі – «Товариство»).

 2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

 3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами акціонерів.
 1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
 1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

 2. Загальні збори здійснюють управління діяльністю Товариства в цілому, визначають цілі та основні напрямки діяльності.

 3. Загальні збори як вищий орган управління Товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції іншого органу управління Товариства.

 4. Компетенція загальних зборів визначається законом та Статутом Товариства.

 5. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.
 1. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
  1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

  2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

 1. визначення основних напрямів діяльності товариства;

 2. внесення змін до Статуту Товариства;

 3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 5. прийняття рішення про розміщення акцій;

 6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

 7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

 8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

 9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, Правління та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

 10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

 11. затвердження річного звіту Товариства;

 12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

 13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 14. прийняття рішення про форму існування акцій;

 15. затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;

 16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

 17. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

 18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 19. обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

 20. затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

 21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

 22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

 23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

 24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Правління, звіту ревізійної комісії (ревізора);

 25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

 26. обрання комісії з припинення Товариства;

 27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом або положенням про загальні збори Товариства.

  1. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

  2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 3.4 цього Положення. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені пунктом 3.4 цього Положення, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або цим Статутом. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.


 1. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ  1. Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 17, 18 і 24 пункту 3.2 цього Положення.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

  1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України та Статутом - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

  2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (з урахуванням відповідних положень Закону України «Про акціонерні товариства») особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений Статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

  3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства».

  4. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

  5. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

 1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

 2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

 3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

 4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

 5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

 6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

 7. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

  1. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

  2. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Крім того, у повідомленні може вказуватись період часу, впродовж якого акціонери мають право ознайомлюватись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

  3. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

  4. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

  5. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених чинним законодавством України - акціонерами, які цього вимагають.

  6. Акціонер до проведення зборів за письмовим запитом поданим до Товариства за один робочий день має можливість на наступний робочий день в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та цим Положенням, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів та з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного здійснює Голова Правління Товариства чи його заступник, чи інша уповноважена Головою Правління Товариства особа.

  7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства відповідно до цього пункту, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

  1. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства вносяться у письмовій формі на адресу Товариства надсилається через пошту із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

  2. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

  3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 4.13 - 4.15 цього Положення.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови Правління одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

  1. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

  2. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді Товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

 • недотримання акціонерами строку, встановленого частини 1 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

 • неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених частиною 3 пункту 4.13, та з інших підстав, визначених цим Статутом та/або положенням про загальні збори Товариства.

  1. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

  2. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного.

  3. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких воно пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

  4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проект затверджено
Проект Правил ведення нотаріального діловодства (з додатками) та Типової номенклатури справ

Проект державна митна
...

Проект затверджено
Зміни до Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку...

Проект на тему «Подих весни»
Тому важливо ознайомлювати дитину з якомога більшою кількістю зразків літературної творчості. Пропонуємо до вашої уваги літературний...

Регламенту щодо медичних виробів тов «дм-проект»
Тов «дм-проект», 03148, Україна, м. Київ, вул. Гната Юри, буд. 9, к. 414, код за єдрпоу 35507428 – уповноважений представник Dragerwerk...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Методичні рекомендації щодо виконання творчих робіт та авторського проекту загальні положення
Слухач курсів має розробити та захистити авторський проект, ураховуючи власні педагогічні та методичні напрацювання. Проект може...

Проект за методикою Іntel «Шпигунські пристрасті»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасності. Даний проект також дозволив урахувати художні смаки...

Проект наказу Мінекономіки: "Про затвердження Типового положення...
...

Проект за Програмою intel «Скільки я коштую»
Розробка теми дозволила детальніше ознайомити учнів з проблемами сучасносної сім'ї. Даний проект також дозволив урахувати художні...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Конкурс проектних пропозиціій для нетехнічного компоненту проекту...
У випадку, якщо претендент упевнений в тому, що запропонований ним проект відповідає встановленим вимогам, то він подає повний проект...

Затверджено Голова Комісії з відбору, директор департаменту охорони здоров’я лода
Уряд України одержав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку №8475-ua на фінансування проекту «Поліпшення охорони здоров'я...

Хто буде реалізовувати проект? Якщо ви є членами однієї го, напишіть її назву
Реєструється після отримання попереднього варіанту проекту електронною поштою. Попередній проект має бути надісланий на електронну...

Затверджено Педагогічною радою хтек кнтеу
Положення про випускний кваліфікаційний проект (роботу), затвердженого постановою Вченої ради кнтеу від 25. 02. 15, протокол №5,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт