Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"

Сторінка1/3
  1   2   3
Протокол № 1

загальних зборів акціонерів

Відкритого акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"
м. Київ 17 березня 2011 р.
Місце проведення Загальних зборів ВАТ "Завод "Артемзварювання":

м. Київ, вул. Мельникова, 2/10.

Дата та час проведення Загальних зборів ВАТ "Завод "Артемзварювання":

17 березня 2011 року, 15.00 годин.

Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна комісія у складі:

голова реєстраційної комісії - Трояновський В.Л.; член реєстраційної комісії - Лутченко І.М.
РОЗГЛЯД ПРОЦЕДУРНИХ ПИТАНЬ.

Голова реєстраційної комісії - Трояновський В.Л. доповів про результати реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів (далі також – Збори).

Для визначення кворуму Зборів, відповідно до ч.1 ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах, здійснюється згідно з реєстром акціонерів у день проведення Зборів реєстратором на підставі укладеного з ним договору.

Статутний капітал товариства становить 438 793 (чотириста тридцять вісім тисяч сімсот дев’яносто три) гривні, що поділений на 1 755 172 (один мільйон сімсот п’ятдесят п’ять тисяч сто сімдесят дві) акції номінальною вартістю 0 (нуль) грн. 25 коп.

У роботі Зборів приймають участь 71 (сімдесят один) акціонер, які володіють акціями в кількості 1610714 (один мільйон шістсот десять тисяч сімсот чотирнадцять) шт., що становить 91,77% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.

Згідно ч.8 ст. 41 Закону України „Про господарські товариства”, Збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, які володіють більш як 60 відсотками голосів відповідно до статуту товариства. Отже, Загальні збори акціонерів ВАТ "Завод "Артемзварювання" є правомочними і мають право розпочати свою роботу.
СЛУХАЛИ: 1. Моржова Є.В., який запропонував обрати лічильну комісію в наступному складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Жданова Л.А.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1610714

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили: обрати лічильну комісію в наступному складі: Трояновський В.Л., Лутченко І.М., Жданова Л.А.
СЛУХАЛИ: 2. Шут І.Б., яка запропонувала обрати Головою зборів Устяна А.А., секретарем зборів – Моржова Є.В.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1610714

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили: обрати Головою зборів Устяна А.А., секретарем зборів – Моржова Є.В.
СЛУХАЛИ: 3. Устяна А.А., який запропонував приступити до розгляду питань порядку денного Зборів.

Порядок денний:


 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.

 2. Звіт Наглядової ради.

 3. Звіт Ревізійної комісії.

 4. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.

 5. Про розподіл прибутку.

 6. Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

 7. Про затвердження нової редакції статуту товариства.

 8. Про затвердження внутрішніх положень товариства (Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію, Положення про загальні збори).

 9. Про переведення випуску акцій товариства в бездокументарну форму існування (дематеріалізація) та затвердження рішення про дематеріалізацію.

 10. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів та номінальних утримувачів про дематеріалізацію.

 11. Про обрання депозитарію, що буде обслуговувати випуск акцій та зберігача, у якого будуть відкриватися рахунки в цінних паперах.

 12. Про розірвання договору на ведення реєстру, визначення дати припинення операцій та дати припинення ведення реєстру.

 13. Про порядок вилучення сертифікатів акцій.


РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО.
По питанню № 1 порядку денного: Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та визначення основних напрямків діяльності на 2011р.

Слухали: Голову правління Устяна А.А., який доповів про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. та основні напрямки діяльності товариства на 2011р.

Моржов Є.В. запропонував:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити.

2. Визнати роботу Правління та Голови правління задовільною.

3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011р.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1602054

99,47

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

8660

0,53

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2010р. затвердити.

2. Визнати роботу Правління та Голови правління задовільною.

3. Затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011р.
По питанню № 2 порядку денного: Звіт Наглядової ради.

Слухали: Члена Наглядової ради Полуектова Г.О., який доповів про діяльність Наглядової ради в 2010р.

Устян А.А. запропонував:

1. Звіт Наглядової ради за 2010р. затвердити.

2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Наглядовій раді продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1604594

99,62

«ПРОТИ»

3060

0,19

«УТРИМАВСЯ»

3060

0,19

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили:

1. Звіт Наглядової ради за 2010р. затвердити.

2. Роботу Наглядової ради по контролю за діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Наглядовій раді продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.
По питанню № 3 порядку денного: Звіт Ревізійної комісії.

Слухали: Голову Ревізійної комісії Булах Л.Ю., яка доповіла Звіт Ревізійної комісії за 2010р.

Устян А.А. запропонував:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарської діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Ревізійній комісії продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1604594

99,62

«ПРОТИ»

3060

0,19

«УТРИМАВСЯ»

3060

0,19

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили:

1. Звіт Ревізійної комісії за 2010р. затвердити.

2. Роботу Ревізійної комісії по контролю за фінансово-господарської діяльністю Правління визнати задовільною.

3. Ревізійній комісії продовжити в 2011р. здійснення належного контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління в рамках наданих їй повноважень.
По питанню № 4 порядку денного: Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010р.

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ "Завод "Артемзварювання" Троненко Л.О., яка запропонувала затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Завод "Артемзварювання" за 2010р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції – 25317 тис. грн.

- собівартість реалізованої продукції – 19276 тис. грн.

- адміністративні витрати – 1873 тис. грн.

- витрати на збут - 438 тис. грн.

- інші операційні витрати – 256 тис. грн.

- чистий прибуток – 3375 тис. грн.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1610714

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили:

Затвердити річний звіт та баланс ВАТ "Завод "Артемзварювання" за 2010р. з такими основними показниками:

- чистий дохід від реалізації продукції – 25317 тис. грн.

- собівартість реалізованої продукції – 19276 тис. грн.

- адміністративні витрати – 1873 тис. грн.

- витрати на збут - 438 тис. грн.

- інші операційні витрати – 256 тис. грн.

- чистий прибуток – 3375 тис. грн.
По питанню № 5 порядку денного: Про розподіл прибутку

Слухали: Головного бухгалтера ВАТ "Завод "Артемзварювання" Троненко Л.О., яка запропонувала:

1. Сума нерозподіленого прибутку за 2010р., що підлягає розподілу, складає 2 790 000 грн.

2. Прибуток розподілити наступним чином:

- 842 482,56 грн. направити на виплату дивідендів, що становить 30,2 % від суми прибутку, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 48 коп.;

- решту прибутку – 1 947 517,44 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток" для використання на розвиток виробництва.

3. Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів – 20.03.2011р. Виплату дивідендів провести шляхом: 1) перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів та пластикові картки; 2) виплати через касу товариства.

Пропозиція була проголосована.

Підсумок голосування:
Кількість голосів акціонерів

% від загальної кількості голосів акціонерів,

присутніх на Загальних зборах

«ЗА»

1610714

100

«ПРОТИ»

0

0

«УТРИМАВСЯ»

0

0

ВСЬОГО:

1610714

100


Вирішили:

1. Прибуток розподілити наступним чином:

- 842 482,56 грн. направити на виплату дивідендів, що становить 30,2 % від суми прибутку, при цьому сума дивідендів на одну акцію складе 48 коп.;

- решту прибутку – 1 947 517,44 грн. залишити в статті балансу "Нерозподілений прибуток" для використання на розвиток виробництва.

2. Визначити дату складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів та дату виплати дивідендів – 20.03.2011р. Виплату дивідендів провести шляхом: 1) перерахування суми дивідендів на розрахункові рахунки акціонерів та пластикові картки; 2) виплати через касу товариства.
По питанню № 6 порядку денного: Про визначення типу та зміну найменування товариства у зв’язку з приведенням його діяльності у відповідність до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого...
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната...

Публічного акціонерного товариства
...

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Протокол №22 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...

Протокол №14 чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чергові загальні збори відкрив голова Наглядової Ради Савієвський М. П., який за рішенням Наглядової Ради пат «скмз» від 12 березня...

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чернівецький хлібокомбінат ” (надалі – "Товариство") були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства – Протокол №2 від 14. 03....

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у ЗборахБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт