Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів»

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів»

Сторінка1/3
  1   2   3


ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський

завод високовольтних ізоляторів»

Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» № 15 від « 2 » квітня 2011 р.
Голова загальних зборів акціонерів
Л. А. Бурлуцька
М.П.


ПОЛОЖЕННЯ

про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів»

м. Слов`янськ

2011 р.

1. Загальні положення


  1. Положення «Про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» (далі - Товариство).
  1. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення загальних зборів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» (далі – загальні збори), а також прийняття ними рішень.
  1. Положення затверджується загальними зборами і може бути змінено та доповнено лише ними.
  1. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства (далі - Статут) і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту. Ці питання повинні вирішуватися таким чином, щоб прийняті рішення не завдали шкоди Товариству в цілому і кожному акціонеру окремо. Після виявлення неврегульованих питань рішенням загальних зборів в чинне Положення вносяться відповідні зміни та доповнення.
 1. Правовий статус загальних зборів


2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у т.ч. ті, що передані загальними зборами до інших органів Товариства.
2.2. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денно- го загальних зборів.
2.3. Відповідно до чинного законодавства України, Статуту до виключної компетенції загальних зборів належить:


 1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

 2. внесення змін до Статуту Товариства;

 3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

 4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

 5. прийняття рішення про розміщення акцій;

 6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

 7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

 8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

 9. затвердження Положень Про загальні збори, Наглядову раду Товариства (далі – Наглядова рада), Правління Товариства (далі - Правління) та Ревізійну комісію Товариства (далі – Ревізійна комісія), а також внесення змін до них;

 10. затвердження річного звіту Товариства;

 11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

 12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій, визначених підпунктом 12 пункту 11.2.2.2. Статуту;

 13. прийняття рішення про форму існування акцій;

 14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

 15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

 16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

 17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

 18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

 19. затвердження висновків Ревізійної комісії;

 20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

 21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

 22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

 23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

 24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

 25. обрання комісії з припинення Товариства;

 26. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.


2.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
2.5. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами питання відносно

здійснення з ним правочину та суперечки між ним та Товариством.


 1. Річні та позачергові загальні збори
  1. В Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори.


3.2. Річні загальні збори скликаються щороку на підставі рішення Наглядової ради та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов`язково вносяться питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління,

звіту Ревізійної комісії.  1. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов`язково вносяться питання щодо:

 1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

 2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
  1. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
  1. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.
   1. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.


3.7. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:
1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
3.8. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам голосуючих акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. У випадку підписання вимоги представником акціонера, до вимоги додається довіреність (копія довіреності, засвідчена в установленому порядку), в якій вказані відомості, передбачені чинним законодавством.
3.9. Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
4. Скликання загальних зборів
4.1. Процедура скликання загальних зборів передбачає:
1) прийняття рішення про їх проведення (скликання) та затвердження порядку денного;

2) повідомлення акціонерів про їх проведення;

3) доповнення порядку денного та/або проектів рішень з питань порядку денного відповідно до пропозицій акціонерів;

4) повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному;

5) призначення президії, голови та секретаря загальних зборів, голови та членів реєстраційної комісії, інших робочих органів.
4.2. Загальні збори скликаються Наглядовою радою.
4.3. Скликання позачергових загальних зборів.
4.3.1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
4.3.2. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

2) неповноти даних, наведених у вимозі про скликання позачергових загальних зборів відповідно до п. 11.2.15.1. Статуту.
4.3.3. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства, або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття.
4.3.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
4.3.5. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 (сорока п`яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
4.3.6. У разі, якщо протягом строку, встановленого пунктом 4.3.1. цього Положення, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, на дату, яку вони самі визначать відповідно до законодавства, Статуту та цього Положення.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
4.3.7. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
4.4. Правління розглядає питання про скликання загальних зборів і надає свої пропозиції Наглядовій раді.

Рішення Наглядової ради про скликання загальних зборів оформляється протоколом засідання Наглядової ради та повинно містити:

1) дату, час та місце проведення загальних зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного загальних зборів (із зазначенням доповідачів), та проекти рішень з цих питань;

3) перелік документів, пов`язаних з порядком денним загальних зборів, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

4) порядок реєстрації акціонерів;

5) тексти повідомлення акціонерів (загальний та персональний);

6) дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

7) зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного (якщо голосування буде проводити лічильна комісія);

8) інформацію про формування робочих органів загальних зборів. Затвердження скла-

ду організаційного комітету з підготовки загальних зборів;

9) затвердження плану підготовки загальних зборів.
4.5. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити такі дані:
1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди ма-

ють прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
4.6. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
4.6.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням п. 4.6.2. цього Положення) простим або рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

У разі скликання загальних зборів акціонерами, повідомлення розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов`язані протягом п`яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.
4.6.2. У разі реєстрації акцій на ім`я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
4.6.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство публікує

в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 4.5. цього Положення.
4.6.4. Інформація про проведення загальних зборів розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія) протягом 10 робочих днів з дати публікації повідомлення про проведення загальних зборів в офіційному друкованому органі.

Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів, що розміщується в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, за змістом має бути ідентична інформації в повідомленні про проведення загальних зборів, оприлюдненому в офіційному друкованому органі.
4.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону.
4.8. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв`язку із змінами в порядку денному чи у зв`язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
4.9. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства. В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному пунктом 4.7. цього Положення, ознайомитися з проектами рішень з питань порядку денного.
4.10. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Висування кандидатів в день проведення загальних зборів не допускається.
4.11. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості та типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

У випадку внесення пропозиції щодо висування кандидата до одного з органів Товариства, пропозиція акціонера повинна містити наступну інформацію про кандидата:

1) назва органу, до якого висувається;

2) прізвище, ім`я, по батькові та дата народження;

3) кількість та тип акцій, що належать кандидату (якщо кандидат є акціонером);

4) освіта (рівень освіти, назва учбового закладу, дата закінчення, одержана спеціальність);

5) місце роботи та посади, які займав кандидат на протязі останніх 5 (п`яти) років;

6) відповідність кандидата вимогам, які встановлені Положеннями Товариства про Нагля-

дову раду, Ревізійну комісію, Правління;

7) наявність або відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;

8) наявність непогашеної судимості за крадіжку, хабарництво та інші корисні злочини;

9) згода кандидата щодо обрання до складу органів Товариства.

Наявність (відсутність) фактів, вказаних у пропозиції акціонера про висування кандидата до одного із органів Товариства, повинна бути в письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (представником), який її вносить. У випадку підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена в установленому порядку), до якої включені відомості, передбачені чинним законодавством.
4.12. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.
4.13. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п`яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов`язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пунктів 4.10., 4.11. цього Положення.
4.14. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
4.15. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 4.10. цього Положення;

2) неповноти даних, передбачених пунктом 4.11. цього Положення.
4.16. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
4.17. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі, а також персонально простим або рекомендованим листом.
4.18. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу, а також розміщує відповідну інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, та на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідно до п. 11.2.7.9. Статуту.
4.19. Кандидат, якого висунули для обрання до органів управління та/або контролю Товариства, має право зняти свою кандидатуру. Дана відмова подається до дня проведення загальних зборів в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Примітки до фінансової звітності
У 1991 році Компанія була зареєстрована як Орендне підприємство. У 1995 році Компанію зареєстровано як Відкрите акціонерне товариство...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Рішенням Наглядової ради пат «дмк» Головою загальних зборів призначено
Річні загальні збори акціонерів (далі «Збори») Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (надалі –...

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт