Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»

Проект регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів пат «дтек дніпрообленерго»

ПРОЕКТ РЕГЛАМЕНТУ

роботи річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

(далі за текстом – «річні Загальні збори Товариства або «Загальні збори Товариства»)
У річних Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, складеного згідно із законодавством про депозитарну систему станом на 24:00 годину 13 квітня 2016 року, або їх представники, які зареєструвалися до участі у цих річних Загальних зборах Товариства.

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про депозитарну систему України», голосувати з питань порядку денного цих річних Загальних зборів Товариства мають право зареєстровані до участі у цих річних Загальних зборах акціонери, щодо акцій яких відсутні обмеження з їх врахування при визначенні кворуму та при голосуванні.

Час для виступів доповідачів з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства до 30 хвилин.

Час для виступів учасників річних Загальних зборів Товариства у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 5 хвилин.

Час для відповідей на питання, довідки – до 5 хвилин.

Роботу Загальних зборів Товариства закінчити до 13 год. 00 хв.

На річних Загальних зборах Товариства (у приміщенні, де проводяться річні Загальні збори Товариства) можуть бути присутніми виключно такі особи: (1) акціонери (їх уповноважені представники), які зареєструвалися для участі у річних Загальних зборах Товариства; (2) члени Реєстраційної комісії; (3) Голова та Секретар річних Загальних зборів Товариства; (4) члени Наглядової ради Товариства та/або їх представники; (5) кандидати до Лічильної комісії; (5) особи, відповідальні за організацію та проведення річних Загальних зборів Товариства; (6) доповідачі з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства; (7) уповноважені працівники Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що здійснюють нагляд за реєстрацією та проведенням річних Загальних зборів Товариства у встановленому законодавством порядку.

Загальні збори Товариства тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного і доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування і прийняті рішення. Голова Загальних зборів, якщо того вимагають обставини, може оголосити перерву тривалістю не менше 15 хвилин і не більше 3 годин. Загальні збори не можуть продовжуватися після 20 годин 00 хвилин за місцевим часом. При неможливості розглянути усі питання, включені до порядку денного, протягом одного дня Голова Загальних зборів може оголосити перерву до наступного дня.

Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) після закінчення перерви не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних протоколу реєстраційної комісії Товариства про підсумки реєстрації учасників річних Загальних зборів, складеного станом на дату проведення Загальних зборів, тобто станом на 13.04.2016 року. Після перерви Загальні збори проводяться в тому ж місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. У випадку відсутності після завершення перерви акціонерів, що були присутні на Загальних зборах до перерви, їх голоси при голосуванні враховуються як «Не взяли участь у голосуванні». Після завершення перерви допуск акціонерів у приміщення, де проводяться Загальні збори, проводиться за наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію.

Для виступів на річних Загальних зборах Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам, які зареєструвалися до участі у цих Загальних зборах Товариства, за рішенням Голови Загальних зборів Товариства.

Усі питання та пропозиції з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства надаються до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного виключно у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, який подає питання або пропозицію. Питання та пропозиції надаються Секретарю річних Загальних зборів Товариства через членів Лічильної комісії, що присутні у залі. Запис для виступу у дебатах та обговореннях здійснюється учасниками річних Загальних зборів Товариства у письмовому вигляді із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника та питання порядку денного, з якого акціонер (його представник) бажає виступити, та до моменту початку розгляду такого питання порядку денного. Записи, пропозиції, записки та інші звернення з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, що не містять вказаних реквізитів, не розглядаються.

Рішення з питань, що розглядаються на річних Загальних зборах Товариства, ухвалюються за результатами голосування бюлетенями. У разі наявності кількох проектів рішень з одного питання порядку денного Загальних зборів Товариства, голосування проводиться з кожного запропонованого проекту рішення. Голосування з усіх питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства здійснюється бюлетенями встановленого рішенням Наглядової ради зразка, які були видані учасникам річних Загальних зборів Товариства, що мають право голосувати з питань порядку денного цих річних Загальних зборів Товариства, під час реєстрації. Голосування з питань обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування. Одна голосуюча акція надає акціонеру Товариства один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування мають бути засвідчені Реєстраційною комісією Товариства шляхом додавання до тексту бюлетеню та бюлетеню для кумулятивного голосування відповідного штрих-коду, та/або проставленням на аркушах бюлетеню та бюлетеню для кумулятивного голосування печатки установи, яка виконує функції Реєстраційної комісії Товариства, та/або проставленням на аркушах бюлетеню печатки або штампу Товариства.

Обробка бюлетенів та бюлетенів для кумулятивного голосування здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії. Підрахунок голосів за результатами голосування з питання порядку денного «Про обрання членів Лічильної комісії Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства» здійснює Реєстраційна комісія Товариства. Оголошення проектів рішень, результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова річних Загальних зборів Товариства.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування, який складається з кількох аркушів, має бути підписаний акціонером (його представником) на кожному аркуші. У разі відсутності підпису на кожному аркуші, бюлетень та бюлетень для кумулятивного голосування вважається недійсним.

Розгляд питань порядку денного здійснювати в наступній черговості:


 1. Обрання Лічильної комісії річних Загальних зборів Товариства. Затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів Товариства.

 2. Звіт Виконавчого органу Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік.

 3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік.

 4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік.

 5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік.

 6. Розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками роботи Товариства у 2015 році. Нарахування та виплата частини прибутку (дивідендів) за підсумками роботи Товариства у 2015 році.

 7. Надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.

 8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 9. Затвердження умов договорів, що укладаються із членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди та призначення особи, уповноваженої на підписання договорів із членами Наглядової ради від імені Товариства.

 10. Зміна типу та найменування Товариства.

 11. Внесення змін до Статуту Товариства.

 12. Зміна кількісного складу Наглядової ради Товариства.

 13. Відкликання та дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.

 14. Ліквідація Ревізійної комісії Товариства.

 15. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів та правочинів, щодо яких є заінтересованість.


У випадку, якщо з питання порядку денного запропоновано одночасно декілька проектів рішень, одним з яких пропонується зняти відповідне питання порядку денного з розгляду, Голова річних Загальних зборів Товариства зобов’язаний спочатку поставити на голосування проект рішення про зняття з розгляду відповідного питання порядку денного.

Якщо в результаті голосування з питання порядку денного буде прийнятий проект рішення про зняття його з розгляду річних Загальних зборів Товариства, інші проекти рішень з цього ж питання порядку денного річними Загальними зборами Товариства не розглядаються, на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, відповідні бюлетені не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Якщо в результаті голосування з питання 5 порядку денного рішення не буде прийнято, питання 6 з розгляду річних Загальних зборів Товариства знімаються та, відповідно, проекти рішень з них на голосування Головою річних Загальних зборів Товариства не ставляться, голосування з них не проводиться, бюлетені для голосування з цих питань не збираються, а підсумки голосування з них не підбиваються та не оголошуються.

Представники засобів масової інформації на річні Загальні збори Товариства не допускаються.

Згідно частини 5 статті 40 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство забезпечує аудіо- та відео фіксацію технічними засобами ходу цих річних Загальних зборів Товариства.

Протокол річних Загальних зборів Товариства від імені річних Загальних зборів Товариства підписують обрані Наглядовою радою Товариства Голова та Секретар річних Загальних зборів Товариства.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення річних Загальних зборів Товариства, керуватися нормами Статуту Товариства.
Наглядова рада

ПАТ «ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО»

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Корпоративний секретар (Секретар Наглядової ради)
Публічне акціонерне товариство «дтек дніпрообленерго», в особі уповноваженого представника – Генерального директора Кухтія Вадима...

Протокол №30 річних Загальних зборів
Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович привітав учасників річних Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Запоріжжяобленерго»
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у...

Річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства
Загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,...
Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів

Бюлетень для простого голосування на загальних зборах акціонерів №1
Дата, час початку проведення загальних зборів акціонерів: 07 квітня 2017 року, початок проведення загальних зборів акціонерів о 10...

Протокол №22 річних Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Протокол №1 загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства...
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів, на підставі укладеного з реєстратором договору, була створена реєстраційна...

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 27квітня 2017 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 06 квітня 2018 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Стату т
Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів пат «Київська міжнародна фондова біржа»

Публічне акціонерне товариство «Чернівецький хлібокомбінат» повідомляє...
Чернівці, вул. Головна, 223, адміністративний корпус пат «Чернівецький хлібокомбінат», 4 поверх, кабінет охорони праці. Реєстрація...

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт