Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства: ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ».

Місцезнаходження товариства: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.
Шановні акціонери ПрАТ «ЗЗРК»!

АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), повідомляє Вас про те, що 20 вересня 2016 року о 10 год. 00 хв. відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ У ФОРМІ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (надалі – Товариство), за адресою: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км у кабінеті Голови Правління - Генерального директора Товариства (будівля Управління Товариства, другий поверх).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) буде здійснюватися реєстраційною комісією 20 вересня 2016 року з 9 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв. за місцем проведення Загальних зборів. При реєстрації для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у Загальних зборах. Довіреність на право участі у Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Акціонеру (представнику акціонера) може бути відмовлено в реєстрації для участі у Загальних зборах у разі: відсутності в акціонера (представника акціонерів) документів, які ідентифікують особу акціонера (представника акціонерів); відсутності у представника акціонера довіреності на участь у Загальних зборах; відсутності належним чином оформленого документу, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) юридичної особи, що видав довіреність на участь у Загальних зборах представнику акціонера-юридичної особи.

Дата складання реєстру власників іменних цінних паперів (переліку акціонерів) Товариства, відповідно до якого здійснюється персональне повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів – 02 серпня 2016 року.

Дата складання переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах – 14 вересня 2016 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів).

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління - Генеральний директор Товариства Короленко Михайло Костянтинович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 19 вересня 2016 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. (обідня перерва з 12 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв.) у кабінеті фахівця з корпоративного управління (будівля Управління Товариства, третій поверх). Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Ушакова Людмила Вікторівна. В день проведення Загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення Загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на веб-сайті ПрАТ «ЗЗРК»: http://zgrk.com.ua.

За інформацією звертатися за телефоном: (06175) 67-8-55.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів.

 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

 3. Обрання секретаря Загальних зборів.

 4. Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

 5. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 6. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

 7. Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

 8. Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

 9. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

 10. Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2015 рік.

 11. Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2015 році.


ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ

ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(крім кумулятивного голосування):


 1. По першому питанню: Обрання лічильної комісії Загальних зборів та надання їй повноважень щодо засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування цих Загальних зборів.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію у кількості 3 (трьох) осіб, у складі Чистякова Надія Василівна – Голова лічильної комісії; Машталяр Олена Григорівна – член лічильної комісії; Гвоздовська Ольга Іванівна – член лічильної комісії.

  2. Строк повноважень обраної лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів.

  3. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на цих Загальних зборах:

 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), після його здачі акціонером лічильній комісії, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом Голови лічильної комісії, із зазначенням прізвища та ініціалів Голови лічильної комісії;

 • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови лічильної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
 1. По другому питанню: Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на всіх наступних Загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення:

  1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з 21.09.2016:

 • бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії в нижній частині бюлетеня із зазначенням прізвища та ініціалів Голови реєстраційної комісії;

 • у разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, підписом Голови реєстраційної комісії засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
 1. По третьому питанню: Обрання секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

3.1. Обрати секретарем Загальних зборів – Ушакову Людмилу Вікторівну.


 1. По четвертому питанню: Прийняття рішення з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

4.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) розгляду кожного питання порядку денного Загальних зборів:

 • Звіт Правління Товариства – до 20 хвилин;

 • Звіт Ревізійної комісії – до 20 хвилин;

 • інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хвилин;

 • на всі виступи у дебатах – до 5 хвилин;

 • на всі відповіді на запитання – до 5 хвилин;

 • зауваження по процедурі ведення Загальних зборів – до 2 хвилин.

4.2.  Усі запитання, звернення, особливі думки по питаннях порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питаннях порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді секретарю Загальних зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

4.3. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені Рішенням АТ «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.), та які були видані учасникам Загальних зборів для голосування.

4.4. Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер (представник акціонера) зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та передає Голові Загальних зборів для оголошення результатів голосування.

4.5. Допускається фіксація технічними засобами ходу Загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів Загальних зборів або самих Загальних зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

4.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.


 1. По п’ятому питанню: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

5.1. Відкликати членів Наглядової ради Товариства у повному складі, а саме:

1. Акціонерне товариство «МІНЕРФІН» (MINERFIN a.s.).

2. Петера Плани.

3. Акціонерне товариство АТ «КСК Консалтінг» (АТ «KSK Consulting a.s.»).

4. Байду Володимира Володимировича.


 1. По шостому питанню: Обрання членів Наглядової ради Товариства.

КУМУЛЯТИВНЕ ГОЛОСУВАННЯ


 1. По сьомому питанню: Затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з обраними членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

7.1. Затвердити умови договору ПрАТ «ЗЗРК» з членами Наглядової ради Товариства (додається).

7.2. Уповноважити Голову Правління-Генерального директора на підписання від імені Товариства договорів ПрАТ «ЗЗРК» з членами Наглядової ради Товариства.


 1. По восьмому питанню: Розгляд звітів Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

Проект рішення 1:

8.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

8.2. Роботу Правління Товариства у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.

Проект рішення 2:

8.1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

8.2. Роботу Правління Товариства у 2015 році визнати незадовільною.


 1. По дев’ятому питанню: Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення:

9.1. Затвердити Звіт і висновки Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2015 році.

9.2. Роботу Ревізійної комісії Товариства у 2015 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.


 1. По десятому питанню: Затвердження річного звіту та балансу ПрАТ «ЗЗРК» за 2015 рік.

Проект рішення:

10.1. Затвердити Баланс Товариства станом на 31.12.2015 (Форма №1), Звіт про фінансові результати за 2015 рік (Форма №2), Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік (Форма №3), Звіт про власний капітал за 2015 рік (Форма №4), Примітки до річної фінансової звітності за 2015 рік (Форма №5).


 1. По одинадцятому питанню: Визначення порядку розподілу чистого прибутку Товариства за підсумками роботи в 2015 році.

Проект рішення:

11.1. Чистий прибуток Товариства, отриманий за результатами діяльності у 2015 році в розмірі 232 085 тис. грн. залишити нерозподіленим.
Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою Товариства: 71674, Україна, Запорізька область, Василівський район, с. Мала Білозерка, Веселівське шосе, 7 км.
Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЗРК» (тис. грн)

Найменування показника

Період

2015

2014

Усього активів

5 950 835

5 582 944

Основні засоби

3 517 846

3 264 182

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

474 318

261 687

Сумарна дебіторська заборгованість

1 017 864

848 585

Грошові кошти та їх еквіваленти

35 958

74 250

Нерозподілений прибуток

2 004 329

1 591 658

Власний капітал

4 767 046

4 388 319

Статутний капітал

112 236

112 236

Довгострокові зобов'язання

380 336

525 696

Поточні зобов'язання

803 453

668 929

Чистий прибуток (збиток)

232 085

1 129 124

Середньорічна кількість акцій (шт.)

112236123

112236123

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

4510

4496
поділитися в соціальних мережахСхожі:

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів...

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства...
Публічне акціонерне товариство «промислово-виробниче підприємство «кривбасвибухпром»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 06 квітня 2018 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 27квітня 2017 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого...
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Публічного акціонерного товариства
...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
Про утворення статутного капіталу Товариства, та розподілу його між учасниками Товариства

ПроектИ рішень щодо кожного з питань, включених до
Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Пат «Донбасенерго» 06 вересня 2016 р. П итання порядку денного
Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноваженьБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт