Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Сукупність унікальних номерів та штрих кодів, що має бути зазначена на Продукції, систематизованих таким чином, щоб ця інформація могла бути знайдена І

Сукупність унікальних номерів та штрих кодів, що має бути зазначена на Продукції, систематизованих таким чином, щоб ця інформація могла бути знайдена І

Договір № _____________

м. Київ «__» _________ 2016 року
________________, що є платником податку на загальних підставах, в особі_________________, що діє на підставі статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, і,

________________, що є платником податку на загальних підставах, в особі директора_______________, що діє на підставі статуту, іменоване надалі «Замовник», з другого боку, уклали цей Договір №_____ від __.__.2016 р. про наступне:

 1. ВИЗНАЧЕННЯ

  1. База даних Замовника – сукупність унікальних номерів та штрих кодів, що має бути зазначена на Продукції, систематизованих таким чином, щоб ця інформація могла бути знайдена і оброблена Виконавцем за допомогою комп’ютеру. Спосіб передачі баз даних Замовника, а також порядок їх передачі Виконавцю затверджуються Сторонами у відповідних Замовленнях, що є додатками до цього Договору.

  2. Продукція – пластикові картки, комплекти з пластиковими картками, технічні характеристики яких узгоджуються Сторонами у відповідних Специфікаціях та Замовленнях.

 2. Предмет Договору

  1. Виконавець зобов’язується за завданням Замовника виготовляти та передавати йому у власність Продукцію, а Замовник зобов’язується приймати та оплачувати Продукцію на умовах, передбачених цим Договором.

  2. Кількість та асортимент Продукції, строки поставки партії Продукції, розміри партій, серійні номери та номінали кожної одиниці Продукції (у випадку наявності), строки передачі баз даних Замовника, та інші умови щодо поставки окремої партії Продукції визначаються Сторонами у відповідних Замовленнях, які є додатками до цього Договору. Технічні характеристики Продукції (у тому числі, оригінал-макети) вказуються в Специфікаціях, що додаються до Замовлень.

 3. Порядок виконання робіт

  1. Виконавець розпочинає виготовлення Продукції при виконанні таких умов:

   1. Узгодження Сторонами усіх істотних умов, вказаних в п. 2.2 Договору, стосовно виготовлення і поставки Продукції та підписання відповідних Замовлень.

   2. Підписання кольоропроби Продукції (при бажанні Замовника).

  2. Передача Виконавцеві баз даних, оригінал-макетів Продукції здійснюється у строки, вказані в Замовленнях. Затримка Замовника із передачею відповідно продовжує строки виготовлення та поставки Продукції.

  3. Пакування Продукції має забезпечити схоронність Продукції при перевезенні автотранспортом та зберіганні в умовах закритого складу. Особливі умови пакування Продукції зазначаються в Замовленнях.

 4. Умови поставки Продукції

  1. Виконавець зобов’язаний поставити Продукцію у строк, передбачений у відповідному Замовленні.

  2. Якщо інше не узгоджено Сторонами в конкретному Замовленні, поставка виготовленої Виконавцем Продукції здійснюється на умовах DDP згідно ІНКОТЕРМС-2010 (місце поставки:__________________ ). Транспортування та завантаження Продукції до місця поставки здійснюється силами і за рахунок Виконавця.

  3. Замовник має право перевірити відповідність Продукції технічним характеристикам, узгодженим у відповідному Замовленні, до її поставки шляхом відібрання зразків Продукції (до 5 (п’яти) упаковок Продукції із готової партії Продукції) на складі Виконавця (адреса:____________). В такому випадку Сторони укладають акт приймання-передачі зразків Продукції. Право власності на відібрані зразки Продукції не переходить до Замовника до моменту підписання накладної.

  4. У випадку невідповідності відібраних зразків технічним характеристикам, узгодженим у відповідному Замовленні, Замовник має право відмовитися від приймання усієї партії Продукції. В такому випадку відібрані Замовником зразки повертаються Виконавцю за актом приймання-передачі (повернення) зразків Продукції, а Виконавець зобов’язаний виготовити нову партію Продукції протягом строку, зазначеному в акті про невідповідність Продукції, але не більше ніж 15 (п’ятнадцять) робочих днів з моменту підписання Сторонами вказаного акту.

 5. Умови приймання і передачі Продукції

  1. Приймання-передача Продукції здійснюється в обумовленому місці поставки шляхом підписання накладної. Представник Замовника має бути уповноважений на прийняття Продукції довіреністю. Перехід права власності на Продукцію переходить до Замовника в момент підписання накладної.

  2. З моменту підписання Сторонами накладної на поставку Продукції до Замовника переходить ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Продукції.

  3. Приймання Продукції Замовником здійснюється:

   1. За кількістю – під час поставки.

   2. За відповідністю Продукції технічним характеристикам та асортименту, узгодженим у відповідному Замовленні – протягом 20 (двадцяти) календарних днів з моменту поставки Продукції.

  1. У випадку недопоставки Продукції Сторонами складається акт про недопоставку, який має бути підписаний представниками Сторін, що здійснюють приймання-передачу. У випадку недопоставки Виконавець має протягом терміну, зазначеному у відповідному акті про недопоставку, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання вказаного акту, за свій рахунок виготовити та поставити відповідну кількість Продукції.

  2. Продукція вважається такою, що відповідає погодженому у відповідному Замовленні асортименту та характеристикам, якщо протягом зазначеного в пункті 5.3.2 терміну Замовник не повідомить Виконавця про невідповідність.

  3. При виявленні невідповідності Продукції характеристикам або асортименту, Замовник повідомляє про це Виконавця електронною поштою або шляхом вручення письмового повідомлення представнику Виконавця. Виконавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання повідомлення направити свого представника для складання акту про невідповідність.

  4. Одночасно з підписанням акту про невідповідність Замовник передає Виконавцю Продукцію, стосовно якої було виявлено невідповідність. Протягом терміну, зазначеному у відповідному акті про невідповідність, але не пізніше 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з моменту підписання Сторонами акту про невідповідність, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок виготовити та поставити відповідну Продукцію.

  5. Замовник не може відмовитись від прийняття тієї частини Продукції, асортимент та характеристики якої відповідають умовам Договору та Замовленню.

  6. Сторони можуть домовитися про інший порядок усунення недоліків Продукції.

  7. Вимоги до пакування та маркування Продукції:

   1. Продукція повинна бути розфасована в ящики по 50 одиниць та 8 ящиків у одну коробку. Коробка повинна бути якісна, придатна для складського стелажного зберігання.

   2. Кожна коробка та ящик повинні містити маркування того, що знаходиться всередині, а саме:

- найменування Продукції;
- кількість виробів в коробці;

- штрих-код ящика та штрих-код коробки, які передаються Замовником;

- перелік серійних номерів або номіналів Продукції (за наявності на Продукції).

 1. ЦІНА Продукції та порядок розрахунків

  1. Ціна Продукції затверджується Сторонами у Додатку №1 до даного Договору. Сторони встановили, що ціна Продукції, затверджена у Додатку №1 не може змінюватись в сторону збільшення протягом строку дії цього Договору. У випадку зменшення ціни Продукції, Сторони укладають Додаток №1 у новій редакції.

  2. Замовник зобов’язується сплатити вартість кожної замовленої партії Продукції наступним чином:

   1. 100% вартості Продукції сплачується протягом 20 (двадцяти) банківських днів з моменту поставки замовленої партії Продукції та підписання Сторонами накладної.

  3. Оплата за цим Договором здійснюється на підставі рахунків-фактур Виконавця, шляхом безготівкового перерахування коштів з банківського рахунка Замовника на банківський рахунок Виконавця.

  4. Виконавець не пізніше 15 (п’ятнадцяти) днів з моменту виникнення податкових зобов’язань, зобов’язаний скласти належним чином та зареєструвати відповідні податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних у відповідності до вимог чинного законодавства.

 1. Застереження і гарантії

  1. Виконавець гарантує, що Продукція відповідає чинним стандартам, а також технічним вимогам, встановленим Договором та додатками до нього. Гарантійний термін експлуатації Продукції за цільовим призначенням становить 12 (дванадцять) місяців з моменту поставки.

  2. Якщо протягом гарантійного терміну Замовник виявить дефектну Продукцію, він негайно повідомляє про це Виконавця електронною поштою або шляхом вручення письмового повідомлення представнику Виконавця. Виконавець зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту одержання повідомлення направити свого представника для складання акту про невідповідність. Одночасно з підписанням акту про невідповідність Замовник передає Виконавцю Продукцію, стосовно якої було виявлено невідповідність. В термін зазначений в акті про не відповідність, але не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту підписання Сторонами акту про невідповідність, Виконавець зобов’язаний за свій рахунок виготовити та поставити відповідну Продукцію.

  3. Гарантійні зобов'язання не розповсюджуються на Продукцію з механічними пошкодженнями (згинання, розламування, вплив розчинників, несанкціонована модифікація тощо), які виникли внаслідок неналежного їх зберігання або транспортування Замовником.

  4. Виконавець не відповідає за зміст тексту (граматичні помилки, відповідність вимогам законодавства тощо) у наданих оригінал-макетах. Виконавець не відповідає за правильність та достовірність відомостей у наданих Замовником оригінал-макетах та базах даних і не виконує дій по перевірці та виправленню недоліків і помилок.

  5. Виконавець не має право використовувати оригінал-макети Продукції Замовника при виготовленні аналогічної продукції для інших осіб.

  6. Замовник гарантує, що ним дотримані вимоги законодавства щодо охорони прав інтелектуальної власності в зв’язку з використанням в Продукції, що замовлена ним та виготовляється на підставі цього Договору, об’єктів права інтелектуальної власності; що права третіх осіб не порушені, усі необхідні дозволи від власників одержані. Одночасно із замовленням продукції Замовник передає Виконавцеві права, пов’язані з використанням цих об’єктів, але виключно в рамках, необхідних для виконання умов цього Договору без права використання цих об’єктів у будь-яких інших цілях, не пов’язаних із виготовленням Продукції за замовленням Замовника. У випадку виникнення у третіх осіб претензій, що пов’язані із незаконним використанням в Продукції об’єктів інтелектуальної власності, Замовник негайно вступить із такими третіми особами у переговори з цих питань та звільнить Виконавця від будь-яких витрат та/ або відповідальності, що пов’язані із використанням при виготовленні Продукції об’єктів інтелектуальної власності.

  7. Замовник гарантує, що він як законний володілець персональних даних, які містяться в базах даних, що передаються за цим Договором, гарантує виконання всіх дій, передбачених законодавством про захист персональних даних, та має повноваження передати Виконавцеві право обробляти такі дані для виконання цього Договору. Надання Замовником зазначених гарантій означає звільнення Виконавця від будь-якої відповідальності та/ або негативних наслідків, що можуть настати в майбутньому в результаті претензій суб'єктів персональних даних щодо факту обробки їх персональних даних, за виключенням випадків, коли такі претензії виникатимуть у зв'язку із порушенням Виконавцем умов цього Договору.

 2. Відповідальність Сторін

  1. У випадку порушення Виконавцем строків поставки Продукції більше ніж на 3 (три) робочих дні Виконавець сплачує Замовнику пеню у наступних розмірах:

   1. якщо вартість партії Продукції, поставку якої прострочено, складає до 10 000 (десяти тисяч) грн. Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,5% від вартості партії Продукції за кожний день прострочення поставки;

   2. якщо вартість партії Продукції, поставку якої прострочено, складає від 10 000 (десяти тисяч) грн. до 100 000 (ста тисяч) грн. Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 1% від вартості партії Продукції за кожний день прострочення поставки;

   3. якщо вартість партії Продукції, поставку якої прострочено, складає від 100 000 (ста тисяч) грн. Виконавець сплачує Замовнику пеню в розмірі 1,5% від вартості партії Продукції за кожний день прострочення поставки.

  2. У випадку порушення Виконавцем строків поставки партії Продукції, узгоджених у відповідному Замовленні, Замовник має право утриматися від замовлення наступної партії Продукції до моменту поставки Продукції, поставку якої Виконавцем було прострочено.

  3. На передані Виконавцю бази даних Замовника поширюється режим конфіденційності, передбачений цим Договором. У випадку, якщо з вини Виконавця (умислу чи необережності) інформація з баз даних Замовника стане відомою третім особам, Замовник зобов’язаний компенсувати Замовнику усі збитки, спричинені розголошенням інформації, а також сплатити штраф у розмірі 100 000 (сто тисяч) грн.

  4. У випадку порушення строків оплати Замовник сплачує Виконавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України (що діє в період прострочення) від суми простроченого платежу за кожний день прострочення.

  5. У випадку невиконання Виконавцем обов’язку з реєстрації податкової накладної в Єдиному реєстрі податкових накладних, а рівно реєстрації такої податкової накладної з порушенням строку реєстрації, що встановлений п. 6.4. цього Договору, Виконавець виплачує Замовнику штраф в розмірі, що дорівнює сумі податку на додану вартість. Вказаний штраф сплачується за першою вимогою Замовника шляхом безготівкового переказу на банківський рахунок Замовника протягом 7 (семи) банківських днів з дати отримання Виконавцем такої вимоги.

 3. Обставини непереборної сили (Форс-мажор)

  1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання (неналежне виконання) своїх зобов’язань за Договором, у випадку, коли таке невиконання (неналежне виконання) є наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажор), що виникли під час виконання цього Договору, мають надзвичайний характер і які Сторони не могли передбачити в момент укладання цього Договору. До таких обставин відносяться землетрус, ураган і інші природні явища надзвичайного характеру, воєнні дії, страйки, акти чи дії органів державної влади, а також подібні явища, що перебувають поза контролем, волею та бажанням Сторін, відбулися після набрання чинності цим Договором і прямо перешкоджають його повному або частковому виконанню, однак, за умови, що в ніякому разі обставини непереборної сили (форс-мажору) не включатимуть дії (бездіяльності) Сторін.

  2. Сторона, що опинилась під впливом обставин непереборної сили (форс-мажору) зобов’язана негайно (як тільки це дозволять надзвичайні умови) повідомити іншій Стороні про виникнення, характер дії і очікувану тривалість таких обставин. За вимогою іншої Сторони, факт обставин непереборної сили (форс-мажору) має бути підтверджений письмовим висновком Торгово-промислової палати України.

  3. Час дії обставин непереборної сили (форс-мажору) автоматично продовжує терміни виконання зобов’язань за цим Договором. Якщо обставини непереборної сили (форс-мажору) тривають більше шести місяців, кожна зі Сторін має право припинити дію цього Договору із повідомленням про це іншої Сторони за 15 (п’ятнадцять) днів до дати запланованого припинення.

 4. Вирішення суперечок

  1. Сторони прикладуть зусилля для врегулювання суперечок, що виникають у процесі виконання цього Договору або пов’язані із його тлумаченням, дією або припиненням, шляхом переговорів.

  2. Суперечки або розбіжності, що виникають при виконанні умов цього Договору, у зв’язку із тлумаченням його положень, дією або припиненням, вирішуються у господарському суді України згідно процедури, що встановлена чинним законодавством України з цих питань, відповідно до матеріального права України.

 5. Конфіденційність

  1. Інформація стосовно умов виготовлення та поставки Продукції, її ціни, є конфіденційними і не можуть бути розголошені чи передані третім особам однією зі Сторін без попередньої письмової згоди на те іншої Сторони. Строк дії зобов’язань щодо конфіденційності – протягом строку дії цього Договору та один рік з моменту припинення його дії.

  2. Виконавець гарантує, що ним дотриманні усі вимоги та запроваджені усі розумні та максимально необхідні заходи безпеки по збереженню конфіденційної інформації, отриманої від Замовника.

  3. Умови конфіденційності не поширюються на випадки повідомлення інформації відповідним державним органам для одержання необхідних дозволів і узгоджень, при наданні встановленої обов’язкової звітності, а також на випадки розголошення інформації найманим спеціалістам (у межах виробничої необхідності та відповідно із розподілом обов’язків), фінансовим і правовим консультантам з метою одержання незалежних експертних висновків для оптимізації процесів господарської діяльності, за умови, що такі спеціалісти, у свою чергу, письмово зобов’язалися дотримувати умови конфіденційності.

 6. Дія Договору, його припинення, внесення в нього змін

  1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до «__»__________ 201_ року.

  2. Договір може бути достроково розірвано у випадках:

   1. за ініціативою Замовника;

   2. виникнення форс-мажорних обставин.

  3. Дострокове припинення дії Договору за інших обставин, не перерахованих у пункті 12.2 Договору не допускається.

  4. Розірвання Договору за ініціативою Замовника здійснюється шляхом письмового повідомлення Виконавця про бажання Замовника достроково розірвати Договір у строк не менш як за 20 (двадцять) календарних днів до бажаної дати розірвання. У вказаному повідомленні Замовником зазначається бажана дата розірвання Договору.

  5. Договір вважається розірваним з моменту настання дати, вказаної в повідомленні про дострокове розірвання Договору.

  6. У будь-якому з випадків припинення цього Договору Сторони зобов’язані здійснити усі фінансові і майнові розрахунки (включаючи оплату штрафних санкцій і повернення коштів) не пізніше ніж за 5 банківських днів до дати запланованого припинення цього Договору.

 7. Заключні умови

  1. Сторони засвідчують та гарантують, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані однією Стороною іншій у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні такої Сторони правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України. Сторони засвідчують та гарантують, що вони мають всі необхідні правові підстави для передачі вищевказаних персональних даних іншій Стороні для їх подальшої обробки з метою виконання цього Договору, без будь-якого обмеження строком та способом, у т.ч. для їх використання і поширення, зміни, передачі чи надання доступу до них третім особам у випадках, передбачених чинним законодавством України, а також для передачі персональних даних для обробки третім особам та здійснення відносно них будь-яких інших дій, якщо це пов’язано із виконанням цього Договору та/або із захистом прав Сторони, що передає, за цим Договором, або якщо це необхідно для реалізації Стороною, що передає, прав та обов’язків, передбачених законом. Право Сторони на передачу іншій Стороні вищевказаних персональних даних ні чим не обмежене і не порушує права суб’єктів персональних даних та інших осіб.

   1. Підписуючи цей Договір представник Виконавця підтверджує, що його повідомлено про включення його персональних даних (прізвище ім’я по батькові, місце роботи, посада) в базу персональних даних Замовника «Контрагенти» з метою виконання цього Договору та забезпечення правовідносин податкового, бухгалтерського обліку, статистичної звітності, ведення ділових відносин та його повідомлено про його права, як суб’єкта персональних даних. Володільцем та розпорядником бази персональних даних є Замовник.

  2. Після підписання цього Договору втрачають силу всі переговори, листування, попередні домовленості з предмету Договору, що передували його підписанню.

  3. Питання, що не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

  4. Всі повідомлення надсилаються Сторонами за вказаними нижче адресами. Про зміну адреси або банківських реквізитів Сторони повинні своєчасно інформувати іншу Сторону. Повідомлення вважаються надісланими належним чином, якщо вони відправлені рекомендованим листом, або вручені кур’єром під розписку.

  5. Цей Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної зі Сторін, українською мовою, обидва примірники мають однакову юридичну силу.

 8. Реквізити і підписи Сторін

Виконавець

ЗамовникДиректор

……………………….

Директор

………………

Додаток №1

до Договору №___ від «__» _______ 2016 року

м. Київ «__» _______ 2016 року

_____________________, що є платником податку на загальних підставах, в особі____________________________, що діє на підставі статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку, і,

__________________ , що є платником податку на загальних підставах, в особі директора __________________, що діє на підставі статуту, іменоване надалі «Замовник», з другого боку, уклали цей Додаток №1 (надалі – «Додаток») до Договору №___ від «__» _________ 2016 року (надалі – «Договір») про нижченаведене


 1. Сторони погодили, що ціна Продукції, що виготовляється Виконавцем за замовленням Замовника в порядку, передбаченому Договором залежить від кількості одиниць Продукції в Замовленні.

 2. Сторони затвердили ціни на Продукцію Виконавця:


Кількість одиниць у Замовленні

Ціна за од. без ПДВ, грн.

Ціна за од. з ПДВ (20%) грн.
 1. Сторони встановили, що вказані у п. 2 цього Додатку ціни на Продукцію не можуть змінюватись в сторону збільшення протягом строку дії Договору.

 2. Цей Додаток є невід’ємною частиною Договору, складений у двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
 1. Реквізити і підписи Сторін

Виконавець

ЗамовникДиректор

……………………….

Директор

……………………………

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Спадковий договір. Особливості застосування нового правочину
Тому нотаріусу необхідно знати переваги та недоліки застосування відповідних правочинів та роз’яснювати їх особливості сторонам,...

Спадковий договір. Особливості застосування нового правочину
Тому нотаріусу необхідно знати переваги та недоліки застосування відповідних правочинів та роз’яснювати їх особливості сторонам,...

Вербальне оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи
Кожна людина кілька разів в своєму житті стикається зі школою то в ролі учня, то в ролі батька, а ті, хто продовжує дивуватися новому,...

Література
Треба поновити відповідним чином підручники, дидактичні матеріали. Навчання повинно бути розвиваючим особу, заснованим на активних...

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
Ця стаття має на меті узагальнити основні зміни та систематизувати їх таким чином, щоб був зрозумілим порядок підготовки нотаріуса...

Технологія виконання стрижки Штрих
Ознайомити та практично продемонструвати виконання стрижки Штрих, показати різні моделювання на основі даної стрижки. Продовжувати...

Жадан Сергій Гімн демократичної молоді Власник найкращого клубу для геїв
Що може бути печальніше за ці одинокі співи, котрі перериваються час від часу останніми новинами, І ситуація складається таким чином,...

Конспект уроку на тему: «Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди»
«Не можуть бути всі панами,мусять бути й люди» (Компаративний аналіз комедій «Мартин Боруля» Івана Карпенка-Карого та «Міщанин-шляхтич»...

Виклики сучасності та їх вплив на організацію методичного супроводу...
До цих змін має бути готова І школа, сучасних дітей вже тепер необхідно навчати з акцентом на нові наукові дисципліни І технології,...

Програма спецкурсу «Корекція танцем»
Щоб виконати повною мірою свою життєву програму, дитина повинна бути фізично, психічно, духовно І соціально здоровою. Тож весь педагогічний...

1 Про оподаткування пдв іпк дфс від 18. 05. 2017 р. №272/6/99-99-15-03-02-15/іпк
Щодо зазначення у податковій накладній кодів укт зед товарів та кодів послуг та необхідності відповідності кодів укт зед товарів...

Сучасний стан екологічної стандартизації основних видів сільськогосподарської...
Головні показники при оцінці рівня якості мають показники призначення, за допомогою яких повинна бути забезпечена достатню повна...

Інтерактивні підходи до проведення уроків теоретичного та виробничого...
Матеріал сформований таким чином, щоб його можна було презентувати за допомогою мультемедійних пристроїв

Цікавість є найважливішим психологічним механізмом для всебічного...
Якщо дитина вивчає навколишнє середовище активним чином, вона має більші шанси бути психологічно гнучкою, продуктивною, успішною,...

«Електронне портфоліо – альтернативна форма оцінки професіоналізму...
В учителя має бути "дос'є успіхів", в якому відбиватиметься все цікаве І гідне з того, що відбувається в його житті. Таким дос'є...

Частина ідентифікаційна інформація про клієнта
Якщо для заповнення необхідної інформації в полях опитувальника не вистачає місця, така інформація може бути подана юридичною особою...

Програма розповсюджується на дисках та пересилається поштою. Вартість...
У неї велика кількість переваг перед тими, що існують зараз на ринку подібної продукції. Але, щоб не бути голослівними, ми надаємо...

«Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності» у дошкільному навчальному закладі «Попелюшка»
Дитина має право бути захищеною незалежно від місця її народження І проживання, кольору шкіри І статусу батьків, а також багатьох...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт