Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

­­­­­Контракт №1 з директором Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І. Г

­­­­­Контракт №1 з директором Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І. Г

­­­­­Контракт № 1

з директором Ніжинського краєзнавчого

музею ім. Спаського І.Г.
«20 » липня 2016 року м. Ніжин
Управління культури і туризму Ніжинської міської ради в особі начальника управління Примаченка Валерія Степановича з одного боку, та громадянин Дудченко Геннадій Миколайович, з другого боку, уклали цей Контракт про таке: Дудченко Геннадій Миколайович призначається на посаду директора Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. Ніжинської міської ради Чернігівської області на термін з 25.07. 2016 року по 24.07. 2021року.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Дудченко Геннадій Миколайович (далі Директор) здійснює керівництво Ніжинським краєзнавчим музеєм ім. Спаського І.Г. (далі Заклад) на підставі та умовах, визначених укладених в Контракті, у відповідності до чинного Законодавства України, наказів Міністерства культури України та Положення Закладу.

1.2. Цей Контракт є строковим трудовим договором. На підставі Контракту виникають трудові відносини між Директором Закладу та управлінням культури і туризму Ніжинської міської ради.

1.3. Директор є уповноваженим представником Закладу під час реалізації повноважень, функцій, обов'язків Закладу, передбачених актами законодавства, Положення Закладу, іншими нормативними документами.

1.4. Директор підзвітний Ніжинській міській раді, виконавчому комітету, міському голові та управлінню культури і туризму Ніжинської міської ради в межах, встановлених законодавством, Положенням Закладу та цим Контрактом.

1.5. В період відпустки Директора Закладу або його відсутності з інших причин обов’язки Директора Закладу виконує завідуючий історичним відділом Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г.

1.6.У ході виконання покладених на Директора Закладу обов’язків та повноважень, реалізації ним своїх прав, він керується Конституцією України, законами України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, рішеннями Ніжинської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови (особи, яка здійснює його повноваження), наказами управління культури і туризму прийнятими у межах повноважень, іншими нормативно-правовими  актами з питань організації основних напрямків діяльності Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. та Положенням Закладу.
2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Директор Закладу здійснює оперативне керівництво (управління) Закладом, організовує його діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених Положенням Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. та цим Контрактом.
Обов’язки Директора Закладу:

2.2. Виконувати нижчезазначені обов’язки з організації діяльності Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г.:

а) організація виконання державних, регіональних, міських програм, договірних та інших обов’язків, що взяті Ніжинським краєзнавчим музеєм ім. Спаського І.Г.;

б) впровадження нових, прогресивних технологій та передових ідей;

в) матеріально-технічне забезпечення діяльності Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г.;

г) економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення діяльності Закладу;

ґ) забезпечення продуктивної зайнятості працівників;

д) забезпечення цільового використання державних, місцевих бюджетних коштів, наданих Закладу згідно із затвердженими державними та місцевими програмами;

е) виконання Закладом своєчасної виплати заробітної плати працівникам;

є) виконання інших функцій з організації і забезпечення діяльності Закладу відповідно до чинного законодавства України та Положення Закладу;

ж) виконання доручень начальника управління культури і туризму з питань діяльності Закладу у межах його компетенції та чинного законодавства.

2.3. Укладання Колективного договору та внесення змін до нього за ініціативою трудового колективу.

2.4.Забезпечувати ефективне використання та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Ніжина, що знаходиться на балансі Закладу.

2.5.Створення на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів, а також забезпечення додержання прав працівників, гарантованих Кодексом законів про працю України.

2.6.У встановленому порядку надавати управлінню культури і туризму фінансову (бухгалтерську) та статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. за звітний період, а також про наявність вільних площ, придатних для передачі в оренду (суборенду).

2.7. Не пізніше 25 грудня кожного календарного року складати в установленому порядку та погоджувати з управлінням культури і туризму штатний розпис Закладу, згідно із структурою Закладу, затвердженою рішенням сесії Ніжинської міської ради, та графік щорічної відпустки.

2.8. Відповідно до чинного законодавства здійснювати контроль за  проходженням попереднього  медичного обстеження працівниками, які влаштовуються на роботу, а надалі – за проходженням періодичного медичного огляду усіма працівниками Закладу.

2.9. Контролювати стан виконання Правил внутрішнього трудового розпорядку та посадових інструкцій працівниками Закладу.
Права Директора Закладу:

2.11. Діяти від імені Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г., представляти його у відносинах з підприємствами, установами та організаціями різних форм власності;

2.12. Укладати угоди (договори) відповідно до вимог чинного законодавства та Положення Закладу.

2.13. Відкривати рахунки у відділеннях установ банків.

2.14. Наймати на роботу і звільняти з роботи працівників на умовах, передбачених чинним трудовим законодавством України, Положенням Закладу, Колективним договором Закладу за погодженням з управлінням культури.

2.15. Накладати на працівників Закладу дисциплінарні стягнення, застосовувати щодо них заохочення у межах чинного законодавства.

2.16. У межах своєї компетенції надавати вказівки, доручення та видавати накази по Закладу, обов’язкові для виконання усіма підпорядкованими йому працівниками.

2.17. Вживати вичерпних заходів щодо виявлення та виправлення недоліків у роботі Закладу.
Обов’язки управління культури і туризму:

2.18. Надавати інформацію, що не є конфіденційною, на відповідний запит Директора Закладу.

2.19. Здійснювати контроль за ефективністю використання і збереження майна Закладу (в тому числі того, що перебуває на балансі Закладу).

2.20. Забезпечувати належне і своєчасне фінансування діяльності Закладу, передбаченого Положенням про управління культури і туризму Ніжиської міської ради, Положенням Закладу та згідно із затвердженими державними та місцевими програмами.

2.21. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази Закладу.

2.22. Надавати належну і в достатньому обсязі допомогу з юридичних, економічних і бухгалтерських питань у межах здійснення Директором Закладу його повноважень.
Права управління культури і туризму:

2.23. Вимагати від Директора Закладу необхідну інформацію та обов’язкові щоквартальні звіти про результати роботи Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г.

2.24. Звільнити Директора Закладу у разі закінчення строку дії Контракту або на підставах, передбачених чинним законодавством України та цим Контрактом (дострокове звільнення Директора Закладу відбувається у випадках порушення ним чинного законодавства України та умов укладеного Контракту).

2.25. Проводити планові та позапланові перевірки ефективності використання майна Закладу та виконання Директором Закладу умов Контракту.

2.26. Організовувати проведення службового розслідування на підставі наказу начальника управління культури і туризму.

2.27. Створювати робочі групи, комісії з метою проведення службового розслідування, перевірки ефективності використання майна, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста (Закладу) тощо.

 

3. РОБОЧИЙ  ТА ПОЗАРОБОЧИЙ ЧАС
3.1.Директор Закладу особисто виконує Правила внутрішнього розпорядку, встановлені в Закладі (відповідно до Положення та умов Колективного договору Закладу), контролює їх виконання всіма працівниками Закладу.

3.2.Особливості режиму робочого часу Директора Закладу та часу його відпочинку встановлюються цим Контрактом. Зміна режиму робочого часу Директора Закладу здійснюється за погодженням з управлінням культури і туризму.

3.3. Директору Закладу надається щорічна основна оплачувана відпустка, тривалістю 24 календарні дні на рік (або пропорційно фактично відпрацьованому ним часу згідно з чинним трудовим законодавством України), щорічна додаткова відпустка на строк, визначений Колективним договором Закладу.

3.4. Дату основної щорічної відпустки, а також її строки Директор Закладу погоджує особисто з начальником управління культури і туризму.

 

4. УМОВИ ОПЛАТИ ПРАЦІ

ТА МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
4.1. За виконання обов’язків, передбачених цим Контрактом, Директору Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. нараховується заробітна плата за рахунок коштів місцевого бюджету у межах фонду оплати праці, виходячи з установлених керівнику розмірів сум:

а) посадового окладу, у межах, затверджених штатним розписом Закладу, згідно Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників культури відповідно до чинного законодавства України;

б) нарахувань до посадового окладу за вислугу років у розмірах, передбачених чинним законодавством України та Колективним договором Закладу.

в) при умові виконання обов’язків зазначених у пунктах 2.2. – 2.9. та 6.1. - 6.2. цього Контракту управлінням культури і туризму Ніжинської міської ради додатково встановлюється винагорода за повне виконання договірних зобов’язань у розмірі 20 % від посадового окладу щомісячно відповідно до наказу начальника управління культури і туризму Ніжинської міської ради згідно з Положенням про преміювання.

г) у разі погіршення показників роботи Закладу, невиконання умов Контракту, погіршення стану трудової дисципліни, притягнення до дисциплінарної відповідальності, допущення нещасного випадку в Закладі зі смертельним наслідком – премія Директору Закладу не нараховується.

4.2. Розмір посадового окладу згідно єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників культури Директора Закладу може бути переглянутий у зв’язку зі змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, наказів галузевих міністерств і відомств, інших підзаконних нормативно-правових актів.

4.3. Питання службових відряджень Директор Закладу погоджує з начальником управління культури і туризму Ніжинської міської ради.

4.4. Директору Закладу виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі одного посадового окладу одночасно з наданням щорічної основної відпустки відповідно до чинного Колективного договору Закладу та додатків до нього.

4.5.Інші умови:

а)  індексація заробітної плати Директора Закладу проводиться відповідно до чинного законодавства України.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків Директора Закладу, передбачених цим Контрактом, Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України та умов цього Контракту.

           5.2. Спори між Сторонами вирішуються у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством України.
6. УМОВИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ НА ОДИН ТА П’ЯТЬ РОКІВ
6.1. Директор Закладу зобов’язаний реалізувати нижчезазначений комплекс заходів передбачений Програмою розвитку Закладу на один рік:

6.1.1. Складання бізнес-плану збільшення надходжень від додаткових джерел фінансування Закладу у другій половині 2016 р.

6.1.2. Розробка (оновлення) та затвердження Стратегії розвитку Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. на 2017-2020 рр.

6.1.3. Розробка та реалізація PR-кампанії діяльності музею: завершення створення сайту музею, створення сторінок у соціальних мережах, розробка буклетів, рекламних плакатів музею тощо

6.1.4. Аналіз стану базових експозицій Закладу, їх модернізація відповідно до наявних ресурсів.

6.1.5. Складання календарного плану та проведення комп’ютерної інвентаризації фондів Закладу.

6.1.6. Проведення підготовчих робіт по створення туристичного путівника по м. Ніжину.

6.1.7. Створення плану наукової діяльності Закладу на 2017-2020-й рік.

6.1.8. Участь Закладу в археологічних розкопках на території міста.

6.1.9. Розширення скансену на подвір’ї історичного відділу Закладу.

6.1.10. Запровадження фестивалів історичної реконструкції.

6.1.11. Здійснення розробки базових екскурсійних маршрутів в місті Ніжині.

6.1.12. Підготувати програму комплексної модернізації Закладу з метою приведення його у відповідність сучасним вимогам та викликам.

6.1.13. Забезпечити господарську та економічну успішність Закладу шляхом збільшення надходжень від додаткових джерел фінансування, залучення коштів грандів, інвесторів, спонсорів та благодійників.

6.1.14. Формувати та зберігати здоровий творчий клімат в колективі, який є запорукою його динамічного розвитку.

6.1.15. Перетворення Закладу в реальний координаційний центр туристичного розвитку міста Ніжина.

6.1.17. Забезпечення комунікації Закладу з освітніми, культурними установами міста Ніжина, громадськими організаціями.
6.2. Виконання Директором Закладу Програми розвитку Ніжинського краєзнавчого музею ім. Спаського І.Г. на 2016-2021 роки:

6.2.1. Збільшити надходження від додаткових джерел фінансування Закладу грн. в рік за рахунок запровадження нових напрямків діяльності Закладу (розширення роботи з історичної реконструкції, заснування серій фестивалів, роботи гуртків на базі музеїв та ін.)

6.2.2. Оновити, осучаснити та створити нові експозиції у всіх відділах Закладу.

6.2.3. Провести ремонт та ввести в експлуатацію незадіяне приміщення «Поштової станції».

6.2.4. Створити відділ археології закладу.

6.2.5. Створити екскурсійну складову «Підземний Ніжин».

6.2.6.Підготувати до друку «Путівник по місту Ніжину» та «Енциклопедичний довідник Ніжинщини».

6.2.7. Створити та забезпечити діяльність Центру краєзнавства при Ніжинському краєзнавчому музеї ім. Спаського І.Г.

6.2.8. Розширити експозицію скансену на подвір’ї Закладу.

6.2.9. Створення замкненого циклу туристичних маршрутів у місті Ніжині.
7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ

ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
7.1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

7.2. Цей Контракт припиняється (розривається):

7.2.1. Після закінчення строку дії Контракту (п. 2 ч.1 ст. 36 КЗпП України).

7.2.2. За угодою сторін (п.1 ч.1 ст. 36 КЗпП України).

7.2.3. За ініціативи начальника управління культури і туризму у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП України.

7.2.4. З ініціативи Директора Закладу до закінчення терміну дії Контракту у випадках, передбачених статтею 39 КЗпП України.

7.2.5. У разі систематичного невиконання Пункту 1.6. Розділу «І. Загальні положення».

7.3.Додаткові підстави для припинення (розірвання) Контракту (звільнення Директора Закладу проводиться відповідно до п. 8 ч.1 ст. 36 КЗпП України):

7.3.1.У випадку невиконання Директором Закладу без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим Контрактом, Положенням та Колективним договором Закладу.

7.3.2.У випадку одноразового грубого порушення Директором Закладу чинного законодавства і умов, передбачених Контрактом та Положенням Закладу, у результаті чого наступили негативні наслідки для Закладу (понесені матеріальні збитки, нараховані та/або сплачені фінансові санкції тощо).

7.3.3.За поданням посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці.

7.3.4.На підставі порушень, встановлених за результатами проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Закладу контролюючими та/або правоохоронними органами.

7.3.5. У випадку невиконання умов Програми розвитку Закладу на один і п’ять років.

7.4. У разі дострокового припинення Контракту з причин, незалежних від Директора Закладу, йому виплачується одноразова вихідна допомога у розмірі та порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.5. У разі невиконання або неналежного виконання Сторонами зобов’язань, передбачених Контрактом, він може бути достроково розірваний, з попередженням відповідної Сторони, не пізніше як за два тижні.

7.6. Цей Контракт не може бути пролонгований після закінчення строку його дії.

7.7. У разі звільнення Директор Закладу зобов’язаний передати печатку та інші документи Закладу у встановленому законом порядку.
8. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ
8.1. Контракт набуває чинності з «25» липня 2016 року та діє протягом п’яти років: з «25» липня 2016 року по «24» липня 2021 року.

           8.2. Особливі умови:

8.2.1.Сторони зобов’язуються дотримуватись конфіденційності умов цього Контракту, окрім випадків, коли Сторони посилаються на умови Контракту в ході захисту своїх інтересів у суді та інших випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.2.2. Про умови Контракту інформуються працівники Закладу у зв’язку з необхідністю виконання умов Контракту (ознайомлення бухгалтера, що займається нарахуваннями розміру оплати праці Директора Закладу).

8.2.3. Конфіденційність не поширюється на умови Контракту, доступ до яких врегульований чинним законодавством України.

8.3. Контракт укладений українською мовою, на 7 (cеми) аркушах у двох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.  

8.4. Директор Закладу, який звільняється, в день звільнення проводить інвентаризацію всіх матеріальних цінностей Закладу, наявних документів, справ і подає відповідні матеріали за підсумками інвентаризації управлінню культури і туризму.

8.5. У випадку відсутності в Закладі особи, на яку, в разі звільнення Директора Закладу, можливо тимчасово покласти виконання обов’язків Директора Закладу, начальник управління культури визначає працівника, якому передає на відповідальне зберігання, на підставі проведеної інвентаризації та укладеного Договору про відповідальне строкове зберігання, матеріальні цінності Закладу, наявні документи та справи.

8.6. До передачі у встановленому порядку на строкове відповідальне зберігання матеріальних цінностей Закладу, наявних документів та справ іншій особі, Директор Закладу, який звільняється, залишається основною матеріально відповідальною особою Закладу.

8.7. Умови цього Контракту можуть бути змінені виключно за згодою Сторін у письмовій формі, шляхом укладання додаткових угод (у двох примірниках), які стають невід’ємною частиною Контракту та мають однакову юридичну силу.

 
9.АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

          

Цей Контракт укладено в двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.


Начальник управління культури Директор Ніжинського краєзнавчого

і туризму музею ім. Спаського І.Г.

______________ В.С. Примаченко ________________ Г.М. Дудченко

"___"__________________ 2016 р. "___"____________________2016 р.

М.П.

________ (Примаченко В.С.) _________ (Дудченко Г.М.)

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Контракт
Алжирська компанія, представлена Генеральним директором Саїдом Небашем, в подальшому Замовник (Покупець)

Урок №2 Методи роботи з експозицією. Збір експонатів
Мета: ознайомити учнів з історією виникнення музеїв та шкільного краєзнавчого музею; охарактеризувати методи роботи з експозиціями,...

Методичні рекомендації Зміст Створення шкільного музею Офіційне визнання...
«Червоної книги України», а також так звані «білі плями» пов’язані із історією рідного краю І держави в цілому(Голодомор 1932-1933...

40-й день народження Житомирського музею космонавтики ім. С. П. Корольова
Лілія Кавун, науковий співробітник Житомирського музею космонавтики ім. С. П. Корольова

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу
Банк «Контракт», правонаступником якого є Публічне акціонерне товариство Банк «Контракт» в якості забезпечення кредитного договору...

Другий етап кваліфікаційного іспиту для одержання сертифіката аудитора
В зв’язку з цим Вам було доручено зустрітися з фінансовим директором Товариства та попередньо узгодити основні умови проведення аудиту...

Методичні рекомендації з порядку планування, добору, підготовки та...
Затверджені директором Департаменту кадрової політики Міністерства оборони України від 30. 12. 2013 інв.№255

Біржовий контракт №

Як особлива форма трудового договору, контракт регулює не лише трудові,...
Ніших працівників, а також захищати більшою мірою проти законодавства власні інтереси. Ця форма трудового договору дає можливість...

Дорогою захоплення Методичний посібник
...

Розглянуто та схвалено на
Кордонська Альона Василівна – викладач української мови та літератури, І категорія, керівник краєзнавчого гуртка «Поділля»

Конкурс на кращий малюнок «Мій мальовничий світанковий край»
Екскурсія на батьківщину Казимира Малевича до Пархомівського історико-художнього музею

Керівництво роботою музею. Планування роботи. Музейна рада
Комунальний заклад київської обласної ради «центр творчості дітей та юнацтва київщини»

Пенсійний контракт №34414060/ 2 / іпн з вкладником відкритого недержавного...

Опис краєзнавчого проекту Напрям роботи
Суб’єкти проектної діяльності: викладач-філолог Кривчун Віта Григорівна, бібліотекар Дешева Вікторія Анатоліївна, члени групи

Рішення про створення музею
Ольга Рокицька, методист кабінету координації роботи з методичними кабінетами кнз кор «Київський обласний інститут післядипломної...

Конкурс «Педагогічні інновації» Номінація: «Інноватика в організації...
Соляр Анатолій Петрович – керівник краєзнавчого гуртка «Поділля», спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Програма розрахована на роботу з гуртківцями, як правило, віком від 11 років І старших
Ляхович Леся Михайлівна керівник літературно-краєзнавчого гуртка Козівського районного будинку дитячої та юнацької творчостіБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт