Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про надання брокерських послуг

Договір про надання брокерських послуг

ДОГОВІР
ПРО НАДАННЯ БРОКЕРСЬКИХ ПОСЛУГм. _________________

"___" ____________ 200_ р.


______________________________________________________________________

(вказати брокера та необхідні дані про нього)

(надалі іменується "Брокер") з однієї сторони,

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Клієнт") в особі _______________________________________

______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі

_____________________________________________________________________,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

з іншої сторони,

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Клієнт в порядку та на умовах, визначених цим Договором, доручає Брокерові, а Брокер зобов'язується представляти інтереси Клієнта і, зокрема, надавати як брокер наступні послуги ___________________________________ на _______________________________________________________________ Біржі

(вказати найменування товарної біржі)

(надалі іменується "Біржа"), керуючись Правилами біржової торгівлі, прийнятими на Біржі.

1.2. Брокер за завданнями Клієнта надає останньому послуги, визначені у спеціальних дорученнях Клієнта, форма яких передбачена в додатку N ___ до цього Договору (надалі іменуються "доручення"), згідно із переліком послуг, наведеним у додатку N __ до цього Договору.

1.3. Передбачені п. 1.1 цього Договору послуги надаються Брокером в сфері ____________________ у якості ________________.
2. ПОРЯДОК ВЗАЄМОДІЇ СТОРІН

2.1. Протягом строку цього Договору Клієнт направляє Брокерові доручення шляхом _______________, якими доручає Брокерові купити або продати на Біржі товар Клієнта (надалі іменується "товар"), уклавши відповідний договір (надалі іменується "договір") та (або) надати інші визначені в п. 1.1 цього Договору послуги.

2.2. Виконавши доручення Клієнта, Брокер зобов'язаний в строк ___________ повідомити про це Клієнта шляхом ____________, після чого Клієнт зобов'язаний протягом ___________ банківських днів виплатити Брокерові передбачену цим Договором винагороду.

2.3. Підставою вважати доручення Клієнта виконаним Брокером є офіційна реєстрація договору на Біржі, що має бути підтверджено Брокером шляхом ______________ в строк ______________.

2.4. Розрахунки за товар здійснюються безпосередньо між _______________ та покупцем такого товару.
3. УМОВИ РОЗРАХУНКІВ

3.1. За надання передбачених п. 1.1 цього Договору послуг Клієнт сплачує Брокеру ___________________________________ шляхом _______________ в строк ___________________________.
3.2. У випадку прострочення сплати передбаченої п. 3.1 цього Договору суми Клієнт сплачує Брокерові пеню в розмірі ______ % від простроченої суми за кожний день прострочення.
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КЛІЄНТА

4.1. Клієнт зобов'язаний:

4.1.1. Своєчасно оплачувати послуги Брокера у строк та розмірах передбачених цим Договором.

4.1.2. Надавати Клієнту гарантії платоспроможності покупців товару та гарантії наявності товару у його продавців на праві власності: ______________, в строк ____________ шляхом __________.

4.2. Клієнт має право:

4.2.1. Вимагати від Брокера належного виконання обов'язків за цим Договором.
5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ БРОКЕРА

5.1. Брокер зобов'язаний:

5.1.1. Виконувати доручення Клієнта, відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства України.

5.1.2. Надавати Клієнтові інформацію, а саме: ___________, в строк _____________ шляхом _______________.

5.2. Брокер має право:

5.2.1. Вчасно отримувати передбачені п. 3.1 цього Договору платежі.
6. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

6.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.
7. ДІЯ ДОГОВОРУ

7.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печаткою Клієнта.

7.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 7.1 цього Договору та закінчується ____________________________________.

7.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

7.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.5. Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.

7.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

7.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України.
8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

8.2. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

8.3. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних з цим несприятливих наслідків.

8.4. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені печаткою Клієнта.

8.5. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені печаткою Клієнта.

8.6. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН


БРОКЕР

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________
Підписи
БРОКЕР

___________/_______/


КЛІЄНТ

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________

_____________________________
сторін
За КЛІЄНТА

Керівник__________/______/
М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тов “бс шіппінг сервіс лтд” Договір № /15 від. 2015 р на надання...
Митний брокер”, в особі генерального директора Гуменюка В. С., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та, іменоване у подальшому...

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Тов “блек сі брок” Договір № /15 від. 2015 р на надання брокерських...
Ае 523463, іменоване у подальшому “Митний брокер”, в особі директора Паламарчука В. В., діючого на підставі Статуту, з однієї сторони,...

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Сторони, уклали цей Договір надання послуг у сфері інформатизації (далі Договір) про наступне

Договір про надання послуг адвоката та консультаційних послуг
Житомирської обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури n 8 від 20. 02. 2002 року з другого боку, уклали цей Договір...

Догов ір надання послуг у сфері інформатизації №
Фоп заєць Дмитро Леонідович, діє на підставі Виписки з єдр, далі – Виконавець, з іншого боку, а разом іменовані – Сторони, уклали...

Договір надання рекламних послуг шляхом розміщення рекламних оголошень в мережі Інтернет
Договору, вами, що виступає юридичною особою або фізичною особою, яка є громадянином України, або проживає в Україні, та яка: (І)...

Публічний договір Публічний абонентський договір про надання послуг oll. Tv
Діджітал Скрінз" (надалі – "Провайдер"), керуючись статтями 633 та 634 Цивільного кодексу України, пропонує та організовує від імені...

Виконавець як правило надає послугу особисто, але у випадках, встановлених...
Нижче пропонується різновид договору про надання послуг – договір рекламних послуг, що надаються за допомогою радіо та телебачення,...

Додаток №2 до Договору про надання послуг
Відповідно до умов Договору про надання послуг «Екта Смарт» №177-ес-2017 від 15. 03. 2017 року (далі – Договір) у даному Додатку...

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Коментар: Договір про організацію банкету є різновидом договору про...

Договір № про надання послуг з централізованого опалення, постачання...
Комунальне підприємство "Дніпропетровські міські теплові мережі" Дніпропетровської міської радиБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт