Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стату т

Стату т

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ «Київська міжнародна фондова біржа»

Протокол № 02/11 від 11 липня 2011 р.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

КИЇВСЬКА МІЖНАРОДНА ФОНДОВА БІРЖА”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)
Ідентифікаційний код 20064500

КИЇВ

2011 рік

СТАТТЯ 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа» (надалі – Біржа) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Київська міжнародна фондова біржа», яке було засновано юридичними особами, які внесли свою частку до статутного фонду, уклали установчий договір і здійснили в повному обсязі підготовчу роботу, пов'язану із створенням Біржі, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу та здійснює цю діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про господарські товариства», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», інших актів законодавства України, Статуту і Правил фондової біржі.

1.2. Повне найменування Біржі:

- українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Київська міжнародна фондова біржа»;

- російською мовою – Публичное акционерное общество «Киевская международная фондовая биржа»;

 • англійською мовою – Public joint stock company «Куіv international stock exchange».

Скорочене найменування Біржі:

- українською мовою - ПАТ «КМФБ»;

- російською мовою - ПАО «КМФБ»;

- англійською мовою – РJSC «КISE».

1.3. Місцезнаходження Біржі: Україна, 01033, м. Київ, вул. Саксаганського, 36-В.
СТАТТЯ 2.

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

2.1. Біржа створена без мети отримання прибутку і є організаційно оформленим, постійно діючим ринком, на якому здійснюється торгівля цінними паперами.

Метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів та розв'язання спорів між членами Біржі, а також для забезпечення рівних умов в здійсненні біржової торгівлі всім учасникам біржового ринку.

Для досягнення цієї мети, Біржа:

 • формує необхідну інфраструктуру для забезпечення проведення біржових торгів (створення торгівельних майданчиків, комп'ютерних мереж та систем, засобів зв'язку, приймає участь у створенні розрахункових, клірингових, депозитарних установ, тощо);

 • розробляє регулятивні документи, правила та процедури щодо: членства на Біржі, проведення торгів та розрахунків, системи управління ризиками; розробляє інші нормативні документи, які регламентують діяльність Біржі;

 • організовує та здійснює проведення торгів фінансовими інструментами та іншими біржовими активами;

 • встановлює біржовий курс цінних паперів та їх похідних, інших фінансових інструментів та біржових активів, торгівля якими здійснюється на Біржі відповідно до чинного законодавства України;

 • надає консультаційні, інформаційні та інші види послуг, зокрема, здійснює розповсюдження засобів програмного забезпечення, автоматизованих комплексів та каналів зв'язку для забезпечення проведення торгів на Біржі;

 • організує підготовку та перепідготовку фахівців для роботи на біржовому ринку;

 • в процесі своєї діяльності використовує та експлуатує засоби криптографічного захисту інформації та електронний цифровий підпис;

 • здійснює інші види діяльності, які відповідають предмету та меті діяльності Біржі, та не є забороненими чинним законодавством України.

2.2. Основними засадами функціонування Біржі є:

 • створення умов щодо конкурентного ціноутворення на цінні папери та інші фінансові інструменти шляхом зосередження попиту та пропозицій на їх купівлю-продаж;

 • підтримання цілісності та стабільності ринку цінних паперів шляхом запровадження справедливих та рівних для всіх учасників біржових торгів правил поведінки;

 • забезпечення прозорості ринку цінних паперів через оприлюднення інформації, що характеризує кон'юнктуру ринку;

 • забезпечення інформування учасників біржових торгів та інвесторів щодо емітентів та їхніх цінних паперів;

 • застосування ефективних технологій укладання біржових угод та виконання біржових контрактів, що відповідають міжнародним стандартам;

 • забезпечення функціонування Біржі на постійно діючій основі;

 • забезпечення захисту учасників біржових торгів та інвесторів від зловживань шляхом установлення вимог щодо допуску до торгівлі, застосування процедур нагляду, контролю та накладання санкцій за порушення.

2.3. До функцій Біржі належать:

 • установлення правил проведення біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

 • організація та проведення регулярних біржових торгів;

 • організаційне, технологічне та технічне забезпечення проведення біржових торгів;

 • установлення процедур лістингу та делістингу, допуску до торгівлі на Біржі;

 • ведення переліку учасників торгів, фіксація оголошених заявок, укладених біржових угод та контроль за виконанням біржових контрактів;

 • ведення переліку цінних паперів та інших фінансових інструментів, унесених до біржового списку;

 • обмін інформацією з депозитарними та розрахунково-кліринговими установами для забезпечення виконання біржових контрактів;

 • зберігання документів щодо укладення біржових угод і виконання біржових контрактів в депозитарній системі;

 • здійснення контролю за дотриманням членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством, Правил Біржі;

 • відповідне реагування на виявлені порушення законодавства про цінні папери та Правил Біржі;

 • здійснення фінансового моніторингу згідно з вимогами законодавства;

 • надання інформаційних послуг щодо організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

 • оприлюднення інформації відповідно до законодавства України.

2.4. Предметом діяльності Біржі є:

 • організація постійно діючого ринку для проведення торгів цінними паперами та їх похідними, а також іншими фінансовими інструментами та біржовими активами, торгівля якими може здійснюватися на Біржі відповідно до чинного законодавства України;

 • зосередження попиту та пропозиції на цінні папери та їх похідні, а також інші фінансові інструменти, та біржові активи, сприяння формуванню їх біржового курсу;

 • організація та забезпечення здійснення клірингу та розрахунків за договорами з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами, укладених на Біржі згідно з вимогами нормативно-правових актів України;

 • розв’язання спорів між членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у біржових торгах згідно із законодавством України,

 • здійснення інших видів діяльності, не забороненої чинним законодавством.

Предметом діяльності Біржі також є:

 • організація та створення умов для здійснення біржових операцій з укладення цивільно-правових правочинів з цінними паперами та їх похідних;

 • зосередження попиту і пропозиції цінних паперів, сприяння формуванню їх біржового курсу;

 • міжнародний перерозподіл капіталу;

 • об'єднання навколо Біржі учасників національного та світового ринку цінних паперів;

 • створення міжнародних каналів зв’язку та наукових структур з фондових операцій;

 • створення інформаційних структур, включених до міжнародної мережі комерційної інформації;

 • підготовка та випуск навчально-методичних посібників, рекламних проспектів, різних видів науково-технічної документації, організація публікації наукових робіт, а також навчання з різних аспектів своєї діяльності;

 • організація і здійснення досліджень в області функціонування ринків цінних паперів та їх похідних;

 • взаємодія з іншими організаторами торгівлі цінними паперами та їх похідними;

 • інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.5. Діяльність Біржі не спрямована на отримання прибутку. У разі перевищення доходів над видатками, вони спрямовуються на розвиток Біржі.

2.6. Біржа може мати своє друковане видання.

2.7. Біржа може реалізовувати інші напрями своєї діяльності відповідно до вимог законодавства України.

Біржа здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до положень цього Статуту та законодавства України.

Біржа може надавати консультативно-інформаційні послуги на ринку цінних паперів, послуги з організаційно-технічного забезпечення аукціонних торгів.

2.8. На Біржі діють державні представники, які призначаються і відкликаються Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.9. Державні представники на Біржі уповноважені здійснювати контроль за дотриманням положень Правил Біржі та цього Статуту і мають право брати участь у роботі керівних органів Біржі.
СТАТТЯ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС БІРЖІ

3.1. Біржа є юридичною особою за законодавством України. Біржа набуває статусу юридичної особи з дня її державної реєстрації.

3.2. Біржа є господарським Товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Біржа з дня її державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському судах.

3.4. Біржа заснована без обмеження терміну її діяльності.

3.5. Біржа здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Біржі. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Біржі.

3.6. Біржа має основну круглу та інші печатки, штампи, бланки, власну емблему (фірмовий знак), комерційне (фірмове) найменування, товарний знак і інші засоби візуальної ідентифікації, поточний і інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах Банків на території України та за її межами.

3.7. Біржа самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

3.8. Біржа має самостійний баланс, проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

3.9. Біржа не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Біржі та її органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Біржі, тільки в межах належних їм акцій.

До акціонерів Біржі не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Біржі або іншими акціонерами.

3.10. Біржа не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Біржі.

3.11. Біржа має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних Товариствах, з дотриманням положень антимонопольного законодавства України;

укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії та інші договори;

вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;

набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;

продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;

засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;

надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;

здійснювати експортно-імпортні операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізинговим угодам, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;

здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

3.12. Господарські Товариства, що засновуються Біржею.

3.12.1. Біржа за рішенням Біржової ради має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі відповідно статутів або положень.

3.12.2. За рішенням Біржової ради, Біржа має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Біржі господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

3.12.3. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Головою Правління за погодженням із Біржової радою Біржі. Керівники філій, дочірніх підприємств, представництв і інших відокремлених підрозділів діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Головою Правління, та відповідних положень і статутів.

3.12.4. Органи управління господарських товариств, що засновуються Біржею, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України. Кандидатури керівника господарських товариств, що засновані Біржею, і представників Біржі в їхніх органах управління і контролю пропонуються Правлінням та погоджуються із Біржовою радою Біржі.

3.12.5. За рішенням Біржової ради майно і кошти, що належать Біржі, можуть бути використані для формування статутних фондів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Біржа.

3.12.6. Створені Біржею юридичні особи за рішенням Біржової ради можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Біржі.
СТАТТЯ 4.

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ БІРЖІ, ЇХ ПРАВА Й ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Засновниками Біржі є:

1) Акціонерний комерційний банк „Фіатбанк”.

Адреса: м. Хмельницький, вул. Проскурівська,19;

2) Товариство з обмеженою відповідальністю „Брокерська контора „Онул”.

Адреса: м. Кіровоград, вул. Кірова,53;

3) Акціонерний комерційний банк „Галицький”.

Адреса: м. Львів, вул. Академіка Гнатюка, 11;

4) Акціонерне товариство „Київський інвестиційний фонд „Кіфон”.

Адреса: м. Київ, вул. Ванди Василевської, 24;

5) Товариство з обмеженою відповідальністю „Аваль-схід”.

Адреса: м. Київ, проспект Визволителів, 3;

6) Акціонерне товариство „Інвестиційний фонд „Айко”.

Адреса: м. Кіровоград, вул. Карла Маркса, 31/36;

7) Всеукраїнський акціонерний банк „Вабанк”.

Адреса: м. Київ, вул. Павлівська, 4-8;

8) Українська фінансова компанія „Укрфінком”.

Адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 34/1, кімн. 11;.

9) Інвестиційна компанія „Діком”.

Адреса: м. Донецьк, проспект Ілліча, 89;

10) Інвестиційно-фінансова компанія „МКД”.

Адреса:, м. Київ, вул. Кошиця, 9, оф. 96;

11) Товариство з обмеженою відповідальністю „ЦСПУ- траст”.

Адреса: м. Херсон, вул. Суворова, 1 а;

12) Акціонерне товариство „Софія - цінні папери”.

Адреса: м. Київ, проспект Правди, 104;

13) Акціонерне товариство „Одеський центр цінних паперів”.

Адреса: м. Одеса, вул. Бебеля, 3;

14) Макіївський комерційний банк „Шахтекономбанк”.

Адреса: Донецька обл., м. Макіївка, площа Радянська, 2;

15) Інвестиційний фонд „Сігма”.

Адреса: м. Харків, вул. Мар'яненка, 4 а;

16) Акціонерне товариство „Інвестиційно-трастова компанія „ХІНКО Холдинг”.

Адреса:, м. Херсон, вул. Рози Люксембург, 16;

17) Товариство з обмеженою відповідальністю „КАМБІО”.

Адреса: м. Київ, площа Перемоги, 1, кім, 504;

18) Акціонерне товариство „Одеський інвестиційний фонд”.

Адреса: м. Одеса, вул. Хмельницького, 24;

19) Брокерська контора „Крок МТ”.

Адреса: м. Івано-Франківськ, вул. Вовчинецька, 9;

20) Товариство з обмеженою відповідальністю „Комекс-Брок Лтд”.

Адреса: м. Київ, вул. Індустріальна, 27, поверх 12;

21) Спільне виробничо-інвестиційне підприємство, акціонерне Біржіо „Фіаніт”.

Адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Кірова, 40;

22) Товариство з обмеженою відповідальністю „Інвестиційна компанія „Звягельінвест”.

Адреса: Житомирська область, м. Новоград-Волинський, вул. Радянська, 3;

23) Акціонерне товариство „Тавричний інвестиційний фонд”.

Адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Первомайська, 3, корпус А;

24) Акціонерне товариство „Фондова зірка”.

Адреса: м. Київ вул. Соломенська, 3, кім, 533;

25) Акціонерне товариство „Інвестиційно-трастова компанія „ВІЙКО”.

Адреса: м. Вінниця, вул. Келецька, 51;

26) Акціонерне товариство „Фаворит”.

Адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 41 а;

27) Акціонерне товариство „Фонди Галичини”.

Адреса: м. Львів, вул. Новаківського, 6-1 а.

4.2. Особи, які набули право власності на акції Біржі, набувають статусу акціонерів Біржі.

4.3. Кожна проста іменна акція Біржі надає акціонеру право:

 • на участь в управлінні Біржею;

 • на отримання у разі ліквідації Біржі частини її майна або вартості майна;

 • на отримання інформації про господарську діяльність Біржі, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Біржі, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;

 • переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

 • вимагати здійснення Біржею обов’язкового викупу належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Біржі; вчинення Біржею значного правочину; зміну розміру статутного капіталу.

4.4. Одна проста акція Біржі надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.5. Окрім прав, зазначених вище, акціонери Біржі мають право:

 • вийти із складу акціонерів Біржі в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

 • відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Біржі;

 • інші права відповідно до законодавства України.

4.6. Акціонери Біржі зобов’язані:

 • дотримуватись положень Статуту Біржі, інших внутрішніх документів Біржі та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, Біржової ради та Правління;

 • виконувати свої зобов’язання перед Біржею, у тому числі пов’язані з майновою участю;

 • оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Біржі та рішеннями органів управління Біржі;

 • не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Біржі;

 • сприяти Біржі у здійсненні її діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити іміджу;

 • виконувати інші зобов’язання, визначені чинним законодавством України та документами Біржі.

4.7. Придбання значного пакету акцій Біржі.

4.7.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих іменних акцій Біржі (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Біржі письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його шляхом надання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Біржа пройшла процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

4.7.2. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Біржі, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих іменних акцій Біржі, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

4.7.3. Біржа не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

4.7.4. Положення, передбачені п. 4.7.1. цього Статуту, не поширюється на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

  1. Придбання акцій Біржі за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

4.8.1. Акціонер (акціонери, які діють спільно), який внаслідок придбання акцій Біржі з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став власником контрольного пакета акцій (більше ніж 50 відсотків простих іменних акцій Біржі), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язаний запропонувати всім акціонерам придбати у них прості іменні акції Біржі.

4.8.2. Зазначений акціонер (акціонери, що діють спільно) повинен надiслати на Біржу публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих іменних акцій Біржі про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Біржі на ім'я Біржової ради та повідомити про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Біржа пройшла процедуру лістингу. Біржова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Біржі протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій Біржі.

4.8.3. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) Акціонера (кожного з акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій Біржі, та його афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Біржі, належних кожному із зазначених акціонерів;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

4.8.4. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції, якщо інший строк не встановлений законодавством.

4.8.5. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до чинного законодавства.

4.8.6. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку акціонер (акціонери, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, повинен сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття акціонером (акціонерами, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

4.8.7. Положення п.4.8.1. цього Статуту не поширюється на акціонера (акціонерів, що діють спільно), який вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать йому та його афілійованим особам.
СТАТТЯ 5.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стату т

Стату т

Стату т
Державного навчального закладу “Рівненське вище професійне училище ресторанного сервісу І торгівлі”

Стату т
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «спеціалізоване управління №112 «стальконструкція»

Стату т
Цей Статут розроблено на основі Законів України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондову біржу”

Стату т “Моторного (транспортного) страхового бюро України”
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України розпорядження від 01. 02. 2005 №3470

Стату т
Публічного Акціонерного Товариства «медінвестпроект», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24. 03....

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т комунального закладу
Комунального закладу «куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» харківської

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Рішення №1 від 26. 03. 2013р. Стату т адвокатського бюро «романа ганенка»
Цей статут розроблено на основі та у відповідності до Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” та інших чинних нормативних...

Стату т
Східне державне підприємство геодезії, картографії, кадастру та геоінформатики (далi – Підприємство) засновано на державній власності...

Стату т
Відкритого акціонерного товариства “Електровимірювач”, яке засноване згідно з рішенням Фонду Державного майна України від 05. 11....

Стату т
Цей Статут викладений у відповідності з нормами Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про господарські...

Стату т
Цей Статут розроблений у відповідності до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Стату т
Золочівської районної державної адміністрації Харківської області (далі –будинок дитячої та юнацької творчості) є установою комунальною...

Стату т
Я» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт