Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


ЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням чергових загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

(протокол б/н від «22» квітня 2016 року)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)


м. Дніпропетровськ

2016 рік

Попередні редакції Статуту були зареєстровані Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29 січня 2008 року, номер запису 1 224 145 0000 041155; 24 лютого 2009 року, номер запису 1 224 105 0001 041155; 06.08.2009 року, 29 вересня 2009 року номер запису 1 224 105 0005 04155; 25.03.2010 року, номер запису 1 224 105 0007 041155; 22 липня 2010 р., номер запису 1 224 105 0009 011155; 21.10.2010 року, номер запису 1 224 105 0010 041155, 21 липня 2011 року, номер запису 1 224 105 0012 041155, 14 червня 2012 року, номер запису 1 224 105 0015 041155 та

та 18 березня 2015 року, номер запису 1 224 105 0019 041155.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» (у подальшому - «Біржа») створене шляхом перетворення ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» згідно рішень загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО – ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» (протокол № 07/07/24 від 24 липня 2007 року та № 08/01/28-01 від 28 січня 2008 року) та здійснює діяльність відповідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» є правонаступником ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГІВЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА «ПЕРСПЕКТИВА» в повному обсязі прав та обов’язків.

Статут Біржі (далі за текстом - «Статут») розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Біржі, предмет та мету її діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Біржі та інші положення стосовно діяльності Біржі, і є єдиним установчим документом, яким Біржа керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Біржі.

Повне найменування Біржі:

   • українською мовою:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

 • російською мовою:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФОНДОВАЯ БИРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»;

 • англійською мовою:

PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «STOCK EXCHANGE «PERSPEKTIVA».

Скорочене найменування Біржі:

 • українською мовою: ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

 • російською мовою: ПАО «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»;

 • англійською мовою: «SE «PERSPEKTIVA» РJSC.

1.3. Місцезнаходження Біржі:

49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Воскресенська, буд. 30.

1.4. Термін діяльності Біржі не обмежується.

1.5. Біржа набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації. Біржа має відокремлене майно, веде самостійний баланс, відкриває рахунки в банках, має печатку з власним найменуванням, може створювати дочірні підприємства, філії, представництва тощо.

Біржа створена та діє як фондова біржа, яка здійснює діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів та володіє електронною торговельною системою (далі – «ЕТС»), що надає можливість обміну пропозиціями купівлі та продажу цінних паперів.

Біржа має право здійснювати діяльність з організації торгівлі на ринку цінних паперів за умови отримання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з організації торгівлі на ринку цінних паперів, відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

Біржа не може здійснювати інші види професійної діяльності на фондовому ринку, крім діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Акціонер Біржі – будь-яка юридична або фізична особа, яка володіє акціями Біржі.

2.2. Правила Біржі це нормативний документ Біржі, який регламентує взаємовідносини між Членами Біржі, встановлює форми, норми та правила їх взаємодії з метою створення максимально

зручних умов для укладання договорів, отримання інформації та прийняття рішень. Правила Біржі затверджуються Біржовою радою та реєструються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Загальним принципом Правил Біржі є недопущення, виявлення та виключення маніпулювання на Біржі.

2.3. Член фондової Біржі юридична особа, яка має ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з торгівлі цінними паперами, отримала цей статус в порядку, встановленому Біржею, і внесена до Реєстру Членів Біржі та Учасників Біржових торгів (далі – «Член Біржі»).

2.4. Учасник Біржових торгів Член Біржі, а також у випадках, передбачених законодавством України, інші особи та державні органи, що уклали договір з центром сертифікації ключів, отримали право надавати заявки та укладати договори в ЕТС Біржі і внесені у Реєстр Членів Біржі та Учасників Біржових торгів.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІРЖІ

3.1. Біржа набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.

3.2. За типом Біржа є публічним акціонерним товариством.

3.3. Біржа має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Біржа може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.4. Біржа має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, телефакс, фірмовий бланк та інші визначені чинним законодавством атрибути і реквізити юридичної особи.

3.5. Біржа самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

3.6. Майно Біржі формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Джерелами формування майна Біржі є:

 • внески засновників та акціонерів Біржі;

 • прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

 • доходи від цінних паперів;

 • капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

 • надходження від роздержавлення та приватизації власності;

 • благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

 • інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Майно Біржі складається з основних засобів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Біржі.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Біржі, несе Біржа, якщо інше не передбачено договором або чинним законодавством України.

3.7. Біржа є власником:

 • майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність як вклад до Статутного (складеного) (далі по тексту – «Статутного») капіталу;

 • майна, набутого Біржею у результаті господарської діяльності;

 • одержаних доходів;

 • іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.8. Біржа самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

3.9. Біржа самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Біржа має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Біржа має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення та/або у проспекті емісії.

3.11. Біржа самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Біржі, а Біржа не відповідає за зобов’язаннями держави.

3.12. Майно Біржі може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

3.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Біржі і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Біржі, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Біржі у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.14. Біржа має цивільні права, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеними:

 • випускати, продавати, купувати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в товариствах, з дотриманням обмежень, встановлених законодавством України;

 • укладати господарські та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

 • одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно чинного законодавства України;

 • самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства України;

 • набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;

 • самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

 • з урахуванням вимог та гарантій, передбачених чинним законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, системи заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

 • самостійно встановлювати організаційну структуру Біржі та штатний розклад;

 • самостійно встановлювати ціни та тарифи на власні роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

 • самостійно розпоряджатися належним їй майном;

 • створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником господарських товариств з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;

 • здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

Біржа набуває та реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

3.15. Біржа зобов'язана:

 • дотримуватись вимог чинного законодавства України;

 • розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності Біржі.

3.16. Створені Біржею дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Біржі.

3.17. У разі виникнення обставин, не урегульованих цим Статутом, Біржа здійснює свою діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України.
4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ БІРЖІ

4.1. Основною метою діяльності Біржі є створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних торгів фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладення і виконання договорів щодо фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними, крім цінних паперів, та розв’язання спорів між членами Біржі.

Прибуток Біржі спрямовується на її розвиток та не підлягає розподілу між її акціонерами.

4.2. Предметом діяльності Біржі є:

4.2.1. організація постійно діючого ринку для проведення торгів цінними паперами та їх похідними, а також іншими фінансовими інструментами, організація торгівлі якими може здійснюватися Біржею відповідно до чинного законодавства України, а саме:

 • організація, технологічне та технічне забезпечення торгів на Біржі;

 • сприяння здійсненню операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами без затримок у часі, отриманню Членами Біржі та їх клієнтами інформації відносно попиту та пропозиції, що склалися на організаційно оформленому ринку цінних паперів;

 • облік Членів Біржі та Учасників біржових торгів;

 • зосередження попиту та пропозиції на цінні папери та похідні, а також інші фінансові інструменти, сприяння формуванню їх біржового курсу;

 • облік укладених на Біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів, інших фінансових інструментів та контроль за їх виконанням;

 • обмін інформацією з Центральним депозитарієм та особами, що впроваджують клірингову діяльність, банками, Учасниками біржових торгів та емітентами для здійснення ними операцій щодо укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів на Біржі;

 • зберігання інформації відносно виставлених заявок та укладених на Біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

 • організація та забезпечення здійснення розрахунків та клірингового обслуговування угод та контрактів (договорів), укладених на Біржі згідно з вимогами нормативно-правових актів України (тільки щодо похідних);

 • підтримка, прямо або опосередковано, розвитку депозитарної та клірингової систем, пов'язаних з фондовою торгівлею на організованих ринках;

 • розробка та встановлення стандартів та вимог стосовно операцій з цінними паперами, порядку допуску Членів Біржі та Учасників біржових торгів до ЕТС та участі в торгах на Біржі, порядку укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів;

 • контроль за дотриманням Членами Біржі законодавства України щодо ринку цінних паперів та нормативних актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

 • об'єднання зусиль та можливостей фахівців ринку цінних паперів;

 • взаємодія з учасниками фондового ринку, що не є Членами Біржі, їх об'єднаннями та асоціаціями;

 • надання Членам Біржі інформаційної, методичної, технічної та юридичної допомоги у сфері організації торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

 • розв’язання спорів між Членами Біржі та іншими особами, які мають право брати участь у торгах на Біржі згідно з чинним законодавством України, розробка та впровадження механізму вирішення суперечливих питань між Членами Біржі (Учасниками біржових торгів), Біржею та Членами Біржі (Учасниками біржових торгів), Членами Біржі (Учасниками біржових торгів) та їх клієнтами;

 • розробка та впровадження методів захисту Членів Біржі та їх клієнтів від зловживань та правопорушень при укладанні та виконанні договорів купівлі-продажу цінних паперів та операцій з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами;

4.2.2. створення, експлуатування і розвиток комп’ютерної мережі передачі даних і управління ними;

4.2.3. придбання, експлуатація, обслуговування і реалізація програмного, апаратного і телекомунікаційного забезпечення, зокрема, надання послуги зі встановлення, підключення, адміністрування та обслуговування програмно-апаратних систем та продуктів, в тому числі систем електронного документообігу (терміналів торговельної системи), клірингових, розрахункових та платіжних систем;

4.2.4. надання послуг, пов'язаних з діяльністю на фондовому ринку: консультаційні, експертні дослідження кон'юнктури ринку, інформаційно-довідникового характеру, по збору та обробці даних;

4.2.5. організація, проведення та підтримання, прямо або опосередковано, програми підвищення професійного рівня та підготовки фахівців для роботи на біржовому ринку, а також конференцій, семінарів, форумів, виставок;

4.2.6. здійснення іншої не забороненої чинним законодавством діяльності.

4.3. Основними завданнями Біржі є:

4.3.1. забезпечення умов для здійснення купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів через ЕТС;

4.3.2. інформування Членів Біржі та їх клієнтів відносно кон'юнктури, яка склалась на організаційно оформленому ринку цінних паперів;

4.3.3. захист Членів Біржі та їх клієнтів від можливих зловживань та порушень чинного законодавства України;

4.3.4. сприяння створенню регульованого, відкритого, загальнодоступного ринку цінних паперів в Україні шляхом розробки, впровадження та забезпечення виконання Членами Біржі єдиних обов'язкових Правил Біржі та інших нормативних документів Біржі.

4.4. Діяльність Біржі розповсюджується як на території України, так і за її межами.

4.5. Біржа зобов'язана одержати відповідні ліцензії (дозволи, патенти, тощо) за видами діяльності, реалізація яких відповідно до закону можлива лише за їх наявності.

Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності в них допуску до державної таємниці відповідної форми.

4.6. Біржа може розширювати і доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Біржі, виходячи із потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить чинному законодавству України.

4.7. Біржа має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Біржа користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт