Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стату т публічного акціонерного товариства

Стату т публічного акціонерного товариства

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства

«Олександрійська фабрика діаграмних паперів»
Протокол № 17 від 25 травня 2011 р.
Голова Загальних Зборів

______________ Ю.О. Павленков.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ»

Код ЄДРПОУ 02424856

( НОВА РЕДАКЦІЯ )

м. Олександрія,- 2011 рік
1.ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ.


1.1. Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі - Товариство), а також права та обов’язки його акціонерів відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Олександрійська фабрика діаграмних паперів, заснованого відповідно до Наказу № 66 Державного Комітету України у справах видавництва поліграфіі та книгорозповсюдження від 30 червня 1994 року, шляхом перетворення державного підприємства Олександрійська фабрика діаграмних паперів у відкрите акціонерне товариство «Олександрійська фабрика діаграмних паперів», відповідно до Указу Президента Украіни "Про корпоратизацію державних підприємств" від 15 06 1993 року № 210\93.

Публічне акціонерне товариство "Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (ідентифікаційний код 02424856) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства "Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (ідентифікаційний код 02424856) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Положення цього Статуту розроблені відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" та інших нормативно-правових актів.

1.2.Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:
- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛЕКСАНДРІЙСЬКА ФАБРИКА ДІАГРАМНИХ ПАПЕРІВ».

- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ФАБРИКА ДИАГРАММНІХ БУМАГ».

Скорочене:
- українською мовою: ПАТ «ОФДП»;

- російською мовою: ПАО «АФДБ».

1.3. Місцезнаходження Товариства: проспект Будівельників, 40 місто Олександрія Кіровоградська область Україна поштовий індекс 28000.

1.4. Тип Товариства.
Товариство є публічним акціонерним товариством.
1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.
1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.
1.5.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.5.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
1.5.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.5.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.5.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чиним законодавством України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.
1.5.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.
1.5.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.
1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
1.6.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.6.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.
2. МЕТА (ЦІЛЬ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (ціль) діяльності.

2.1.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку , та реалізації на підставі отриманого прибутку інтересів акціонерів та трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Виготовлення виробів з паперу та картону,  виробництво діаграмної продукції.

2.2.2. Виробництво інших виробів з паперу та картону.

2.2.3. Виробництво паперових та канцелярських виробів.

2.2.4. Поліграфічна діяльність та пов’язані з нею послуги.

2.2.5. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 

2.2.6 Оптова торгівля товарами господарського призначення.

2.2.7. Оптова торгівля папером, картоном, книгами, журналами та канцелярським приладдям .

2.2.7. Роздрібна торгівля з лотків і на ринках .

2.2.8 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах , щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, товарів народного споживання.
2.2.9. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

2.2.10. Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування.

2.2.11. Рекламна діяльність.

 2.2.12.Адміністративна та допоміжна офісна діяльність.

2.2.13. Переробка промислових відходів, вторинної сировини;
2.2.14 Діяльність, пов’язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ.

2.2.15 Ремонт та обслуговування техніки, автотранспорту.

2.2.16 Прокат засобів виробництва, автотранспорту.

2.2.17. Організація та утримання стоянок для автотранспортних засобів.

2.2.18. Будівництво , реконструкція об’єктів соціального та виробничого призначення.
2.2.19. Проведення ремонтно-будівельних монтажних робіт.

2.3. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.
Товариство здійснює діяльність, яка потребує ліцензування, тільки після одержання відповідної ліцензії згідно з законодавством України.
3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

Засновниками Товариства є юридичні та фізичні особи, які на дату проведення загальних зборів Товариства є акціонерами Відкритого акціонерного товариства "Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (ідентифікаційний код 02424856).

3.2. Акціонери товариства.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені

актами законодавства та цим Статутом.

4.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.
4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.3.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
4.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.3.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акцій визначається чинним законодавством України.
4.4. Обов'язки акціонерів.

4.4.1. Акціонери зобов'язані:

4.4.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
4.4.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
4.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4.4.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
4.4.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
4.4.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА
5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено cтатутний капітал у розмірі

5775060 ( п’ять мільйонів сімсот сімдесят п’ять тисяч шістдесят гривень).


5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11., до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

5.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Стату т
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «спеціалізоване управління №112 «стальконструкція»

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Публічного акціонерного товариства
...

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “
Публічного акціонерного товариства “енергопостачальної компанії “херсонобленерго”

Стату т
Публічного Акціонерного Товариства «медінвестпроект», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24. 03....

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)
«Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в публічне акціонерне товариство «завод...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення
Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «банк січ» (далі – Положення) розроблено відповідно до...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства
Ифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «нові технології» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт