Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)

Стату т публічного акціонерного товариства «завод «лтав а» (нова редакція)

Сторінка1/3
  1   2   3


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ВАТ "ЛТАВА"

Протокол № 18

від "27" квітня 2011р.

Голова загальних зборів акціонерів


___________________/Грицай Т.Б./

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ЗАВОД «Л Т А В А»

(нова редакція)

КОД ЄДРПОУ 14308479


м.Полтава - 2011р.

1. ЗАГАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА» (далi - Товариство) є правонаступником всіх прав та обов’язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ЛТАВА”, яке засновано вiдповiдно до наказу Мiнмашпрому України вiд 26.10.1994р.,№1384а на пiдставi Указу Президента України вiд 15.06.1993р.,№210/93 «Про корпоратизацiю державних пiдприємств» шляхом перетворення державного пiдприємства «Полтавский електромеханiчний завод» у вiдкрите акцiонерне товариство “Лтава” та перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА» на виконання вимог Закону України “Про акціонерні товариства” №514-VI від 17.09.2008р.
1.2.Найменування Товариства:

-повне – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛТАВА»;

-скорочене – ПАТ «ЗАВОД «ЛТАВА»;

-англійською мовою – PJSC «ZAVOD «LTAVA»;

-російською мовою – ПАО «ЗАВОД «ЛТАВА».

1.3. Мiсце знаходження Товариства: Україна, 36002, м.Полтава, вул.Р.Люксембург,72.
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI ТОВАРИСТВА
2.1. Товариство утворене з метою забезпечення досягнення суспiльно-корисних цiлей та одержання прибутку на пiдставi здiйснення спiльної виробничої, торгiвельної, наукової, посередницької та iншої дiяльностi в порядку i на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

2.2 Предметом дiяльностi Товариства є:

-розробка, виробництво, науковi дослiдження, модернiзацiя виробiв, сертифікаційні випробування радiоелектронної технiки, з’єднувачів, комутаційних виробів, радiоелементiв, контактних пристроїв для мiкросхемотехнiки, технологiчного устаткування, в тому числі, що вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінні каміння, технологiчних процесiв для їх виробництва, контрольної апаратури, товарiв народного споживання, продукцiї сiльського господарства, будiвельних конструкцiй i матерiалiв;

-здiйснення зовнiшньо-економiчної дiяльностi згiдно з предметом дiяльностi Товариства та чинним законодавством України;

-збирання відходів власного виробництва, які тримають дорогоцінні метали, вилучення дорогоцінних металів з виведеного з експлуатації обладнання та устаткування та інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства підлягають державному пробірному надзору;

-здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів;

-розроблення, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення прекурсорів

-проведення поточних та капiтальних ремонтiв автотранспортних засобiв та обладнання;

-виробництво деталей для залізниці і залізничного транспорту;

-сервісне обслуговування виробів власного виробництва та касових апаратів;

-виробництво теплової енергії та теплопостачання;

-надання послуг міського та місцевого (ч/р АТС) телефонного зв’язку;

-ремонт та виготовлення вузлів котельного та компрессорного обладнання, його монтаж та реконструкція;

-встановлення, монтаж та ремонт сосудів, працюючих під тиском;

-проектування, виготовлення, монтаж, ремонт та наладка систем опалення, трубопроводів холодної та гарячої води, воздухопроводів і технологічних трубопроводів;

-проектування газопроводів та газовикористовуючого обладнання, ремонт та монтаж газопроводів та обладнання;

-ремонт та наладка ланцюгів релейного захисту , вторинної комутації та систем теплового контролю технологічних процесів та автоматики;

-проектування електричних мереж та електричного устаткування;

-проведення випробувань , наладка та ремонт висиковольтного обладнання підстанцій та мереж;

-пошук, розвідка та видобування прісної та мінеральної води.Експлуатація артезіанських свердловин;

-проектування , монтаж,ремонт та перевірка мереж та обладнання захисного заземлення;

-проектування, виготовлення ,монтаж та ремонт систем вентиляції та кондиціонування повітря;

-відновлення та ремонт холодильного обладнання;

-технічне обслуговування, ремонт та заміна вузлів і деталей вантажопід’ємних механізмів та ліфтів без застосування зварювання;

-проектування та виготовлення знімних вантажозахоплювальних пристроїв та тари для дрібно штучних і інших вантажів;

-підготовка та перепідготовка кадрів;

-виконання робіт по дослідженню факторів виробничого середовища та трудового процесу і проведення вимірювань по контролю навколешнього середовища

-надання побутових платних послуг населенню;

-органiзацiя громадського харчування, послуг по реалiзацiї та закупки продукцiї в Українi i за її межами по перерахуванню та за готiвку;

-органiзацiя культурно-оздоровчого вiдпочинку, спорту та туризму;

-маркетинговi послуги на внутрiшньому та зовнiшньому ринках, послуги в галузi менеджменту;

-надання посередницьких представницьких та агентських послуг українським та iноземним юридичним i фiзичним особам на пiдставі вiдповiдних договорiв;

-розробка, економiчне та юридичне обгрунтування, участь в здiйсненнi проектiв iнвестування (в тому числi iз залученням iноземних капiталовкладень), приватизацiї, конверсiї та iнших проектiв, нацiлених на пiдвищення соцiально-економiчного ефекту будь-якої дiяльностi;

-надання консультацiйних та посередницьких послуг в сферi приватизацiї, розробки проектiв фiнансової санацiї, пошук можливих iнвесторiв, обгрунтування вибору органiзацiйно-правових форм функцiонування приватизованих пiдприємств, розробка установчих документiв;

-юридична практика;

-обгрунтування пропозицiй i проектiв для отримання кредитiв i банкiвських гарантiй;

-надання дiлерських i брокерських послуг;

-медична практика, лiкувально-оздоровча дiяльнiсть, застосування нетрадицiйних методiв лiкування, а також посередницька дiяльнiсть в цiй галузi;

-створення засобiв, технологiй та устаткування для технiчного переобладнання виробництва з метою покращення екологiї оточуючого середовища;

-транспортне i транспортно-експедицiйне обслуговування, внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв, технiчне обслуговування, прокат i лiзiнг, оптова чи роздрiбна реалiзацiя та придбання транспортних засобiв;

-організація громадського харчування, реалізація напівфабрикатів, кулінарних, лікеро-горілчаних, табачних виробів та інших продовольчих товарів власного і невласного виробництва, шляхом організації пунктів торгівлі та громадського харчування відкритого типу, в т.ч. кафе, з наданням платних побутових послуг в сфері культурно-оздоровчого відпочинку, розваг та грального бізнесу;

-заготовка, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збір, заготовка окремих видів відходів як вторинної сировини;

-операції у сфері поводження з небезпечними відходами;

-будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні та дорожні роботи;

-комерцiйна, торговельна, торговельно-закупiвельна, постачально-збутова та посередницька дiяльнiсть. Оптова i роздрiбна реалiзацiя продукцii власного i невласного виробництва, комісiйна i комерцiйна торгiвля, в т. ч. через мережу власних магазинiв, торгiвельних точок, складiв тощо;

-операцiї по iмпорту та експорту товарiв, робiт, послуг. Товарообмiнні (бартернi) операцiї у вiдповiдностi з чинним законодавством;

-надання послуг по охоронi державної, колективної та приватної власностi, розробка, монтаж, ремонт та обслуговування систем охоронної та пожежної сигналiзацiї, а також засобiв вимiрювання i контролю;

-передача та постачання електричної енергії;

-постачання природного газу;

-ведення реестрiв акцiонерiв, робота з цiнними паперами, банкiвська дiяльнiсть;

-виконання перекладів з/на іноземних(і) мов(и) документів, текстів, тощо, в тому числі документації для митного оформлення ваантажів, виконаних робіт, з синхронного перекладу";

-iнша незаборонена чинним законодавством України дiяльнiсть.

До початку зайняття видами дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, Товариство зобов’язане одержати спецiальний дозвiл (лiцензiю) у порядку, встановленому законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою вiд дня його державної реєстрацiї.

3.2. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, цього Статуту, рiшень загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової Ради, Виконавчого органу, Ревiзiйної комiсiї, а також внутрiшнiх правил, процедур, регламентiв, положень, тощо.

3.3. Товариство є правонаступником державного пiдприємства «Полтавський електромеханiчний завод».

3.4. Майно Товариства складається з основних засобiв та обiгових коштiв, а також цiнностей, вартiсть яких вiдображена в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та учасниками у власнiсть;

- продукцii, виробленої Товариством внаслiдок господарської дiяльності;

- одержаних доходiв;

- інтелектуальної власності створеної своїми силами і за власний рахунок або ж набутої за умов переходу(передачі) права власності від іншої особи;

- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелi або пошкодження майна, що є власнiстю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6.Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий, валютний, та iншi рахунки в банках України та iноземних банках, товарний знак та фiрмову марку, якi затверджуються Виконавчим органом Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства України, печатку та штамп зi своєю назвою.

3.7. Товариство має право укладати угоди(контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезення, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в судi, арбiтражному та третейському судi вiд свого iменi.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмiнювати, передавати в оренду та суборенду юридичним та фiзичним особам засоби виробництва, матерiальнi та нематерiальнi цiнностi, використовувати та вiдчужувати їх iншими способами, якi не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство саме визначае цiни та суми оренди.

3.9.Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- засновувати об’єднання та вступати в об’єднання з iншими суб’єктами господарювання;

- засновувати та бути учасником (акціонером) будь-яких суб`єктів господарювання;

- створювати на територiї України та за її межами свої фiлiї та представництва;

- випускати цiннi папери;

- чинити iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10.Створенi Товариством фiлiї та представництва можуть надiлятися основними засобами та обiговими коштами та нематерiальними активами, якi належать Товариству. Керiвництво їх дiяльнiстю здiйснюється особами, що призначаються Виконавчим органом Товариства за погодженням з Наглядовою радою.

3.11. Товариство не вiдповiдає за зобов’язаннями держави, так само, як i держава не вiдповiдає за зобов’язаннями Товариства.

3.12.Товариство не вiдповiдає за зобов’язаннями засновника та учасникiв(акціонерів). Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства і у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.13. Профспiлковий комiтет працiвникiв Товариства має повноваження згiдно чинного законодавства України представляти та захищати iнтереси як трудового колективу в цiлому, так i окремих працiвникiв.

3.14. Товариство вимагає від акціонерів і найманих працівників, а також від державних органів, інших підприємств, установ, організацій та фірм різних форм власності, що ознайомлені з відомостями, віднесеними до комерційної таємниці Товариства, виконання умов конфіденційності. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Виконавчим органом Товариства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА

4.1.Засновником Товариства є держава в особi Мiнiстерства машинобудування, вiйськово-промислового комплексу та конверсiї України.

4.2.Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

4.3. Iнформацiя щодо обiгу iменних акцiй Товариства фiксується в порядку передбаченому чииним законодавством.

Відчуження iменних акцiй Товариства є дiйсним тiлькi за умови обов’язкової перереєстрацiї на підставі чинного законодавства.

4.4. Акцiонери мають право на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.5. Акцiонери зобов’язанi:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

- сприяти Товариству в здiйсненнi його дiяльностi;

- своєчасно сповiщати про змiну адреси та iнших індефікаційних даних.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

4.6. Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право всі акціонери або їх уповноважені представники.

4.7.Власники iменних привiлейованих акцій, у разі їх розміщення Товариством, мають переважне право на одержання фiксованого дивiденда, першочергове отримання вартостi частки майна Товариства в разi його ліквідації та участі в управлінні Товариством пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцій, в т.ч. отримувати інформацію про господарську дільність Товариства в порядку встановленому чинним законодавством.

4.8. Акцiонери Товариства не мають уособлених прав на майно, яке було ними передане Товариству у виглядi плати за акцiї.

4.9. Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства, у випадку продажу або відчудження іншим способом всіх акцій Товариства, власником яких він був, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1.Для створення Товариства та забезпечення умов його дiяльностi утворюється статутний капітал, який є вартiстною оцiнкою вкладiв засновника та акцiонерiв. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.
5.2. Статутний капітал Товариства становить 683 353,00 грн.
5.3. Статутний капітал Товариства поділено на 13 667 060 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. кожна.
5.4. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
5.5. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
5.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
5.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
5.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
5.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
5.13. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

- при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
5.14. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
5.15. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
5.16. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.
5.17. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.
5.18. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.19. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
5.20. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

-злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товаритства;

-вчинення Товариством значного правочину;

-зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.
5.21. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.
5.22.У випадку не виконання Товариством зобов’язання з викупу акцій, акціонер здійснює всі заходи, передбачені діючим законодавством України для відновлення своїх прав.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про наглядову раду публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Судова палата у господарських справах Верховного Суду України у складі
«Соколенко-Екскавація», товариства з обмеженою відповідальністю «Променергоресурс» до публічного акціонерного товариства «Завод залізобетонних...

Стату т
Ці зміни є новою редакцією Статуту публічного акціонерного товариства «спеціалізоване управління №112 «стальконструкція»

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Публічного акціонерного товариства
...

Антикорупційна програма публічного акціонерного товариства “
Публічного акціонерного товариства “енергопостачальної компанії “херсонобленерго”

Затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (код єдрпоу 00480945), зареєстрованого за записом №15881050018000219...

Стату т
Публічного Акціонерного Товариства «медінвестпроект», зареєстрованого Печерською районною державною адміністрацією м. Києва 24. 03....

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт