Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства

Затверджено загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства

Сторінка1/4
  1   2   3   4


ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів

публічного акціонерного товариства

Полтавський завод медичного скла

Протокол № 1
від «30» березня 2011 р.

Голова зборів

____________________В.В.Мартинова

м. п.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА”
(нова редакція)


КОД ЄДРПОУ 00480945

м. Полтава
2011 рік  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» (надалі - Товариство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» заснованого згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України в Полтавській області від 19 лютого 1996 року № 80-ПР шляхом перетворення державного підприємства “Полтавський завод медичного скла” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 32 від 17 січня 1995 року та перейменовано в публічне акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008 року.

1.2. Цей Статут публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» .

1.3. Тип товариства – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАВОД МЕДИЧНОГО СКЛА»;

- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПОЛТАВСКИЙ ЗАВОД МЕДИЦИНСКОГО СТЕКЛА»;

- англійською мовою: PJSC «Poltava Medical Glass Plant»

1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою – ПАТ «ПЗМС»;

- російською мовою – ПАО «ПЗМС».

1.5. Місцезнаходження Товариства:
УКРАЇНА, Полтавська область, 36008, м. Полтава , вул. Фрунзе , будинок 158.

PJSC «Poltava Medical Glass Plant»-158, Frunze str., Poltava, 36008,UKRAINE

1.6. Товариство створене на невизначений строк.


  1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА


2.1. Товариство створене з метою забезпечення досягнення суспiльно-корисних цiлей та одержання прибутку на пiдставi здiйснення спiльної виробничої, торгiвельної, наукової, посередницької та iншої дiяльностi в порядку i на умовах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.
2.2 ПРЕДМЕТОМ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА Є:

1. Проектування, розробка, модернізація, виробництво, випробування та реалізація виробів медичного та загального призначення зі скла, товарiв народного споживання, закупівля та переробка продукцiї сiльського господарства, будiвельних конструкцiй i матерiалiв.

2. Здiйснення зовнiшньо-економiчної дiяльностi згiдно з предметом дiяльностi Товариства, операцiї по iмпорту та експорту товарiв, робiт, послуг. Товарообмiнні (бартернi) операцiї у вiдповiдностi з чинним законодавством

3. Збирання відходів власного виробництва та інші види діяльності, які відповідно до чинного законодавства не заборонені законом України.

4. Виробництво промислових газів, рідкого, газоподібного кисню медичного та азоту.

5. Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів, оптова та роздрібна торгівля фармацевтичними виробами та торгівля лікарськими засобами.

6. Проведення поточних та капiтальних ремонтiв автотранспортних засобiв та обладнання.

7. Сервісне обслуговування виробів власного виробництва та касових апаратів.

8. Виробництво теплової енергії та теплопостачання.

9. Надання послуг міського та місцевого (ч/р АТС) телефонного зв’язку.

10. Ремонт та виготовлення вузлів котельного та компрессорного обладнання, його монтаж та реконструкція, встановлення, монтаж та ремонт сосудів, працюючих під тиском.

11. Проектування, виготовлення, монтаж, ремонт та наладка систем опалення, трубопроводів холодної та гарячої води, воздухопроводів і технологічних трубопроводів.

12. Проектування газопроводів та газовикористовуючого обладнання, ремонт та монтаж газопроводів та обладнання.

13. Здійснення операцій з металобрухтом кольорових та чорних металів

14. Надання послуг по охоронi державної, колективної та приватної власностi, розробка, монтаж, ремонт та обслуговування систем охоронної та пожежної сигналiзацiї, а також засобiв вимiрювання i контролю.

15. Пошук, розвідка та видобування прісної та мінеральної води. Експлуатація артезіанських свердловин.

16. Проектування, монтаж, ремонт та перевірка мереж та обладнання захисного заземлення.

17. Проектування, виготовлення, монтаж та ремонт систем вентиляції та кондиціонування повітря.

18. Технічне обслуговування, ремонт та заміна вузлів і деталей вантажно під’ємних механізмів та ліфтів без застосування зварювання.

19. Підготовка та перепідготовка кадрів, проведення виробничого навчання робітників підприємства.

20. Виконання робіт по дослідженню факторів виробничого середовища та трудового процесу і проведення вимірювань по контролю навколишнього середовища, здійснення ремонту та відновлення деталей, машин і механізмів промислового, с/г та побутового призначення.

21. Надання побутових платних послуг населенню.

22. Органiзацiя громадського харчування, послуг по реалiзацiї та закупки продукцiї в Українi i за її межами по перерахуванню та за готiвку.

23. Органiзацiя культурно-оздоровчого вiдпочинку, спорту та туризму.

24. Розробка, економiчне та юридичне обгрунтування, участь в здiйсненнi проектiв iнвестування (в тому числi iз залученням iноземних капiталовкладень), приватизацiї, конверсiї та iнших проектiв, нацiлених на пiдвищення соцiально-економiчного ефекту будь-якої дiяльностi.

25. Надання консультацiйних та посередницьких послуг в сферi приватизацiї, розробки проектiв фiнансової санацiї, пошук можливих iнвесторiв, обгрунтування вибору органiзацiйно-правових форм функцiонування приватизованих пiдприємств, розробка установчих документiв, лізингова діяльність та фінансовий лізинг.

26. Юридична практика.

27.Обгрунтування пропозицiй i проектiв для отримання кредитiв i банкiвських гарантiй.

28. Надання дiлерських i брокерських послуг.

29. Медична практика, лiкувально-оздоровча дiяльнiсть ( сауна, масаж та інш.), застосування нетрадицiйних методiв лiкування, а також посередницька дiяльнiсть в цiй галузi, лікування та протезування зубів.

30. Розроблення, використання, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуску, знищення прекурсорів .

31. Створення засобiв, технологiй та устаткування для технiчного переобладнання виробництва з метою покращення екологiї оточуючого середовища.

32. Транспортне i транспортно-експедицiйне обслуговування, внутрiшнi та мiжнароднi перевезення пасажирiв i вантажiв, технiчне обслуговування, прокат i лiзiнг, оптова чи роздрiбна реалiзацiя та придбання транспортних засобiв.

33. Організація громадського харчування, реалізація напівфабрикатів, кулінарних, лікеро-горілчаних, табачних виробів та інших продовольчих товарів власного і невласного виробництва, шляхом організації пунктів торгівлі та громадського харчування відкритого типу, в т.ч. кафе, з наданням платних побутових послуг в сфері культурно-оздоровчого відпочинку, розваг та грального бізнесу.

34. Валютні операції.

35. Операції у сфері поводження з небезпечними відходами.

36. Будівельні, ремонтно-будівельні, монтажні та дорожні роботи.

37. Комерцiйна, торговельна, торговельно-закупiвельна, постачально-збутова та посередницька дiяльнiсть. Оптова i роздрiбна реалiзацiя продукцii власного i невласного виробництва, комісiйна i комерцiйна торгiвля, в т. ч. через мережу власних магазинiв, торгiвельних точок, складiв тощо.

38. Проведення випробувань, наладка та ремонт висиковольтного обладнання підстанцій та мереж.

39. Передача та постачання електричної енергії.

40. Постачання природного газу.

41. Введення реестрiв акцiонерiв, робота з цiнними паперами, банкiвська дiяльнiсть.

42. Виконання перекладів з/на іноземних(і) мов(и) документів, текстів, тощо, в тому числі документації для митного оформлення вантажів, виконання робіт з синхронного перекладу.

43. Туризм та готельний бізнес.

  1. Здійснення робіт, пов’язаних з екологією, захистом сировинних ресурсів,

переробкою первинних і вторинних мінеральних запасів.

45.Організація та здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими товарами, товарами народного споживання, нерухомістю та засобами виробництва.

46. Виконання оформлювальних робіт, розробка та впровадження дизайну.

47. Організація та проведення аукціонів, ярмарків, виставок продажу, фестивалів, конкурсів, конференцій в Україні та за її межами, тематичних зустрічів зі споживачами продукції.

48. Розробка і надання програмної продукції, сервіс комп’ютерної , електронної та іншої техніки, створення та експлуатація інформаційних систем і зв’язку.

49. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов' язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

50. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України “ Про державну таємницю та інших законодавчих актів з цього питання”.

51. Товариство виконує раніше визначені йому мобілізовані завдання , у тому числі щодо створення та збереження мобілізаційних потужностей, мобілізаційних резервів, матеріальних ресурсів та страхового фонду документації.

52. Інші види діяльності котрі не заборонені чинним законодавством України
2.3. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.4. До початку зайняття видами дiяльностi, якi пiдлягають лiцензуванню, Товариство зобов’язане одержати спецiальний дозвiл (лiцензiю) у порядку, встановленому законодавством України.
3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою вiд дня його державної реєстрацiї.

3.2. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства України, цього Статуту, рiшень загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради, правління, ревiзiйної комiсiї, а також внутрiшнiх правил, процедур, регламентiв, положень, тощо.

Товариство забезпечує захист державної таємниці відповідно до вимог Закону України "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів.

3.3. Товариство володіє нерухомим майном на підставі Свідоцтва про право власності

( САВ/166299/10.01.2008) .

3.4. Майно Товариства складається з основних засобiв та обiгових коштiв, а також цiнностей, вартiсть яких вiдображена в балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та учасниками у власнiсть;

- продукцii, виробленої Товариством внаслiдок господарської дiяльності;

- одержаних доходiв;

- інтелектуальної власності створеної своїми силами і за власний рахунок або ж набутої

за умов переходу(передачі) права власності від іншої особи;

- депозитних вкладів, цінних паперів;

- облігацій внутрішньої державної позики, що належать товариству;

- iншого майна, набутого на пiдставах, не заборонених чинним законодавством.

Ризик випадкової загибелi або пошкодження майна, що є власнiстю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має самостiйний баланс, розрахунковий, валютний, та iншi рахунки в банках України та iноземних банках, знак для товарів та послуг, якi затверджуються правлінням Товариства і реєструються відповідно до чинного законодавства України, печатку та кутовий штамп зi своєю назвою.

3.7. Товариство має право укладати угоди(контракти), зокрема угоди купiвлi-продажу, пiдряду, страхування майна, перевезення, зберiгання, доручення i комiсiї тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов’язання, виступати в судi, господарському та третейському судi вiд свого iменi.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмiнювати, передавати в оренду та суборенду юридичним та фiзичним особам засоби виробництва, матерiальнi та нематерiальнi цiнностi, використовувати та вiдчужувати їх iншими способами, якi не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту. Товариство саме визначає цiну та суму оренди.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- засновувати об’єднання та вступати в об’єднання з iншими суб’єктами

господарювання;

- засновувати та бути учасником (акціонером) будь-яких суб`єктів господарювання;

- створювати на територiї України та за її межами свої фiлiї та представництва;

- випускати цiннi папери;

- чинити iншi дiї, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.10. Створенi Товариством фiлiї та представництва можуть надiлятися основними засобами та обiговими коштами та нематерiальними активами, якi належать Товариству. Керiвництво їх дiяльнiстю здiйснюється особами, що призначаються правлінням Товариства.

3.11. Товариство не вiдповiдає за зобов’язаннями держави, так само, як i держава не вiдповiдає за зобов’язаннями Товариства.

3.12. Товариство не вiдповiдає за зобов’язаннями засновника та учасникiв(акціонерів).

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства і у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.13. Профспiлковий комiтет працiвникiв Товариства має повноваження згiдно чинного законодавства України представляти та захищати iнтереси як трудового колективу в цiлому, так i окремих працiвникiв.

3.14. Товариство вимагає від акціонерів і найманих працівників, а також від державних органів, інших підприємств, установ, організацій та фірм різних форм власності, що ознайомлені з відомостями, віднесеними до комерційної таємниці Товариства, виконання умов конфіденційності. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається правлінням та наглядовою радою.
4. ПРАВА ТА ОБОВ′ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

4.2. Iнформацiя щодо обiгу iменних акцiй Товариства фiксується в порядку передбаченому чииним законодавством. Відчуження iменних акцiй Товариства є дiйсним тiлькi за умови обов’язкової перереєстрацiї на підставі чинного законодавства.

4.3. Акцiонери мають право на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.4. Акцiонери зобов’язанi:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- сприяти Товариству в здiйсненнi його дiяльностi;

- своєчасно сповiщати про змiну адреси та iнших індефікаційних даних.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

4.5. Приймати участь та голосувати на загальних зборах мають право всі акціонери або їх уповноважені представники.

4.6. Власники iменних привiлейованих акцій мають переважне право на одержання фiксованого дивiденда, першочергове отримання вартостi частки майна Товариства в разi його ліквідації та участі в управлінні Товариством пропорцiйно загальнiй номiнальнiй вартостi належних їм акцiй.

4.7. Акцiонери Товариства не мають уособлених прав на майно, яке було ними передане Товариству у виглядi плати за акцiї.

4.8. Акціонер вважається таким, що вибув із складу Товариства, у випадку продажу або відчудження іншим способом всіх акцій Товариства, власником яких він був, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.
  1   2   3   4

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...

Загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Лиман»
Цей Статут публічного акціонерного товариства «суднобудівний завод «лиман» (далі за текстом – «Товариство») є новою редакцією Статуту...

Затверджено загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства
Статуту Публічного акціонерного товариства «Полтавський завод медичного скла» (код єдрпоу 00480945), зареєстрованого за записом №15881050018000219...

19 квітня 2016 року Річними Загальними зборами публічного акціонерного товариства
Україні, так І за її межами, в яких дтек б. В. прямо або опосередковано є власником акцій та∕або інших корпоративних прав або будь-яким...

19 квітня 2016 року Річними Загальними зборами публічного акціонерного товариства
Україні, так І за її межами, в яких дтек б. В. прямо або опосередковано є власником акцій та∕або інших корпоративних прав або будь-яким...

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Приватного акціонерного товариства “надія” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом об’єднання...

Затверджено: Загальними зборами акціонерів
Абрика діаграмних паперів» (ідентифікаційний код 31907589) є новим найменуванням дочірнього підприємства «друкарня «діа-плюс» Публічного...

Публічного акціонерного товариства
...

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності...
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

«затверджено» Загальними зборами акціонерів Закритого акціонерного товариства
Пирятинський сирзавод” (надалі іменується – „Товариство”), створеного згідно рішення засновників шляхом перетворення колективного...

Стату т публічного акціонерного товариства
Цей статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства"Олександрійська фабрика діаграмних паперів" (надалі...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт