Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір про відступлення права вимоги

Договір про відступлення права вимоги

ДОГОВІР
про відступлення права вимоги

м. ____________ "___" _______________ 200_ р.
_______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Цедент") в особі _______________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі _______________________________________, з одного боку,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

та

______________________________________________________________________

(вказати найменування сторони)

(надалі іменується "Цесіонарій") в особі ____________________________________

_______________________________________________________________________,

(вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)

що діє на підставі __________________________________________, з другого боку,

(вказати: статуту, довіреності, положення тощо)

(в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона") керуючись ст. ст. 512 - 519 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір відступлення права вимоги (надалі іменується "Договір") про таке.
1. Цей Договір спрямований на регламентацію цивільних правовідносин, що виникають з приводу відступлення в порядку та на умовах, визначених цим Договором та чинним в Україні законодавством, Цедентом Цесіонарієві права вимоги, належного Цедентові, в межах яких Цесіонарій стає кредитором за Договором ______________ N ___ від "___" _______________ ____ р. між Цедентом та ________________________ (надалі іменується "Боржник").

2. За цим Договором до Цесіонарія переходить право вимагати (замість Цедента) від Боржника належного та реального виконання наступних обов'язків: _______________________________________________________________________.

3. До Цесіонарія переходить право вимоги Цедента за Договором, визначеним у п. 1 цього Договору, в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.

4. Моментом переходу права вимоги Цедента за Договором, визначеним у п. 1 цього Договору, до Цесіонарія є ____________________.

5. Цедент зобов'язаний в строк ___ з моменту набрання чинності цим Договором повідомити Боржника про відступлення права вимоги.

6. За відступлення права вимоги Цесіонарій сплачує Цеденту наступну винагороду: ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

7. Порядок розрахунків за п. 6 цього Договору є наступним:

7.1. Строк оплати складає ______________ з моменту ____________________.

7.2. Оплата здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Цедента.

7.3. Цесіонарій зобов'язаний повідомити Цедента про здійснення платежу в строк _____ з моменту ______ шляхом _____________________________________.

(телеграма з повідомленням, факс тощо)

8. У строк ______ Цедент зобов'язується передати Цесіонарію всі відповідні документи, з яких випливає право вимоги, що відступається за цим Договором.

9. Цедент відповідає перед Цесіонарієм за недійсність переданого за цим Договором права вимоги, але не відповідає за невиконання Боржником свого обов'язку.

10. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

12. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, встановлений у п. 11 цього Договору та визначається часом, достатнім для реального та належного виконання цього Договору Сторонами.

13. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

14. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

15. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

16. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної зі Сторін.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН


Цедент
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________/__________/

М. П.

Цесіонарій
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________/___________/

М. П.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки...
Попередній договір про відступлення шляхом купівлі-продажу частки в статутному капіталі тов з завдатком

Приватний нотаріус Ужгородського міського нотаріального округу Закарпатської області
Метою цієї статті є не вивчення та аналіз існуючого законодавства, а надання нотаріусу практичних рекомендацій, що стосуються підготовки...

Доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права №1 Національної...
Зроблено висновок, що на відміну від звичайних договорів про відступлення прав відступлення при іпотеці (зокрема, коли має місце...

6 липня 2015 року м. Київ
Надра" до товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія "Інвестиційна перспектива", особа 1 про визнання договору відступлення...

Майнових прав
Ся будь-які права, пов’язані з май­ном, відмінні від права власності, в тому числі права, які є складовими час­тинами права власності...

Публічне акціонерне товариство «реал банк» оголошує конкурс з реалізації...
Право вимоги за кредитним договором №1545/09-2-08 від 26. 12. 2012р., укладеним між пат «реал банк» та тдв „ск „авангард”, та договором...

Права та зобов'язання сторін
«Клієнт») з другої сторони, (разом за текстом Договору – Сторони), керуючись чинним законодавством України, діючи вільно, з власної...

Пропонуємо шаблон договору, що присвячений купівлі-продажу одного...
Коментар: Договір купівлі-продажу є найбільш поширеним цивільно-правовим, господарським договором, що регламентує перехід права власності...

Догов І р (публічна оферта) про надання послуг
Цей Договір (Публічна оферта) про надання послуг (далі – "Договір") визначають права та обов'язки Гостя (Відвідувача) І закладу,...

Закон України «Про іпотеку»
Закону. На перший погляд – все зрозуміло. Але слід нагадати, що діюче Тимчасове положення, яке регулює питання реєстрації права власності,...

Корпоративними правами
Ключові слова: договір управління майном; корпоративні права; установник управління; управитель; перелік майна, що передається в...

Приміщення торгового центру
Договір оренди (далі по тексту Договір, цей Договір або Договір оренди) про наступне

1. Реєстрація права власності на нерухоме майно на набувача за договором...
Відповіді на запитання щодо державної реєстрації прав за результатами заходу, проведеного 13 грудня 2014 року

Договір оферти загальні положення
«Виконавець»), адресує цей Договір оферту (далі Договір) про надання доступу до онлайн-сервісу

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

2. Кваліфікаційні вимоги до керівника
Дана посадова інструкція визначає функціональні обов'язки, права І відповідальність інструктора з фізкультури

Договір купівлі-продажу квартири з залишенням права власності за продавцем до повного розрахунку

Позовназаяв а про визнання особи такою, що втратила прав о користування житловим приміщенням
Борислав Костянтинович звертається до Дніпровського районного суду м. Києва з позовною заявою за захистом свого порушеного права...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт