Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Додаток 5
до Порядку

______________________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного

_________________________________________

контролю, якому надсилається декларація)
Замовник

_______________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце _______________________________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, _______________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

_______________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання _______________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера _______________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це _______________________________________________________

відповідному органу державної податкової служби і мають

_______________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

_______________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

_______________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, _______________________________________________________

номер телефону)


ДЕКЛАРАЦІЯ
про початок виконання будівельних робіт

_______________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)

поштова/будівельна адреса ________________________________________________________,

вид будівництва _________________________________________________________________

(нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення

_______________________________________________________________________________________________,

діючих підприємств, реставрація, капітальний ремонт)

код об’єкта _____________________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює ___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена ____________________________________________

(найменування проектувальника,

________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ)

під керівництвом (необхідне зазначити)


Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту


Головний інженер проекту


та затверджена замовником ________________________________________________________

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

________________________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

_______________________________________________________________________________________________,

або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

категорія складності _____________________________________________________________.

Експертиза проекту будівництва проведена ____________________________________

(найменування експертної

________________________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові головного експерта,

_______________________________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено _______________________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідному органу державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

________________________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані (крім об’єктів, для проектування яких містобудівні умови та обмеження не видаються) ________________________________________________________________________________

(найменування органу, який видав містобудівні умови

_______________________________________________________________________________________________.

та обмеження, їх реєстраційний номер та дата видачі)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі

________________________________________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, _____________________________________________________________________________________________

дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

________________________________________________________________________________________________

та кадастровий номер земельної ділянки (за наявності)

Загальна площа будівлі відповідно до проектної документації,
кв. метрів ___________.

Основні показники об’єкта будівництва:

Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

Характеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________________,

кількість квартир у житловому будинку та їх площа:

Тип квартири

Кількість квартир

Площа, кв. метрів

загальна

житлова

Однокімнатна


Двокімнатна


Трикімнатна


Чотирикімнатна


П’ятикімнатна


Шестикімнатна


Семикімнатна


Восьмикімнатна і більше 


Усього

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів ______,

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності):

загальна площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва,
кв. метрів ______________

Найменування нежитлового приміщення

Функціональне призначення нежитлового приміщення (для житлових будинків)

Загальна площа,
кв. метрів

Технічні характеристики

З метою забезпечення ведення обліку повідомлень про початок виконання підготовчих та будівельних робіт та внесених змін до них; декларацій про початок виконання підготовчих та будівельних робіт, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; дозволів на виконання будівельних робіт, відмов у їх видачі та анульованих дозволів; декларацій про готовність об’єкта до експлуатації, внесених змін до них, повернення на доопрацювання для усунення виявлених недоліків та скасування їх реєстрації; сертифікатів та відмов у їх видачі відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цій декларації, та виконання будівельних робіт без зареєстрованої декларації, з порушенням вимог, визначених проектною документацією, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

______________________

(підпис)

____________________

(ініціали та прізвище)

МП
Зареєстровано _____________________________

(найменування органу)

____ ____________ 20__ р. № _______________

____________   _______________________________

(підпис)        (ініціали та прізвище посадової особи)

МП

________

Примітки. 1. Кожна сторінка цієї декларації підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їхніх фундаментів у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Об’єкт має такі основні показники, як потужність, продуктивність, виробнича площа, протяжність, місткість, обсяг, пропускна спроможність, кількість робочих місць тощо (заповнюється в одиницях вимірювання відповідно до цільової продукції або основних видів послуг).

4. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

5. Відомості щодо загальної площі будівлі відповідно до проектної документації та характеристики житлових будинків для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури не зазначаються.

{Додаток 5 в редакції Постанови КМ № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 879 від 21.10.2015}

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Департамент державної архітектурно-будівельної
Найменування відповідного органу державного архітектурно-будівельного контролю, якому надсилається повідомлення

Найменування органу державного архітектурно-будівельного

Найменування органу державного архітектурно-будівельного
Відповідно до статті 37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" прошу

Найменування органу державного архітектурно

Інформаційна картка
Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Заповнюється відповідним органом державного архітектурно-будівельного...

Настанова з організації державного архітектурно-будівельного контролю...
Руководство по организации государственного архитектурно-строительного контроля и надзора за производством строительных материалов...

Умови проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста Сектору...
Сектору бухгалтерського обліку та фінансової звітності Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю міста...

«Реєстрація декларації про початок виконання будівельних робіт щодо...
Управління Державного архітектурно-будівельного контролю Маріупольської міської ради

Роз’яснення щодо порядку отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Для отримання будівельного паспорта замовник звертається до відповідного уповноваженого органу містобудування та архітектури (структурного...

Ухвала іменем україни
Хмельницького окружного адміністративного суду від 05 березня 2014 року у справі за адміністративним позовом товариства з обмеженою...

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Закони України
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб екта звернення: територіального органу (підрозділу) дмс; центру надання...

Форма журналу (картки) реєстрації вхідних документів
Найменування вищестоящого профспілкового органу (або профспілки) Найменування профспілкового комітету

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні»
Найменування органу, в якому здійснюється обслуговування суб’єкта звернення: територіального органу (підрозділу)дмс; центру надання...

Найменування органу реєстрації

Найменування органу ведення

Найменування митного органуБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт