Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектів будівництва дсту б д 1 7: 201Х

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектів будівництва дсту б д 1 7: 201Х

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРАВИЛА ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ

ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ

ТА ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТІВ БУДІВНИЦТВА
ДСТУ Б Д.1.1 - 7:201Х
(Проект, остаточна редакція)

Видання офіційне

Київ

Міністерство регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

201Х


ПЕРЕДМОВА
1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємствоДержавний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”

2 РОЗРОБНИКИ: Л. Варченко, канд. екон. наук; Н. Івлєва, канд. екон. наук

(науковий керівник); Т. Григанська, інженер, В. Тарасюк, канд. техн. наук; Г. Фаренюк, д-р. техн. наук

За участю: Мінрегіону України (А. Беркута, канд. екон. наук; П. Губень; Д. Ісаєнко, канд. наук з державного управління, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко)
3 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: Наказ Міністерства регіонального

розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від

_________ 201Х № __
4 НА ЗАМІНУ ДБН Д.1.1-7-2000


Мінрегіон України, 201Х

ЗМІСТС.
Вступ……………………………………………………………………....

ІV

1

Сфера застосування……………………………………………………....

1

2

Нормативні посилання...............................................................................

1

3

Терміни та визначення понять ……………………………….................

2

4

Загальні положення ...................................................................................

3

5


Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт........

5.1 Визначення кошторисної вартості проектних робіт за відсотковим показником від вартості будівельних робіт…………………………

5.2 Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт на підставі діючих збірників цін …………………………………..

5.3 Визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних, робіт на підставі розрахунку витрат труда та економічно обґрунтованих елементів витрат………………………………… ……………………...

5
5
7

9

6
7


Особливості визначення ціни пропозиції на виконання проектно-вишукувальних робіт……………………………………………………….

5. Визначення вартості експертизи проектів будівництва…………………..

Додаток А Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт .

Додаток Б Перелік факторів, що ускладнюють проектування…… ….

Додаток В Перелік чинних збірників цін та розміри коригуючих коефіцієнтів на проектно-вишукувальні роботи у будівництві

Додаток Г Перелік відомчих збірників цін та індекси визначення кошторисної вартості на проектно-вишукувальні та конструкторські роботи у будівництві………………………

Додаток Д Індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день……………………………………………

Додаток Е Форма № 1-П Зведений кошторис на проектно-вишукувальні роботи…………………… ………………………

Додаток Ж Форма №2-П Кошторис на проектно-вишукувальні роботи..

Додаток КФорма №3-П Кошторис на проектно-вишукувальні роботи..

Додаток Л Показники вартості експертизи проектів будівництва …...


10

11

13

15
16

20

23
24

25

26

28ВСТУП
Метою розроблення цього стандарту є встановлення правил щодо визначення вартості проектних, вишукувальних робіт, науково-проектних робіт та експертизи проектів будівництва.

Цей стандарт розроблено на заміну ДБН Д 1.1-7-2000 “Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України” (далі – ДБН).

ДСТУ розроблено на виконання вимог Закону України “Про будівельні норми” № 1704-VI від 05.11.2009.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИПравила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт

та експертизи проектів будівництва

Правила определения стоимости проектно-изыскательских работ

и экспертизы проектов строительства

The Rules for Design and Survey Works Specification

and Construction Projects Expertise
Чинний від 201Х-0Х-01


 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
  1. Цей стандарт установлює основні правила визначення вартості проектних, вишукувальних, науково-проектних робіт для будівництва та експертизи проектів будівництва.

  2. Цей стандарт призначений для використання підприємствами, установами та організаціями, які виконують проектні, вишукувальні, науково-проектні роботи та експертизу проектів будівництва, або є замовниками цих робіт при обґрунтуванні договірної ціни і носить обов’язковий характер для будівництва, що здійснюється із залученням коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій.

  3. Застосування даного стандарту обумовлюється договором.


2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
2.1 У цьому стандарту є посилання на такі нормативні акти та нормативні документи:

Закон України від 20.05.1999 № 687−ХІV „Про архітектурну діяльність”

ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів. Наказ Мінрегіону України від 23.03.2012 № 122

Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 травня 2011 р. № 560

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Постанова Кабінету Міністрів від 1 серпня 2005 р. N 668.
З ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Нижче подано терміни, вжиті в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять.

3.1 У цьому стандарті використано терміни, що означають поняття: будівництво, об'єкт будівництва, проектні роботи, передпроектні роботи, проектна документація, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт − відповідно до ДБН А.2.2-3; експертиза проектів будівництва − відповідно до Закону України „Про архітектурну діяльність”; інженерні вишукування у будівництві - відповідно до ДБН А.2.1-1, стадії проектування − відповідно до „Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів”.

3.2 науково-проектна робота

Робота, пов'язана із створенням проектної документації для реставраційно-відновлювальних робіт, на основі натурних та архівних дослідних робіт відповідно до ДБН А 2.2-6.

3.3 об'єкт житла і соціальної сфери (об’єкт невиробничого призначення)

Об'єкт житлового та комунального господарства, закладів охорони здоров'я, фізкультури, соціального забезпечення, освіти, культури, мистецтва, науково-дослідних та інших організацій, пов'язаних з розвитком науки, а також пам'ятників і монументів відповідно до ДБН А.2.2-3.

3.4 об'єкт виробничого призначення (об'єкт виробничого призначення або лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури)

Об'єкт виробничого призначення − об'єкт сфери матеріального виробництва (промисловість, сільське господарство, транспорт та зв'язок тощо)

Лінійний об’єкт інженерно-транспортної інфраструктури − наземні, надземні або підземні лінійні об’єкти для пересування людей, транспортних засобів, вантажів, переміщення рідких та газоподібних продуктів, передачі електроенергії тощо.
4 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.1 Положення цього ДСТУ передбачають визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт за наступними методами:

 • застосування усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт від вартості будівельних робіт;

 • на підставі діючих в Україні збірників цін на проектно-вишукувальні роботи з застосуванням відповідних коефіцієнтів та індексів;

 • на підставі розрахунку витрат труда та економічно обґрунтованих елементів витрат на певний вид проектних робіт, не врахованих у збірниках цін та чинних нормативних документах.

  1. Замовник разом з проектувальником обирають метод визначення кошторисної вартості проектних робіт у відповідності з розділом 5 цього стандарту.

  2. Вартість проектних робіт для об’єктів будівництва, які мають галузеві особливості та до яких висуваються додаткові вимоги може визначатися за відповідними стандартами організацій України.  1. Витрати проектних організацій, пов'язаних із здійсненням ними функцій генерального проектувальника, у випадках обґрунтованого залучення спеціалізованих проектних організацій, які мають досвід такого проектування, сертифікованих відповідальних виконавців, визначаються в розмірі 2% від вартості розробки проектної документації, переданої субпідрядним проектним організаціями, і відшкодовуються замовником додатково.

  2. При застосуванні проектів повторного використання (прив'язка), залежно від обсягу перепроектування, вартість проектних робіт обчислюються виходячи з виконання цих робіт в одну стадію проектування "робочий проект" та вартості об'єкта, у таких розмірах:

- без перепроектування наземної частини будівлі - до 15 %. В особливих обґрунтованих випадках (складні гідрогеологічні умови, рельєфність території тощо) - від 15 % до 25 %;

- при перепроектуванні наземної частини будівлі зі зміною фасадів і переплануванням конструкцій будівлі, включаючи зміну довжини, секційності, а також конструкцій та інженерного устаткування, але при збереженні основних архітектурно-планувальних і конструктивних рішень - до 50 %.

4.6 Розподіл вартості проектних робіт, що здійснюється по окремих стадіях проектування, у загальній вартості в залежності від кількості стадій наведено в таблицях 1 та 2 і може уточнюватися проектувальником разом із замовником.
Таблиця 1 - Питома вага вартості проектних робіт при одно та дво стадійному проектуванніСтадії проектуванняПитома вага у відсотках

при дво стадійному проектуванні

при одно стадійному проектування

1 ТЕР, ЕП

20

-

2 Робочий проект (РП)

80

100

Всього

100

100

Таблиця 2 - Питома вага вартості проектних робіт при дво та трьох стадійному проектуванні


Стадії проектування

Питома вага у відсотках

при трьох стадійному проектуванні

при дво стадійному проектуванні

Проект та РД

1 ТЕО, ЕП

20

0

2 Проект (П)

60

70

3 Робоча документація (РД) (РД)

20

30

Всього

100

100


4.6.1 Розподіл вартості проектних робіт між виконавцями окремих розділів проектної документації проводяться на договірних засадах.

4.7 Проекти будівництва, що затверджуються на стадії проект, повинні бути розроблені достатньо детально, що дозволить реалізувати рішення, відображені у проектній документації.

На стадії проект, при складанні кошторисної документації, данні об’єктів-аналогів застосовуються тільки на неосновні будівельні роботи.

4.8 Вартістю проектно-вишукувальних робіт та експертизи, визначеною за цим стандартом, не враховані витрати на службові відрядження (крім відряджень адміністративного персоналу) та податок на додану вартість.
5 ВИЗНАЧЕННЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИХ РОБІТ
5.1 Визначення кошторисної вартості проектних робіт за відсотковим показником від вартості будівельних робіт


   1. За цим методом кошторисну вартість проектних робіт для будівництва об'єктів розраховують шляхом застосування до відповідної вартості будівельних робіт усереднених відсоткових показників вартості проектних робіт.

5.1.2 Усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт в залежності від кошторисної вартості будівельних робіт і категорії складності об'єкта нового будівництва наведені в Додатку А для:

- об'єктів житла і соціальної сфери (таблиця А.1).

- об'єктів виробничого призначення (таблиця А.2);

5.1.3 Базою, до якої застосовують усереднені відсоткові показники вартості проектних робіт, є вартість будівельних робіт за номенклатурою глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва, яку приводять в поточний рівень цін, що склався на момент складання розрахунку, та визначається виконавцем проектних робіт за даними вартісних показників об'єктів-аналогів або укрупнених усереднених показників вартості будівництва на одиницю виміру потужності (1м2 загальної площі, 1 м3 об'єму будівлі, одне відвідування тощо).
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи...
Д. Ісаєнко, канд наук з державного управління, А. Беркута, канд екон наук; П. Губень, І. Пономаренко, О. Сєргєєнко

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Про затвердження Правил визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування

Державний комітет україни з будівництва та архітектури лист від 20. 01. 2005 р. N 8/8-45
Держбуд України розглянув лист від 15. 12. 2004 року n 04к-15/12 щодо сфери та характеру застосування Державних будівельних норм...

Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних...
Управлінням науково-технічної політики І управлінням автомобільних доріг Державної служби автомобільних доріг України

У номері: Коли верстався номер
Експрес-аналіз застосування норм Тимчасового порядку визначення оціночної вартості нерухомості та об’єктів незавершеного будівництва,...

Правила виконання робочої документації генеральних планів дсту б...
Цей стандарт встановлює склад та правила оформлення робочої документації генеральних планів будівель, споруд та їх комплексів (далі...

Правила виконання робочої документації теплової ізоляції обладнання...
Дсту б а 4-10: 2009 спдб. Правила виконання специфікації обладнання, виробів та матеріалів

Правила виконання робочої документації тепломеханічних рішень котелень...
Цей стандарт встановлює склад І правила оформлення робочої документації тепломеха­нічних рішень опалювальних, опалювально-виробничих,...

Анкета Замовника
Для проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками замовник будівництва

Дата введення документа в дію
Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної стандартизації. – На заміну дсту 2: 2003

Перелік документів
Для проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками замовник будівництва (або генпроектувальник за його дорученням)...

Зміна №6 до «Правил визначення вартості будівництва» дбн д 1-1-2000...
Затверджено наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 19. 03. 2009 №114 та введено в дію з 1 квітня...

Система проектної документації для будівництва інтер'єри. Робочі креслення дсту б а 4-27: 2008
Цей стандарт установлює склад І правила оформлення робочих креслень архітектурних рішень інтер'єрів житлових, громадських І промислових...

Методичні рекомендації щодо порядку визначення вартості чистих активів...
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування, затвердженого рішенням нкцпфр №1336 від...

Вимоги до оформлення документів при розробленні будівельних норм дсту б а 1-92: 2008
Вимоги, викладені у цьому стандарті, відповідають дсту 2: 2003 Правила розроблення

Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (робіт) у
Затверджено Методичною радою Вінницького національного технічного університету як методичні вказівки до оформлення курсових проектів...

Система проектної документації для будівництва основні вимоги до...
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 24. 01. 2009 р. №29База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт