Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товариства

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства Повне найменування товаристваПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства
Повне найменування товариства:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

"ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД"

Місцезнаходження товариства згідно його статуту:

69014, Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, 3
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" (надалі ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД", або ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ", або Товариство) повідомляє Вас, що в порядку ч. 5 ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів із здійсненням повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

Позачергові загальні збори Товариства відбудуться 26 серпня 2016 року об 11.30 годині за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова зала ПАТ "ЗОЖК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбудеться 26 серпня 2016 року з 11.00 год. до 11.20 год. за адресою: Україна, м. Запоріжжя, вул. Харчова, буд. 3, актова зала ПАТ "ЗОЖК".

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення позачергових загальних зборів акціонерів, тобто на 24.00 год. 19 серпня 2016 року.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Під час підготовки до загальних зборів, акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова Правління ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ" Непочатов Андрій Вікторович. Ознайомлення з матеріалами зборів відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25 серпня 2016 року (включно) у робочі дні (з понеділка по п’ятницю), з 08.00 год. до 17.00 год. (обідня перерва з 12.15 год. до 13.00 год.) за адресою: Україна, 69014, м. Запоріжжя, вул. Харчова, б. 3, будівля заводоуправління, каб. 19. Контактна особа – головний бухгалтер Лебедєва Юлія Олександрівна. Телефон для довідок: (061) 766-44-83.

26 серпня 2016 року ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбуватиметься у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів акціонерів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, розміщена в мережі Інтернет за адресою: http://zmez.com.ua
Порядок денний позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ"Проекти рішень з питань проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
- Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, повноваження лічильної комісії передати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР".

- Затвердити умови договору про надання послуг по інформаційному та організаційному забезпеченню проведення загальних зборів акціонерів, призначених на 26.08.2016 р., щодо виконання повноважень лічильної комісії, укладеного між ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" та ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЕЗ".

- Обрати з числа працівників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕР-СЕРВІС-РЕЄСТР" наступний склад лічильної комісії:

- голова лічильної комісії – пані Сергєєва Ірина Петрівна;

- член лічильної комісії – пан Долгушин Олексій Анатолійович;

- член лічильної комісії – пан Дорохов Сергій Анатолійович.


2. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.
- Затвердити наступний Регламент проведення загальних зборів:

- час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 20 хвилин.

- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного – до 3 хвилин.

- час для відповідей на питання, довідки – до 3 хвилин.

- для виступів на загальних зборах акціонерів Товариства слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії Товариства, голові та секретарю загальних зборів акціонерів, голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю загальних зборів акціонерів Товариства через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

- голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам загальних зборів акціонерів Товариства для голосування.

- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування.

- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює голова загальних зборів акціонерів Товариства.

- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або розгляду окремих питань (виключно на підставі рішення ініціаторів загальних зборів або самих зборів. Дане рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, тобто 50 відсотків наявного кворуму плюс один голос, пропозиція вважається процедурною пропозицією, та не є голосуванням з питання порядку денного, отже проводиться шляхом відкритого голосування без використання бюлетенів для голосування).

- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на збори – на загальні збори акціонерів не допускаються (окрім представників засобів масової інформації).

- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.

- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- на загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. В разі відсутності проекту рішення з питання порядку денного та відповідного бюлетеню для голосування, питання вважається таким, що на голосування не винесено.

- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

- протокол загальних зборів акціонерів Товариства від імені загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар загальних зборів акціонерів Товариства. Протокол скріплюється підписом голови Правління Товариства.


3. Надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.
- Надати згоду на вчинення Товариством правочину з передачі цілісного майнового комплексу (основних засобів виробництва, які відносяться як до рухомого так і до нерухомого майна) Товариства в строкове платне користування Товариству з обмеженою відповідальністю "ОПТІМУС ПЛЮС" (ідентифікаційний код 36726843) на умовах договору оренди строком до 3 років.

- Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у період з 26.08.2016 року по 25.08.2017 року (включно), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом даних правочинів, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними вступної фінансової звітності Товариства, а саме:

- господарських правочинів по передачі Товариством третім особам своїх прав і обов’язків по укладених договорах (договори про переведення боргу, про відступлення права вимоги) та наданню поруки за третіх осіб – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- господарських правочинів по придбанню Товариством оборотних засобів, включаючи сировину, паливо, матеріали, енергоресурси, газ, товари, машини, обладнання, комплектуючі та інше майно – вартість кожного правочину не повинна перевищувати суму 250 000 000,00 грн. (двісті п'ятдесят мільйонів гривень 00 копійок);

- Правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення.

- У період з 26.08.2016 року по 25.08.2017 року (включно), Наглядовій раді Товариства розглядати питання підтвердження згоди на вчинення Товариством значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ОЛІЙНОЕКСТРАКЦІЙНИЙ ЗАВОД" за даними вступної фінансової звітності Товариства.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства...
Публічне акціонерне товариство «промислово-виробниче підприємство «кривбасвибухпром»

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 06 квітня 2018 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 27квітня 2017 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Витяг з протоколу №51 загальних зборів акціонерів публічного акціонерного...
Дата, час І місце проведення загальних зборів: 10 квітня 2013 року за адресою місцезнаходження товариства: м. Одеса, пр. Шевченка,...

Протокол №17 позачергових загальних зборів акціонерів відкритого...
Місце проведення зборів: 52071, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, смт. Дослідне, вул. Яснополянська, буд. 86, кімната...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог цього Положення, є обов’язковими...
Ват „Запоріжжяобленерго” (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів Товариства (далі-Збори)...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Протокол №16 загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства “автекс”
Місце проведення загальних зборів: 49044. м. Дніпропетровськ, вул. Виконкомівська, буд. 11, кімната 1

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
Ормвидав» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з акціонерного товариства «харківформвидав» на приватне акціонерне...

Рішенням Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства
Указом Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» №210 від 15 червня 1993 р. На підставі рішення загальних зборів...

Публічного акціонерного товариства
...

Рішенням Загальних зборів акціонерів ват «детз»
Товариство) та регулює порядок проведення голосування та підведення його підсумків під час обрання загальними зборами акціонерів...

Протокол №1 Загальних зборів засновників Товариства з обмеженою відповідальністю
Про утворення статутного капіталу Товариства, та розподілу його між учасниками Товариства

ПроектИ рішень щодо кожного з питань, включених до
Обрати членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства у складі

Інформація щодо проведення річних Загальних зборів акціонерів ват...
Згідно ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» передбачено, що у товаристві з кількістю акціонерів – власників простих...

Пат «Донбасенерго» 06 вересня 2016 р. П итання порядку денного
Обрання членів лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноваженьБаза даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт