Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», які призначені на 20. 04. 2017 р

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж», які призначені на 20. 04. 2017 р

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів

ПАТ «Дніпро-Спецгідроенергомонтаж»,

які призначені на 20.04.2017 р.


1. Обрання лічильної комісії, визначення порядку голосування, регламенту загальних зборів.

1.1. Обрати членами лічильної комісії загальних зборів 20.04.2017 р. наступних осіб:

1) Ільєнко Олена Володимирівна – голова комісії;

2) Шуман Людмила Петрівна – член комісії;

3) Коваль Катерина Володимирівна – член комісії.
1.2. Визначити наступний порядок голосування:

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. При кумулятивному голосуванні за кожного з кандидатів можна віддати тільки цілу кількість голосів. Обрання персонального складу Наглядової ради здійснюється із застосуванням кумулятивного голосування, з використання бюлетенів і обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;

- на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);

- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;

- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в річних загальних зборах підписом голови реєстраційної комісії та печаткою акціонерного товариства.
1.3. Затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства:

Звіт голови Виконавчого органу Товариства – до 20 хв.

Звіт Наглядової ради, звіт Ревізора та інші доповіді по питанням порядку денного – до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного – до 3 хв.

Повторні виступи – до 2 хв.

Відповіді на запитання – до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів – до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється Головою зборів.2. Звіт Правління, Наглядової ради і Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 р. та прийняття рішень за наслідками розгляду звітів.

2.1. Затвердити звіт Правління Товариства про роботу за 2016 рік.

2.2. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік.

2.3. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства про роботу за 2016 рік.


3. Затвердження річного звіту, балансу за 2016 рік та розподіл прибутку

3.1. Затвердити річний звіт, баланс та фінансову звітність Товариства за 2016 рік;

3.2. Прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2016 рік, направити на розвиток підприємства та затвердити нульову ставку дивідендів.


4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради, Ревізійної комісії

4.1. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

4.2. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.


5. Про обрання членів Наглядової ради

Обрати членами Наглядової ради Товариства: обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.


6. Про обрання членів Ревізійної комісії.

Обрати членами Ревізійної комісії Товариства: обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування.


7. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Уповноважити Голову Правління Ковальова Ю.М. на підписання від імені Товариства цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.


8. Про припинення повноважень члена Правління.

Припинити повноваження члена Правління Товариства – Ступакова Геннадія Борисовича.


9. Про обрання члена Правління.

9.1. Обрати членом Правління Товариства – Поливаного Сергія Вікторовича.

9.2. Уповноважити Голову Наглядової ради на підписання від імені Товариства цивільно-правого договору з новообраним членом Правління Товариства.


10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Надати Голові Правління Ковальову Ю.М. попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.


11. Розгляд пропозиції ТОВ "Канів-СГЕМ" про надання згоди на реконструкцію орендованого ним об'єкту нерухомого майна, належного ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" – бази, розташованої у м. Канів, Черкаської області, зі створенням (надбудовою) додаткових площ та їх розподілом між ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж". Про укладання із ТОВ "Канів-СГЕМ" відповідних правочинів, у тому числі інвестиційної угоди, договору про передачу функцій замовника тощо.Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Надати згоду ТОВ «Канів-СГЕМ» на реконструкцію орендованого ним об'єкту нерухомого майна, належного ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж" – бази, розташованої у м. Канів, Черкаської області, зі створенням (надбудовою) додаткових площ та їх розподілом між ПАТ "Дніпро-Спецгідроенергомонтаж". Уповноважити Голову Правління укласти із ТОВ "Канів-СГЕМ" відповідних правочинів, у тому числі інвестиційної угоди, договору про передачу функцій замовника тощо.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Проекти рішень на річні загальні збори акціонерів пат «Запоріжжяобленерго»
Припинити повноваження членів лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Річні загальні збори акціонерів пат "Завод "Артемзварювання" скликані наглядовою радою Товариства

Рішенням Наглядової ради пат «дмк» Головою загальних зборів призначено
Річні загальні збори акціонерів (далі «Збори») Публічного акціонерного товариства «Дніпропетровський меблевий комбінат» (надалі –...

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 27квітня 2017 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

"Донецький металургійний завод"
Повне найменування зборів: річні загальні збори акціонерів відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод" (далі...

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерного...
Публічне акціонерне товариство «чернігівобленерго» повідомляє вас, що 06 квітня 2018 року о 10. 00 годині за адресою: Україна, м....

Протокол №30 річних Загальних зборів
Голова Наглядової ради Опихайленко Євген Анатолійович привітав учасників річних Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі...

Протокол №31 позачергових Загальних зборів
Для реєстрації учасників Загальних зборів акціонерів пат «Донбасенерго» (далі – Збори або Загальні збори) Наглядовою радою 07. 06....

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (надалі Положення) розроблено відповідно до...

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “ завод “лтава” (нова редакція)
Це Положення “Про загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства “Завод “Лтава” (далі – Положення) розроблено відповідно...

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Львів, вул. Пластова, 4, код єдрпоу 05461378, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні...

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Затверджено загальними зборами акціонерів пат “кам’янець-подільськавтоагрегат”...
Гат» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат», найменування якого було змінено рішенням...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт