Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту

ПРОТОКОЛ

про підсумки голосування

на річних Загальних зборах акціонерів

Публічного акціонерного товариства «завод скловиробів»
м. Київ 18 квітня 2016 року
Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів здійснює Лічильна комісія, обрана річними Загальними зборами акціонерів (надалі – Загальні збори) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ" (надалі – Товариство) 18 квітня 2016 року, у складі:
Голова Лічильної комісії Шпак Т.В.

Член Лічильної комісії: Болот О.В.

Член Лічильної комісії: Борисенко О.А.
Лічильна комісія провела підрахунок результатів голосування акціонерів та їх уповноважених представників (з питання 1-14 Порядку денного Загальних зборів), які прибули на річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД СКЛОВИРОБІВ», що призначені на 18 квітня 2016 р. та проводилися за адресою: м. Київ, вул. Машинобудівна, 42, перший поверх, в приміщенні дзеркального цеху.

Час відкриття Загальних зборів: 12 год. 00 хв.

Час закриття Загальних зборів: 13 год. 00 хв.

Час початку підрахунку голосів: 12 год. 10 хв.

Кількість голосів, які мають особи, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів: 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів.
Відповідно до ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту Товариства кворум для проведення Зборів досягнуто (на Зборах присутні акціонери, які сукупно є власниками 92,492350 % голосуючих акцій), Збори є правомочними приймати рішення з питань порядку денного.
Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами акціонерів:

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення та регламенту річних Загальних зборів. Обрання робочих органів Загальних зборів: Голови та Секретаря Загальних зборів, Голови та Членів Лічильної комісії.

 2. Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 4. Звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

 5. Затвердження річної фінансової звітності за результатами діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік.

 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2015 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 7. Припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради Товариства.

 8. Обрання Голови і Членів Наглядової ради Товариства.

 9. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Наглядової ради.

 10. Припинення повноважень Голови та Членів Ревізійної комісії Товариства.

 11. Обрання Голови і Членів Ревізійної комісії Товариства.

 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та Членами Ревізійної комісії.

 13. Прийняття рішення про порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р.

 14. Прийняття рішень про вчинення значних правочинів та попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення. Надання повноважень Виконавчому органу на укладення значних правочинів на підставі рішення Наглядової ради.


Результати голосування по питаннях порядку денного:
1. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕННЯ ТА РЕГЛАМЕНТУ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ. ОБРАННЯ РОБОЧИХ ОРГАНІВ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: ГОЛОВИ ТА СЕКРЕТАРЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ, ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.
Вирішили:

Затвердити порядок та регламент проведення Зборів, надати для виступу доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин, запитання подавати у письмовому вигляді, голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Обрати на строк до переобрання Головою Зборів – Луцейко Юрія Степановича, Секретарем Зборів – Поповську Анну Василівну.

Обрати на строк до переобрання Лічильну комісію у складі 3-х осіб, персонально Голова лічильної комісії – Шпак Тетяна Володимирівна, Члени лічильної комісії: Болот Олександр Володимирович, Борисенко Олена Анатоліївна.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
2. ЗВІТ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.
Вирішили:

Затвердити Звіт Виконавчого органу про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Виконавчого органу у 2015 році визнати задовільною.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
3. ЗВІТ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА ПРО ПІДСУМКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ.
Вирішили:

Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Наглядової ради у 2015 році визнати задовільною.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
4. ЗВІТ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ З ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА В 2015 РОЦІ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЗА НАСЛІДКАМИ РОЗГЛЯДУ ЗВІТУ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВИСНОВКУ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ З РІЧНОГО ЗВІТУ І БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК.
Вирішили:

Затвердити звіт Ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2015 році та висновок Ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2015 рік та прийняти рішення за наслідками розгляду звіту. Роботу Ревізійної комісії у 2015 році визнати задовільною.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
5. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА В 2015 РОЦІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РІЧНОГО ЗВІТУ І БАЛАНСУ ТОВАРИСТВА ЗА 2015 РІК.
Вирішили:

Затвердити річну фінансову звітність за результатами діяльності Товариства в 2015 році, затвердити річний звіт і баланс Товариства за 2015 рік.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
6. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПОРЯДКУ РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ) ТОВАРИСТВА ЗА ПІДСУМКАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА В 2015 РОЦІ. ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОЗМІРУ РІЧНИХ ДИВІДЕНДІВ З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ.
Вирішили:

Залишити прибуток у розпорядженні Товариства.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
7. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.
Вирішили:

Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича, Членів Наглядової ради: Ісаєнка Олексія Володимировича; Беркович Ольги Володимирівни.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
8. ОБРАННЯ ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ТОВАРИСТВА.
Вирішили:

Обрати терміном на 3 роки, Голову та членів Наглядової Ради у складі 3-ох осіб, персонально:

Голова Наглядової ради – Шеветовський Валентин Валентинович,

Член Наглядової ради – Ісаєнко Олексій Володимирович,

Член Наглядової ради – Беркович Ольга Володимирівна.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» за кандидатуру Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» за кандидатуру Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» за кандидатуру Члена Наглядової ради Беркович Ольги Володимирівни - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ в порядку кумулятивного голосування.
9. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, за умовами яких Голова та Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Луцейко Юрію Степановичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
10. ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ГОЛОВИ ТА ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.
Вирішили:

Достроково припинити повноваження (відкликати) Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни та Членів Ревізійної комісії: Мартової Ганни Валеріївни; Надєєвої Наталії Іванівни.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.

11. ОБРАННЯ ГОЛОВИ І ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА.
Вирішили:

Обрати терміном на 3 роки, Голову та членів Ревізійної комісії Товариства у складі 3-ох осіб, персонально:

Голова Ревізійної комісії – Буднік Людмила Федорівна,

Член Ревізійної комісії – Мартова Ганна Валеріївна,

Член Ревізійної комісії – Надєєва Наталія Іванівна
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» за кандидатуру Голови Ревізійної комісії Буднік Людмили Федорівни - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» за кандидатуру Члена Ревізійної комісії Мартової Ганни Валеріївни - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ЗА» за кандидатуру Члена Ревізійної комісії Надєєвої Наталії Іванівни - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ в порядку кумулятивного голосування.
12. ЗАТВЕРДЖЕННЯ УМОВ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДОГОВОРІВ, ТРУДОВИХ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ), ЩО УКЛАДАТИМУТЬСЯ З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ, ВСТАНОВЛЕННЯ РОЗМІРУ ЇХ ВИНАГОРОДИ, ОБРАННЯ ОСОБИ, ЯКА УПОВНОВАЖУЄТЬСЯ НА ПІДПИСАННЯ ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) З ГОЛОВОЮ ТА ЧЛЕНАМИ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ.
Вирішили:

Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та Членами Ревізійної комісії, за умовами яких Голова та Члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки на безоплатній основі. Надати повноваження Директору Товариства Луцейко Юрію Степановичу укласти (підписати) вищенаведені договори.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
13. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ЗАСВІДЧЕННЯ БЮЛЕТЕНІВ ДЛЯ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦІОНЕРІВ З 01.05.2016 Р.
Вирішили:

Встановити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів з 01.05.2016 р., а саме: кожний бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії та круглою печаткою Товариства в правому верхньому куті бюлетеня. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) та/або підпис Голови Реєстраційної комісії чи печатка Товариства.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
14. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ПРО ВЧИНЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПОПЕРЕДНЄ СХВАЛЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВЧИНЯТИСЬ ТОВАРИСТВОМ ПРОТЯГОМ ОДНОГО РОКУ З ДАТИ ПРИЙНЯТТЯ ТАКОГО РІШЕННЯ. НАДАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ВИКОНАВЧОМУ ОРГАНУ НА УКЛАДЕННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ НА ПІДСТАВІ РІШЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.
Вирішили:

Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством виключно за рішенням Наглядової ради з 19.04.2016 р. до 19.04.2017 р., включаючи правочини пов’язані з порукою/гарантією, кредитом/позикою, заставою/іпотекою, придбанням/відчуженням/ продажем/міною, у тому числі, але не виключно, корпоративних прав, цінних паперів, нерухомості, земельних ділянок, тощо або орендою матеріальних цінностей, інші правочини, вартість яких більш ніж  25 та/або 50 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Визначити, що гранична сукупна вартість цих правочинів не повинна перевищувати 200 000 000,00 (двісті мільйонів) грн.

Встановити, що з 19.04.2016 р. до 19.04.2017 р. визначення істотних умов,  укладення та підписання значних правочинів та супроводжуючих документів, здійснюється від імені та в інтересах Товариства виключно за рішенням Наглядової ради Виконавчим органом Товариства  та/або особою, уповноваженою виключно Наглядовою радою.
У голосуванні прийняли участь 2 (два) бюлетені, з них визнано зіпсованими 0 бюлетенів на 0 голосів, не приймали участь у голосуванні 0 бюлетенів на 0 голосів.
Голосували:

«ЗА» - 2 053 397 (два мільйони п’ятдесят три тисячі триста дев’яносто сім) голосів, що становить 100,00 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«ПРОТИ» - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

«УТРИМАЛИСЬ» - 0 голосів, що становить 0 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Не приймали участь у голосуванні 0 голосів або 0 % голосів, що мають зареєстровані акціонери.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ АКЦІОНЕРАМИ ОДНОГОЛОСНО.
Письмових скарг та заяв щодо процедури підрахунку голосів не отримано.
Загальні збори закінчено о 13 годині 00 хвилин.

Голова Лічильної комісії ___________________________ Шпак Т.В.
Член Лічильної комісії: ___________________________ Болот О.В.
Член Лічильної комісії: ___________________________ Борисенко О.А.поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт директора товариства про результати фінансово-господарської...
Чергові загальні збори акціонерів пат “Шліфверст” скликані згідно рішенню наглядової ради Товариства від 06. 03. 2012 р

4. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2016 рік та прийняття...
Публічного акціонерного товариства «Запоріжжяобленерго» (далі – Товариство) код 00130926

Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
Львів, вул. Пластова, 4, код єдрпоу 05461378, повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні...

Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2016, 2017 роках та...
Дрпоу 00274861, місцезнаходження 81070, Львівська обл., Яворівський р-н, с. Івано-Франкове, вул. Львівська, 55

5. Звіти Наглядової ради Товариства про роботу за 2013, 2014 та 2015...
Ват „Запоріжжяобленерго” – Фонду державного майна України, що володіє більше ніж 10 відсотками акцій

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік
Спільним рішенням правління, наглядової ради та ревкомісії ват, протокол №176 від 12. 2010 року, обов’язки мандатної комісії покладаються...

2Звіт Голови Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 р
Місце проведення загальних зборів: Кіровоградська область, місто Олександрія, проспект Будівельників, 40

Звіт з виробничої практики
Розділ Організаційно-економічна характеристика підприємства, його галузеві особливості, основні економічні показники фінансово-господарської...

Рішення №1 Про звільнення кп «Новодністровський житловик»
Про звільнення кп «Новодністровський житловик» від сплати частини прибутку (доходу) комунального підприємства за результатами щоквартальної...

Звіт незалежних аудиторів
Фінансова звітність Банку (яка є невід’ємною частиною даного висновку) складається із Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту...

Начальник управління охорони здоров’я обласної
Узагальнити результати та підвести підсумки діяльності закладу за 2012 рік. Питання обговорити на розширеному засіданні медичної...

Затверджую
Розділ основні підсумки діяльності управління освіти у 2014 році та завдання на 2015 рік

Найменування рішення
Про внесення змін до плану діяльності виконавчого комітету Зеленодольської міської ради з підготовки проектів регуляторних актів...

Звертаємо Вашу увагу, що цей матеріал не є офіційною думкою І передбачає...
Ось знову майже непомітно промайнув ще один рік. Скоро початок нового року І початок звітування за результатами 2015 року. Тож І...

Затверджено
України через постійне представництво, на підставі складення відокремленого балансу фінансово-господарської діяльності

Звіт про фінансові результати
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради І виконавчого органу

E-mail: Lutsk kru@ qmail com код єдрпоу №21732718
Борисовичем та головним державним фінансовим інспектором Луцької об’єднаної держфінінспекції Данилюком Тарасом Георгійовичем проведено...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт