Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”

З іншої сторони, уклали даний договір перевезення надалі “Договір”


Договір перевезення

м. Харків “____“ _____________ 2009р.

_______________________________________ в особі __________ ________________________________________, який діє на підставі _____________________, надалі "ЗАМОВНИК", з однієї сторони, та

Фізична особа–підприємець Шапошникова Анастасія Василівна, яка діє на підставі Свідоцтва, надалі “ПЕРЕВІЗНИК, з іншої сторони,

уклали даний договір перевезення (надалі “Договір”) про наступне:


1. Предмет договору

1.1. Даний Договір регулює взаємовідносини Сторін при наданні Перевізником Замовникові послуг з перевезення вантажів.

1.2. Перевізник зобов'язується, в порядку та на умовах визначених Договором, доставляти наданий йому представником Замовника вантаж до пункту призначення, а Замовник зобов'язується сплачувати за перевезення вантажу встановлену плату.

1.3. Перевізник зобов'язується, на вимогу Замовника, виконувати додаткові послуги з сортування, маркування та пакування вантажів, а також інші пов’язані з виконанням Договору послуги, за умови їх додаткової оплати в розмірі погодженому Сторонами.

2. Загальні умови

2.1. Перевізник зобов'язується приймати, а Замовник передавати для перевезення вантажі, у строки та в обсягах погоджених сторонами.

2.2. Конкретні умови щодо обсягу та номенклатури вантажу, пункту доставки, обумовлюються додатково, за взаємною угодою Сторін, в окремому документі (заявці, замовленні), що є невід’ємною частиною Договору.

2.3. На кожне окреме Відправлення оформляється вантажна декларація, яка є документом, що має оригінальний номер, на зворотній стороні містить умови Договору та є підтвердженням виконанням Сторонами даного Договору. З моменту підпису Замовника у вантажній декларації він вважається таким, що передав Відправлення. Перевізник вважається таким, що виконав своє зобов’язання за даним Договором з моменту підпису вантажоодержувача у реєстрі МГВ отриманих на перевезення.

2.4. За домовленістю між сторонами Перевізник може повідомляти Замовника про доставку Відправлення шляхом визначення порядку повідомлення та тарифу за додатково надавану послугу.

2.5. Обов’язки Замовника за даним Договором вважаються виконаними з моменту оплати послуг Перевізника та підписання акта виконаних робіт.

2.6. Термін виконання послуг може визначатись Сторонами за кожним відправленням окремо.

2.7. У випадку повернення Відправлення (відсутності вантажоотримувача при першій спробі доставки), або переадресації Замовником Відправлення повторна доставка чи доставка Відправлення в іншому напрямку оплачується додатково в межах тарифів за надавану послугу, але не менше 30 % від вартості послуг Перевізника

2.8. Якщо загальна вага Відправлення перевищує 50 кг, то завантаження проводиться з допомогою працівників відправника, а розвантаження з допомогою працівників отримувача.

3. Обов'язки та права Сторін

3.1. Обов'язки та права Перевізника:

3.1.1. Забезпечує подачу під завантаження транспортного засобу, придатного і підготовленого до перевезення обумовленого вантажу у погоджений сторонами термін. У випадку запізнення Перевізника на забір вантажу на одну годину і більше останній компенсовує замовнику 10% вартості перевезення.

3.1.2. Забезпечує зберігання вантажу з моменту його прийняття, та в процесі транспортування до вручення одержувачам.

3.1.3. За згодою Сторін виконує інші доручення Замовника з відшкодуванням витрат у порядку, встановленому цим договором.

3.2. Обов'язки Замовника:

3.2.1. Надає до перевезення вантаж в належній тарі, забезпечує упакування та маркування вантажу відповідно до вимог законодавства, що запобігає псуванню та пошкодженню вантажу під час транспортування. (При замовленні транспорту обов’язково потрібно вказувати проміжок часу, коли можна забрати вантаж).

3.2.2. Не використовує послуги Перевізника для пересилання предметів (речовин), які заборонені законодавством України.

3.2.3. Забезпечує оформлення товарно-транспортних накладних та інших необхідних документів.

3.2.4. В установлені строки та у визначених розмірах здійснює оплату за надані послуги.

4. Ціна та порядок розрахунків

4.1. Замовник сплачує Перевізникові плату, погоджену Сторонами, згідно цін, встановлених в Додатку № 1 до Договору, що є його невід’ємною частиною.

4.2. З метою забезпечення страхування вантажів, Замовник сплачує Перевізникові грошову суму в розмірі 0,5 % задекларованої вартості вантажу, переданого до перевезення.

4.3. Оплата проводиться Замовником шляхом переказу коштів на розрахунковий рахунок Перевізника протягом 5-ти банківських днів з дати отримання від Перевізника рахунку.

4.4. На вимогу Замовника Перевізник разом із рахунком за надані послуги додає специфікацію на одне чи на групу перевезень.

4.5. Навантаження вантажу та оформлення документів здійснюється протягом не більше 30 хвилин. Простій понад вказаний час: малого автомобіля (з об’ємом вантажного відсіку до 20 м. куб.) – 75 грн/год., великого ( з об’ємом вантажного відсіку до 60 м. куб.) – 140 грн./год. тарифікується кожні неповні 30 хв.

4.6. У випадку фальшивого виклику Замовник розраховується з Перевізником наступним чином: Фальшивий виклик малого автомобіля (з об’ємом вантажного відсіку до 20 м. куб.) – 75 грн., великого ( з об’ємом вантажного відсіку до 60 м. куб.) – 140 грн.

4.7. При здійсненні платежу Замовник обов’язково повинен вказувати у платіжному дорученні номер та дату цього договору та номер і дату виставленого рахунку, виписаного Перевізником на оплату наданих послуг.

4.8. В разі прострочення Замовником оплати наданих послуг в подальшому надання послуг зупиняється до проведення розрахунку між Сторонами, а Замовник переводиться на передоплату. За наявності підстави для зупинення Договору Перевізник вважається вільним від зобов’язання по доставці вантажу Замовника. В такому випадку Перевізник не відповідає за прострочення в доставці вантажу чи за відмову у наданні послуг по доставці.

4.9. Зупинення виконання Договору чи його розірвання не звільняє Замовника від погашення заборгованості перед Перевізником.

4.10. Після сплати Замовником наданих послуг Перевізник передає йому акт виконаних робіт та інші звітні документи.

4.11. Перевізник залишає за собою право змінювати тарифи на послуги за перевезення(заздалегідь попередивши Замовника) у випадку наявності чинників, які безпосередньо впливають на вартість послуг Перевізника (зокрема: зміна тарифу на бензин, нові податки, нормативні акти уряду). Вартість послуг Перевізникам може змінюватись в залежності від показників, які обумовлюють ціну послуг.

Перегляд цін на послуги, за цим договором здійснюється Перевізником шляхом видання нового прайс -листа. В разі недосягнення Сторонами згоди з такого питання відносини між ними, що регулюються даним Договором припиняються.

5. Відповідальність Сторін

5.1. Загальні положення.

5.1.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків за договором згідно з чинним законодавством України.

5.1.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов'язків даного договору, якщо таке невиконання викликано форс-мажорними обставинами.

5.1.3. Сторона, яка порушила своє зобов’язання або напевно знає, що порушить його при настанні строку виконання, повинна невідкладно, не пізніше двох робочих днів, повідомити про це другу сторону. Сторона господарського зобов’язання не позбавляється права на відшкодування збитків навіть у разі якщо вона була своєчасно попереджена другою стороною про можливе невиконання нею свого зобов’язання і могла запобігти виникненню збитків своїми діями, але не зробила цього у зв’язку з тим, що вжиття таких заходів потягло б за собою додаткові витрати.

5.2. Відповідальність Перевізника.

5.2.1. Перевізник несе матеріальну відповідальність за шкоду, завдану Замовнику внаслідок втрати чи пошкодження вантажу в розмірі фактично завданих реальних збитків, але, в будь-якому разі, в розмірі, що не перевищує вартості вантажу, задекларованого Замовником.

5.2.2. Перевізник не несе відповідальності за внутрітарну нестачу вантажу, прийнятих (переданих) у справній упаковці, та за недотримання термінів перевезень вантажу у випадку неналежно оформлених транспортних (супровідних) документів.

5.3. Відповідальність Замовника.

5.3.1. Замовник несе відповідальність за збитки, нанесені Перевізникові безпідставною відмовою в оплаті або несвоєчасній оплаті його послуг.

5.3.2. У випадку прострочення платежу за надані послуги, Вантажовідправник сплачує Перевізникові пеню в розмірі 0,1 % від суми боргу за кожний день прострочення.

5.3.3. У випадку прострочення оплати послуг Перевізника більше п’ятнадцяти днів Замовник повинен оплатити послуги згідно тарифів на послуги, які існують на момент оплати з урахуванням передбачених штрафних санкцій.

6. Вирішення суперечок

6.1. Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів. У випадку неможливості дійти згоди спір передається на вирішення Господарському суду за місцем знаходження відповідача.

6.2. В питаннях неврегульованих договором, сторони керуються чинним законодавством України.

7. Заключні положення.

7.1. Договір вступає в силу з дати укладання і діє до 31 грудня 2009 року.

7.2. У випадку відсутності заяви жодної із сторін за місяць до закінчення терміну договору, він вважається продовженим на той самий термін на тих самих умовах

7.3. Всі зміни, доповнення та Додатки до цього договору дійсні лише у випадку, коли вони викладені в письмовій формі і підписані представниками обох Сторін.

7.4. Кожна із Сторін має право заявити про свій намір достроково розірвати даний Договір, попередивши іншу Сторону за 30 календарних днів.

8. Юридичні адреси Сторін

"Замовник"

"Перевізник"

Фізична особа–підприємець

Шапошникова Анастасія Василівна

тел/факс

тел.(057) 756-61-16, (063) 260-27-87

ЄДРПОУ

Идент. код 2904615683

ІПН

р/р 26006000036271

Св.пл. ПДВ №

в АБ “Факторіал-Банк” м. Харкова

р/р

МФО 351715

Банк:

Свідоцтво платника єдиного податка

МФО

№338836 від 14.12.2007р.
Ліцензія МТЗУ №425454 від 04.09.2008р.______________

________________ А.В. Шапошникова


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Ціна робіт та порядок розрахунків
«мхп», з іншої сторони, (надалі разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали даний Договір підряду (надалі іменується...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Екоспецтранс»
Попової О. Р., що діє на підставі довіреності №7 від 03. 02. 2012, з іншої сторони, надалі при сумісному згадуванні “сторони”, уклали...

Фо-п федорук Наталія Григорівна, в особі директора Федорук Наталії...
Замовник”, з іншої сторони, уклали даний договір транспортного експедирування, що надалі іменується – Договір, про наступне

З іншої сторони (далі за текстом – «Сторони»), уклали даний Договір...
Логічні інвестиції», (далі Виконавець), в особі директора Бобруєнка Максима Олександровича, який діє на підставі Статуту та Ліцензій...

Діє на підставі Статуту з іншої сторони, що надалі іменуються сторони...

Проведення робіт з ремонту (надалі «Договір»), про наступне
Статуту, з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», уклали даний договір на проведення робіт з ремонту (надалі...

Договір про надання консультаційних послуг №17-06-27-1
Замовник), з іншої сторони, (надалі по тексту разом іменуються Сторони, а кожна окремо – Сторона) уклали цей Договір (надалі по тексту...

Договір купівлі-продажу товарів №
Покупець, з другої сторони, разом надалі – Сторони, уклали даний Договір про наступне

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)
Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі Договір)...

Тов «райскай», діє на підставі ліцензії Міністерства Економічного...
«Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне

Товариство з обмеженою відповідальністю «сав-дістрибьюшн»
Поврозніка Вячеслава Володимировича, який діє на підставі Статуту, далі за текстом «Покупець» з іншої сторони, що разом надалі за...

Тов «райскай», ліцензія №2109 від 22 грудня 2016 року, що є платником...
«Турагент», з іншої сторони, що разом іменуються – «Сторони», уклали даний Агентський Договір (далі Договір) про наступне

Надалі «Ліцензіат», з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна...
«Ліцензіат»), з іншої сторони, надалі разом «Сторони», а кожна окремо «Сторона», враховуючи те, що Ліцензіар володіє виключними авторськими...

Договір №   про надання послуг з видачі фінансових гарантій
«Замовник» в особі  , який (а) діє на підставі  , який є платником податку на прибуток  , з іншої сторони, разом в подальшому...

Проект договору
Редчука Дениса Володимировича, який діє на підставі довіреності від 20. 10. 2016 р., зареєстрованої в реєстрі за №926 з іншої сторони,...

Договір про виконання робіт
«замовник», з іншої сторони, разом «Сторони», уклали цей договір, далі «Договір», про наступне

Азк – Автозаправний комплекс. Перелік та місцезнаходження азк зазначається...
...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт