Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

На обслуговування корпоративних клієнтів

На обслуговування корпоративних клієнтів


ДОГОВІР №

на обслуговування корпоративних клієнтів
м.Одеса “ ” _________ 2015 р.

ТОВ TK “ЖАРА” (надалі – Агентство), платник єдиного податку, в особі директора Парового Олександра Анатолiйовича, який діє на підставі Статуту, ліцензії на здійснення туроператорської діяльності серії АГ № 581152, видана 06 червня 2012 р. Державною туристичною адміністрацією України, Сертифікату на право продажу авіаційних перевезень № АП 0535 від 25 березня 2014 р., виданого Державною авіаційною адміністрацією Міністерства транспорту та зв’язку України (дійсний до 25 березня 2016), та діє на підставі агентських договрів з авіакомпаніями з одного боку, та ________________________ _______________________________________ (надалі – Клієнт) в особі__________________ _______________________________________ _______________________________________ з іншого боку, уклали Договір про наступне:
 1. Предмет Договору
Агентство надає Клієнту послуги з інформування, оформлення та бронювання послуг авіаційних перевезень, з бронювання готелів, обслуговування делегацій та страхування. Клієнт набуває права на отримання таких послуг – відповідно до умов Договору.
2. Зобов’язання Сторін
2.1 З метою максимального задоволення потреб у авіаційних перевезеннях, а також в обслуговуванні делегацій Агентство зобов’язується надавати своїм постійним клієнтам такі види послуг:

 • інформація, контроль за наявністю місць, бронювання та оформлення внутрішніх та міжнародних авіаперевезень;

 • оформлення авіа квитків на основі усного чи письмового запиту, без виїзних документів;

 • організація чартерних рейсів;

 • негайне надання Клієнту інформації щодо змін тарифів, правил їх використання, розкладу руху та правил оформлення авіаційних перевезень;

 • надання повного комплексу туристичних послуг в Україні та за кордоном, включаючи візову підтримку ;

 • бронювання номерів в готелях в Україні та поза її межами. У випадку, коли комісійна винагорода не врахована у вартості номера, Агентство встановлює комісійну винагороду в розмірі 10 % від вартості номеру;

 • усі види страхування, а саме страхування автотранспорту компанії та співробітників, медичне страхування співробітників, страхування приміщень, майна та обладнання, страхування вантажів, страхування відповідальності та інше;

 • обслуговування іноземних делегацій;

 • оформлення VIP обслуговування в аеропортах України для представників Клієнта;

 • переоформлення авіаквитків згідно правил тарифу;

 • оформлення карток постійних клієнтів авіакомпаній;

 • можливість будь-якої форми оплати за надані послуги;

- забезпечення конфіденційності інформації по отриманню послуг Клієнтом.


2.2 Для реалізації послуг, зазначених у п.2.1, Клієнт зобов’язується:

 • надавати інформацію щодо прізвищ та імен пасажирів (латинcьке написання відповідно до паспортних даних), інформацію про громадянство, стать пасажирів, дату та маршрут авіаперевезення, бажані стиковочні рейси до місця призначення;

 • нести відповідальність за наявність в паспортах в’їзних і транзитних віз за повним маршрутом авіаперевезення;

 • заздалегідь інформувати Агентство про повну чи часткову відмову від заброньованих місць;

 • своєчасно, у погоджений термін, проводити оплату за надані послуги згідно з виставленим Агентством рахунком, який вже містить в собі вінагороду Агенства;

 • сплачувати вартість перевезення понаднормативного багажу за діючими тарифами;

 • надавати Агентству право на проведення переговорів з авіакомпаніями щодо отримання спеціальних тарифів, спеціальних умов оформлення авіаційних перевезень, тощо.
3. Порядок розрахунків
3.1 Підставою для виконання Агентством зобов’язань (усіх або деяких), передбачених п.2.1 Договору, є письмовий запит Клієнта.

Письмовий запит повинен містити такі дані:

 • перелік послуг, необхідних Клієнту;

 • підпис Клієнта;

 • терміни надання послуг, замовлених Клієнтом.

Письмовий запит може бути відправлений/отриманий по факсу або елекронною поштою. У цьому випадку факс-копія або електроний лист є документом, який тягне за собою настання юридичних наслідків для Сторін.

3.2 Оформлення авіаквитків, полісів страхування та ваучерів на отримання туристичних послуг проводиться після оплати вказаних послуг у повному обсязі через касу або у формі безготівкового переказу на рахунок агентства. У виключних випадках можлива видача зазначених документів до їх оплати у повному обсязі. При цьому Клієнт повинен надати оригінал належним чином оформленого гарантійного листа з зобов’язанням оплати на протязі трьох днів з моменту отримання документів.

3.3 Видача уповноваженому представнику Клієнта зазначених у п.3.2 документів здійснюється за умови надання належним чином оформленої довіреності встановленого зразка.

3.4 Сторони контролюють виконання Договору щонайменше раз у місяць шляхом підписання акту виконаних послуг. На запит Клієнта Агентство надає йому інформацію стосовно виконання своїх зобов’язань згідно з Договором.
4. Відповідальність Сторін
4.1 Агентство та Клієнт в однаковій мірі контролюють виконання Договору і підбивають підсумки співпраці (контроль за вартістю придбаних послуг здійснює представник Клієнта згідно з копіями платіжних доручень та копій залізничних і авіаційних квитків, а також інших документів).

4.2 У разі не оформлення авіаквитків у встановлені терміни з вини Клієнта заброньовані місця анулюються.

4.3 Якщо Клієнт відмовляється від авіаквитків, то він має сплатити штраф, встановлений авіакомпанією - перевізником.

4.4 За несвоєчасну оплату послуг Агентства Клієнт сплачує пеню у розмірі 0.5% за кожен день прострочення платежу.
5. Термін дії Договору/ Припинення Договору
5.1 Договір набуває чинності від моменту його підписання Сторонами. Термін дії Договору не обмежений часом.

5.2 Будь-яка із Сторін може розірвати (призупинити) Договір, направивши іншій Стороні мотивоване обґрунтування (у письмовій формі) – не пізніше як за 30 календарних днів до очікуваної дати припинення (призупинення) дії Договору.

5.3 У випадку відсутності замовлень Клієнта на протязі двох місяців з моменту здійснення останнього замовлення за цим Договором, Договір припиняє свою дію на наступний робочий день з моменту перебігу вказаного двомісячного терміну. Сторони погодились, що припинення дії Договору за вказаних підстав не потребує додаткового документального оформлення.
6. Інші умови
6.1 Усі спірні питання, які виникають у процесі реалізації Договору, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами.

6.2 За взаємною згодою Сторін Договір може бути змінений шляхом підписання додатку, який вважатиметься невід’ємною складовою цього Договору.

6.3 За невиконання та неналежне виконання взятих зобов’язань, визначених Договором, винна Сторона несе матеріальну відповідальність у повному обсязі, якщо не доведе того, що невиконання або неналежне виконання було наслідком непереборимих сил (форс-мажорних обставин), таких, як пожежа, землетрус, інше стихійне лихо, або є наслідком дій та рішень державних органів та авіаційних властей (блокади, страйку, який заважає нормальному виконанню та обслуговуванню рейсів).

6.4 Договір укладено у двох примірниках українською мовою, обидва мають однакову чинність.
7. Юридичні адреси та банківські реквізити

Агенство
Фактична (поштова) адреса:

Україна, 65014, м. Одеса,

вул. Канатна, буд.16

Юридична адреса:

Україна, 65069, м. Oдеса,

вул. Гер. Сталінграда, буд.64 кв. 28

тел. (048)734-03-03, 734-83-03

Розрахунковий рахунок № 26000054309603

в Южне ГРУ В ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" В М. ОДЕСА

МФО 328704, код ЄДРПОУ 34994999

Платник єдиного податку за ставкою 5%

свідоцтво серія А № 105863 від 22/05/2012
Клієнт

Поштова адреса:

Тел:Розрахунковий рахунок №
Валютний рахунок №
Код підприємства
Договір підписали:
Від Агентства

Директор

Паровий О.А

_______________________
Від Клієнта

_______________________

_______________________


_______________________
Учинено “ ”_____________ 2015 р.

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві
Порядок внесення змін до документів справи з юридичного оформлення рахунку та рахунку клієнта

Володимир кравчук
Особа, яка не сплатила вкладу, за своїм правовим статусом має весь обсяг корпоративних прав. Проте вона може бути виключена. Законом...

Кандидат юридичних наук, суддя Львівського окружного адміністративного суду
В акціонерних товариствах припинення корпоративних відносин є наслідком припинення права власності на акції. Допоки особа є власником...

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Довідка за результатами узагальнення судової практики вирішення спорів...
Підвідомчість господарським судам спорів про корпоративне управління та реалізацію корпоративних прав

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

До Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів пат «Діамантбанк» опитувальний лист
Опитувальний лист клієнта представництва юридичної особи, відокремленого підрозділу, філії юридичної особи, для договорів спільної...

Рішенням Правління
Ці Умови обслуговування Рахунків фізичних осіб, надалі – «Умови», визначають умови надання послуг з відкриття та обслуговування Рахунків...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт