Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

Договір №ххх про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

ДОГОВІР №ХХХ

про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

м. Київ

«хх» хххххх 2012 р.


Товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ», яке юридичною особою за законодавством України та є платником податку на прибуток за ставкою 25%, в особі директора ХХХ, який діє на підставі Статуту, надалі пойменоване - Замовник, з одного боку, та____________________________________________________________________________________________________________________, надалі пойменоване - Виконавець, з другого боку, надалі разом пойменовані – Сторони, або кожна окремо – Сторона, уклали даний договір (надалі - Договір) про наступне:


 1. Предмет Договору

1.1. На підставі даного Договору Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов'язання виконати роботи по створенню веб- ресурсу, а Замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконані роботи на умовах затвердженних даним Договором.
1.2. Мета робіт, що виконуються за даним Договором - здійснення присутності Замовника в Інтернеті (надалі – “мета”).
1.3. Перелік виконуваних робіт, вимоги до них, а також строки виконання визначаться на основі Технічного завдання, що є Додатком № 1 до даного Договору. Умови Технічного завдання узгоджуються Сторонами до початку виконання робіт за даним Договором. Технічне завдання підписується вповноваженими представниками Сторін у тому ж порядку що й даний договір, і є його невід'ємною частиною.
1.4. Результатом виконуваних за даним Договором робіт є створення веб-ресурсу, що відповідає Меті й вимогам Технічного Завдання.


 1. Умови виконання Договору

2.1. Протягом п'яти робочих днів від дати укладання даного Договору Замовник сплачує Виконавцю 50% від суми Договору, згідно Кошторису (Додаток №3) й надає Виконавцю всю необхідну для роботи текстову й графічну інформацію (всі матеріали надаються в електронному вигляді), а саме:
• вимоги Замовника до графічного оформлення (дизайну) веб- ресурсу,
• логотипи (у векторному вигляді),
• корпоративні вимоги (корпоративні шрифти, кольори),

• а також іншу інформацію, яка може знадобитися при розробці сайту (слогани, фотографії, та ін.), а також, при необхідності, переклад назв розділів сайту на інші мови;
• перелік інформаційних блоків, розташовуваних на головній сторінці.
Після одержання інформації підписується відповідний акт прийому-передачі інформації.

2.2. Протягом п'яти робочих днів від дати виконання Замовником його обов'язків передбачених п.2.1. Виконавець зобов'язаний розробити й надати Замовникові для узгодження макет головної (та інших сторінок, якщо це передбачено Технічним Завданням) сторінки веб-ресурсу. Кількість надаваних Виконавцем макетів веб-ресурса визначається Технічним завданням.

2.3. Протягом трьох робочих днів від дати одержання макету веб-ресурса, Замовник повинен розглянути запропонований йому дизайн веб-ресурсу й, якщо буде потреба внесення змін – подати список конкретних змін, які не суперечать Технічному завданню. У випадку згоди Замовника із запропонованим йому дизайном веб-ресурсу, Замовник може повідомити Виконавця про його згоду шляхом підписання й надання Виконавцеві титульної сторінки дизайну веб-ресурса. Якщо в зазначений у поточному пункті строк Замовник не подав ні переліку необхідних змін ні узгодження, дизайн вважається погодженим і Виконавець може приступати до програмування веб-ресурса.

2.4. У випадку одержання Виконавцем вимоги Замовника внести зміни в запропонований раніше дизайн, згідно п.2.3, Виконавець зобов'язано здійснити необхідні зміни й подати Замовникові змінений дизайн протягом чотирьох робочих днів з моменту одержання переліку змін.

2.5. Згідно із даним договором, з урахуванням варіантів веб-дизайну змінених на вимогу Замовника, Виконавець зобов'язується розробити й надати Замовникові не більше двох варіантів веб-дизайну. У кожному випадку розгляд і узгодження (або надання переліку необхідних змін) Замовником кожного варіанта веб-дизайну, здійснюється в строки й у порядку передбаченому в п.2.3., а розробка й подача Виконавцем Замовникові веб-дизайну зміненого згідно з вимогами Замовника - здійснюється в строки й у порядку передбаченому в п.п.2.2., 2.4. даного Договору.

2.6. Розробка більшої кількості варіантів веб- дизайну здійснюється на підставі додаткової угоди Сторін.

2.7. Протягом п'яти робочих днів від дати узгодження Замовником дизайну веб-ресурсу Замовник зобов'язано надати всю інформацію для наповнення веб-ресурсу (тексти й графіку для наповнення розділів в електронному виді). У тому числі при необхідності всі переклади на інші мови, якщо в Технічному завданні передбачена розробка версій сайту на інших мовах). За коректність наданих матеріалів Виконавець відповідальності не несе. Після одержання інформації підписується відповідний акт прийому- передачі інформації.

2.8. Протягом п'ятнадцяти робочих днів від дати одержання інформації для наповнення веб-ресурсу, Виконавець зобов'язано здійснити програмування веб-ресурсу й надати його Замовникові шляхом розміщення на тестовому сервері Виконавця для тестування його Замовником.

2.9. Якщо в процесі виконання робіт зі створення веб- ресурсу Сторонами буде визначена необхідність істотної зміни умов виконуваних робіт з порівняння з умовами первісного Технічного завдання, то ці роботи виконуються на підставі окремої угоди Сторін.

2.10. Протягом 10 (десяти) робочих днів від дати одержання від Замовника всієї інформації для наповнення, Виконавець зобов'язано здійснити наповнення веб- ресурсу й повідомити про це Замовника.

2.11. Протягом 2 (двох) робочих днів від дати закінчення робіт з наповнення веб- ресурсу Виконавець розмішає готовий веб-ресурс на сервері зазначеному Замовником. Для чого Замовник повинен надати Виконавцеві всю необхідну інформацію для розміщення веб-ресурса на сервері Замовника: логин, пароль доступу й логин, пароль і назва бази даних. З моменту успішного завершення розміщення веб-ресурса обов'язку Виконавця за даним договором є виконаними. Завершення робіт за договором повинне засвідчувати актом прийому-передачі робіт з даного договору.

2.12. Протягом 2 (двох) робочих днів з моменту розміщення веб-ресурса на сервері Замовника, Замовник оплачує виконавцеві що залишилися 50% від суми Договору, згідно Кошторису.

2.13. Авторське право на веб-ресурс, у тому числі на імідж стиль і дизайн сторінок належить Замовникові. Всі майнові права на веб-ресурс, передбачені даним договором переходять до Замовника тільки після повної оплати послуг з договору.

2.14. Після одержання повної оплати за договором Виконавець здійснює гарантійне обслуговування створеного веб-ресурса, як передбачено в Технічному Завданні.

 1. Обов'язки сторін

3.1. Виконавець зобов'язується:

3.1.1. Дотримуватися інтересів Замовника, кваліфіковано й чітко й у строки виконувати роботи по створенню веб-ресурса й розробці програмного забезпечення згідно Технічного завдання до даного Договору в рамках своєї компетенції.

3.1.2. Надавати Замовникові оригінали всіх документів являющиеся результатом виконуваних робіт.

3.1.3. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Замовника або пов'язану із Замовником.

3.2. Замовник зобов'язується:

3.2.1. Оплатити послуги в розмірі й порядку, передбаченому п.2.і 4. даного Договору.

3.2.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Виконавця або пов'язану з Виконавцем.

3.2.3. Надати всю необхідну текстову й графічну інформацію для надання Виконавцем послуг Замовникові в порядку й у рядки передбачені в даному договорі.

3.2.4. Висловлювати свої вимоги, зауваження й пропозиції щодо змісту, зовнішнього вигляду й функцій веб-ресурса.


 1. Умови оплати та порядок розрахунків

4.1. Оплата Замовником робіт здійснюється згідно затвердженого Сторонами переліку робіт, що виконуються. Оплата робіт, які не були включені в Додаток №2, але були виконані на прохання Замовника, здійснюється на підставі переліку робіт, що оформлюється та погоджується Сторонами в окремому Додатку.

4.2. Оплата здійснюється у два етапи: 50% суми вказаної в переліку робіт (Додаток №2) - сплачується Виконавцю Замовником не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів від дати укладання даного Договору, 50%, сплачуються Виконавцю Замовником не пізніше 5 (п'яті) робочих днів після підписання акту приймання передачі виконаних робіт.

4.3. Додаткові послуги оплачуються у два етапи: 50% суми вказаної в переліку робіт, що оформлюється окремим додатком до даного договору - сплачується Виконавцю Замовником не пізніше ніж через 5 (п'ять) робочих днів після затвердження додаткового переліку робіт, 50%, сплачуються Виконавцю Замовником не пізніше 5 (п'яті) робочих днів з моменту розміщення розробленого веб-ресурсу на тестовому сервері Виконавця.

4.4 Розрахунки між Сторонам за даним Договором здійснюються у національній валюті України шляхом перерахування коштів на банківський рахунок відповідної Сторони.

4.5. Ціна даного Договору складається із суми всіх належних за даним Договором платежів.


 1. Відповідальність Сторін

5.1. Замовник зобов'язується надати всі необхідні графічні та текстові матеріали інформаційного характеру, необхідні для виконання робіт за Договором. Виконавець не відповідає за порушення термінів виконання робіт у випадку, якщо таке невиконання зумовлене несвоєчасним виконання Замовником зобов'язання, викладеного у першому реченні даного пункту.

5.2. У випадку порушення Виконавцем строків виготовлення веб-сайту, останній сплачує 1% від від вартості робіт згідно основного та додаткового (у випадку наявності такого) кошторисів за кожен день такого прострочення.

5.3. У випадку порушення Замовником строків оплати за даним Договором, Замовник виплачує Виконавцеві пеню в розмірі 1% від суми договору за кожний день прострочення.

5.4. Виконавець не несе відповідальності за інформаційний зміст електронно-інформаційного ресурсу Замовника.


 1. ІНШІ УМОВИ

6.1. Всі права на продукцію створену за цим Договором (в тому числі права інтелектуальної власності) належать Замовнику. Замовник має право використовувати продукцію на власний розсуд, незалежно від Підрядника та продовження дії цього Договору.


 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР)

7.1. Кожна зі сторін звільняється від відповідальності за невиконання зобов'язань за даним Договором, якщо це невиконання було викликано, що не залежать від її, обставинами непереборної сили, які виникли після підписання Договору і які не було можливості уникнути або усунути як то: війна, рішення державних органів, які істотно погіршують умови виконання Договору або унеможливлюють їхнє виконання повністю або частково; пожежі, повені, землетруси й інші стихійні лиха: технічні аварії з важкими наслідками, епідемії й інші обставини. Сторона для якої стало неможливим виконання Договору у зв'язку з обставинами непереборної сили, повинна негайно повідомити іншу сторону як про настання таких обставин так і про припинення таких обставин або їхніх наслідків.

7.2. Протягом одного дня після появи таких обставин або на початку дії їхніх наслідків Сторони повинні письмово погодити строк на який припиняється дія даного Договору. Якщо такі обставини або їхні наслідки будуть тривати белее погодженого Сторонами строку, то кожна зі Сторін буде мати право відмовитися від подальшого виконання своїх зобов'язань за договором й у цьому випадку жодна йз сторін не має права вимагати відшкодування іншою Стороною збитків у тому числі упущеної вигоди.


 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

8.2. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

 1. ДІЯ ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та його скріплення печатками Сторін.

9.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п.8.1 цього Договору та закінчується після одного року з моменту його укладання..

9.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

9.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

9.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, цей Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

9.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному в Україні законодавстві.

 1. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

10.2. На момент укладення цього Договору Підрядник є платником єдиного податку без ПДВ.

10.3. Після набрання чинності цим Договором всі попередні переговори за ним, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні умов цього Договору.

10.4. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із цим несприятливих наслідків.

10.5. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною.

10.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

10.7. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.

10.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

«Виконавець»

«Замовник»

11. ПІДПИСИ СТОРІН

Від «Виконавця»

_________________________ /________________/

м. п.

Від «Замовника»

Директор
______________________ /______________/

м.п.


Додаток № 1

до Договору №ХХХ

від «хх» ____________ 2012 року

Технічне Завдання Замовника


1. Ім'я сайту (назва домена)

Назва домена – xxx.

Якщо даний домен буде зайнятий, можлива заміна імені.
2. Структура
3. Мова сайту

Сайт розробляється на трьох мовах: російському, українському, англійському.
4. Обсяг і склад текстової інформації.

Розміщення на сайті 30 сторінок інформації (текстової й графічної). Всі матеріали для наповнення контента повинні бути надані в електронному виді: для текстів - у форматі редактора Ms Word (doc), графічна інформація - стандартні формати bmp, jpeg, gif.
5. Розробка дизайну сайту.

Дві дизайни-концепції.
6. Установка й настроювання системи керування контентом сайту TYPO3

Установка й базове настроювання системи російською мовою.

• Настроювання механізму для додавання на сайт тэгов META з описом і ключовими словами, а також змінюваного заколовка (Title);

• Установка й настроювання модуля новостной стрічки із занесенням в архів, відображенням останніх новин.

• Установка модуля локалізації.

• Установка й настроювання модуля новин (статті, прес-релізи, новини).

• Установка й настроювання пошуку по сайті.


7. Дозвіл монітора, що рекомендує, на якому буде проглядатися сайт.

Розширення, що рекомендується - 1024х768.
Примітка: По можливості розробляється гнучкий дизайн для сайту для перегляду його при будь-яких розширеннях, більше мінімального, якщо затверджений замовником макет дозволяє це реалізувати.
8. Мінімальний дозвіл монітора, у якому буде проглядатися сайт.

Мінімальне розширення - 1024х768.
9. Строк розробки сайту.

44 робочих дня після одержання 50 % передоплати від суми Договору.
Примітка: Строки зазначені з обліком того, що замовник вчасно надасть текстові й графічні матеріали для розміщення на сайті.
10. Передача сайту й гарантійне обслуговування.

Після завершення робіт по сайту замовникові надається логін і пароль для входу в адмін частину сайту. Також робиться виправлення будь-яких помилок і недоліків у роботі веб-ресурса, якщо такі будуть виявлені на протязі місяця від дня здачі проекту.

Додаток №2

до Договору №ХХХ

від «хх» ________ 2012 року
Перелік робіт


Вид робіт

Графік виконання

Вартість, грн.

Розробка дизайну сайту (дві концепціі)

Х робочих дня

ххх

Розробка шаблонів типових сторінок

Х робочих дня

ххх

Встановлення та налагодження системи управління конвентом сайту TYPO3

Х робочих дня

ххх

Встановлення та налагодження модуля новин
ххх

Встановлення та налагодження модуля зворо нього зв’язку
ххх

Встановлення та налагодження модуля каталогу продукції
ххх

Наповнення сайту матеріалами замовника (до 20 сторінок формату А4 и до 20 зображень)

х робочих дня

ххх

Встановлення та налагодження модуля для роздруківки сторінок

Тестування сайту

Встановлення та конфігурація функціонування сайту на сервер

Разом

ххх грн., без ПДВЗагальна вартість робіт ххх грн. (ххх гривень хх копійок) без ПДВ.Замовник ___________ Виконавець _____________


поділитися в соціальних мережахСхожі:

Про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу (веб-сайту)

Про надання послуг з розробки електронно-інформаційного ресурсу ( сайту )
...

Автоматизоване розроблення веб-сайтів (поняття про засоби автоматизованої...
Поняття про систему керування вмістом сайту. Поняття хостингу. Автоматичне створення статичної веб-сторінки, вибір її типу І оформлення....

«Про надання послуг з оброблення даних та розміщення інформації на...
Договір – цей Формуляр Договору «Про надання послуг з оброблення даних та розміщення інформації на веб-вузлах»

Ххх 20 ххх р. Порядок надання послуг складської логістики та зберігання вантажів Замовника
Цей додаток встановлює порядок надання Виконавцем послуг складської логістики та зберігання, а саме

Ххх 20 ххх р. Порядок надання транспортно-експедиторських послуг...
Цей додаток встановлює особливості та порядок надання Виконавцем логістичних послуг, а саме транспортно-експедиторських послуг з...

Затверджую
Послуги щодо проектування та розробляння у сфері інформаційних технологій (послуги з розробки веб-сайту)

Договір про надання юридичних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання юридичних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Договір про надання маркетингових послуг
...

Договір про надання брокерських послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання брокерських послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Послуги з просування та оптимізації в мережі Інтернет веб-сайту з назвою
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Положення про функціонування офіційного веб-сайту Кам’янка-Бузької...
«Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади», розпорядження голови облдержадміністрації...

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Технічне завдання перелік вимог до ресурсу І завдання ресурсу, терміни...
Шевчука Андрія Михайловича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони, разом надалі по тексту іменовані Сторони, уклали цей Договір...

Договір № ххх про надання логістичних послуг
Дп "Шенкер" в особі директора Вержбицького О. А., що діє на підставі Статуту, або Бондаренка С. М., Бєлєвцева В. Ю., Іванченка М....

Про надання рекламних послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання рекламних послуг (надалі іменується "Договір") про наступне

Про надання маркетингових послуг
Сторони", а кожна окремо "Сторона") уклали цей Договір про надання маркетингових послуг (надалі іменується "Договір") про таке

Пропозиція укласти договір про надання інформаційно-рекламних послуг
Турне”, надалі за текстом – „Виконавець”, укласти Договір про надання інформаційно-рекламних послуг, надалі за текстом – „Договір”,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт