Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Статут

Статут

Сторінка1/6
  1   2   3   4   5   6


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства

«Бериславський машинобудівний завод»
Протокол №2 від 21 жовтня 2010 р.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«Бериславський машинобудівний завод»
( НОВА РЕДАКЦІЯ )
Ідентифікаційний код 00211004

БЕРИСЛАВ – 2010

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1 Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу» та інших нормативно-правових актів.

1.1.2. Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код 00211004) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Бериславський машинобудівний завод» (ідентифікаційний код 00211004) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Бериславський машинобудівний завод»;

- російською мовою: Публичное акционерное общество «Бериславский машиностроительный завод»;

- англійською мовою: Public joint stock company «Berislav Machine-Building Plant».
Скорочене:
- українською мовою: АТ «Бериславський машинобудівний завод»

АТ «БМЗ»;

- російською мовою: АО «Бериславский машиностроительный завод»

АО «БМЗ»;

- англійською мовою: PJSC «Berislav Machine-Building Plant».

1.3. Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові i особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.4.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.4.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.4.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.5.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.5.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. виробництво фільтрів для очищення мастил, палива та інших рідких речовин, охолоджувачів наддувочного повітря, води та мастил, двигунів внутрішнього згорання, компресорів, товарів народного споживання;

 1. виробництво комплектуючих виробів та запчастин для залізничного рухомого складу;

 2. вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;

 3. виробництво продукції інших галузей народного господарства, не заборонених законом;

 4. виробництво будівельних матеріалів, виробів та конструкцій;

2.2.6. придбання, перевезення, зберігання, пересилання, використання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів (ацетон, перманганат калію, сірчана кислота, соляна кислота, толуол), карбіду кальцію та речовин, що містять не менш як 10 відсотків ацетону та толуолу;

 1. будівельно-монтажні та ремонтно-будівельні роботи;

 1. здійснення внутрішніх і міжміських перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

2.2.9. розробка й впровадження нових технологічних процесів та технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах;

2.2.10. проектні та пошукові роботи, а також роботи по розробці та впровадженню у виробництво нових виробів, машин, механізмів, обладнання;

2.2.11. власна або спільна з іншими юридичними чи фізичними особами виробнича діяльність по виготовленню та реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку, продовольчих товарів, у тому числі через власну торгову мережу, орендовані магазини, виїзна торгівля на підприємствах, ярмарках, базарах, а також торгівля на умовах консигнації, як на території України так і за її межами;
2.2.12. придбання та продаж устаткування, транспортних засобів, будинків, споруд та інших матеріально-технічних цінностей у підприємств, організацій та громадян, у тому числі іноземних;

 1. інвестиційна діяльність (відповідно до вимог діючого законодавства), включаючи будівництво та використання (у тому числі комерційне) об'єктів виробничого, житлового, господарського агропромислового призначення, транспорту, зв'язку та охорони здоров'я, також виконання будівельних і ремонтних робіт;

 2. організація та експлуатація підприємств (пунктів) побутового обслуговування, готельного господарства і громадського харчування, а також надання на їх основі, відповідно, побутових послуг та послуг в сферу громадського харчування і готельного обслуговування;

 1. надання населенню та підприємствам різних форм власності платних транспортних та туристичних, рекламних та інших послуг;

 2. торгово-посередницькі послуги за всі види валюти, включаючи вільноконвертовану, у відповідності з чинним законодавством України;

 3. проведення бартерних та експортно-імпортних операцій, включаючи товари широкого вжитку, промислові, продуктові, сільськогосподарські товари, сировинні ресурси, обладнання, машини і механізми, радіоелектронну техніку та апаратуру у порядку, встановленому чинним законодавством;

 4. здійснення операцій по придбанню, обміну та продажу іноземної валюти на валютних аукціонах, біржах та міжбанківському валютному ринку на умовах придбання ліцензії;

 5. інформаційно-рекламна, поліграфічна та видавницька діяльність і фотопослуги;

 6. організація та проведення виставок та виставок-продаж в Україні та за її межами, а також аукціонів, конкурсів, лотерей;

 7. організація та утримання медичних і оздоровчих центрів відпочинку;

 1. проведення дистриб'юторської діяльності щодо виробленої або отриманої від інших юридичних осіб продукції та товарів як на території України, так і за її межами відповідно до чинного законодавства;

 2. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим та автомобільних транспортом (за умовами придбання ліцензії);

2.2.24. проведення ремонту і прокат машин та механізмів, їх сервісне обслуговування;

2.2.25. виробництво, придбання, обслуговування та реалізація обладнань технічних засобів,
інструментів та інших засобів наукового та промислового призначення;

 1. заготівля, переробка сировини та матеріалів для різних потреб.

 2. заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробництва;

 3. здійснення торгово-закупівельної та посередницької діяльності

 4. оптова та роздрібна торгівля;

 5. лізинг та оренда, у тому числі об'єктів соціально-побутово та виробничого призначення, обладнання, агрегатів і транспортних засобів;

   1. побутовий прокат товаро-матеріальних цінностей, в тому числі і транспортних засобів;

   2. організація інвестиційної діяльності у встановленому законодавством порядку;

 1. зовнішньоекономічна та інвестиційна діяльність;

 2. купівля-продаж нерухомого майна, автотранспортних засобів, цінних паперів тощо на товарних та фондових ринках України, так і за її межами;

 3. надання всіх видів транспортно-експедиційних, консультацій, маркетингових та інших послуг у тому числі послуг по договорах консигнації;

 4. надання працівникам Товариства (за договором з обслуговуючим банком) споживчих кредитів та позик, а також надання товарно-матеріальних цінностей у кредит (розстрочку);

 1. організація науково-культурного обміну і туризму, посередницька діяльність, маркетингові дослідження, розробка перспективних прогнозів розвитку;

 2. організація професійно-технічного навчання і курсів підвищення кваліфікації спеціалістів, проведення виробничого навчання;

 3. проведення рекламних та спортивно-видовищних заходів, наукової, культурної, концертної діяльності, кіно- та відео прокату;

2.2.40. збір, регенерація і раціональне використання вторинних ресурсів;

 1. надання послуг по оформленню митних декларацій, документів по експедируванню вантажів;

 2. здійснення діяльності щодо задоволення потреб населення у догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей, у тому числі і в дошкільних навчальних закладах;

2.2.43. операції з металобрухтом (у тому числі збирання, заготівля, реалізація, переробка, металургійна переробка чорних та кольорових металів);

2.2.44. інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України вимагають отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством після отримання таких дозволів (ліцензій) у встановленому чинним законодавством України порядку. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
  1   2   3   4   5   6

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Статут старобогородчанської об’єднаної територіальної громади богородчанського...
Статут Старобогородчанської об’єднаної територіальної громади (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Стату т
Цей статут (надалі – статут) визначає порядок організації, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання"...

Статут національної повноважної організації
Ваш статут має необхідність відповідати законам вашої країни. Ця чернетка спирається на англійські закони І може потребувати приведення...

Статут територіальної громади сіл нивочин, гринівка, лесівка богородчанського...
Статут територіальної громади сіл Нивочин, Гринівка, Лесівка (далі Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади,...

Статут
Цей Статут розроблений відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України...

Статут
Всеукраїнська Асоціація робітників похоронних організацій, надалі «Асоціація», є всеукраїнською громадською організацією, яка обєднує...

Односторонні правочини у нотаріальній практиці
«Статут – як форма правочину» (Нотар, №2, 2004 р.) вважає правочином Статут господарського товариства, відповідно до якого дії осіб...

Ват «Донецький електротехнічний завод» №14 від 21 квітня 2010 року статут публічного
Цей Статут регулює діяльність та правовий статус Публічного акціонерного товариства «Донецький електротехнічний завод» (далі Товариство),...

Рішення ХVІ сесії районної ради сьомого скликання 28 березня 2017...
...

Неодночасне засвідчення справжності підписів на статуті юридичної особи
Статут повинен містити склад засновників, місцезнаходження, предмет, мету діяльності, склад та компетенцію органів управління й інші...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Затверджено
Статут Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (надалі Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації...

Статут

Статут спільного підприємства, створюваного на території України

Статут
Сторичні особливості міста, які обумовлюють прийняття Статуту

Статут
Установчими зборами засновників громадської організації «Об’єднання «Батьків-одинаків України»»

Статут
Рішенням Загальних зборів акціонерів Закритого акціонерного товариства «торговий дом енергомет»База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт