Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «аудит бюро»

Звіт незалежного аудитора Товариства з обмеженою відповідальністю «Аудиторська компанія «аудит бюро»

Сторінка1/3
  1   2   3
Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська компанія «АУДИТ БЮРО»

про річну фінансову звітність

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ»

Ідентифікаційний код 32942598

станом на 31.12.2013 року

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Керівництву ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»

Адреса: 03028, м.Київ, проспект Науки, 30А

усім іншим зацікавленим особам та користувачам звітів

Цей аудиторський висновок, який складається з:

 1. Основних відомостей про аудиторську фірму;

 2. Аудиторського висновку щодо фінансових звітів;

 3. Висновок згідно вимог державного регулятора - Нацкомфінпослуг;

 4. Фінансових звітів річних за 2013рік, що завершується 31.12.2013 року, які додаються,

підготовлено у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, зокрема Міжнародних стандартів аудиту 700, 701, 720 у зв’язку з наданням інформації ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ» (далі – Страхова компанія, Товариство, ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ») до Нацкомфінпослуг річних звітних даних страховика.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва:ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АУДИТОРСЬКА КОМПАНІЯ «АУДИТ БЮРО»

Код ЄДРПОУ

32159015

Місцезнаходження:

01011, м. Київ, вул. Гусовського, 4а, оф.2

Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів виданого АПУ

Свідоцтво №3027 видане за рішення Аудиторської палати України від 26 вересня 2002 року №113 (продовжено рішенням АПУ від 05 липня 2012 №252/3, чинне до 05.07.2017 року).

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Свідоцтво реєстраційний номер№ 0008 видане Нацкомфінпослуг від 08.05.2013 року, строк дії з 08.05.2013 р – по 05.07.2017 року

Керівник

Недужко Людмила Вікторівна

Інформація про аудитора (прізвище, ім’я, по батькові аудитора, який проводив аудиторську перевірку, та серія, номер, дата видачі Сертифіката аудитора, виданого АПУ)

Недужко Людмила Вікторівна - Сертифікат аудитора - Серії А №004904, виданий на підставі рішення Аудиторської палати України від 30 листопада 2001 року №104, термін дії продовжено до 30 листопада 2015 року

Контактний телефон/факс

(044) 539-2427/(067) 231-2829

Висновок щодо фінансових звітів
Вступ

Ми провели аудиторську перевірку фінансових звітів річних ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», що включають: баланс станом на 31 грудня 2013 року, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року та інші пояснювальні примітки, з метою висловлення думки про те, чи відображає зазначена фінансова звітність правдиво та достовірно фінансовий стан ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ», а також фінансові результати його діяльності, рух його грошових коштів та власного капіталу органу відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї фінансової звітності, що складена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Відповідальність управлінського персоналу Товариства охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг видання 2010 року, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 31.03.2011 р. № 229/7 (далі – МСА), Міжнародних стандартів аудиту, прийнятих в якості національних стандартів аудиту згідно рішення Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18 квітня 2003 р.). Ці стандарти й положення вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриття інформації у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю Товариства. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримані достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висловлення безумовно-позитивної думки

На нашу думку, фінансові звіти справедливо та достовірно у всіх суттєвих аспектах представляють фінансовий стан ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» станом на 31.12.2013 року, його фінансові результати, рух грошових коштів, власного капіталу за 2013 рік, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності та законів України.
Під час роботи нами були виконані зокрема процедури перевірки, які забезпечують можливість надання для користувачів фінансової інформації судження про те, що статті річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика взаємно пов’язані між собою.
11.03.2014 року
Директор аудиторської компанії

“АУДИТ БЮРО” (сертифікат аудитора серії А

005220 від 30.05.2002 року. чинний до 30.05.17 р.) Л..В. НЕДУЖКО

Аудиторський висновок

(звіт незалежного аудитора)

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Аудиторська компанія «АУДИТ БЮРО»

про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ»

Ідентифікаційний код 32942598

станом на 31.12.2013 року

Висновок (звіт) про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
Цей Звіт є розділом Аудиторського висновку від 11.03.2014 року та складений відповідно до вимог законодавства України, нормативних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

Питання, викладені нижче, розглядалися лише в рамках проведеного нами аудиту річної фінансової звітності ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» за 2013 рік на основі вибіркового тестування та принципу суттєвості відповідно до вимог Міжнародних стандартів аудиту.

За результатами виконаних нами аудиторських процедур нами не помічено жодних суттєвих фактів, які дають нам підстави вважати, що фінансова звітність Страхової компанії не відповідала у всіх суттєвих аспектах вимогам чинного законодавства України.

Застосовані нами процедури не мали за мету визначити всі недоліки або інші порушення і, таким чином, вони не мають розглядатись як свідчення про відсутність будь-яких недоліків та/або порушень у ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ».
1. Основні відомості про страховика

ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» утворено шляхом перетворення з правонаступництвом прав та обов’язків Закритого акціонерного товариства «Страхова компанія «ГРАНТ-КАПІТАЛ» у відповідності із законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», «Про страхування», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» відповідно до Установчого договору.

Повне найменування Товариства: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ» (далі - ПРАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ», Страхова компанія, Товариство).

Ідентифікаційний код Страхової компанії: 32942598

Місцезнаходження Страхової компанії: Укpаїна, м.Київ, 03028, проспект Науки, 30А.

Дата державної реєстрації Страхової компанії: 12.05.2004 р.

Предметом безпосередньої діяльності Товариства, крім страхування, перестрахування та фінансової діяльності можуть бути інші види діяльності тільки у випадках, передбачених законодавством України.

Згідно Довідки органу Державного комітету статистики України АА №631074 виданої 22.05.2012 р. ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» здійснює такі види діяльності за системою КВЕД:
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя.
Чисельність працівників Страхової компанії складає 54 (п’ятдесят чотири) осіб.

Страхова компанія відкрила банківський рахунок в національній валюті з наступними реквізитами: поточний (небанківської фінансової установи) рахунок р/р 2650527090001 в ПАТ АКБ "КАПІТАЛ" МФО 334828.

Страхова компанія зареєстрована як фінансова компанія, про що отримала від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія СТ №309 від 21.08.2004 року з реєстраційним номером 11101066.

ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» має філію з правовим статусом суб'єкта без права юридичної особи. Назва: Філія «Ніка» ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЮНІСОН-ГАРАНТ». Розташована за адресою: 83114 м. Донецьк, пр. Панфілова, 3.

На дату видачі висновку Страхова компанія отримала ліцензії на право здійснення страхової діяльності у формі обов’язкового та добровільного страхування, відомості про які наводяться нижче у таблиці 1.
Таблиця 1. Відомості про ліцензії на право здійснення діяльності із страхування чинні на дату складання висновку.

Ліцензія

Форма страхування

Серія та номер

Дата видачі

Страхування від нещасних випадків

добровільне

АД 039891

21.08.2012

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

добровільне

АД 039889

21.08.2012

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

добровільне

АД 039894

21.08.2012

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

добровільне

АД 039884

21.08.2012

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)]

добровільне

АД 039887

21.08.2012

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)]

добровільне

АД 039895

21.08.2012

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту)

добровільне

АД 039886

21.08.2012

Страхування фінансових ризиків

добровільне

АД 039893

21.08.2012

Страхування медичних витрат

добровільне

АД 039888

21.08.2012

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я)

добровільне

АЕ 190409

08.11.2012

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

обов’язкове

АД 039885

21.08.2012

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільневільних пожежних дружин (команд)

обов’язкове

АД 039892

21.08.2012

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

обов’язкове

АД 039890

21.08.2012

Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів

обов’язкове

АЕ 190407

08.11.2012

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів

обов’язкове

АЕ 190408

08.11.2012

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування

обов’язкове

АЕ 190410

08.11.2012

Страхування залізничного транспорту

добровільне

АЕ 198738

12.06.2013

Страхування спортсменів вищих категорій

обов’язкове

АЕ 198739

12.06.2013

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

обов’язкове

АЕ 198722

24.05.20132. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту

Підставою для проведення перевірки є договір № 352 від 01.02.2014 р. між ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» та ТОВ «Аудиторська компанія «АУДИТ БЮРО».

Перевіркою було охоплено період фінансово-господарської діяльності Страхової компанії з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року.

Дата складання фінансової звітності – 31 грудня 2013 року.

Початок перевірки – 15.02.2014 року.

Кінець перевірки – 03.03.2014 року.
3. Опис перевіреної фінансової інформації.

Положення про відповідальність.

Обсяг аудиторської перевірки

Аудитором перевірена фінансова інформація, яка складається з фінансової звітності ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» за 2013 рік, а саме з:

а) балансу (звіту про фінансовий стан);

б) звіту про фінансові результати (звіт про сукупні доходи);

в) звіту про рух грошових коштів;

г) звіту про власний капітал;

ґ) приміток до річної фінансової звітності.
Крім того перевірені річні звітні дані, які представлені у формах річного звіту страховика ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ»:

а) звіту про доходи та витрати страховика;

б) звіту про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;

в) показників діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхування життя;

г) показників діяльності з видів обов'язкового страхування;

ґ) показників діяльності з державного обов'язкового страхування;

д) пояснень щодо операцій перестрахування;

е) умов забезпечення платоспроможності страховика;

є) пояснень щодо припинення договорів страхування;

ж) інших показників, передбачених Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39.
Шляхом тестування облікових та документальних даних нами перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання фінансової звітності.

Нами перевірена така документація:

 • Установчі документи;

 • Довідка органу статистики;

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;

 • Банківські документи;

 • Регістри бухгалтерського обліку Страхової компанії;

 • Договори Страхової компанії;

 • Первинні документи.

 • Фінансові звіти загального призначення за 2013 рік.

 • Річні звітні дані страховика за 2013 рік.


Відповідальність за звітність покладається на керівництво підприємства. Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку про достовірність повного комплекту фінансових звітів та річних звітних даних страховика - за завданням з надання впевненості на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ».

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою збору достатньої кількості інформації про те, що річна фінансова звітність та річні звітні дані ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» відповідають критеріям достовірності, повноти та відповідності фінансово-господарської діяльності вимогам чинного законодавства. Проведення аудиту пов’язане з необхідністю подання до Національної комісії, що здійснює державне з регулювання у сфері ринків фінансових послуг України документів.
Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законів України «Про страхування», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», згідно Закону України «Про аудиторську діяльність», Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого Нацкомфінпослуг.
Аудиторська перевірка була проведена у відповідності із Міжнародним стандартом аудиту 700 «Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення» та Міжнародним стандартом завдань з надання впевненості 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації» Міжнародної федерації бухгалтерів.
У річній фінансовій звітності ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» достатньо розкрита інформація, яка необхідна нам для виконання завдання з аудиту фінансової звітності.
У річних звітних даних страховика ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» достатньо розкрита інформація, яка необхідна нам для виконання завдання з надання впевненості щодо фінансової інформації, яку охоплює вищеназваний вид звітних даних.
В основу складання фінансової звітності ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» покладені принципи та тлумачення Міжнародних стандартів фінансової звітності України.
Під час нашої роботи були виконані зокрема процедури перевірки, які забезпечують можливість надання для користувачів фінансової інформації судження про те, що статті річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика взаємно пов’язані між собою.
4.Загальна частина.

Висновки щодо окремих компонентів фінансових звітів

4.1. Стан бухгалтерського обліку та звітності

Організація бухгалтерського обліку в ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» здійснюється у відповідності з нормативно-правовими актами, що регулюють підприємницьку діяльність в Україні.

Ведення бухгалтерського обліку здійснюється за допомогою програмного забезпечення «1C-бухгалтерія».

Первинні документи з обліку фінансово-господарської діяльності складені із застосуванням типових форм, затверджених Міністерством статистики України.

Господарські операції в первинних документах відображаються у відповідності з нормативними актами з бухгалтерського обліку, затвердженими Міністерством фінансів України.

Господарські операції в бухгалтерському обліку Страхової компанії відображаються з дотриманням вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІУ від 16.07.1999 року, з урахуванням наступних змін і доповнень.

Річна фінансова звітність ПРАТ «СК «ЮНІСОН-ГАРАНТ» складається та подається до відповідних державних органів згідно вимог чинного законодавства, відповідає даним обліку.
4.2. Статті основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу

В складі статті «Нематеріальні активи» Страхової компанії обліковується вартість оплачених ліцензій на обов’язкові та добровільні види страхування, а також вартість ліцензійного програмного забезпечення. Первісна вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2013 року дорівнює 446 тис.грн., накопичена амортизація нематеріальних активів – 64 тис.грн., а залишкова вартість – 382 тис.грн. До складу статті Нематеріальні активи входить вартість ліцензій на страхування та прав користування програмним забезпеченням. Страхова компанія застосовувала прямолінійний метод амортизації нематеріальних активів.

Первісна вартість контрольованих Страховою компанією основних засобів станом на дату балансу становить 1161 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів становить 761 тис.грн. Основні засоби оцінені за первісною вартістю з урахуванням зносу. В тому числі залишкова вартість машин та обладнання 539 тис.грн.

4.3. Статті фінансових інвестицій

Стаття активів звіту про фінансовий стан Інші довгострокові фінансові інвестиції дорівнює 59990 тис.грн.. До складу цієї статті включені акції, які станом на дату складання фінансової звітності відображені за справедливою вартістю з віднесенням результату зміни вартості на прибутки та збитки (торговий портфель).

4.4.Статті дебіторської заборгованості, коштів та зобов’язань


Необоротні активи в вигляді статті Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах складаються і залишку коштів внесених на рахунки МТСБ України 5487 тис.грн. Стаття дебіторська заборгованість активів за виданим авансами має залишок 212 тис.грн. (за операціям не фінансового характеру). Дебіторська заборгованість за отриманими доходами становила 721 тис.грн.

Стаття інша поточна дебіторська заборгованість становить 96 тис.грн. тис.грн.
Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів Страхової компанії станом на 31.12.2013 р. дорівнює 44597 тис.грн. і складаються із сум:

- коштів, розміщених на депозитах 42601 тис.грн.;

- грошових коштів на вимогу 1988 тис.грн.;

- готівкових коштів 8 тис.грн.

Розмір витрат майбутніх періодів становить 8 тис.грн.
Нами підтверджено повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2013р. інформації про активи Товариства, їх розмір, реальну вартість та класифікацію.
Інформація про розмір страхових резервів станом на 31.12.2013 р. наведена у Розділі ІІ пасиву балансу. Розмір технічних резервів станом на звітну дату становить 16169тис.грн.

Ми підтверджуємо реальність розміру зобов’язань у фінансовій звітності Страхової компанії за наступними статтями:

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 83 тис.грн.
     1. Короткострокові кредити банків -немає.
     2. Поточні зобов’язання за рахунками:

з одержаних авансів – 0 тис.грн.;

з оплати праці – 177 тис.грн.;

із страхування – 68 тис.грн.;

з бюджетом – 933 тис.грн. (в т.ч. за податком на прибуток 884 тис.грн.).

Поточні зобов’язання за страховою діяльністю становить – 58 тис.грн.
Аудит зобов’язань підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2013р. інформації про їх розмір та класифікацію
4.5. Власний капітал

Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал ”.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок ) товариства з обмеженою...
Україна, м. Київ, вул. А. Антонова, буд. 8, кв. 30, телефон 241-07-82, факс 243-22-32

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Звіт незалежного аудитора
Товариства з додатковою відповідальністю «страхова компанія «професійне страхування» яка складена відповідно до мсфз за рік

Звіт незалежного аудитора
Аудиторський висновок надається засновникам та керівництву ломбарду – Повного товариства «Ломбард «Форум» (Михайленко І компанія),...

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Дане Положення розроблено згідно Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій”

Рішенням зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Цей Статут регулює діяльність товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій ” (далі “Товариство”)

Рішенням Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю
Положення про Наглядову раду товариства з обмеженою відповідальністю “Українське бюро кредитних історій” (далі Положення) розроблено...

Звіт незалежного аудитора (аудиторський висновок) щодо річної фінансової...
Нами перевірена фінансова звітність Повного товариства «ЕВ. Ро. Ломбард «ЕВ. Ро. Фінанси лтд І компанія»» за 2017 рік, що складена...

1 Правила надання послуг з фінансового лізингу товариства з обмеженою...
Товариства з обмеженою відповідальністю «фінансова компанія «фагор» (далі – Правила) регламентують умови та процедуру надання послуг...

Звіт незалежного аудитора
Щодо фінансової звітності публічного акціонерного товариства «вінницьке управління механізації І автотранспорту будівництва»

Другий етап кваліфікаційного іспиту на отримання сертифіката аудитора банків
Аудиторська фірма, в якій ви працюєте, здійснює аудит фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року Приватного акціонерного...

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України

Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік"
Товариство з обмеженою відповідальністю "Екотехнологічна компанія "Гранік", в особі директора Дубова Геннадія Володимировича, який...

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія інтелектуальних...

Затверджено
Промислово-технічна компанія у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю “Агромат”, в особі генерального директора Войтенка...

Рішення від 28. 01. 2010 №210/12 м. Київ Про затвердження форми звітності...
Про затвердження форми звітності №1-аудит (річна) «Звіт аудиторської фірми (аудитора) про надані аудиторські послуги» та Інструкції...

Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності
Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку,...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт