Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення

Товариства «банк січ», Протокол №7 від 22. 04. 2016 р. Україна м. Київ розділ загальні положення

Сторінка1/3
  1   2   3ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«БАНК СІЧ»

(нова редакція)

Затверджено Рішенням

Загальних зборів акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО

ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ»,

Протокол № 7 від 22.04.2016 р.)


Україна м. Київ


 1. РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Положення про Загальні збори Акціонерів Публічного акціонерного товариства «БАНК СІЧ» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «БАНК СІЧ» (далі – Банк).

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Акціонерів Банку (далі – Загальні збори), а також прийняття ними рішень.

1.3. Це Положення затверджується Загальними зборами Банку і може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами.
РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
2.1. Загальні збори є вищим органом управління Банку, що вирішують будь-які питання діяльності банку, а також визначають цілі та основні напрямки його діяльності.

2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямів діяльності Банку та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін та доповнень до Статуту Банку;

3) прийняття рішення про анулювання акцій;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про зміни розміру Статутного капіталу Банку;

6) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7) затвердження положень про Загальні збори, Спостережну раду Банку, Правління Банку та Ревізійну комісію Банку, а також внесення змін та доповнень до них;

8) затвердження річних результатів діяльності Банку, у тому числі його дочірніх підприємств, звіту Состережної ради Банку, Правління Банку, Ревізійної комісії Банку та заходів за результатами розгляду висновків зовнішнього аудиту;

9) розподіл прибутку та покриття збитків Банку;

10) прийняття рішення про викуп Банком розміщених ним акцій;

11) прийняття рішення щодо припинення Банку, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) Банку, затвердження ліквідаційного балансу;

12) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством;

13) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

14) обрання Голови та Членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Членами Спостережної ради Банку;

15) прийняття рішення про припинення повноважень членів Спостережної ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

16) обрання Голови та Членів Ревізійної комісії Банку, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

17) затвердження висновків Ревізійної комісії Банку;

18) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку;

19) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Банку;

20) обрання комісії з припинення Банку;

21) прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Банку;

22) прийняття за поданням Спостережної ради Банку рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Банку;

23) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Банком протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

24) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

25) зміни організаційно-правової форми банку;

26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів відповідно до чинного законодавства.

2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Банку.

2.4. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Спостережної ради, Ревізійної комісії або Правління Банку.

2.5. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Банку та цього Положення.
РОЗДІЛ 3. СКЛИКАННЯ ТА ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ


  1. Банк щороку скликає Загальні збори для підведення підсумків діяльності Банку за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Спостережна рада.

До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про:

  • Затвердження річного звіту Банку.

  • Розподіл прибутку Банку.

  • Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради Банку, звіту Правління Банку, звіту Ревізійної комісії Банку.

  1. На кожні річні загальні збори до проекту порядку денного Загальних зборів Акціонерів Банку обов'язково вносяться питання про обрання Членів Спостережної ради Банку, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Членами Спостережної ради Банку.

  2. На кожні річні загальні збори до проекту порядку денного річних Загальних зборів Акціонерів Банку обов'язково виносяться питання про припинення повноважень Членів Спостережної ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

  1. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Банку. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи Акціонера (Акціонерів), цей Акціонер (Акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

  2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

  3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам персонально, рекомендованими листами особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Банку у разі скликання Загальних зборів Акціонерами.

  4. Банк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Банк додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій Банк пройшов процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення Загальних зборів.

  5. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.

  6. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

   1. Повне найменування та місцезнаходження Банку.

   2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути Акціонери) проведення Загальних зборів.

   3. Час початку і закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

   4. Дата складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

   5. Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

   6. Адреса власної веб-сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного.

   7. Порядок ознайомлення Акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

  7. Повідомлення про проведення загальних зборів Банку затверджуються Спостережною Радою Банку.

  8. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Банку, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Банку володітимуть іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.


РОЗДІЛ 4. ПОРЯДОК ОЗНАЙОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ З ДОКУМЕНТАМИ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ДО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Банк повинен надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Банку у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Банку, відповідальна за порядок ознайомлення Акціонерів з документами.

4.2. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Банк не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок.
 1. РОЗДІЛ 5. ПОРЯДОК ДЕННИЙ
  1. Проект порядку денного Загальних зборів та Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Спостережною радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – Акціонерами, які цього вимагають.

Проект порядку денного та Порядок денний Загальних зборів являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

  1. Доповнення (пропозиції) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, зокрема:

   1. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Банку, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Банку, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

   2. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим Акціонером до складу органів Банку.

   3. Спостережна рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Банку - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

   4. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Спостережної ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього пункту.

   5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

   6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Банк не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.

   7. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

1) недотримання Акціонерами встановленого для надіслання пропозицій строку;

2) неповноти даних, передбачених для пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Спостережною радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій Акціонерів (Акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або цим положенням.

   1. Банк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен повідомити Акціонерів, згідно із цим Статутом, про зміни у проекті порядку денного.

   2. Банк також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

5.3. Оскарження Акціонером рішення про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Банку провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено Акціонеру.
  1   2   3

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Товариства «банк січ» (протокол №2 від 22. 04. 2013 р.) Україна м....
Статут публічного акціонерного товариства «банк січ» (надалі — Статут) визначає порядок організації, діяльності та ліквідації публічного...

Публічного акціонерного товариства
...

Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Страхова...
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України,...

Затверджено загальними зборами акціонерів Публічного акціонерного товариства
Положення про Спостережну раду Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «союз» (далі відповідно – Положення, Спостережна...

1. Загальні положення
Положення про організацію освітнього процесу студентів у Харківському торговельно-економічному коледжі кнтеу, Положення про самостійну...

Протокол №1 річних загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Чернівецький хлібокомбінат ” (надалі – "Товариство") були скликані за рішенням Наглядової ради Товариства – Протокол №2 від 14. 03....

Положенн я про загальні збори публіічного акціонерного товариства
Положення про загальні збори товариства (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту пат «Електровимірювач»...

Ат банк “Фінанси та Кредит” Чернявській О. С. 04050, м. Київ, вул. Артема, 60
Публічного акціонерного товариства «Банк «Фінанси та кредит» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі...

Розділ Правовий статус та компетенція Загальних зборів
Положення «Про Загальні збори Публічного акціонерного товариства „Вовчанський агрегатний завод”» (надалі по тексту – Положення) є...

Розділ I загальні положення
З 1 січня 2018 року до цього Закону будуть внесені зміни, передбачені пунктом 1 розділу I закону України від 20 грудня 2016 року...

Рішення Зборів, прийняті з додержанням вимог чинного законодавства,...
Положення про Загальні збори пат «Донбасенерго» (надалі – Положення) визначає статус та повноваження Загальних зборів акціонерів...

Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства...
Протокол загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Слов`янський завод високовольтних ізоляторів» №15 від «2»...

Розділ І. Загальні положення
Розділ ІІ. Організаційно-функціональна схема підрозділів Депозитарної установи

Уклали даний Договір про нижченаведене: в даному Договорі вжито наступні...
Державної служби України з туризму та курортів ав №566369 від 17. 12. 2010р, фінансове забезпечення визначається банківською гарантією...

1 Положення про загальні збори акціонерів (далі загальні збори) публічного...
Львіворгрес (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту публічного акціонерного товариства "львіворгрес"...

Судова палата у господарських справах
Вищого господарського суду України від 29 жовтня 2014 року у справі №910/5560/14 за позовом товариства з обмеженою відповідальністю...

Пат «Універсал Банк» Україна, 04114, м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19

Розділ загальні положення та сфера дії колективного договору
Розділ соціальні гарантії, пільги та компенсації у сфері праці та зайнятості 10База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт