Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт»

Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт»

Сторінка1/5
  1   2   3   4   5
Кодекс

корпоративного управління

Приватного акціонерного товариства

«Страхова компанія «Український страховий стандарт»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Кодекс корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (далі – Кодекс) розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Законів України «Про акціонерні Товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», Принципів корпоративного управління України, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, статуту Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» та його внутрішніх нормативних актів.

1.2. Метою цього Кодексу є впровадження у щоденну практику діяльності Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Український страховий стандарт» (далі – Товариство) відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.

1.3. Впровадження цього Кодексу спрямоване на:

– захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;

– досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства: акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками;

– забезпечення прозорості Товариства та підвищення ефективності діяльності виконавчого органу Товариства;

– збільшення вартості активів Товариства, підтримку його фінансової стабільності та прибутковості.

1.4. Під "корпоративним управлінням" мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується Загальними зборами акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядовою радою (далі – Наглядова рада), Правлінням та іншими зацікавленими особами в частині:

– встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;

– створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та службовцями Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності Товариства;

– досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради, Правління, кредиторів, та інших зацікавлених осіб;

– забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.

1.5. Основними напрямами корпоративного управління у Товариства є:

– розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Правління та Наглядової ради;

– встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства, контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління Товариством);

– попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, Правлінням, службовцями, кредиторами, іншими клієнтами та контрагентами;

– визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;

– визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.

   

2. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

2.1. Корпоративне управління у Товариства базується на наступних принципах:

– забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права, пов’язані з участю у Товаристві;

–        однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм

акцій;

– здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністю Товариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Голови Правління, а також підзвітність складу членів Наглядової ради акціонерам Товариства;

– забезпечення ефективності діяльності правління, а також підзвітність Правління та Голови Правління акціонерам Товариства та Наглядовій раді;

– здійснення Правлінням та Головою Правління виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, його підпорядкованість акціонерам;

– розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління акціонерам Товариства з метою забезпечення можливості прийняття ними зважених рішень, з дотриманням вимог Статуту Товариства;

– ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.

2.2. Ці принципи формують політику корпоративного управління, дотримання якої обов’язкове для всіх підрозділів та структур Товариства.

2.3. Товариство бере на себе зобов’язання розвивати корпоративні відносини відповідно до вищезазначених принципів з дотриманням вимог законодавства та Статуту Товариства.

 

3. СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

3.1. Корпоративне управління Товариством – це система відносин між акціонерами Товариства, Наглядовою радою, Правлінням, а також іншими зацікавленими особами. Ці відносини засновані на управлінні та підпорядкованості, контролі та відповідальності. Розподіл повноважень між органами управління забезпечує розмежування загального керівництва та керівництва поточною діяльністю Товариства.

3.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори.

3.3. Наглядова рада контролює та регулює діяльність Правління.

3.4. Правління є виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства, формування фондів, необхідних для статутної діяльності Товариства, та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом, рішеннями Загальних зборів і Наглядової ради.

3.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

 

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.3. Товариство виконує всі інші вимоги законодавства України щодо складу акціонерів.

4.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

4.4.1. участь в управлінні Товариством;

4.4.2. отримання дивідендів;

4.4.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.4.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів крім випадків проведення кумулятивного голосування.

4.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначення ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов’язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Якщо акціонери Товариства не скористалися переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

У разі порушення зазначеного вище переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства має право протягом 3 (трьох) місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

Уступка зазначеного вище переважного права на придбання акцій іншим особам не допускається.

Зазначене вище переважне право на придбання акцій не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв’язку з їх заставою, відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

Переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (крім продажу) третій особі не передбачається.

4.7. Переважним правом акціонерів Товариства є право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк та порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначеного його ім’я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.8. У випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом акціонери вправі вимагати викупу Товариством належних їм акцій.

4.9. Акціонери Товариства зобов’язані:

- дотримуватись положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;

- виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.10. Акціонери також можуть мати інші права та обов’язки, встановлені законодавством України.

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

5.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;

- Наглядова рада – наглядовий орган Товариства;

- Правління – виконавчий орган Товариства;

- Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства.

5.2. Органи Управління та контролю Товариства діють на підставі відповідних положень, які затверджуються Загальними зборами акціонерів. У випадку колізії між нормою цього Статуту та нормою відповідного положення, пріоритет мають норми цього Статуту.

5.3. Посадовими особами Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

5.4. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

5.5. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

5.6. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.7. Посадові особи Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5.8. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

5.9. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

5.10. Наглядова Рада, Правління та Ревізійна комісія Товариства, обрані до затвердження цієї редакції Статуту, діють відповідно до положень цього Статуту в складі та в межах строків їх повноважень, визначених раніше.

Органи Товариства, уповноважені на це відповідно до цього Статуту, можуть достроково припинити повноваження Наглядової Ради, Правління або Ревізійної комісії в порядку, визначеному цим Статутом.
6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Загальні положення

6.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

6.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 6.5.11., 6.5.12. і 6.5.24. цього Кодексу.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов’язково вносяться питання, передбачені пунктами 6.5.17. та 6.5.18. цього Кодексу.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів акціонерів
  1   2   3   4   5

поділитися в соціальних мережахСхожі:

Положення про загальні збори акціонерів акціонерного товариства «Страхова...
Акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України,...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

Проект «затверджено»
Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія «Євроінс Україна» (далі Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства...

2. Правовий статус Загальних зборів акціонерів Банку
К» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства»,...

Затверджено
«Про банки І банківську діяльність», нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Кодексу корпоративного...

3. Страхова сума. Страховий тариф. Страховий платіж. Франшиза

Звіт незалежного аудитора
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва приватного акціонерного товариства «страхова...

Реєстрація публічного акціонерного товариства та приватного акціонерного...
Акціонерне товариство господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної...

Положення про загальні збори акціонерів
Загальними зборами акціонерів публічного акціонерного товариства «страхова компанія «кремінь»

Затверджено
Положення про Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «кам’янець-подільськавтоагрегат» (надалі Положення) розроблено...

Кодекс корпоративного управління публічного акціонерного товариства «таскомбанк»
Головною місією Банку є сприяння розвитку регіонального бізнесу шляхом підтримки малого та середнього бізнесу, кредитування населення....

Agreement with the member of the supervisory board of public joint-stock...
Договір з членом наглядової ради публічного акціонерного товариства "страхова компанія "євроінс україна"

«страхова компанія азінко» Фінансова звітність за мсфз
Повна назва підприємства: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія азінко»

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного...
Повне найменування товариства: підприємство з іноземними інвестиціями у формі приватного акціонерного товариства «запорізький залізорудний...

Позовна заява про стягнення страхового відшкодування за договором...
Закрите акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «Чесна Страхова компанія України»

Протокол №24 загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного...
Загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Продовольча компанія «Ясен» (надалі – «Збори») проведені 14. 04. 2016...

Статут
Цей Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «вітряний парк очаківський», затвердженого Загальними зборами...

Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації...
А «плодовод» (далі – Товариство). Найменування товариства було змінено з відкритого акціонерного товариства «плодовод» на приватне...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт