Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

8. Порядок оформлення та подання документів клієнтами - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка8/12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

8. Порядок оформлення та подання документів клієнтами


8.1. Банківські операції за рахунками у Розрахунковому центрі здійснюються на підставі розрахункових документів клієнтів Розрахункового центру, оформлених у відповідності до вимог, встановлених законодавством України та внутрішніми документами Розрахункового центру.

8.2. Розрахункові документи надаються Розрахунковому центру у формі, визначеній цим Регламентом, іншими внутрішніми документами Розрахункового центру та відповідним договором (договором банківського рахунку, договором про відкриття та обслуговування кореспондентського рахунка) – у вигляді паперового документу або електронного документу.

8.3. Розрахункові документи від клієнтів, які підключені до Системи «Інтернет-банкінг», надаються Розрахунковому центру у вигляді електронного документа відповідно до Положення про Систему «Інтернет-банкінг».

Розрахунковий документ у вигляді електронного документа повинен містити електронний цифровий підпис уповноваженої особи рахунку та електронний цифровий підпис, що за правовим статусом прирівнюється до печатки клієнта – юридичної особи.

8.4. Розрахункові документи від клієнтів Розрахункового центру, які не підключені до Системи «Інтернет-банкінг», або у випадках неможливості формування розрахункового документа через Систему «Інтернет-банкінг», надаються в Розрахунковий центр у вигляді паперового документа в 2-х примірниках. Розрахункові документи, надані у вигляді паперового документа, підписуються особою/особами, яким надано право розпорядження рахунком і підписування розрахункових документів, і засвідчуються печаткою юридичної особи, відбиток якої міститься в картці із зразками підписів.

8.5. Форма розрахункового документа "платіжне доручення" для проведення банківських операцій, що надається у вигляді паперового документа, наведена у додатку 13.

8.6. Вихідна дата розрахункових документів, наданих Розрахунковому центру для проведення банківських операцій, не може бути майбутньою датою відносно дати надання Розрахунковому центру цих документів.

8.7. Звіт про виконання Розрахунковим центром банківських операцій надається клієнту:

  • у разі надання розрахункового документа у вигляді паперового документа - у формі другого примірника цього документа з відмітками Розрахункового центру про проведення банківської операції;

  • у разі надання розрахункового документа у вигляді електронного документа через Систему «Інтернет-банкінг» - у формі та в порядку визначеному Положенням про Систему «Інтернет-банкінг».9. Проведення банківських операцій по рахунках клієнтів


9.1. Види банківських операцій, що можуть проводитися по рахунках учасників клірингу та клієнтів учасників клірингу, наведені в розділі 10 Правил публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках.

9.2. Виконання банківських операцій по рахунках учасників клірингу здійснюється через Систему «Інтернет-банкінг» або у випадках неможливості формування розрахункових документів через Систему «Інтернет-банкінг» - на підставі паперових розрахункових документів, оформлених відповідно до вимог п.8.4. цього Регламенту.

9.3. Порядок та терміни проведення банківських операцій через Систему «Інтернет-банкінг» наведені в Положенні про Систему «Інтернет-банкінг».

10. Проведення клірингових операцій в системі клірингового обліку


10.1. Порядок відкриття та закриття клірингових рахунків / субрахунків учасників клірингу (клієнтів учасників клірингу), порядок виконання клірингових операцій в системі клірингового обліку детально наведено у Регламенті провадження клірингової діяльності публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

11. Умови припинення обслуговування операцій учасника клірингу на кліринговому рахунку у зв’язку з несплатою послуг Розрахункового центру та відновлення обслуговування


11.1. З дати виявлення недостатності коштів клієнта (якщо це передбачено договором про клірингове обслуговування) для обслуговування його клірингового рахунку та виконання клірингових операцій Розрахунковий центр припиняє надання клірингових послуг цьому клієнту. При цьому Розрахунковий центр не приймає до виконання будь-які розпорядження учасника клірингу, що надходять до Розрахункового центру.

11.2. Відновлення надання послуг учаснику клірингу за договором про клірингове обслуговування здійснюється після повної оплати клієнтом:

  • наданих послуг (погашення заборгованості);

  • неустойки відповідно до умов договору про клірингове обслуговування.


Додатки


Додаток 1

Заява
про відкриття поточного рахунку

Найменування банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»

Найменування клієнта банку,
що відкриває рахунок, ______________________________
                                        (повне і точне найменування

____________________________________________________________
         юридичної особи / відокремленого підрозділу) Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків
___________________________

Просимо відкрити поточний рахунок у національній валюті (гривня).
                                    (вид поточного рахунку)                    (вид валюти) 
Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у

національній та іноземних валютах ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.
Додаткова інформація1 ____________________________________________

_________________________________________________________________. 

Керівник (посада) 

(підпис, прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20_ р. 

  

М. П. 

  

________________________________________________________________________________
                                                Відмітки банку 

Відкрити ________________ рахунок
                     (вид поточного рахунку) 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
 (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

дозволяю 

Керівник                             (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20_ р. 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                              (підпис) 

1Підлягає обов'язковому заповненню у випадках, визначених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах

Додаток 2
Опитувальник

юридичної особи-резидента

(для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності)


1

Повне та скорочене найменування (українською мовою згідно із установчим документом):
2 *

Організаційно-правова форма:
3*

Форма власності:
**

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ:

*

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про проведення державної реєстрації:

*

Орган державної реєстрації (згідно із випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ):

*

Серія та номер виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців:

Вид (види) господарської (економічної) діяльності (за КВЕД згідно довідки з ЄДРПОУ ):

3*

Поштова адреса:
4*

Адреса електронної пошти:
5*

Номери контактних телефонів, факсів (код міста – обов’язково):
6*

Ідентифікаційні дані фізичних осіб**, уповноважених діяти від імені юридичної особи:

(вказати осіб, зазначених у картці із зразками підписів, їх посади, ідентифікаційні дані фізичних осіб**, термін їх повноважень, контактні телефони)

8*

Дані про відокремлені підрозділи - філії, представництва, тощо:

(повне найменування, МФО, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів), місцезнаходження)
***


Особи, що мають право розпоряджатися рахунками та майном:

9*

Дані про наявні ліцензії (дозволи) на право здійснення певних операцій (діяльності):

(назва, серія, номер, ким видана, термін дії)
1

Відомості про органи управління та їх персональний склад (ПІБ, посада):

Вищий орган управління:

Виконавчий орган управління:

Спостережна/наглядова рада:


1*

Кількість штатних працівників:
1

Дані про рахунки, що відкриті в інших банках:

( найменування банку, код банку, номер рахунку)
1*

Розмір статутного капіталу
зареєстрований:

сплачений:

1

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі (пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї) із зазначенням їх частки:

(ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) **; для юридичної особи резидента – найменування, адреса, телефон, код за ЄДРПОУ, код країни, код регіону, форма власності, код виду економічної діяльності, код організаційно-правової форми господарювання, код інст.сектору економіки; для юридичної особи нерезидента – найменування, адреса, код країни, інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
1

Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) юридичної особи, які володіють істотною участю:

(прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер згідно з ДРФОППОП (за наявності))
1

Відомості про контролерів юридичної особи (пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи):

( ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб)** та підстави контролю)
1*

Інформація про належність особи до публічних діячів або до осіб, пов’язаних з публічним діячем (публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме:

глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; особи, пов'язані з публічними діячами - члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі. Близькі родичі - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені) ПІБ, які саме публічні функції, назва іноземної держави:
1*

Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (характер відносин):

(для резидентів - найменування, адреса, телефон, код за ЄДРПОУ, код країни, код регіону, форма власності, код виду економічної діяльності, код організаційно-правової форми господарювання, код інст.сектору економіки; для нерезидентів – найменування, адреса, код країни, інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)
1*

Характеристика суті діяльності:

(на що орієнтовано бізнес, робота на зовнішніх ринках, частка на ринку, тощо)
2*

Історія діяльності:

(інформація про реорганізацію, зміни в діяльності, колишні та наявні фінансові проблеми, репутація на вітчизняному та іноземному ринках, частка на ринку)

2*

Характеристика фінансового стану:

- розмір власного капіталу:

- обсяг виробництва (продаж) товарів (послуг):

- основні засоби, їх балансова та реальна вартість:

- орієнтовний щорічний дохід / збитки (сума прибутку/збитку за попередній рік):

- наявність депозитів в інших банках (сума):

- наявність цінних паперів, які перебувають у власності:

- наявність заборгованості за кредитами (сума):

- наявність заборгованості за кредитами, отриманими від нерезидента (сума):

- наявність / відсутність фінансових проблем:

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності та її напрями (чинні зовнішньоекономічні договори: сума, країна, обслуговуючий банк):

- інше:

2*

Характеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки юридичної особи, які очікуються:
2*

Перелік основних контрагентів:

(найменування, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів), країна реєстрації (для нерезидентів))
2*

Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком:

(перелік послуг, якими планує користуватися юридична особа, та орієнтовний об’єм операцій по ним)


В опитувальнику має бути заповнено кожне поле. У разі відсутності інформації проставляється «немає» або «-------».

Опитувальник має бути прошитий та пронумерований. На прошивці завірений підписом та печаткою юридичної особи із зазначенням кількості аркушів.
*Дані відомості необхідні для вивчення Банком суті діяльності та оцінки фінансового стану юридичної особи.

** Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:

- прізвище, ім`я та по батькові (за наявності);

- дата народження;

- місце народження;

- ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби) про відмову від одержання ідентифікаційного номера (за наявності);

- номер та серія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав

- місце проживання або місце перебування;

- громадянство (для нерезидентів).

Додатково вказати відомості про контролерів (за наявності).
Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім вказаних, не мають істотної участі в юридичній особі, не мають прямого або опосередкованого впливу на неї та не мають можливості здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на нашу діяльність.
Підтверджуємо, що юридичною особою дотримано вимоги законодавства України щодо захисту персональних даних фізичних осіб та отримано згоду всіх вищенаведених фізичних осіб на обробку їх персональних даних, в тому числі на обробку ПАТ «Розрахунковий центр» в базі «Фізичні особи, ідентифікація яких здійснюється при відкритті та веденні рахунків» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме виконання функцій банку та професійного учасника фондового ринку з запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму відповідно до законодавства України, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г, повідомлено про їх права, як суб’єктів персональних даних та про передачу їх персональних даних ПАТ «Розрахунковий центр».

«______» ________________________ 201____р.

(дата заповнення)


Керівник ____________________ _____________________________

(підпис) ( прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 3

К А Р Т К А

із зразками підписів і відбитка печатки


Власник рахунку
ВІДМІТКА БАНКУ

Повне найменування

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер

Скорочене найменування


(або інша уповноважена на це особа банку)

Код за ЄДРПОУ(підпис)

Місцезнаходження

“_____”______________________20___р.


Тел. №
ІНШІ ВІДМІТКИ

Найменування організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований


(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)
Найменування банкуМісцезнаходження банку:
Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які слід уважати обов’язковими під час здійснення операцій за рахунком

№ __________________

(номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.


Посада (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

Перший підпис


Другий підпис


Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую: ___________________________________

___________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:


Керівник

______________________________________

Головний бухгалтер1

______________________________________

Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми²

1 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.”.
Додаток 4
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт