Пошук по сайту

Головна сторінка   Бланки   Договори   Заповнення бланків   

Заявапро відкриття поточного рахунку - Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Регламент обслуговування клієнтів в публічному акціонерному товаристві

Сторінка9/12
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Заява
про відкриття поточного рахункуНайменування банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»
Особа, яка відкриває рахунок _________________________________________________
                                                       [прізвище, ім'я, по батькові (по батькові - за наявності)]
________________________________________________________________ 

Реєстраційний номер облікової картки платника податків1 

  Прошу відкрити поточний рахунок у у національній валюті (гривня).
                                                                                    (вид валюти)
на моє ім'я / на ім'я ___________________________________________________________
                                     (прізвище, ім'я, по батькові особи, на ім’я якої відкривається рахунок)

Із змістом Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах ознайомлений. Вимоги цієї Інструкції для мене обов'язкові. Мені відомо про те, що цей рахунок забороняється використовувати для проведення операцій, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності.

Письмові розпорядження підписуватимуться мною або уповноваженою мною особою за довіреністю.

У разі зміни повноважень особи на право розпоряджатися рахунком зобов'язуюсь негайно повідомити про це в письмовій формі.

Усе листування щодо цього рахунку прошу надсилати за адресою:

_____________________________________________________________. 

Про зміну адреси повідомлятиму банк письмово.

Додаткова інформація __________________________________________

_____________________________________________________________

"___"______________ 20_ р. 

_____________________________
(підпис власника рахунку / підпис особи,
яка відкриває рахунок на користь іншої особи) 

____________________________________________________________
Відмітки банку

Відкрити поточний рахунок
у ___________________
                   (вид валюти) 

дозволяю
       

Документи на оформлення
відкриття рахунку перевірив
(посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

Керівник                                   (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

  


Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20_ р. 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  
Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                                                    (підпис) 

1 Заповнюється, якщо фізична особа, що відкриває рахунок, є резидентом України.


Додаток 5

Опитувальник

фізичної особи

(для здійснення Банком ідентифікації та вивчення фінансової діяльності)


1

Прізвище, ім`я, по батькові (за наявності):


2

Ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби) про відмову від одержання ідентифікаційного номера (за наявності):

3

Дата народження:


4*

Місце народження:


5*

Прізвище при народженні:

6

Громадянство:


7*

Сімейний стан:

8

Місце проживання (для нерезидентів – адреса тимчасового перебування на території України)
Поштова адреса:


9

Відомості про документ, що посвідчує особу (найменування документа, серія та номер, дата видачі та орган, який його видав)


1*

Адреса електронної пошти:

1*

Номери телефонів:
домашній ________________________

мобільний ________________________

робочий ________________________
1*

Місце роботи, посада (для тимчасово непрацюючих – останнє місце роботи та посада):


1

Інформація про належність особи до публічних діячів або до осіб, пов’язаних з публічними діячами (публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; особи, пов'язані з публічними діячами - члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі. Близькі родичі - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені) - ПІБ, які саме публічні функції, назва іноземної держави:

1

Рахунки, що відкриті в інших банках (найменування банку, код банку, номер балансового рахунку):

1*

Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця (за наявності) – дата реєстрації, орган реєстрації, номер запису в реєстрі):

*

Фінансовий стан:

- дохід від основного місця роботи у місяць:

м


енше 5 000 грн

б


ільше 5 000 грн

б


ільше 10 000 грн

б


ільше 15 000 грн

б


ільше 20 000 грн

б


ільше ________ грн

-


наявність поточних рахунків в інших банках


-


наявність депозитних рахунків в інших банках


Сума депозиту _____________________________________

-


наявність заборгованості за отриманим кредитом


Сума заборгованості __________________________________

- наявність цінного рухомого майна
А


втотранспортний засіб

П


овітряне судно

В


одне судно

І


нше майно (вказати)

- наявність нерухомого майна:
_


___ - кімнатна квартира

б


удинок, площею ___ кв. метрів, розташований ___________________________________________

з


емельна ділянка, площею _____ га

р


одинний маєток, розташований _______________________________________

г


араж

к


омерційна нерухомість

-


наявність власних підприємств, фірм, тощо


(вказати найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)

- наявність майнових прав


Паї

акції

ч

астка в юридичній особі

і


нтелектуальна власність

- інше (вказати)

1*

Джерела походження коштів:

-


доходи від основного місця роботи

-


доходи від підприємницької діяльності

-


доходи від корпоративних прав

-


доходи від цінних паперів

-


доходи від реалізації майна

-


успадковані кошти

-


власні (родинні) заощадження

- інше (зазначити)

1*

Ідентифікаційні дані фізичної особи**, яка відкриває рахунок на ім’я клієнта (за наявності)

1*

Ідентифікаційні дані фізичних осіб, уповноважених діяти від імені клієнта (за наявності), термін їх повноважень

2*

Контролер фізичної особи (особа, що має можливість вирішального впливу на фінансові операції фізичної особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи), ідентифікаційні дані фізичної особи:

2*

Мета та характер майбутніх ділових відносин з банком


В опитувальнику має бути заповнено кожне поле. У разі відсутності інформації проставляється «немає» або «-------»

*Дані відомості необхідні Банку для вивчення суті діяльності та оцінки фінансового стану фізичної особи.

** Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:

- прізвище, ім`я та по батькові (за наявності);

- дата народження;

- місце народження;

- ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби) про відмову від одержання ідентифікаційного номера (за наявності);

- серія та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

- місце проживання або місце перебування;

- громадянство (для нерезидентів).

Додатково вказати відомості про контролерів (за наявності)
Підтверджую достовірність вищезазначеної інформації.

_______________ _________________ _______________________ (дата заповнення) (підпис) (прізвище, ініціали)


Додаток 6

Картка
із зразками підписів


Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у
паспорті) _______________________________________________

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Відмітка банку
Рахунок __________________
                 (номер рахунку)
Дозвіл на прийняття зразка
підпису

Власник рахунку1
_______________________________________________________
                                                       (прізвище, ім'я, по батькові)

Місце проживання
_______________________________________________________

Головний бухгалтер
(або інша уповноважена на
це особа банку)

Телефон _______________________________________________

Найменування банку

  
__________________________
        (підпис та прізвище)

Місцезнаходження банку

"___" ____________ 20__ року

Зразок підпису власника рахунку

 Інші відмітки
_________________________

Зразки підписів довірених осіб

 

 Засвідчую справжність
підпису (підписів)

_________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові)
  

Наведений (наведені) зразок (зразки) підпису (підписів) прошу вважати обов'язковим (обов'язковими) під час здійснення операцій за рахунком.
  

Зразок відбитка печатки2

який (які) зроблено в моїй присутності.
_________________________
(підпис та прізвище працівника
банку, який відкриває рахунок)____________
1 Для фізичної особи - підприємця перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається "Фізична особа - підприємець";
для фізичної особи, яка здійснює незалежну професійну діяльність, перед прізвищем, ім'ям та по батькові такої особи обов'язково зазначається вид професійної діяльності, наприклад, "Приватний нотаріус", "Адвокат" тощо.

2 Зазначається за наявності печатки у фізичної особи - підприємця.


Додаток 7

Заява
про відкриття кореспондентського рахункуНайменування банку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ»


Найменування клієнта банку,
що відкриває рахунок, ________________________________________
                                        (повне і точне найменування

____________________________________________________________
         юридичної особи) Код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податків
___________________________

Просимо відкрити кореспондентський рахунок у національній валюті (гривня).                                 (вид кореспондентського рахунку)               (вид валюти) 
Із змістом Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті ознайомлені. Вимоги цієї Інструкції для нас обов'язкові.
Додаткова інформація ____________________________________________

_________________________________________________________________. 

Керівник (посада) 

(підпис, прізвище, ініціали) 

"___" ____________ 20_ р. 

  

М. П. 

  

________________________________________________________________________________
                                                Відмітки банку 

Відкрити______________________рахунок
                 (вид кореспондентського рахунку) 

Документи на оформлення відкриття рахунку перевірив
 (посада і підпис уповноваженої особи, на яку покладено обов'язок відкривати рахунки клієнтів) 

дозволяю 

Керівник                             (підпис)
(уповноважена керівником особа) 

Дата відкриття рахунку
"___" ____________ 20_ р. 

N балансового рахунку 

N особового рахунку 

  

  Головний бухгалтер
(інша відповідальна особа, яка контролює правильність присвоєння номера рахунку)
                                              (підпис) 


Додаток 8

Опитувальник

банку, що надається при встановленні кореспондентських відносин з Банком


1

Повне і скорочене найменування (українською та іноземною мовами відповідно до Статуту):

2

Організаційно-правова форма
3

Форма власності
4

Код банку (для резидентів)
5

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для резидентів)
9

Банківський ідентифікаційний код (ВІС)Вид ліцензії на здійснення банківських (фінансових) операційНомер ліцензіїДата видачі ліцензіїОперації, які можуть здійснюватися банкомМісцезнаходженняПоштова адресаНомери контактних телефонів та факсів (код міста – обов’язково)Адреса електронної поштиАдреса електронної пошти НБУ (для резидентів)SWIFT –код банкуReuters Dealing
***

Дані, що ідентифікують осіб, які мають право розпоряджатися рахунками та майном
*

Відомості про органи управління та їх склад (ПІБ, посада)

Вищий орган управління:

Виконавчий орган управління:

Спостережна/наглядова рада:
2

Відомості про власників істотної участі в юридичній особі (пряме або опосередковане володіння часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу (фонду), 10 і більше відсотків акцій або прав голосу в юридичній особі, прямий або опосередкований вплив на неї) із зазначенням їх частки:

(ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб) **; для юридичної особи резидента – найменуваня, адреса, телефон, код за ЄДРПОУ, код країни, код регіону, форма власності, код виду економічної діяльності, код організаційно-правової форми господарювання, код інст.сектору економіки; для юридичної особи нерезидента - найменування, адреса, код країни, інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)
2

Відомості про контролерів юридичної особи (пряме або опосередковане володіння фізичною особою самостійно чи спільно з близькими родичами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 та більше відсотків статутного капіталу або голосів юридичної особи, або незалежна від формального володіння можливість здійснювати будь-яким чином вирішальний вплив на управління чи на діяльність юридичної особи):

( ідентифікаційні дані фізичної(их) особи (осіб)** та підстави контролю)
2

Дані про осіб, уповноважених представляти інтереси акціонерів (учасників) юридичної особи, які володіють істотною участю:

(прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний номер згідно з ДРФОППОП (за наявності))
*

Інформація про належність осіб до публічних діячів або до осіб, пов’язаних з публічним діячем (публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували визначені публічні функції в іноземних державах, а саме: глава держави, керівник уряду, міністри та їх заступники; депутати парламенту; члени верховного суду, конституційного суду або інших судових органів високого рівня, рішення яких не підлягають оскарженню, крім як за виняткових обставин; члени суду аудиторів або правлінь центральних банків; надзвичайні та повноважні посли, повірені у справах та високі посадовці збройних сил; члени адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних підприємств, що мають стратегічне значення; особи, пов'язані з публічними діячами - члени сім'ї та інші близькі родичі, юридичні особи, власниками істотної участі або контролерами яких є публічні діячі або їхні близькі родичі. Близькі родичі - подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені) - ПІБ, які саме публічні функції, назва іноземної держави:
Розмір статутного капіталу
зареєстрований:

сплачений:
Інформація про материнську компанію, корпорацію, холдингову групу, промислово-фінансову групу або інше об'єднання, членом якого є юридична особа (характер відносин):

(для резидентів - найменування, адреса, телефон, код за ЄДРПОУ, код країни, код регіону, форма власності, код виду економічної діяльності, код організаційно-правової форми господарювання, код інст.сектору економіки; для нерезидентів - найменування, адреса, код країни, інформація з витягу з торговельного, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)Інформація про відокремлені структурні підрозділи (у разі їх наявності)Спеціалізація за банківськими (фінансовими) продуктамиХарактеристика фінансового стануПерелік основних кореспондентівЗагальна характеристика клієнтської базиІсторія діяльності, спектр послуг на ринку (відомості, що підтверджують існування банку (наприклад, посилання на "The Bankers' Almanac"), дані про реорганізацію, зміну в характері діяльності, наявні та колишні фінансові проблеми, ділову репутацію на міжнародному та національному ринках фінансових послуг, частка на ринку, спеціалізація за фінансовими послугами тощо)Характеристика послуг, що надає банк своїм клієнтам через рахунок (рахунки) – лоро, та оцінка ризику їх використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризмуХарактеристика джерел надходження коштів та інших цінностей на рахунки банку, які очікуютьсяМета та характер майбутніх ділових відносин з банком

В опитувальнику має бути заповнено кожне поле. У разі відсутності інформації проставляється «немає» або «-------».

Опитувальник має бути прошитий та пронумерований. На прошивці завірений підписом та печаткою юридичної особи із зазначенням кількості аркушів.

** Для фізичних осіб вказати такі ідентифікаційні дані:

- прізвище, ім`я та по батькові (за наявності);

- дата народження;

- місце народження;

- ідентифікаційний номер згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів або номер паспорта громадянина України, в якому проставлено відмітку органів Міністерства доходів і зборів (державної податкової служби) про відмову від одержання ідентифікаційного номера (за наявності);

- серія та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав

- місце проживання або місце перебування;

- громадянство (для нерезидентів).

Додатково вказати відомості про контролерів (за наявності).


Відомості про заходи, що вживаються для запобігання

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму


Відомості про заходи, що вживаються кореспондентом для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (наявність внутрішньобанківських документів, що регламентують порядок проведення заходів з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму, структурний підрозділ банку із запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму тощо):


Які функції внутрішнього/ зовнішнього аудиту використовуються в банку для оцінки засобів контролю над підозрілими операціями:


Які дії здійснюються банком, якщо операція викликає підозру у відмиванні грошей:


Яким чином у банку здійснюється підготовка персоналу в плані боротьби з операціями з відмивання грошей:


Чи має банк відносини з організаціями (в тому числі з банками чи іншими фінансовими інститутами), які не мають на територіях держав, де вони зареєстровані, постійно діючих органів управління (“банк-оболочка”; “shell bank”)?


Чи має банк ділові відносини з фінансовими установами чи корпоративними клієнтами, що зареєстровані в офшорних зонах?


Чи підтримує банк ділові відносини з фінансовими установами чи корпоративними клієнтами, зареєстрованими в державах, що віднесені FATF до держав, що не приймають участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансуванню тероризму?


Чи є в банку особливі вимоги або процедури по роботі з клієнтам, які віднесені до публічних діячів або до осіб, пов’язаних з публічним діячем?


Чи проводить банк оперативний моніторинг операцій клієнтів щодо наявності економічних санкцій або фінансових обмежень та (або) щодо осіб, причетних до терористичної діяльності ?

Якщо «так», вказати списки, що використовуються

Чи побудована система фінансового моніторингу банку на вимірюванні ризиків використання банку для легалізації кримінальних доходів?

Якщо «так», вказати основні категорії ризику, на яких базується система


Чи виконується банком положення пунктів 23, 24 резолюції Ради Безпеки ООН 1929 (2010) з метою виконання відповідних заходів, які забороняють на території країн відкривати нові відділення, філіали чи представництва іранських банків, а також забороняють іранським банкам відкривати нові спільні підприємства, ставати акціонерами та встановлювати чи підтримувати кореспондентські відносини з банками під їх юрисдикцією, щоб не допустити надання фінансових послуг, якщо у них інформація, яка дає намір вважати, що така діяльність може сприяти розширенню ядерної діяльності Ірану чи розробці систем поставки ядерної зброї?

Відповідальний працівник за протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, або фінансування тероризму

(П.І.Б., посада, контактний телефон)


Підтверджуємо достовірність вищезазначеної інформації та повідомляємо, що інші особи, крім вказаних, не мають істотної участі у нашій установі, не отримують матеріальної вигоди від нашої діяльності, не мають права надавати обов`язкові для нас вказівки та не впливають на нашу діяльність.

Підтверджуємо, що банком дотримано вимоги законодавства України щодо захисту персональних даних фізичних осіб та отримано згоду  всіх вищенаведених фізичних осіб на обробку їх персональних даних, в тому числі на обробку ПАТ «Розрахунковий центр» в базі «Фізичні особи, ідентифікація яких здійснюється при відкритті та веденні рахунків» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері економічних, фінансових послуг, а саме виконання функцій банку та професійного учасника фондового ринку з запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму відповідно до законодавства України, що знаходиться за адресою Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7Г, повідомлено про їх права, як суб’єктів персональних даних та про передачу їх персональних даних ПАТ «Розрахунковий центр».

«______» ________________________ 201____р.

(дата заповнення)

Керівник ____________________ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

М.П.

Додаток 9

К А Р Т К А

із зразками підписів і відбитка печатки


Власник рахунку
ВІДМІТКА БАНКУ

Повне найменування

Дозвіл на прийняття зразків підписів

Головний бухгалтер

Скорочене найменування


(або інша уповноважена на це особа банку)

Код за ЄДРПОУ(підпис)

Місцезнаходження

“_____”______________________20___р.


Тел. №
ІНШІ ВІДМІТКИ

Найменування організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований


(міністерство, центральна кооперативна або громадська організація)
Найменування банкуМісцезнаходження банку:
Наводимо зразки підписів і відбитка печатки, які слід уважати обов’язковими під час здійснення операцій за рахунком

№ __________________

(номер рахунку)

Розпорядження за рахунком слід уважати дійсними в разі наявності на них одного першого і одного другого підписів.


Посада (за наявності)

Прізвище, ім’я, по батькові

Зразок підпису

Зразок відбитка печатки

Перший підпис


Другий підпис


Місце для відбитка печатки організації, що засвідчила повноваження та підписи клієнта

Повноваження та підписи керівника і головного бухгалтера, які діють відповідно до статуту (положення), засвідчую: ___________________________________

___________________________________

(посада і підпис керівника чи заступника керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований)

Строк повноважень і підписи службових осіб, які тимчасово користуються правом першого або другого підпису, засвідчуємо:


Керівник

______________________________________

Головний бухгалтер1

______________________________________

Місце для посвідчувального напису нотаріуса відповідної форми²


1 Підписи керівника і головного бухгалтера вимагаються у випадку, передбаченому в пункті 18.16 Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах.

2 Вимагається за рахунками юридичних осіб і відокремлених підрозділів, якщо повноваження і підписи не засвідчені організацією, якій клієнт адміністративно підпорядкований.”.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

Схожі:

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків...
Правила обслуговування банківських поточних (крім карткових) рахунків клієнтів юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, відкритих...

Рішення про затвердження документа Протокол засідання Правління «акб «новий»
Договір комплексного банківського обслуговування фізичних осіб у публічному акціонерному товаристві «акціонерний комерційний банк...

Рішення Шевченківського районного суду м. Києва від 27 березня 2015 року
О суду із зазначеною позовною заявою, посилаючись на те, що з 17 травня 2013 року вона працювала в акціонерному товаристві «Сбербанк...

Тарифи на послуги з розрахунково-касового обслуговування корпоративних клієнтів
Банку). 0бслуговування рахунку включає: надання щоденних виписок за рахунком (в тому числі на паперовому носії, у голосовому режимі...

До традиційних банківських операцій нале­жать операції зі здійснення...
У процесі такого вибору слід брати до уваги встановлену банками плату за розрахунково-касове обслуговування, а також стан їх операційної...

Правила комплексного обслуговування клієнтів пат «ВіЕс Банк»
Правила комплексного обслуговування клієнтів пат “ВіЕс Банк” (надалі Правила) визначають умови та порядок надання Банком послуг Клієнту...

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Міжрегіональної Академії...
Приватному акціонерному товаристві «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом», затвердженим мон україни...

Заява на приєднання # 2 до Правил обслуговування корпоративних клієнтів в ат «таскомбанк»

Технічний регламент послуг з технічного обслуговування
Про затвердження Технічного регламенту послуг з технічного обслуговування І ремонту колісних транспортних засобів

Правила (договірні умови) комплексного розрахунково-касового обслуговування...
Ат «УкрСиббанк» на умовах, що встановлені Банком, І застосовуються у випадку укладення між ат «УкрСиббанк» та Клієнтом «Договору-Анкети...

Деталізація процесу підключення до системи дистанційного обслуговування клієнтів
Наявність персонального комп’ютеру з мінімально необхідною для роботи операційною системою Microsoft Windows xp

Затверджено
МетаБанк”, в подальшому “Відділення”, створено відповідно з рішенням уповноваженого органу банку (протокол Засідання Спостережної...

Керівництво користувача (модуль для корпоративних клієнтів)
Посібник призначений для користувачів модуля корпоративних клієнтів автоматизованої системи „Автоматизоване робоче місце відділення...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Засідання Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий...
Регламент) встановлює порядок взаємовідносин між публічним акціонерним товариством "Розрахунковий центр з обслуговування договорів...

Вимоги
Хостели зазвичай розраховані на окремих клієнтів, родини та групи, більшість з яких зупиняються на короткий термін. Хостели часто...База даних захищена авторським правом © 2020
звернутися до адміністрації
blanki-ua.com.ua


Головна сторінка

Бланки резюме
Бланк довіреності
Бланк заяв
Заява зразок
Договір розірвання
Зразок позовної заяви
Заява на паспорт